Register över UKF:s tryckta historiska handlingar
ukf/dalakter.htm

UKF:s första sida     Åter till Dalupproret 1743      Register över artiklar

Här redovisas främst två typer av tryckta handlingar.De som jag funnit i
dels Handlingar rörande Skandinaviens Historia, HSH,
dels i officiella förordningar, dvs den typ av kungörelser som meddelades svenska folket genom att läsas upp av prästen efter söndagens predikan. 

HSH utgavs i 40 band inklusive ett fylligt registerband mellan åren 1816 - 1865. Serien finns i Svenngårdska samlingen i kommunbiblioteket i Kungsängen.
Förordningarna har hämtas ur kyrkornas arkiv.
21 bilagor till Kungl. Majt:s "Berättelse om en del dalallmoges och dess medföljes sammangaddning och uppror" har under benämningen "allegat" medtagits för att styrka den långa berättelse som regeringen mycket snabbt presenterade för svenska folket.
En * markerar sådana handlingar som helt eller delvis återgivits i boken. Handlingarna har placerats i kronologisk ordning där så varit möjligt; odaterade sist. 

Förkotningar
HSH n:nn                Handlingar rörande Skandinaviens Historia, band och sida
Allegat nn                Bilaga till Kungl. Maj:ts Berättelse av 9 juli 1743 , en officiell kungörelse
Skokloster Nr nn     Handlingar med allegater tillhörande Skoklostersamlingen K.M. Kungl. Majt. Återgiven helt eller delvis i boken 

1742-10-13 till
1743-06-23 *   Bondeståndets Protokoll. HSH 15: sidorna 181-316  särskilt register  pärm  a16:5
1742-07           Alsterins Querela Dalekarlorum. HSH 3:212
1742-07           Alsterins promemoria. HSH 3:207
1742-07-23 *   Dalekarlarnes Postulata vid allmänna Landztinget 1742. HSH 3:220
1743-03-02 *   Fler fullmäktige sänds till riksdagen - Underdånigste Memorial. HSH 3:227
1743-03-04 *   K.M. brev till Wennerstedt. Berättelsen. Allegat I
1743-03-16      Utdrag ur Ständerkommissionens protokoll. HSH 1:280
1743-03-16 *   Utdrag ur Ständerkommissionens protokoll. HSH 1:281
1743-03-23 *   Deputerades memorial till Bondeståndet. HSH 1:287
1743-03-31      Wennerstedts brev till K.M. Berättelsen. Allegat III
1743-04-05      K.M. brev till Wennerstedt. Berättelsen. Allegat 11 

1743-04-14      Wennerstedts brev till K-M. Berättelsen. Allegat IV
1743-04-28      Wennerstedts brev till K.M. Berättelsen. Allegat V
1743-04-28      Adlerstråhles brev till K.M. Berättelsen. Allegat VI
1743-05-03 *   K.M. varning till dalallmogen. Berättelsen. Allegat VII
1743-05-03      K.M. brev till Wennerstedt. Berättelsen. Allegat VIII
1743-05-26 *   Wennerstedts brev till K.M. Berättelsen. Allegat IX
1743-06-02 *   Wennerstedts brev till K.M. Berättelsen. Allegat X
1743-06-02 *   Adlerstråhles brev till K.M. Berättelsen. Allegat XI
1743-06-04 *   K.M. brev till Wennerstedt. Berättelsen. Allegat XII
                    *   Wennerstedts relation. Berättelsen. Allegat Xlll
                         Överenskommelse mellan invånarna i Norrbärke. HSH 3:248
1743-06-05/07 Förhållningsregler för Grangärde vid marschen. HSH 3:230
1743-06-09      Dalkarlarnas Proklamation i Falun. HSH 3:243
1743-06-09      Brev från Dalkarlarna till Norrbärke socken. HSH 3:246
1743-06           Överenskommelse mellan invånarna i Norrbärke socken. HSH 3:248
1743-06           Om Dalkarlarnas revolt i juni 1743. HSH 3:234
1743-06-11      Fullmakt för deputerade. HSH 2:169. 1:293. Allegat 1,2
1743-06-11      K.M. konsistorial för de deputerade. Berättelsen. Allegat XV; Skokloster Nr 1,2. HSH 2:172
1743-06-11      K.M. instruktion för de deputerade. Berättelsen. Allegat XVI
1743-06-11      Landshövdingeämbetet i Västeroas till K.M. Berättelsen. Allegat XIV
1743-06-13      Deputerades brev till Dalallmogen. Skokloster Nr 3. HSH 2:172. (Sala)
1743-06-14      K.M. brev till de deputerade. Berättelsen. Allegat XVII
1743-06-14      Deputerades brev till Konungen. Skokloster Nr 4. HSH 2:176. Allegat 4. (Sala)
1743-06-14      Kungl.Maj:ts svar/förnyade fullmakt för deputerade att förhandla. Berättelsen. Allegat XVII
1743-06-14      Jöns Pehrssons brev till länsman Petter Hedenberg. Skokloster Nr 5. HSH 2:180. (Sala)
1743-06-14      P. Hedenstedt till "wälaktat Herrdags Man". Skokloster Nr 6. HSH 2:183. (Berg)
1743-06-14      K.M:s omedelbara svar till Deputerade. Skokloster Nr 7. HSH 2:184
1743-06-14      Talmännens "välmente Svar till dalallmogen". Skokloster Nr 7. HSH 2:186
1743-06-14      Deputerades föreställning till Dalallmogen. Skokloster Nr 8. HSH 2:190. (Sala)
1743-06-15      Skyddsbrev, utgivet av Dalkarlarne. HSH 3:253
1743-06-16      Deputerades brev till landshövdingarna i Västerås och Uppsala. Skokloster Nr 9. HSH 2:197 

1743-06-16 *   Allmogens försäkran. Skokloster Nr 10. HSH 2:198
1743-06-18 *   Påminnelse till allmogen. Skokloster Nr 1 1. HSH 2:200
1743-06-19 *   Tibble-dokumentet. Allmogens svar. Berättelsen. Allegat XVIII
1743-06-19 *   Lagerkrantz' berättelse. HSH 2:203
1743-06-19 *   K.M:s svar på Tibble-dokumentet. Berättelsen. Allegat XIX
1743-06-22 *   K.M:s publikation - ultimatum. Berättelsen XXI
1743-06-22 *   Koncept och original till protokoll. HSH 1:289
1743-06-23      Dalallmogens sammangaddning. Kungörelse. Håbo-Tibble kyrka
1743-06-25 *   K. Maj:ts Deputerades berättelse om sitt uppdrag. Skokloster. HSH 2:155
1743-07-01 *   Budkavlars utskickande. Förordning. Håbo-Tibble kyrka
1743-07-01 *   Varning till allmogen i Dalarna. Brev. Håbo-Tibble kyrka
1743-07-09 *   K.M:s berättelse. (med allegater). Brev. Låssa kyrka
1743-07-28      Instruktion för Johan Christopher Düring vid förhandlingar med ryska hovet. HSH 1:301
1743-09-15      Kungl. brev angående Dalupproret. Adolf Fredriks giftermål m.m. HSH 9:275 

Johan Pehrsons berättelse. HSH 1:205-271. Johan Pehrson, i HSH 1:207 felaktigt kallad Jan Persson, var under dalupproret riksdagsman från Stora Tuna i Dalarna. Han var protokollskrivare vid de viktiga förhandlingsmötena med riksledningen 21-22 juni 1743. Berättelsen presenteras såsom den första i HSH:s många redogörelser för "Handlingar rörande Dalkarlarnes Uppror år 1743", och sägs vara författad "icke få år efter händelsen" och, enligt Johan Pehrson själv, på uppmaning av Kommissorialrätten. Följande icke daterade allegater är bilagda Johan Pehrsons berättelse:
- Prosten och riksdagamannens .... berättelse. HSH 1:272
- Dalkarlarnas instruktion till de deputerade som skulle till Stockholm. HSH 1:275
- Deputerades koncept till redogörelsen för riksdagen. HSH 1:277, egenhändigt av Johan Persson. 

Handlingar rörande generalen Lewenhaupts öde. HSH 2:219-306
Ytterligare handlingar rörande greve Lewenhaupt. HSH 3:253-270 

UKF:s första sida     Andra artiklar Dalupproret 1743    Register över artiklar