Dalupproret 1743 - historiska handlingar
Tibble-dokumentet
(daldoku.htm) - 1997
UKF:s startsida       Register över artiklar

Återges här med modern stavning och tolkning 
Originalstavning och komplett text 
Fotostatkopior av Första sidan och undertecknarna 


1. Allmogen vill veta varför valet av tronföljare så länge dragit ut på tiden. (Fortsättningen utelämnad i regerings kungörelse 8 dagar efter massakern på Gustav Adolfs torg) tvärt emot förut gjorda och ännu oföränderliga påstående att kronprinsen av Danmark måtte bliva förklarad som tronföljare på den svenska tronen.  ('påstående' = starkare innebörd än nu, vidmakthålla. Det var naturligtvis därför regeringen tog bort ordet. Det skulle se illa ut inför alla främmande ambassadörer som var i Stockholm för att bevittna valet av tronföljare, om militären hade skjut ihjäl demonstrater för att de begärde att ett löfte skulle hållas)

2. Allmogen vill förvissa sig om att de kommenderande generalerna vid sista kriget blir vederbörligen avstraffade. 

3. Att få till stånd en undersökning om hur krigsförklaringen gick till, vem som var orsaken till såväl krigets påbörjande som dess genomförande, samt om något förräderi förekommit. 

4. Att de som handlat förrädiskt måtte efter lagens stränghet utan allt uppskov dömas. 

5. Allmogen finner det alldeles obekvämt och till tidens utdräkt ländande att göra halt här vid Stäket, utan tänker fortsätta resan till staden. Dock så, att menige allmogen stannar utanför och genom sina fullmäktige andraga och utföra ovannämda ärenden, då berörda fullmäktige ha så mycket kortare väg och bättre möjligheter att rådpläga med allmogen uti de angelägenheter den vill bli hörd. Allmogen försäkrar, den ene med den andre, att den skall på det högsta beflita sig om skick och god ordning, utan våld och oförrätt. 

6. Det är allmogens enhälliga önskan och underdånigaste begäran att Hans Kungl. Maj:t, vår allernådigaste konung ville nedlåta sig, att vid lägligt tillfälle glädja sina trogna undersåtar med dess nådiga besök, på det att allmogen innan avtågandet hem igen må för Hans Kungl. Maj:ts höga person få muntligen betyga sin undersåtliga vördnad. 

Tibble Gästgivare Gård den 19 juni 1743. 

<>Läs: Förändrad syn på Dalupproret börjar växa fram

............Dokumentet är undertecknat med deltagarnas namn och hemort; på denna plats återges de representerade dalaorterna med nuvarande stavning.
 
Vänjan
Älvdalen
Orsa
Mora
Leksand 
Rättvik 
Ore 
Bjursås
Ål
Säter
Svärdsjö
Sundborn
Vika
Torsång
Skedvi 
Husby
Hedemora 
Grytnäs 
Floda
Nås
Järna
Malung
Stora Tuna
Gagnef
Folkärna
By
Garpenberg

Tibble-dokumentet med originaltext
Tibble-dokumentet Tibble-dokumentet återges här i sin originalform, således ej enligt den tryckta versionen som regeringen bifogade sin Berättelse om dalupporet av den 9 juli 1743. 

Dahle-Allmogens Wördsamme Swar puncte wijs, uppå the till Sahla, Allmogen emotsände, och till Stockholm återreste Riksens Ständers Herrar Fullmäktiges afgifne påminnelser med mera.

1mo  Är Orsaken till Allmogens rörelse, att med Successions-Saken så långt på tijden ankommit, (den följande fortsättningen på punkt 1 är utelämnad i regeringens officiella redogörelse, eftersom den skulle påminna svenska folket om att beslut redan fattats tillförmån för deras kandidat) twert emot Allmogens förr giorde och ännu oföränderliga påstående, thet måtte CronPrintzen af Dannemarck, blifwa förklarad till Successor på Svenska Tronen. 

2do  Att Allmogen will blifwa förvissad, om the wid sidsta Finska Fält Tåget, Commenderande Generalers Wederbörliga afstraffande. 

3tio  Att få undersökning, huru med Krigs Declarationen tillgådt, Hwem thertill så wäl som Krigets olyckeliga utförande warit Orsaken, samt huruwida något förräderie blifwit brukadt. 

4to  Att med them, som förrädeligen sig förhållit, måtte efter Lagens stränghet utan allt upskof förfaras. 

5to  Finner Allmogen alldeles obeqwämt (= otjänligt, onaturligt; F.A: Dahlgrens ordbok) och till tijdens utdrägt ländande, att göra Hallt Här wid Stäket, utan tänker fortsättia resan till Staden-, dock så att menige Allmogen stadnar utanföre, och genom sine Fullmäktige, andraga och utföra ofwannämbde Årender, tå berörde Fullmäktige hafwa så mycket Kårtare wäg och bättre lägenhet, att med Allmogen rådpläga, uti the omständigheter hwaröfwer Allmogen will blifwa hörd, försäkrandes, att then ena med then andra, skall om skick och god ordning, utan allt Wåld och oförrätt, sig på thet högsta beflita. 

6to  Är Allmogens enhälliga Åstundan, och underdånigste begäran, thet täcktes Hans Konglige Majt:s, Wår Allernådigste Konung, wid lägligit tillfälle, hugna oss, sine trogne undersåtare, med Thess nådiga besök, på thet Allmogen, innan Aftågandet skier, må för Hans Kongl. Majt:s Höga Person, få munteligen betyga sin undersåteliga Wördnad. 

Tibble Gästgifware Gård de 19: Junii 1743.

Wänian
Per Ersson
Säther
Elfdalen
Jon Jonsson
Sverdsiö Erich Matson
Orsa
And: Andersson
Sundborn
Mora
Bältar Jan (bokmärke) Jansson
Wijka Hans Matson
Leksand
Mats Danilson, Giöstra Elofson, Olof Olofson Tårsång Hans Erson
Rätwijk
Erich Larson
Schiedwij Jöran Jörson
Ohre

Huusby Carl Ohlson
Biusåås

Hedemora Olof Göstafson
Åhl

Grytnäs Lars Ohlson
Floda
Anders Andersson
Folkierna Matz Anderson
Nåås

Byy Per Anderson
Jerna

Garpenberg

Malung
(bomärke)


Tuna Erich Ohlsson

GagnefUndertecknarna av Tibble-dokumentet

Undertecknare av Tibble-dokumentet


Tibble-dokumentets första sida

Tibbledokumentets första sida

Upp
UKF:s startsida       Register över artiklar

Upplysningar  E-post till Börje Sandén