Dalupproret 1743 - register över artiklar på hemsidan
Av Börje Sandén
(ukf/dal-reg.htm)

UKF:s startsida    Inledande artikel från 2003    Ämnesområden
Tillägg 2017-06-29
Stockholms magistrat och händelserna vid Stäket. 18, 20 och 29 juni  (orig finns)Historik som visar hur tolkningen av händelserna 1743 vuxit fram
Kursiverad stil är Börje Sandéns kommentarer

Inledande artikel från 2003 - Sammanfattning


0 -  Förordet till den grundläggande boken Dalupproret 1743 - "Stora daldansen"
      Förord 1 - 1993
1993
1 -  Prof. Alf Åbergs recention i SvD - under strecket  - 1994-07-17 
      "Nytt ljus över Daldansens blodbad"
1994
artiklar.htm
2 -  Inledande artikel på hemsidan 1997
      Tidiga krav på offentliggörande av riksdagprotokoll 
1997
dalkh.htm
3 -  Lokalhistorisk forskning lyfter fram en annan sida av en viktig händelse
      i svensk historia 
      Riksdagsmännens ansvar inför sina väljare 
1997
dalupp.htm
4 -  Tibbledokumentet
      Modern stavning - originaltext - faksimil
1997
daldoku.htm
5 -  Offentlighetsprincip, representativ demokrati och "Stora daldansen"
       Ett debattinlägg - Tibble-dokumentet i historiens ljus. Principalatsläran
      
5:B  Uppdaterad 2014 och mer detaljer
1998
daupp98.htm
6 -  Budkavle från Dalarna till Regeringskansliet 1999 - Dalregementets nedläggning
Rekognocering av gamla landsvägarna.
Förändrad syn på dalupproret växer fram
1999
subjmarsch99
7 -  Tankar på dagen 257 år efter massakern i Stockholms centrum 22 juni 1743 år
Kan historiska dokument tolkas på olika sätt? Demokratirörelse hos bönder och borgare. Bakgrunden till Börje Sandéns föredrag på Dalarnas museum
2000
dalupp00.htm
8 -  "Dalkarlar vill läsa hemliga protokoll år 1743"
       Ur Falukuriren med anledning av föredraget på Dalarnas museum
2000
falukuri.htm
9 -   När Sverige är ordförandeland i EU och vi kämpar för offentlighetsprincipen.
               Förord 2 - 2001
       Nyskrivet förord till boken Vad hände egentligen? / Dalupproret 1743
2001
eu-offen.htm
10 - Riksdagsmännens ansvar inför sina väljare.
       En svensk nymodighet på 1740-talet - krav på representativ demokrati
       Underdånigst Memorial 
       Regerings svar
2001
daldemo1.htm
11 - Dalallmogen redovisar de tankegångar som styr deras handlande.
       Varför man vill läsa riksdagen protokoll.- Hur de ser på principalatsfrågan
       Hörsamt memorial
2001
dalmemo2.htm
 
12 -  Ny akademisk avhandling om Dalupproret efter 70 år
        Den politiska sjukan - Dalupproret 1743 och frihetstida politisk kultur
        Kan avhandlingen bana väg för en fördjupad tolkning av den svenska
allmogens avsikter år 1743?
2001
nya/sennef1
13 -  Dalupproret i tidigare forskning. - Utdrag ur Karin Sennefelts doktorsavhandling
         ... Börje Sandén, som i likhet med Beckman också framhåller det rikspolitiska 
         sammanhanget ...
         Avsnittet som berör relationen till Börje Sandéns forskning
         Endast 3 lokalhistoriska studier tas upp till behandling
2001
nya/sennef2
14 -  När Sverige öppnade dörren för folket - rec av Sennefelts avhandling i SvD
        En ny aspekt kommer in i bilden

15 -  Kanoner laddades med hagel och salvor avlossades rakt in i folkhopen.
Art. i Aftonbladet
        Rec av Sennefelts avhandling och Alf Åbergs bok Tragedin på torget
        Tolkningen av händelserna 1743 överensstämmer i väsentliga delar med de 
        värderingar  jag framfört i boken Vad hände egentligen?
2002
nya/aftonbl
16 -  Vad säger läroböckerna om Dalupproret 1743? 
        Skolans, universitetens och folket historieböcker
2002
dalbok2.htm
17 -  När herrarna skulle ställas till svars                                   Förord 3 - 2002       
När Sverige öppnade dörren för folket                                                             
2002
ukf/dalforo
18 -  UKF:s bok i bokklubben Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek
        Sverige nära inbördeskrig - Recension
2002
ukf/dalsmb
19 -  Innehållsförtckning till Vad hände egentligen? Dalupproret 1743 -
        "Stora   daldansen"
ukf/bok123
20 -  Register över tryckta historiska handlingar - * för de som återges i boken ukf/dalakter
21 -  Kommentarer till huvudtext -
ukf/dal-kom
22 -  Originalprotokollet från förhandlingarna 22 juni 1743 ukf/dal-forh
23 -  Högtidstal på Stortorget i Stockholm vid 260-årsminnet av 1743 års händelser
        i Stockholms centrum
ukf/daltorg
24 - Utdrag ur grundboken Dalupproret 1743 - "Stora daldansen"
       Tibbledokumentet    Modern stavning - originaltext - faksimil
      
Underdånigst Memorial
      
Hörsamt memorial
      Vad säger läroböckerna om Dalupproret 1743?  
       Skolans, universitetens och folket historieböcker
       Innehållsförtckning till Vad hände egentligen? Dalupproret 1743 -
       "Stora daldansen"
      
Register över tryckta historiska handlingar - * för de som återges i boken
      
Originalprotokollet från förhandlingarna 22 juni 1743
       Svenska flotta skjuter skarpt mot demonstranter på Norra Björkfjärden

25 - Ur Hans Gustaf Rålambs memoarer. Den viktiga rapporten om fredsfördrag

26 -  Principalatsläran/-frågan - en grundbult i den representativa demokratin
2010
27 -  Försök att hemlighålla krigsförklaringen mot Ryssland 1741-42
2012