Ett bidrag till forskningen om påstådda felaktiga väderstreck
i två 1000-åriga skrifter som berättar om
orter i Upplands-Bro

Adam av Bremen 1070-talet och Olov den helige 1007-08
Av
Börje Sandén

Iakttagelserna vid läsningen av den äldsta detaljerade
geografiska
 beskrivningen av vårt land har - enligt min uppfattning - påvisat 
brister  i den vetenskapliga hanteringen av Adam av Bremens text
(lokalhistforsk/Forskning/Adam-Bremen_del-1.htm )

.
Detta är Artikel 1 - rev 2012-07-06; 2013-04-30; 2015-01-24; 2016;

             Du kan välja underavdelning - Klicka stjärnan        
*   Adam av Bremen och lokalhistorien i Upplands-Bro
*   Baltiska havet - tusenårigt begrepp med två betydelser
*   Adam av Bremen och de äldsta kartorna
*   Havsforskarnas Baltiska hav - är inte samma som Adams
*   Medeltidens tankemönster i geografiska sammanhang
  Det baltiska havet "i hela dess längd" - en knäckfråga
*   Adams val av ord för öster - en grundidé i tidens mönster
  Senare tillägg.  Översiktlig presentation av argument  Del B
  Senare tillägg.  Väderstrecken-Forskningsläget 2013   Del A
*    Länk till  kommentarer och källskrifter
                                Ur Artikel 2
*   Några kompletterande upplysningar
*   Historien - alltid en bedömning
*   Sammanfattning  av begreppet Baltiska havet
*   "Adams mest förvillande text"
*   Södertäljeleden - den forna infartsleden till Mälaren

      UKF:s Startsida        Artikel 2   Artikel 3  
          
Observera
Denna artikel har många länkar till andra artiklar.
  Högerklicka. Öppna Nytt fönster eller Ny flik.
Läsplattor arbetar bara framåt och bakåt - underlättar hanteringenVäderstrecken och Adam av Bremen och lokalhistorien
i Upplands-Bro

.
Varför sysslar en hembygdsforskare med ett så nischat ämnesområde som Adam av Bremens geografiska berättelse om Norden? Finns det någon lokalhistoria att hitta i ett 1000-årigt dokument skrivet på latin?
Det finns det. Adams text har haft avgörande betydelse för förståelsen av de väderstreck som används i vår lokala forntidshistoria.
     Adam var en kyrklig dignitär som på 1070-talet fick i uppdrag av ärkebiskopen av Bremen att göra en allsidig beskrivning av Norden, som vid denna tid stod på tur att kristnas. Hela texten blev först år 1984 översatt till svenska med viktiga kommentarer av Tore Nyberg och C. F. Hallencreutz.
 
Det var ett mångårigt studium kring den norska kungen Olav Haraldsons - Olov den heliges – besök i Kungsängenområdet i Upplands-Bro i början av 1000-talet som ledde raka vägen in Adams värld. Ett antal svenska forskare ansåg sig ha upptäckt att väderstrecken i de isländska sagorna måste vridas medsols avsevärt för att stämma med verkligheten.
     År 1928 bestämde sig Lauritz Weibull för att ta itu med problemet. Han publicerade en uppsats i första numret av den historiska tidskriften Scandia, där han förklarade att det var ofrånkomligt att man måste ändra på väderstrecken också i Adam av Bremens beskrivning. Adams verk och de isländska texterna var ungefär samtida och opåverkade av varandra - grundregeln i bevisföringen för att en historisk händelse verkligen ägt rum.
     Adam av Bremens latinska text använder också väderstreck och geografiska förhållanden i Norden. Weibull kom fram till att även Adams text har felaktiga väderstreck .
     Eftersom vikingar och europeiska handelsmän inte använde kartor utan skrivna reseberättelser så är förekommande väderstrecksupplysningar alltid relativa till den plats varifrån väderstrecket anges. Weibull upptäckte inte Adam också beskrev väderstreceken på detta sätt. När nyöversättningen presenterades 1984 förökte biträdande historiker på olika sätt förklara att de felaktiga väderstrecken.
     Den ovannämnde Nyberg hade inte heller upptäckt att väderstrecken inte skall ses som på en karta. I översättningens kommentarer (1984) laborerar därför Nyberg  med idén att man i gammal tid skulle ha trott att Östersjön sträckte sig i  väst-östlig riktning.
     I mina kontakter med Nyberg bekräftade han att man 1984 avsiktligt velat testa resultatet av en vridning på 90 gr för att därmed "lösa andra problem" i forskningen om den tidiga medeltiden. Med den vridningen kunde bl.a. Curt Weibull långt senare  förvandla de i gammal tid mångomsjungna Ripheiska bergen till den Skandinaviska bergskedjan. (STF 1949).
     "Nordmännens" och islänningars påstådda okunskap om den exakta nordriktningen var enligt Nyberg  en realitet. DetWeibullska inflytanadet vilade tungt över forskningen hela seklet ut. Det ovannämnda resonemanget kring väderstrecken skulle komma att gälla i närmare hundra år och efterverkningarna ger fortfarande stoff för historiska skribenter att placera Olov den Heliges Stoccsund vid Norrström. Men det har också – som jag funnit – skapat onödig oklarhet om vad denne Adam verkligen skrivit i sin berömda berättelse om geografi och kultur i Norden.
      Läser man Adams text med  dåtidens ögon så är hans värld mycket lik dagens. I ännu gällande tolkningar av Norden påstår man att Mälaren i Adams välrld  går i nordsydlig riktning.
 
Nuvarande allmän-historisk forskning känner inte till att grundforskningen under minst två forskargenerationer använt andra väderstreck än de som står i källskrifterna.
Historieskrivare och efterföljande forskare har antagligen inte gått till transkriberingen av handskrifterna (från handskrift till tryckbokstäver). De har litat på att tolkningarna av texterna är professionellt gjorda. Vilket de haft all anledning att tro när de följt instruktionen från högsta ort.  Så har Tore Nyberg
förklarat saken för mig. Han var historisk rådgivare vid översättningen av Adams stora bok om Norden
      Att så varit fallet har jag fått bekräftat efter samtal med författaren till doktorsavhandling om de isländska sagorna, vilken också tipsade mig om dokumentationen från en 7-dagars Sagakonferens i Uppsala 2009. Man hittar inget im ändrade väderstreck.

Varför diskutera en fråga som det inte är några problem med?

Svar:
I samband med projektet "Stockholm före Stockholm" och den under våren 2016 publicerade boken med samma namn har tongångarna från 1900-talets första hälft åter blossat upp. Man gör nya försök att få begreppet Stockholm att vara känt redan  i början av 1000-talet, när Olov den helige seglade in i Svitjod genom "Stoccsund", som enligt sagans text är Stäketsundet, dit havet nådde vid detta tillfälle.  Ja, man vill gå ännu längre genom att hänvisa till en synnerligen omdiskuterad saga om kung Agne, beskriven i Historia Norwegiae i en avskrift från Medeltiden.

Jag konstaterar att den för oss viktiga källskriften - Olov den heliges seglats i kommunens farvatten - utgår från en feltolkad utgångspunkt. Argumenten framgår i den länkade texten här nedan. Den ligger också högt upp bland artiklarna på UKF:s hemsidas Öppnings-sida.

På grund av ovanstående vill UKF - Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut - aktualisera de studier som vi bedrivit kring Upplands-Bros tidiga historia ända sedan 1970-talet och som  publicerats i kommunens hembygdsbok Det hände i  Upplands-Bro 1984, och därefter i många skrifter och artiklar på UKF:s hemsida.
  
Vår forskning tar avstånd från den "regel" som gällt sedan 1928 (och ännu inte av forskningen "officiellt" avförts). Vi använder alltså de ursprungliga väderstrecken -  inte de som vridits 90 grader i alla vanliga tolknngar av sagan. .Vi använder dessutom den  källskrift som inte påverkats av Snorre Sturlasons revidering av sin egen sin egen Särskilda saga (Stora saga) om Olav den helige. Således inte Heimskringla.
Länken tar dig till den senaste versionen, som med ett antal kartor gör det lättare att förstå såväl tidsfaktorn som landhöjningen  inverkan på händelseförloppet våren 1008 då  kung Olov lyckades ta sig ut på havet, som idag är insjön Mälaren.

Vår senaste lokalhistoriska artikel i ämnet ligger under denna länk

Under ett halvt sekel från 1920-talet fram till slutet av 1980-talet forskades det mycket om Stockholms äldsta historia. 1952 var det 700-årsjubileum för Stockholm. Man blev då väldigt intresserad av Stockholms historia före de äldsta  skrifltliga dokumenten som användande namnet Stockholm. Det var främst isländska texter som berättade om namn och geografiska förhållanden. Adam av Bremens  samtida text på latin berättade också om svenska förhållanden.


 Lokalhistorien i Upplands-Bro har trots väderstrecksdebatten fått sin beskrivning i föredrag, exkursioner och inte minst i artiklar på UKF:s hemsida och Nyhetsbrev. Hela tiden har utgångspunkten för mig varit att våra forntida sjöfarare vetat exakt var de hade norr. De hade bl.a. sin ledstjärna -  polstjärnan - att rätta sig efter. Med de skäl som redovisats i UKF:s Nyhetsbrev 2011:2  torde diskussionen nu vara avslutad. Där berättade jag att aktuell historieforskning på universitetsnivå inte känner till att det skulle föreligga något problem med eventuellt felaktiga väderstreck. Även  islandsforskningen  ironiserar, med udden riktad mot Weibull, över dennes påtvingade vridning av kompassrosen ca 45 grader. Jag hänvisade också till upplysningar  från historikerhåll att inte heller den internationella sagakonferensen år 2009 hade något att säga om felaktiga väderstreck.

Vad har Adam av Bremen att göra med nordbornas väderstrecksuppfattning?
Att Adam kommer in i sammanhanget beror på att ovan nämnde Lauritz Weibull år 1928 utnyttjade Adams text för att vetenskapligt kunna visa att det inte var någon tvekan om att nordmännen och  Adam hade en egen uppfattning om var norr var beläget; en uppfattning som inte överensstämde med den gängse europeiska. Weibull ansåg sig kunna påvisa en rad felaktigheter i Adams användning av väderstreck. Dessa anklagelser har nu på allvar diskuterats på UKF:s hemsida eller i Nyhetsbreven. Där har även artikeln Källkritik och granskning av texter publicerats. Den är avsedd som inledning till den nu inledda diskussionen. Men det är inte bara vridningen av väderstrecken som skall nagelfaras utan också själva tolkningen av de latinska ord som används för angivande av väderstrecken - och de är många, inte bara de fyra naturliga huvudriktningarna.

  Väderstreckens användning - före och efter kartornas tillkomst

Väderstrecken får en utförlig beskrivning på annan plats. Via länken till vänster som du kan få en snabb inblick i frågeställningarna, om det är första artikeln du läser om väderstrecksproblemen. Orsaken till att vi lätt ser fel i Adams väderstrecksanvisningar är att vi är så vana att se landskapet i det fågelperspektiv som en karta har. Innan kartor fanns utgick väderstrecken från den plats man befann sig på. Men ser du landskapet som en kartbild kan du naturligtvis säga att en plats ligger nordväst om en annan. Din egen position är då ovanför kartan. När du är ute i naturen och pekar ut ett väderstreck sker det alltid från den plats du för tillfället befinner dig på. Det är så Adam använder dem i sin berättelse. Det verkar som om detta vore en nyhet ännu idag av vissa reaktioner att döma!

Väderstrecken används relativt från utgångspunkten i berättelsen
- en nyhet inom det svenska forskarsamhället!
Weibull tänkte inte som Adam i bevisföringen för Adams felaktiga väderstreck. Det är helt klart. Weibull är mycket tydlig i detta i sin artikel från 1928 (som han tryckte på nytt 1948). Det är också andra forskare vid samma tidpunkt. Weibull utgår från att Adam befinner sig på Själland hos kung Estridsson, när denne berättar för honom var platser och andra öar ligger. Först får Adam veta att Jylland ligger i väster och där finns tre stora samhällen bl.a. Skagen, som platsen heter idag. Det är ju helt riktigt. Sedan säger Adam att Fyn ligger i söder, vilket den gör sett från de orter han just nämnt. Men då protesterar Weibull. Se där - Adam har missvisande väderstreck!. Fyn ligger i ju sydväst från Själland räknat. osv.
 I själva verket har Weibull inte heller förstått att läsa latinska texten rätt. Se förklaring på annan plats.
      Adam har nämligen skrivit sin text på samma sätt som man gjort i seglationsbeskrivningar i tusen år. Han följer med från plats till plats. Så skulle man göra i ytterligare några århundraden efter Adam.  Om  man tolkar Adams väderstreck relativt till den plats han befinner sig på blir alla Adams väderstreck rätt, utom på ett enda ställe. Men det blir också rätt om man sätter sig in i seglationsbeskrivningarnas princip, som jag redogör för längre fram.
    Av Weibulls  bevisföringen finner man att Adam ibland skulle ha rätt - och ibland fel. Således ingen att lita på enligt Weibull. Artikeln från 1928 är skannad från ett nytryck 1948, som visar att han har inte ändrat sig på 20 år. Enligt Weibulls bevisföring skall nordbornas väderstreck vridas ca 45 grader medsols. Observera gradtalet 45. När tolkningen av Adams text görs 1984 har detta ökats till 90 grader därför att man utgår från att hela Östersjön är det "Baltiska hav" som är omnämnt i Adams text. Adam säger nämligen att farvattnet går mot öster och menar då finska viken. Bottenhavet och Bottniska viken var inte färdvägen till Svarta havet. Weibull säger att Adam har påverkats av  nordbornas påstådda felaktiga uppfattning om var norr är beläget. Detta är skälet till att man år 1984 anser sig ha rätt att ändra väderstrecket hela 90 grader.
     Väderstrecken i de isländska sagorna angår oss i Upplands-Bro. Men efter de utredningar som redogjorts för i UKF:s tidigare Nyhetsbrev och här på hemsidan så är det inte särskilt angeläget att  ytterligare diskutera en "icke-fråga".  Historiken kring den hundraårig myten har dock sina poänger - som exempel på hur seriös forskning har gått till. Du kan läsa om detta på UKF:s hemsida.Här nedan följer ett första exempel på hur viktigt det är att förstå hur
 människor tänkte för tusen år sedan när vi idag försöker tolka deras texter. 
I ett annat exempel - i en annan artikel -  tar jag upp Adams mest diskuterade uttryck:
 den kryptiska texten som berättar om Birkas placering i den svenska geografin
"Här bildar en vik av det hav som kallas det baltiska en hamn som vetter mot norr".
  Men först måste vi ta ställning till vad som egentligen menas med det Baltiska havet.

Baltiska havet - ett tusenårigt geografiskt begrepp
med två betydelser.

Kan en viss tolkning av begreppet 'baltiska havet' ge oss en annan historia?

Det senaste årets forskningsarbete kring de isländska sagornas väderstreck och tänkesätten bakom de äldsta kartorna har i själva verket lett fram till två för mig nya tankegångar. De handlar inte bara om att även Adam av Bremens väderstreck skulle vara felaktiga utan också om innebörden av uttrycket det 'Baltiska havet'. Adam  menar att det inte är ett hav i vanlig bemärkelse. Han framhåller flera gånger att det är ett farvatten eller en handelsled som går från Nordsjön via Danmark, Östersjön och de ryska vattenvägarna ända ned till "grekernas land".
     När Adams text nyöversattes 1984 arbetade man vid tolkningen med en annan definition av begreppet det 'Baltiska havet'. Man hade blivit övertygad om att Adams benämning endast gällde sjövägen inom Östersjön. Det är för övrigt den definition som havsforskarna hade bestämt sig för 1974. Man hade inte uppfattat att Adam i själva verket hade protesterat mot just denna definition när han framhållit att den långa färdvägen börjat fått benämningen Baltici maris. Han tyckte att det var angeläget att våra landsmän skulle få veta färdvägens verkliga beskaffenhet (IV:10). Hans ord blir då 'freti' = 'sund' eller 'ström'. Det är naturligtvis ett bättre ord  för vattenleden, eftersom den bara delvis är förknippad med ett hav.
     Uttrycket det 'Baltiska havet' hade uppkommit före Adams tid. Han förklarar nämligen att de folk som bodde längs den långa vattenleden skulle ha använt namnet 'baltiska (eg bältiska) havet' eftersom vattenvägen sträckte sig som ett bälte genom norra Europa ner tilll Svarta havet.
     Forskningen  har på senare tid allt mer börjat  lyfta fram den riktigt gamla historien om nordbornas segelfärder i österled. Det berättas för 2000 år sedan om de skickliga sjöfarande folken på "öarna i nordliga oceanen" då nuvarande Stockholms skärgård även omfattade hela Mälaren. Det borde väl  finnas nedteckninger om vilka färdvägar som användes, kanske namn pa dem?  Svaret hittade jag i början av Ynglingasagan. I Snorre Sturlasons tolkning finns färdvägen beskriven med dessa ord:
    "Ur Norden, från de fjäll, som äro utanför all bygd, flyter en å genom Svitjod .... Hon kommer till sjös in i Svarta havet."  (Svitjod det Lilla = Skandinavien och det Stora = Ryssland)
Lägg märke till att ån = farleden går in i och genom Svarta havet.
     I en annan isländsk saga om Ingvar den vittfarne, (översatt av Brocman 1762 sid 77), får vi ytterligare en bekräftelse på att man hade samma uppfattning om vattenvägen från Norden till Svarta havet som den Adam av Bremen beskriver i sin latinska text: ett bälte av vattenvägar med tillhörande dragställen.

Den "norra vägen" i de ryska krönikorna
Det har förvånat mig att jag inte sett hänvisningar till de nämnda nordiska berättelserna i samband studiet av Adam av Bremen. Vid nyöversättningen 1984 borde forskarna ha upptäckt sambandet. Det är ju samma farvatten det rör sig om. Den "norra vägen" till österlandet spelar en framträdande roll i de ryska krönikorna. I Kerners bok The Urge to the Sea sätts den i paritet med de 'klasska' landförbindelsen mellan Medelhavet och floderna Eufrat och Tigris.
     Redan Olof Rudbeck hänvisar till de ryska krönikorna i sitt stora verk Atlantis. Såväl Erik Gustaf Geijer som Anders Strinnholm redogör för "de gamles" kunskap om färderna på de ryska floderna. De hade uppfattningen att "avståndet mellan Norden och Österlandet var ringa".
     
Ordet 'bälte' i isländska språket:
Isländska sagan om Ingvar den Vittfarne förklarar t.o.m. uttrycket: bälte!   ... ett vattenbälte. Det är ett hav mellan flera länder.   Tala om att jag i denna fråga har "Gått över ån efter vatten!"     

Latinets 'balteus' = bälte; 
Förändringen; balteum > baltium > balticum   (Obs Högerklicka för att komma tillbaka hit!)
Eftersom bokstaven 'ä' inte finns i latinet blev det stavat med 'a' i den moderna översättningen, vilket har kommit att leda tanken till havsforskarnas Baltiska hav, som de sedan 1970-talet använder som namn på hela Östersjön från Haparanda till Östersjöns utlopp vid danska Bälten. Bottenhavet och Bottenviken ingick inte i det bältiska havet - de var troligen ointressanta i handelsförbindelserna med Österlandet.
     Lägg märke till att det långa farvattnet kallas 'ån/å', de isländska sagornas benämning på en färdväg. Liksom på de gamla kartorna är flod synonymt med sjöväg eller  farled. När jag kontrollerade vad mitt franska lexikon hade att säga om franskans ord 'eau' - uttalat å - fann jag att 'par eau' betyder vattenvägen eller till sjöss. Landsvägar finns inte utritade på 14-1500-talens kartor.  Här utförligare beskrivet..

I Baltiska språk är ordledet 'balt' kopplat till 'våtmarker'; aldrig kopplat som namn på havet i Anders Fröjmark i boken Österjöregionen år 2004;  Ett viktigt inlägg  om begreppet Baltiska havet. Okänt av forskarlaget 1984.  Läs mer

En vattenled rakt genom Sverige - Göta kanal
Göta kanal är ett uttryck av samma slag som Baltiska havet.  Det är en farled som består av floder, sjöar, hav och några grävda kanaler som binds samman till ett farvatten som vi kallar kanal. Men kanalsträckorna är ju bara en bråkdel av farleden. Trots det använder vi gladeligt uttrycket Göta kanal för hela sträckan. Liknelsen gäller i högsta grad begreppet 'Baltiska havet', som alltså är hela sträckan från "Svitjod till Svarta havet". Tänk om 1984 års forskare använt 1718 års översättning Belthavet, eller ännu hellre 'Bältehavet', då hade kanske osäkerheten om "farledens beskaffenhet" aldrig uppstått.
     Jag har frågat mig varför Adam var så angelägen om att berätta om den gamla handelsvägen. Det måste ha berott på att hans samtid värdesatte den högt - den fanns ju beskriven redan i inledning till Sturlasons geografiska skildring av omvärlden i Ynglingasagan, som också går under namnet Heimskringla. Intresset beror naturligtvis på det ömsesidiga utbytet av handelsvaror med österlandet.
     På 1000-talet, när Adam levde, hade den arabiska kulturen sedan länge lagt beslag på handeln med Österlandet via Medelhavet. Genom de ryska floderna fick därför övriga Europa en möjlighet till direkthandel österlandet. Den gamla folkvisan "Till österland vill jag fara" har säkerligen sitt ursprung i liknande kontakter österut. 
     Att handeln varit livlig förstår vi när vi tänker på den mycket stora mängden arabiska mynt som hittats i den svenska jorden. Vid Önsta i Bro gjordes år 1823 ett sådant fynd av "kufiska mynt". Man kunde först inte läsa tecknen på mynten. Namnet uppkom när man fann att de var gjorda i staden Kufa söder om Bagdad omkring år 910.
Artikel  med karta över fyndplatser för arabiska mynt i Europa.

Jag håller med Adam om att även vi som lever tusen år senare bör få tillgång till så sann kunskap som möjligt om den uråldriga färdvägen längs vår kommuns stränder. Adams berättelse är den äldsta källskriften som ger oss detaljer om färdvägen. När det så småningom också blir officiellt fastslaget att de äldsta väderstrecken skall tolkas på Adams sätt, får vi också riktiga väderstreck i den isländska sagan om Olav den Heliges seglats in i Svitjod via Stäket och längs Skarven upp till Fornsigtuna.
     Därför tycker jag att Adams text skall tolkas ordagrant efter hans definition. Det är således den medeltida tolkningen av väderstrecken och Adams beskrivning av handelsvägen genom Ryssland som den här artikeln riktar in sig på.

Varför ges en del latinska ord en annan betydelse än den ursprungliga när de översätts?
Jag har funnit att somliga latinska ord i Adams text bär på betydelsenyanser som innebär en rakt motsatt tolkning till den vedertagna, vilket i sin tur påverkar den fortsatta tolkningen av texten. Eftersom den svenska  översättningen utgår från att det tidigare nämnda uttrycket 'Baltiska havet' skulle vara detsamma som Östersjön, så har översättarna gång på gång undervärderat betydelsen av ord som Adam har använt när han beskriver den gamla färdväg som går från Danmark via Östersjön ända ner till Svarta havet.
      De svenska översättarna har nära nog konsekvent översatt dessa ord  med  'havet'. Redan när Adam första gången beskriver det som översättarna kallar 'havet' så har den latinska texten inte ordet 'mare' = hav. Där står ett ord vars grundbetydelse är 'sund' eller 'strömdrag' (fretum). En dansk översättning, utgiven år 2000, använder ordet 'farvatten' som är en riktigt bra beskrivning på det som i verkligheten inte är ett hav. Mitt latinska lexikon har ordet 'havet' som ett sista allmänt alternativ i samband med betydelser som ström, strömdrag - alltså inte som ett regelrätt hav.

Varför utelämnar översättaren ibland ord, som närmare beskriver vattendragets egenskaper?
Översättarna tycks inte reagera för att Adam flera gånger förklarar att havet är 'det så kallade Baltiska havet'. Det uttrycket skall man i det här sammanhanget ta på största allvar: Det betyder ju att det inte handlar om ett riktigt hav, det har bara råkat bli kallat så för mycket länge sedan. Det finns exempel på att ord helt enkelt har hoppats över på några ställen i översättningen för att passa med den förutfattade betydelsen av begreppet 'Baltiska havet'.
     På ett annat ställe säger Adam att han vill passa på att berätta om det så kallade Baltiska havets beskaffenhet. Latinska texten använder ordet 'natura' för översättningens 'beskaffenhet', vilket jag tolkar som att Adan vill beskriva 'sundets' verkliga natur. Det är därför han använder ordet 'sund = freti', vilket forskarteamet helt sonika varje gång byter ut mot 'havet'.
     Om man kunde hitta på ett unikt namn för den handelsled som Adam beskrivit så utförligt, så vore det  lättare att diskutera saken. Havsforskarna har 1974 bestämt sig för att använda begreppet Baltiska havet för hela Östersjön från Haparanda ända till Skagen, således  inklusive de danska sunden och Öresund, som de till råga på allt benämner Bälthavet, troligen därför att man där finner såväl Stora som Lilla Bält.  Det senare är synnerligen intressant eftersom: sunden får benämningen hav! I analogi därmed skulle man kunna förklara att Einhards och Adams Baltiska hav också skall ses som sund.  För att bli kvitt förvirringen tänker jag mig Adams beskrivna färdväg som Österleden, Orientvägen eller något i stil med "Göta kanal" som ju också består av en rad olika typer av farvatten.

Varför har inte den 'officiella svenska' översättningen tagits upp till diskussion?
Det faktum att språkforskare - ensamma eller i samförstånd med historiker - kan komma till helt olika resultat i forskningen kring Adam vittnar om att det finns behov en diskussion kring Adams text.
     I den här studien ligger, som du säkert insett en tyngdpunkt på Adams val av latinska ord för det mycket ofta diskuterade Baltiska havet.
     En annan tyngdpunkt ligger i tolkningen av hans väderstreck.
     I några fall ser jag andra lösningar än de som vanligen förfäktas, vilket blivit möjligt sedan en för Adam-tolkningen central forskare nu ändrat sig beträffande Adams påstådda otillförlitlighet när det gäller väderstrecksupplysningarna. Det är Tore Nyberg. Denne anser nu att Adam har använt väderstrecken enligt den princip som gällde innan vi började att använda kartor. (Ove Jörgensen-Tore Nyberg: Sejlruter i Adam af Bremens danske överden. 1992)  Sedan detta skrevs har jag haft flera kontakter med ovan nämnde Tore Nyberg, som var en av historikerna i arbetslaget kring tolkningen av texten 1984. Han framhåller att översättningen gjordes enligt det forskningsläge som då gällde. Det vill säga väderstrecken ansågs gälla en karta. Nu är situationen en annan och han är öppen för den tolkning som jag gjort. Han har också tipsat mig om en dansk översättning från år 2000. Den är delvis annorlunda både jämfört med den svenska översättningen och de förslag till tolkning som jag lämnat. Nyberg har fått mina artiklar och rapporter om min forskning.  Nyberg är verksam vid universitetet i Odense, nu som emeritus.

Artikeln - ett debattinlägg
Det jag kommer att framföra i den här artikeln skall alltså ses som ett debattinlägg och ett sådant kräver naturligtvis utförliga förklaringar. Man skall inte påstå något utan att en tydlig motivering lämnas. Därför finns ett stort antal länkar till utförligare förklaringar och till källskrifter av betydelse. Som vanligt är hemsidan mitt forum för debatten och jag är tacksam för inlägg/diskussion via min e-postadress ukf@ukforsk.se  Jag har redan fört en begränsad intern diskussion med ett antal intresserade personer och länge grubblat över hur saken skulle kunna introduceras på ett någorlunda överskådligt sätt.
     Det är uppenbart att Adams text måste grundligt studeras för att man skall kunna reda ut de olika begreppen. Fortsättningen på denna artikel blir i grunden en upprepning av det tidigare men med andra ord. Nya synpunkter som delgivits mig har i förekommande fall lagts till/ändrats. Det står dig fritt att hänga med eller inte. Jag skriver för dem, som i likhet med mig, vill komma till klarhet i några mycket svåra frågeställningar.

Att Adam av Bremen har kommit in i sammanhanget beror på att ovan nämnde Lauritz Weibull år 1928 utnyttjade Adams text för att vetenskapligt kunna visa att det inte var någon tvekan om att nordmännen och Adam hade en egen uppfattning om var norr var beläget; en uppfattning som inte överensstämde med den gängse europeiska. Weibull ansåg sig kunna påvisa en rad felaktigheter i Adams användning av väderstreck, som jag tidigare berättat om.
      Men det är inte bara vridningen av väderstrecken som skall nagelfaras utan också själva tolkningen av de latinska ord som Adam använder när han beskriver det Baltiska havet. Jag har funnit att bästa infallsvinkeln till att förklara en del oklarheter i tolkningen av Adams text är att börja med det som i texten kallas 'baltiska havet'.  Det är därför viktigt att komma till klarhet med den verkliga innebörden i det 1000-åriga uttrycket, som Adams sagesman introducerat ca 250 år tidigare.Jag vill ge dig rådet att öppna angivna länkar i ett ANNAT fönster. Då kan du bläddra mellan kartor, kommentarer och ändå behålla platsen i huvudartikeln. 

Du öppnar en länk genom att 
Högerklicka på länken och sedan välja om du vill använda nytt fönster eller en ny flik.

På läsplattor och i nyare  operativsystem  går man bara 'framåt' eller 'bakåt' vilket faktiskt fungerar mycket bra.
Adam av Bremen - och de äldsta kartorna
en fördjupning och sammanfattning av ovanstående
med fler exempel och synpunkter


Sambandet mellan Adam av Bremen och de äldsta kartorna
När jag i början av år 2011 bestämt mig för att närmare studera Adams text gjorde jag samma iakttagelse som jag gjort för flera år sedan, då jag försökte finna ut de tankegångar som styrt de första kartritarna i deras försök att göra geografiska bilder av utvalda landområden. Bl.a. hade jag funnit att floder, sjöar och dragställen i själva verket var färdvägar som ritats som sammanhängande vattensystem.
     I början av år 2011 läste jag till min stora förvåning, att Adam av Bremen beskrev en sådan segelled, i vilken också ett hav ingick tillsammans med floder, sjöar och dragställen. Farleden ledde från Danmark ända till "de grekiska länderna". Östersjön var således en del av en lång, sedan länge etablerad handelsväg, som vi lärt känna som vikingaleden till Novgorod och Miklagård. Adam berättar att människorna före hans tid t.o.m. givit vattenvägen ett eget namn, Belthavet (svensk övers. 1718). Färdvägen gick nämligen som ett bälte tvärs genom norra Europa enligt Adams text. I själva verket återger Adam vad den tyske historieskrivaren Einhard från början av 800-talet hade berättat om detta bälte.
   
En mer närgången analys av några centrala problem kring översättningen
Vi skall nu granska hur översättarna handskas med den latinska texten på de ställen där Adam förklarar att han vill beskriva den långa färdvägens "beskaffenhet". Det skall strax uppenbaras att latinsk text kan översättas på olika sätt beroende på hur man uppfattar innehållet i stort. Vi får också ett prov på hur översättarna gör när de inte får texten att passa in i den verklighet som den tycks handla om.

(I artikel nr 2 blir det en mer omfattande granskning och i särskilda kommentarer på hemsidan blir nära nog alla ställen granskade).

     Här nedan kommer ett smakprov på hur forskare löser problem i en text som inte finns bevarad i original utan endast i avskrifter av avskrifter. Det blir dels den senaste svenska översättningen, dels en dansk översättning från år 2000.

Exemplet är från Bok IV:10):
"Då jag nu har fått ett lägligt tillfälle, finner jag det lämpligt att säga något om det baltiska havets (Baltici maris)   beskaffenhet. Eftersom jag tidigare omnämnt detta hav (obs! att ordet är freti som inte betyder hav utan  sund, ström! med utgångspunkt från Einhards skrifter,  vill jag nu som en närmare  utläggning fylligare  framlägga vad denne i korthet omnämnde, för att våra landsmän skall få kännedom härom.
(Även i Bok I:60 är översättarens ord för 'havet' ett ord som betyder 'sund'!)

Adam fortsätter:

”Det [således det baltiska havet] är en havsbukt (sinus = eg. slingrande kurva, jämför med sinuskurva) säger han, som sträcker sig från västerhavet mot öster... ända till de grekisk-katolska länderna (ordet sinus har några grundbetydelser: bukig skål eller bukt, OBS att översättaren förvandlar en mycket lång slingrande segelled först till en havsbukt, därefter - till det önskade slutmålet - ett hav!  
     En havsbukt är en bred, mjukt rundad vik således en mindre del av ett hav. Hanöbukten, Biscayabukten är havsbukter.  Nu har emellertid översättarna gjort det lätt för sig genom att kalla Östersjön för en bukt av Atlanten, men Östersjön har absolut inte formen av en bukt. Den skulle naturligtvis kunna sägas vara en vik av Atlanten. Men då skulle det Baltiska havet förvandlas till Baltiska viken  och det rimmar inte med avsikten med tolkningen.  Förfaringssättet är ett typiskt exempel på "ordets makt över tanken"  Genom att upprepa  orden Det Baltiska havet så ofta det språkligt ges en möjlighet har man lyckats få den långa segelleden att bara bli  den del som ligger inom Östersjöns gränser. (se varianten av saken i stycket "Baltiska havet är inget hav i egentlig mening".

[Börje Sandén: Meningen här ovan borde ha sett ut så här:  Det är ett 'slags' sund, som sträcker sig från västerhavet mot öster. (de latinska ord som betyder 'en slags' har man ogenerat hoppat över].
Av dem som bor vid denna bukt (samma som ovan = sinus) kallas den den baltiska
[Börje Sandén den Bältiska segelleden], eftersom den sträcker sig som ett bälte ett långt stycke genom de skytiska (ryska) länderna till de grekisk-katolska länderna” (svensk tolkning 1984).


Svensk tolkning 1718:
.... det Beltiska hafwetz egenskap, om hvilket sund jag till förne hafwer förmält ...
     Lägg märke till ordet 'sund' ! År 1718 hade man bättre känsla för latinska ordens betydelse än 1984.

Dansk tolkning år 2000
Denne bugt kaldes af de folk, der bor ved den, for Den Baltiske Bugt, fordi den ligesom  et baelte over et langt stykke gennemskaerer de scytiske områder helt til Graekenland.  (Skytiska området ligger norr om Svarta havet)    Danska bugt är bättre än svenska hav!

Baltiska havet är inget hav i egentlig mening
Adam återkommer flera gånger med påpekanden att det Baltiska havet inte är ett hav.
Obs. Mycket intressant är Adams ordval för 'hav' när han beskriver dess egenskaper  - såväl  första gången  som den sista - och därvid använder det latinska ordet freti = sund. (I:60 och IV:31).  Jag menar att det är tydligt att Adam tar avstånd från samtidens uppfattning att Mare Balticum endast hänför sig till  delen i Östersjön. Den danska översättningen använder ett utmärkt ord i IV:16  'farvatten' i stället den svenska översättningens 'hav'. Platsen är just vid inloppet där farleden  mot Svarta havet börjar!
.................................
På många ställen i sin långa skrift berättar Adam om denna färdled, detta bälte från väster till öster. Ordet 'bält' användes således för över tusen år sedan på ett sätt, som vi idag gör, när vi exempelvis får rapport om att ett oljebälte är på väg mot kusten. Vi har uttrycket också i geografin för ett långsträckt, sammanhängande område - det subtropiska bältet.
     Det finns ord i vår tid, som motsvarar Adams uttryckssätt, Vi använder flyg-route och busslinje. Vi säger också 'pilgrimsvägen' för en vandringsled genom Sverige till Trondheim. Vi i Upplands-Bro har deltagit i arbetet med upprättandet av 'dalkarlsvägen', till minnet av dalfolkets arbetsvandringar till Stockholmsområdet. 
     Vi ser att ordet 'vägen' inte nödvändigtvis betyder en anlagd väg. Så är det också i Adams ordval för 'havet'.  Det 'baltiska havet' har blivit den övergripande beteckningen. I den latinska texten använder Adam - som jag påpekat många gånger - mycket oftare tre andra ord än 'hav' (mare) för att beskriva de vatten som ingår i det långa bältet.

En viktig iakttagelse.
När Adam berättar vad andra har att säga om denna färdled benämner han den ”Baltici maris” (baltiska havet). Det sker  5-6 gånger vid de drygt 30-talet tillfällen han för farleden på tal. Mer än 20 gånger använder han andra ord för 'hav' i stället för latinska mare = hav, exempelvis: 
sinus (10) = krök, båge, ormens ringling, bukt, havsbukt, rundning. (jämför med sinuskurva!
 freti, fretum (7) = sund eller ström (inte 'vik' -  min anärkning på förekommen anledning !)
 ponti, pontus (6) = en poetisk form för hav, ungefär som i ”så skimrande var aldrig havet”, eller bara " vatten/farvatten" i största allmänhet.
     Min akttagelse om det "mjukare" ordvalet "Pontus = vatten" lever kvar i Ptolemaei "Cosmographia  Ulm 1482  Karta över Norra Europa", där vi finner att början av Adams Baltiska hav vid nuvarande Skagerack heter Pontus balteatus och att södra Östersjön benämns Sabulosus Pontus (sabulum ? = sand, grus). Dessa två namn riktar inte uppmärksamheten på våra dagars baltiska stater. Vore det så borde det senare namnet, Pontus balteatus,  ha placerats invid de baltiska staterna. 1482 vill det synas som Adams bältebegrepp styrt kartritarens namnsättning.  Adams begrepp lyser igenom även i namnsättningen på Zieglers kartskisser, som behandlas längre fram.( mycket intressant iakttagelse)
     I övre delen av Östersjön har dock vattnet fått namnet 'mare'. Men så långt upp är även landområdena mycket otydligt markerade på denna gamla karta och bottenviken ingår inte i Adams 'Baltiska hav', som således inte är ett hav i egentlig mening. Uttrycket har i efterhand missförståtts. Adam och hans sagesman har, som jag flera gånger påpekat,  avsett en nordisk handelsled i österväg ända till  de "grekisk-katolska länderna".   Utförligare diskussion.

Lauritz Weibull - enda forskaren som uppfattat Adam rätt i frågan om det Baltiska havet
Jag har bara funnit en forskare som uppfattat 'Baltiska havet' som en del av en vattenväg och i sin översättning därför inte använder ordet hav! Det är Lauritz Weibull som  år 1931 skrev om sin ändrade syn på Adams 'Baltiska hav': Östersjöns egenskap av en vik från den västra oceanen, dess längdriktning mot öster, dess okända längd och skiftande bredd godtogs av honom [Adam] ....    Det var till trakterna av detta Ostrogard [Kievområdet], till vilket man seglade i den baltiska vikens [ej hav!!] längdriktning, som de medeltida kartograferna förlade de maeotiska träsken. Adam drar slutsatsen: »jag skulle gärna tro, att det baltiska havet är samma vatten, som av de gamle med andra namn kallades de skytiska och maeotiska träsken, geternas öde trakter, den skytiska stranden»
     Weibulls ställningstagande i denna sak är mycket värdefull i min argumentation för en förnyad vetenskaplig översättning av Adams betydelsefulla berättelse om de geografiska förhållandena i Norden för tusen år sedan. (Hör gärna av dig om du känner till andra som har samma åsikt)

Ytterligare en viktig iakttagelse - mycket viktig
Jacob Zieglers två versioner av kartan från 1529-1532 visar hur Adams "Baltiska hav" börjar  förändras  till begreppet Baltheum Mare resp. Mare Baltium. Lägg märke till att hans kartor i själva verket är schematiska skisser, som har tillkommit i samtal med ett par svenskar som han träffat i sydeuropa, bl.a. Johannes Magnus. Han börjar troligen redan då skissa på en särskild Nordenkarta. Tidigare hade Östersjön och dess länder lagts till på redan skapade Europakartor genom att de kopierades över på större pergament för att kunna ge plats åt Östersjön, som ritades i väst-östlig riktning eftersom Bottenhavet och Bottenviken var helt ointressanta för den europeiska handeln. Det var Adams handelsväg som var det viktiga, så viktig att Östersjön ritades proportionellt större än omgivningen för att i likhet med andra medeltidskartor framhålla den större betydelsen (kartan Viladeste 1413)
     Observera nu att 'Adams Baltiska hav' får en intressant felplacering på Zieglers skisser från 1532. Han har mycket riktigt uppfattat att Adam ser Ryssland som en del av handelsvägen mellan Östersjön och Svarta havet. Men  han har placerat den längs Östersjöns kust så att Novgorod ligger ungefär mitt på sträckan. Okunnig om de ryska farvattnen och från en position i Italien och i samtal med ett par svenskar har Ziegler placerat orden Mare Balticum tätt intill de nuvarande baltiska länderna kust. (invid färgmarkeringen)  Han har med andra ord namngivit  färdvägen som Mare Baltikum gående genom Östersjön. Han visar med detta att det inte är själva Östersjön som är det Baltiska havet!!
     Samma sätt att beskriva en färdväg gående genom ett hav finner vi Ynglingasagan i Snorre Sturlasons Heimskringla:  "Ur norden från de fjäll, som är utanför all bygd, flyter en å genom Svitjod ... Hon kommer till sjös in i Svarta havet".

Zieglers skiss blev aldrig en riktig karta, den blev avritad av andra och när följande generationer av  Östersjökartor ritas har namnet Baltiska havet felaktigt konfirmerats som namn på Östersjön.

Jag har här lämnat ett förslag till förklaring av hur det kan ha gått till när begreppet 'Baltiska havet' kommit att betyda Östersjön.  
Utförligare diskussion i denna sak.    
Läs mer om innebörden i ordet balt.

Vad säger mitt latinska lexikon om
sinus 
Detta centrala ord i Adams text visar sig ha många s.k. avledningar, alltså ord med annan innebörd än grundbetydelsen bukt. Det kan betyda landet vid bukten eller bukta sig, gå i vågor som i sinuskurva, det kan symbolisera ormens ringling får man veta, och varför då inte också flodernas ringling genom slättlandet Ryssland eller den krumbuktande färdvägen längs kusten.  Ordet finns i sinuskurva.
     Adam påpekar gång på gång att begreppet inte bara är ett hav. Det är, enkelt uttryckt, en handelsväg. Riksantikvarien Peringskiöld (1718) har uppenbarligen haft en bättre känsla för nyanserna i latinska språket vid sin tolkning, vilket jag visar i den ovan nämnda statistiken och i hans översättning 1718. Man kanske skulle kunna dra en parallell med begreppet 'kustvägen', en benämning på varierande vägar längs kusten.  Av den danska översättningen framgår att det 'baltiska havet'  består av olika farvatten.

 
Havsforskarnas Baltiska hav
Nu hör det emellertid till saken att havsforskarna i 1974 års Helsingforskonvention bestämt att uttrycket ”Baltiska havet” skall användas när man talar om hela Östersjön från Kattegatt till Haparanda, således också Bottenhavet och Bottenviken.. Jag tror att oceanografernas beslut om sin definition av begreppet Baltiska havet och den svenska översättarens ideliga upprepande av ordet ”havet” har gjort att de forskare som skrev kommentarerna 1984 tagit för givet att också den norra delen av Östersjön ingick i Baltiska havet på Adams tid .  Men Bottenhavet-Bottenviken  ingick naturligtvis inte i den färdväg i österled som Adam så utförligt beskrivit.

Det Baltiska havet i Adams text
I själva verket är det vikingaleden och dess föregångare som Adam beskriver för oss. De europeiska resenärerna, som kunde ha tillgång till kartorna, var för tusen år sedan troligen inte intresserade av färder uppe i Bottenhavet. Kanske beroende på att utrikeshandel i dessa vatten motarbetades till förmån för Stockholm. Liksom de första kartograferna tog man bara upp sådant som var av praktiskt intresse. Man var definitivt inte ute efter en totalbeskrivning av världen - en iakttagelse värd att ha i minnet när vi förundras över  "felaktigheter" i de äldsta kartorna. (Denna sida av kartografin diskuteras på hemsidan i en påbörjad artikelserie kring innehållet i våra äldsta kartor.) 
   
Adam av Bremen påstås använda felaktiga väderstreck
I en lång omständlig kommentar till 1984 års översättningen kommer forskarteamet fram till att Adam måste ha påverkats av den snart hundraåriga föreställningen att nordbornas väderstreck skall vridas medsols för att stämma med verkligheten. Man konstaterar nu att det inte räcker med de 45 grader som 'vetenskapen' påstått sig ha fastslagit. Om man ökar till 90 grader skulle vi få ett bevis för att de legendomspunna Ripheiska bergen skulle ligga i norra Skandinavien. Curt Weibull  vilket också är tolkningen i 1718 års översättning. Det är högst osäkert om dessa berg, ofta omnämnda på olika ställen norr om Alperna hos de klassiska författarna, verkligen skulle vara de skandinaviska bergen. Hur 90 graders anvisningen motiveras beskrivs i avsnittet om  "Det baltiska havet i hela dess längd" här nedan. 

Se 1984 års kartskiss.
Gäller den fortfarande? eller har vetenskapen, mig ovetande, något annat förslag på lut?  Hör gärna av er - den som vet - så att jag kan revidera den här artikeln. Publicering på internet är en utmärkt arbetsmetod för den som står utanför den akademiska världen.
Länk till forskargruppens kommentarer 1984 


Begreppet Baltiska havet enligt forskare i Baltikum, dvs de baltiska provinserna

Jag vill erinra om hur ”Begreppet baltisk” förklaras i boken Östersjöregionen (2004), där den lettiska forskaren Daina Bleiere och svensken Anders Fröjmark säger följande: ”På lettiska och litauiska har ord med roten balt-  aldrig använts för att beskriva Östersjön – men det är en mycket vanlig del i insjö- och våtmarksnamn”. Deras synpunkter har otvivelaktigt stor tyngd i den nu uppkomna situationen. Här har vi ett inlägg som är fullständidgt frikopplat från den tidigare diskussionen. Det gäller även ordstammens anknytning till Adams bild av det Baltiska havets beskaffenhet.
     Ovanstående kände jag inte till när artikeln ursprungligen skrevs. Vid min första research kring recensioner av 1984 års översättning fann jag  bara lovord för en väl gjord översättning. Men när jag börjat ana oråd sökte jag på nytt och fann då Fröjmarks recension, där han på tal om de märkliga väderstrecksangivelserna hänvisar till en mer kompetent bedömare. Han tror att Nybergs "djärva konstruktion sannolikt kommer att underkastas  prövning av andra". Så tycks emellertid inte ha skett. Nyberg själv hade uttrycket sin förvåning över att jag kom med tvivel på översättningen efter så många år.


Medeltidens tankemönster i geografiska sammanhang

Nu vill jag bjuda dig med på en spännande färd i forskningens korridorer och berätta om hur man resonerat - och resonerar - när man vill tolka en latinsk text som handlar om geografi. Ett helt annat tankemönster gällde nämligen före kartornas tid. Något som jag hoppats framgått av det jag tidigare skrivit. Jag tycker mig ha funnit, att forskarna som ägnat sig åt såväl Adams text som tolkning av det äldre kartmaterialet, har sett världen i vårt nuvarande kartperspektiv. Det är där vi har förklaringen till varför forskningen kom in på spår som ledde i fel riktning.
      Att ifrågasätta hävdvunna åsikter inom humanistisk forskningen måste ses som angeläget i en forskningsdisciplin där fysiska, mera ovedersägliga experiment, inte står till buds. Grunden för humanistisk forskning består vanligtvis inte i nyvunna "fysiska" erfarenheter, som kan ge helt nya grundförutsättningar för vidare forskning. I själva verket består den av forskning kring människors tankemönster och innebörden av använda definitioner.
     Vi faller lätt, kanske omedvetet, för missuppfattningen att den moderna människans tankeförmåga är mer utvecklad än hos antikens forskare. Lite mer schablonmässigt uttryckt: den senaste doktorsavhandlingen i ett humanistiskt ämne är inte per definition av bättre kvalité än tidigare forskares. Att en grekisk "tänkare" för två tusen år sedan kunde "tänka fram" att det måste finnas atomer är ett välkänt faktum. En stor forskningsuppgift för vår tids humanistiska forskare borde vara att ständigt försöka komma underfund om vilka tankemönster som styrde gångna generationers tänkande.
      Den här artikeln ger exempel på att vår tids forskare inte alltid når fram till de gamles föreställningsvärld. Men den är också ett exempel på att den modernare historieskrivningen har släppt de strängaste reglerna för källkritik.  Nu talar man om "kognitiv historieskrivning" som ger oss möjlighet att låta dokumenten och kartorna tala till oss genom att  med förstånd "läsa mellan raderna", dvs utnyttja vår kognitiva förmåga. (Historisk Tidskrift 2010:4).
 
Äldsta kartan över Skandinavien - och dess föregångare
Men innan dess några ord om hur de första kartorna ritades.  På Adams tid fanns ingen karta över Norden, man hade troligen inte ens någon bildliknande föreställning av landskapet sett ”uppifrån”. Det man hade sedan gammalt var beskrivningar av kuster med namn på orter och anteckningar om vissa landmärken som hjälp för orienteringen. Sådana seglationsanvisningar användes i århundraden. Så småningom placerades orter och landmärken in i en enkel kartskiss. Den äldsta bevarade skissen över Östersjön gjordes på 1320-talet. Som du ser på bilden är Östersjön förenklad till en smal vik som går i väst-östlig riktning. Den är gjord av en sydeuropé utan rekognosering. Han kanske inte ens varit i Östersjön.  
     Det är en enkel skiss med upplysningar hämtade ur äldre seglationsbeskrivningar med namn på platser och kanske konturen av något karakteristiskt landmärke längs färdvägens vänstra resp. högra sida. Du förstår hela tänkesättet mer påtagligt om jag säger att på den här typen av tidiga ”kartor” kunde man rita ut öarna i profil, det var ju så man såg dem! Om kustlinjen vek av från huvudriktningen var det inget bekymmer för navigatören, kusten var dennes "kompass". Kartritaren har läst ett antal seglationsbeskrivningar och sett riktningsanvisningar här och där och vet troligen att kusten inte går rakt mot öster hela tiden. Att göra kustlinjen noggrann hade varit omöjligt. Man ville helt enkelt inte ge vilseledande detaljer. Jag föreställer mig att navigatören borde vara nöjd med att den ”nya sortens seglationslista” inte bredde ut sig alltför mycket. Man hanterar den lättare på det viset.

Norr ligger inte alltid mitt emot söder på de första kartorna!
Dessutom måste vi ha klart för att de olika delarna av en medeltida karta kan ha sina egna väderstreck. Ett typiskt exempel är Finska vikens riktning mot norr på kartan i Olaus Magnus' bok om  De nordiska folkens historia. I verkligheten går den ju i väst-östlig riktning. Alldeles intill ser man också att floden från sjön Ladoga ner mot Novgorod går i rätt riktning mot söder. Finska vikens felaktiga riktning beror på att men ville få plats med de viktigaste ryska floderna, som var en angelägenhet för svenska handelsmän.
      Det finns fler speciella egenheter i dessa gamla kartor som vi måste känna till för att kunna läsa dem rätt. Det finns ju faktiskt inga teckenförklaringar till gamla kartor. Sådan behövs inte. Man ritar detaljer i kartbilden så att de blir självförklarande. På Olaus Magnus karta är exempelvis Viborgska viken bredare än Finska viken. Den är också ca 10 ggr längre än i verkligheten!  Att Viborg var betydelsefull redan på 1500-talet visste jag så där i största allmänhet, men att viken som ledde fram till staden ritats så mycket större förstod jag till fullo när jag nyligen läste historikern Bo Erikssons biograf i över Per Brahe. Han framhåller verkligen Viborgs stora betydelse för både handeln och de viktiga diplomatiska kommunikationerna mellan arvfienderna Sverige och Ryssland.  Fler liknande "förstoringar" redogör jag för i enskilda kartbeskrivningar under rubriken  "Läsa gamla kartor" på hemsidan.

Carignanos karta förklarar för oss varför våra forskare ännu 1984 kan skriva: ”Det är känt, att många författare före Adam trodde, att den skandinaviska halvön sträckte sig österut från Danmark, inte norrut.”  Jag vill snarare påstå att det är författare efter Adam som inte förstått hur en karta som Carignanos skall läsas. Adam själv visste i alla fall att halvön gick i nord-sydlig riktning. Det framgår av hans riktiga väderstrecksplacering av alla omnämnda orter i vårt land – och Danmark. (IV:25).

 Carignanos karta 1320-talet
  Kartan hämtad ur Geografiens historia i Sverige intill år 1800  av Herman Richter (1959)
För att vi bekvämt skall kunna läsa kartan är den är upp och nervänd.  Det framgår av de upp och nervända bokstäverna i EVROPA,  där E och A ligger utanför kartutsnittet.

     När man studerar hela kartbilden ur vilken ovanstående utsnitt är hämtat förstår vi att Östersjön kan ha fått sin väst-östliga utsträckning av rent praktiska skäl. (Men inte bara det skälet !)  Kartan är en Europakarta med Medelhavet som centrum, vilket betyder att Saharaområdet i Afrika upptar 1/3 av det tillgängliga utrymmet!  Norra Europas "kulturbidrag" på kartan är färdvägen i österled, vilken i långa perioder varit en viktig förbindelseled med österlandet. En deformerad Östersjö är priset för att den överhuvud taget finnas med på kartan. Samma mönster finns på andra "kalvskinnsritade" kartor 1339 och  1413. Se avdelningen med beskrivningar och kommentarer till en lång rad tidiga kartor.
     Samma fenomen uppträder även när kartorna började skäras ut i trä, som exempelvis Olaus Magnus s.k. Carta Marina 1539, där det är kraftigt deformerat eftersom formen på Finland i denna situation är av mindre betydelse. Lägg märke till att jag använder uttrycket 'så kallad' eftersom Olaus Magnus inte själv använder namnet Carta Marina, trots att det finns i titeln.  Kartan är ingen karta över haven utan en landkarta över Norden. (Ett försök att förklara den schablonmässiga  förenklingen finner du i den ovan nämnda serien av kartanalyser och i en kortare redogörelse i Artikel 3)

Det baltiska havet i "hela dess längd" - en knäckfråga
.
Adam av Bremen och medeltidens tankemönster
Adam av Bremen avslöjar med sitt sätt att beskriva Norden hur man föreställde sig omvärlden för tusen år sedan.
Innan de riktiga kartornas tid uppfattade människorna världen på ett annat sätt. Det är inför dessa forntidens tankemönster som 1900-talets uttolkare av Adams väderstreck får problem.
     I själva verket är det Adam själv som hjälper oss att förklara hur man tänkte. Han beskriver nämligen en färd i österled  på samma sätt, som det skulle komma att göras i seglationslistorna i ytterligare några hundra år. Det sker genom att räkna upp länder och folkslag på exempelvis färdvägens vänstra sida (övre/norra sidan av  Östersjön!) allteftersom han kommer fram till dem. Han börjar vid inloppet till den baltiska färdvägen med Norge-Bohuslän, sedan kommer Danmark med landskapen Halland - Skåne - Blekinge och därefter götarna, svearna, osv.
     Observera att ordet baltiska  inte har något med de Baltiska länderna att göra utan det bälte - den rad - av vattenvägar som Adam och hans sagesman berättat om.
     Efter Blekinge bär det iväg norrut, men i Adams svenska text står det att man skall fortsätta mot öster !!  I den latinska texten står emellertid inte något ord, som i sig självt betyder öster. Här står ett ord som för mig avslöjade dåtidens tänkesätt, vilket är så främmande för den moderna människan att det inte kan förklaras i några få meningar. För att förstå detta måste först betydelsen av uttrycket "det baltiska havet i hela dess längd" redas ut.

Ett viktigt val görs
Jag vill därför visa vad som händer med Adams text om man väljer den i mitt tycke felaktiga betydelsen. Därför vänder vi tillbaka till det ställe i Adams text där valet står mellan de två sätten att definiera begreppet det baltiska havet i hela dess längd”.  De två forskarna, som skrivit långa genomarbetade kommentarer till den gällande officiella översättningen 1984, väljer alternativet att det nuvarande Östersjön också är Adams Baltiska hav. De anser att Adams text är tydlig med att den handlar om Östersjön i hela dess längd - således från tyska kusten upp till Haparanda! Havets längdriktning går ju i nord-sydlig riktningen. De menar också att havet ändå kan sägas ligga öster om Sigtuna (vilket också Adam påstår, men av annan orsak!), dvs öster om Sverige, vilket naturligtvis är sant. Adam använder här helt riktigt ordet 'oriente' = öster.
     För att orternas placering något så när skall stämma med verkligheten anser man sig år 1984 dock behöva ändra på väderstrecken. För det får man ju göra - enligt Weibull, eller om det är efter deras egen övertygelse! Man gör det med motiveringen att Adam själv uppenbarligen måste ha vridit väderstrecken efter att ha påverkats av den lokala felaktiga uppfattningen. När Adam skriver öster så skulle han således i själva verket vridet väderstrecken 90 grader medsols. Därför skall man vid läsningen vrida tillbaka öster så att det blir norr (Svenberg/Nyberg sid 319).
     Det stämmer också om man uppfattar Adams baltiska färdväg i hela dess längd såsom varande Östersjön i sin nord-sydlig riktning. Följden blir då att de redan av romarna sägenomspunna Ripheiska bergen ligger bortom Bottenhavet dvs i Skandinavien. De Ripheiska bergen är ett av många exempel på svårigheter som uppstår, när motsägelsefulla fakta blandas med olika tolkningar av en och samma text, som dessutom inte finns i original utan är ett resultat av i efterhand sammanförda avskrifter. De Ripheiska bergen har genom tiderna placerats på olika ställen norr eller nordost om Alperna av romerska författare. Även Adam är osäker på var de skall placeras. Han är verkligen ursäktad om hans källor inte entydigt hjälpt honom därvidlag.
Länken leder till ett försök att förklara problemen kring de Ripheiska bergen..

Vad händer om man väljer det andra alternativet vid tolkningen av Baltiska havet?
Om man väljer det andra alternativet skall det visa sig att man inte alls behöver vrida väderstrecken. Förutsättningen är att man uppmärksammar och tar hänsyn till det system som Adam och sjöfarare använde - både före och efter Adams berättelse - för att beskriva förflyttningen i österled här i vårt exempel. Se skissen som försöker förklara hur man tänkte för 1000 år sedan - en slags "Adams projektion".

Adams projektion
             "Adams projektion" med baltiska färdvägen i relation till den väst-östliga baslinjen.
Den räta linjen representerar seglationsbeskrivningen
platserna ligger på rad.

Systemet eller modellen innebär enligt skissen att orter, länder och folk räknas upp allteftersom man kommer fram till dem, som om de låg längs en rak kustlinje. (jämför kartan från 1320-talet ! ). Adam börjar uppräkningen vid inloppet till den baltiska färdvägen med Norge-Bohuslän, sedan kommer Danmark med landskapen Halland-Skåne-Blekinge och därefter götarna, svearna, osv.  Det är en i allra högsta grad fiktiv kustlinje. Du tycker kanske att Sverige borde 'läggas på sidan' med sin östkust liggande längs linjen för att liknelsen skall följa modellen. Så gjorde jag själv först! Men jag upptäckte snart att Adam i nästa steg beskriver landskapen inom Sverige med riktiga/naturliga väderstreck. Han är med andra ord helt på det klara med att skandinaviska halvön har en syd-nordlig utsträckning. Med ett 'liggande' Sverige skulle det bara bli krångligt att förklara varför exempelvis Värmland ligger norr om Västergötland. Med ett 'stående' Sverige stämmer den saken direkt.
(Här tas inte upp Adams motsvarande södra kustlinje längs Tyskland-Polen)

Systemet kan förklara de två företeelser, som Lauritz Weibull kraftigt angriper i sin kritik år 1928 över Adams förvirrande väderstreck. Den ena företeelsen är att Adam i själva verket har ett motiv för sitt påstående att ”samhället Jumne ligger mitt emot Birka”. Jumne ligger ungefär mitt på tysk-polska Östersjökusten. Den andra företeelsen återfinns i kap 25 där Adam ”reser runt ” i den del av Sverige som ligger norr om Skåne. Han säger att Västergötland med Skara ligger i väster, Värmland  och Hälsingland ligger i norr,  och i söder (vid baslinjen, och från Hälsingland betraktat!) ligger Sigtuna med ”det baltiska havet i hela dess längd”, dvs i väst-östlig riktning, ej nord-sydlig. Bottenhavet och Bottenviken ingick helt enkelt inte i den långa färdvägen ned till Svarta havet. I öster slutligen de Ripheiska bergen, ansågs ligga bortom alla de märkliga folk som bebodde nuvarande Finland och Ryssland.  Allt stämmer. Inga väderstreck behöver ändras.  Du kan läsa mer om sättet att läsa de äldre kartorna i forskningsprojektet  "Att läsa kartor med dåtida ögon."

Så här lyder Adams text i det aktuella kapitlet 25,  i Svenbergs översättning 1984:
Jag skall nu ge en kort beskrivning av sveonernas land eller Sverige: i väster (occidente) innefattar det götarna och samhället Skara, i norr (borea) värmlänningarna med skridfinnarna, som styrs av Hälsingland, i söder (ab austro-som i Australien) det förut omtalade baltiska havet (illius Baltici maris) i hela dess längd (longitudinem). Där ligger det stora samhället  Sigtuna (staden ligger söder om Hälsingland vid det 'baltiska havets' strand, dvs dagens Mälaren).  I öster  (ab oriente) slutligen gränsar det till de Ripheiska bergen, där det finns väldiga ödemarker och höga snömassor, och där flockar av vidunderliga människor hindrar ett ytterligare framträngande. Där finns amazoner, hundhuvuden, cykloper, som har ett enda öga i pannan, vidare de varelser som Solinus kallar himantopoder och som springer på ett ben, vidare de som tycker om människokött som föda. Därför undflyr man dem och tiger också med rätta om dem.
 
Här kan vi alltså finna den av Weibull år 1928 efterlysta konstruktionen som Adam och hans tid använde, och där Weibull påstod : ”Helhetsbilden blir på detta sätt ur orienteringssynpunkt ren konstruktion” (S.296) och ”Som man ser: en konsekvent, en efter en och samma grund genomförd orientering. Denna orientering är inte nutidens.”(s.299)
Men han skulle redan 1931  komma att  inse att Adam hade ett system!  Se "Kort kommentar" här nedan och nedanstående länkar.

Länk till en kortfattad kritisk analys 
av Weibulls argument för att Adams väderstreck måste vridas medsols 45 grader. Analysen inte slutligt formulerad, men argumenten finns i en utförlig  förstudie
Länk till hela Weibulls artikel 1928 med identiskt nytryck i Weibulls Nordisk historia 1948
Länk till aktuell del av Weibulls artikel 1931 ”Geo-etnografiska inskott och tankelinjer hos Adam av Bremen” i Del 1 av Nordisk Historia 1984.      Början av samma artikel.
Länk till latinska texten för berörda delar.         Kommentarer till  Latinska texten
Kommentarer till översättningen av berörda kapitel systematiskt ordnade  (pdf-fil)

Kort kommentar 
av Börje Sandén:
Weibulls överilade fördömande år 1928 av Adams missvisande väderstreck bygger på avsaknad av  källkritik enligt min åsikt. Det framhåller jag i min kortfattade analys i första länken här ovan. Det är uppenbart att saken måste ha uppmärksammats både av Weibull själv och andra. Jag visste att hans uppsats skulle finnas nytryckt i hans Nordisk Historia 1948. Därför skaffade jag fram den för att se om han infogat den 20 år gamla artikeln i reviderad form. Den var identisk! Den gäller således som källmaterial. Troligen  har den legat till grund för 1984 års utgåva av Adams bok (nu bekräftat!) eftersom forskargruppen utförligt diskuterar hur väderstrecken skall användas och t.o.m. ökar på ändringen till 90 grader.
     Men det fanns också i Weibulls bokverk en synnerligen vetenskaplig artikel med en titel som vid första ögonkastet verkade nog så avskräckande: "Geo-etnografiska inskott och tankelinjer hos Adam av Bremen". Det var särskilt det där med ”tankelinjer hos Adam av Bremen” som väckte mitt intresse. Artikeln visade sig till stor del vara en genomgång av textens komposition, med diskussion om varför exempelvis saker och ting är ologiskt placerade m.m. (observera att den s.k. originaltexten till Adams text är vetenskapligt sammanfogad av en mängd olika avskrifter! Kapitelindelning har tillkommit i vår tid). Artikeln är späckad med mycket djupsinniga vetenskapliga analyser kors och tvärs genom Adams text - ibland synnerligen svårbegripliga.
     Men på de två sista sidorna kommer Weibulls kapitulation inför Adam. Han inser nu att denne följer ett visst system och inte svamlar hit och dit. Han upptäcker inte, såvitt jag ser, själva grunden i detta system, men han stannar upp vid Adams påstående att, om man seglade i ”den baltiska vikens längdriktning” (observera att han inte säger det baltiska havets längdriktning som alla andra gjort) så skulle man komma till Novgorod.  Inte nog med det! Artikeln hade skrivets 1931, således tre år efter hans famösa avhandling som avsågs bevisa nödvändigheten av att ändra nordiska väderstreck. Här - på sista sidan visar det sig att Weibull är en bättre översättare/tolkare av Adams text än någon annan av dem som jag kommit i kontakt med. Weibull citerar den viktiga mening där Adam tydligast visar att 'det baltiska havet'  har sin längdriktning i väst-öst. (inte nord-syd som i svenska översättningen)
     Weibull citerar Adams ord sålunda: "jag skulle gärna tro, att det baltiska havet är samma vatten, som av de gamle med andra namn kallades de skytiska eller maeotiska träsken". Det latinska ordet för Svenbergs (envist använda) 'hav' är på den här platsen 'ponti'. Lexikonet har här som första alternativ betydelsen "hav i poetisk mening". Uppenbarligen har Svenberg och författarna till kommentarerna inte läst Weibulls artikel, i varje fall inte brytt sig om den. Han är kanske den enda forskare som - så småningom - uppfattat den verkliga innebörden i Adams benämning på färdvägen. (se Svenbergs not 611 där han i själva verket säger samma sak som Weibull 1931, men inte låter detta komma till uttryck i löptexten.) Det var således först på "sista raksträckan" som jag fick mycket värdefull support av - just det! - Lauritz Weibull. Om någon läsare känner till något mer härvidlag vore jag tacksam för tips och uppslag.
Bland de avslutande raderna i Weibulls artikel 1931 finnar man nedanstående uttalanden:
...  Tankelinjerna mynnar ut i en stor vetenskaplig  konstruktion ... Det har skett med ledning av uppgifter om skeppsfärder till Ostrograd och Grekland från Norden.  (Ostrograd = ryska  Novgorod-Kiev-riket)
...  Adam av Bremen är den store pionjären i vetenskapen om Nordens utforskande. 
… De kunskapsmoment, som stod till Adams förfogande, fördes av honom samman till den första enhetligt utformade bilden av denna del av världen.

Varför Weibull inte reviderade sin väderstrecksartikel vid nytrycket 1948 kan du själv spekulera över.
     På mig verkar det dessutom som om forskarna i allmänhet aldrig uppfattat 'bälte-funktionen'  i namnet, trots att Adam många gånger ger exempel på resor gjorda inom det som kommit att kallas det baltiska havet.
     Är verkligen Lauritz Weibull den enda forskare som tagit till sig dessa Adams ord?

Ett för saken viktigt tillägg
Härtill skall läggas att Tore Nyberg, som i kommentaren till översättningen av Adams text lämnade ett förslag på hur man skulle kunna lösa det "klassiska" kravet på ändring av Adams väderstreck, nu har ändrat sig beträffande tillförlitligheten av Adams väderstrecksanvisningar.  Det skedde 1992 i en kortfattad skrift tillsammans med Ove Jörgensen  med namnet "Sejlruter i Adam af Bremens danske överden". (Så också i mail till mig.) Författarna gör en kortfattad redogörelse för Weibulls tidigare nämnda "tillägg" från 1931. Men hur många forskare nås av det budskapet efter att ha läst Svenbergs översättningen från 1984?
     Om någon läsare känner till någon diskussion i något forum om väderstrecksproblematiken och upplösningen av den vore jag tacksam för besked.  ukf@ukforsk.se (Börje Sandén)

   
Adams val av ord för öster -  grundidén
i tidens tankemönster
Att Weibull inte fullt ut kommit på Adams principtänkande tycker jag mig kunna konstatera. Min granskning av Schmeidlers latinska text och hans omfattande notapparat leder till att inte heller denne tycks ha uppfattat kärnan i Adams budskap. Det är återigen väderstrecket öster, som ställer till problem. Detta inträffar när färden endast "symboliskt" (tidare visad kartskiss)  går mot öster, nämligen där kustlinjen rent fysiskt vänder mot norr vid passage av gränsen mellan nuvarande Blekinge och Småland. Det är Schmeidlers notapparat - i samband med Adams val av ord för öster - som blev den slutliga bekräftelsen på att Adams geografiska beskrivning var korrekt och inte fordrade några som helst ändringar när det gäller väderstrecken.
      Nu är vi framme vid det som jag ser som ”ett facit längst bak i räkneboken”. Vilket latinskt ord använder Adam, när man i dåtidens modell förflyttar sig i österled  samtidigt som man i verkligheten färdas mot norr?  Det står supra som bl.a. betyder ovanför, just det ord som används i 1718 års översättning och som stämmer med verkligheten. Men det betyder också 'fortsätt vidare', och man färdas ju i österled.  Varför står det 'öster' i översättningen?  Se nedanstående kommentar och latinska textsidan. Lexikon: supra = geogr. ovanför/bortom;   ea = på den vägen och eadem = längs samma väg;
Således:  fortsätt i den angivna riktning - dvs i österled!
 
Schmeidler som skapat den latinska texten har en fotnot vid supra:2) Supra bedeutet östlich nach Björnbo = Supra betyder österut enligt Björnbo”. Den danske historikern Björnbo vet av någon anledning att frånvaron av regelrätt latinskt ord för öster ändå betyder österut. Märkligt är att Schmeidler inte själv vågar stå för att texten - i denna för tolkningen mycket viktiga passage - skulle kunna betyda: österut. Jag tror att tveksamheten kan tolkas så att denne språkman inte riktigt förstått, varför Adam inte använt ett riktigt ord för öster. Man inser nu att generationer av forskare och språktydare har stått inför problem vid läsning av Adams text.  Mer om detta.

Dags för ny översättning?
Om det finns någon substans i mina iakttagelser borde det vara hög tid för någon kunnig språkvetare att ta sig an Adams text och pröva svenska ord som bättre anknyter till Adams ordval för "hav". Det förefaller mig som om historiker och språkvetare borde utveckla ett ännu närmare samarbete kring den latinska texten.
     Svenbergs ensidiga tolkning när det gäller det latinska ordet för 'hav' tycker jag är uppseendeväckande. I såväl Bok1-Kap 60 och Bok2-Kap18, där Adam först nämner det vatten som svenska översättaren kallar "Baltiska havet"  använder Adam inte ordet mare = hav, utan freti = sund/ström. Det senare ordet väljer han när han återigen vill beskriva 'det baltiska havets' sanna natur! Mer om detta i artiklarna 2 och  artikel 3.
     Jag känner sympati för Adams eget uttalande i Första bokens kapitel 61: "Det är bättre, som Hieronymus säger, att säga sanningen på ett oskickligt sätt än att vältaligt frambära vad som är lögnaktigt." (vilket det blivit när man ändrat på väderstrecken i kommentardelens förslag till tolkning) 
     Efter dessa visdomsord vill jag ställa Adams ord samman med Peringskiölds avslutningsord i förordet till sin översättning 1718: "Den gunstige läsaren behagade med milt omdöme upptaga min ringa översättning av detta lilla verk -- till dess något behagligare kan framgivas". Dessa sista ord fann jag efter att för mig själv ha försökt formulera vad som kan sägas vara kriteriet på en god översättning: Är en översättning god om språket är flytande eller när den är trogen fakta i originalet?
    

Med tanke på Schmeidlers egen oklarhet i fråga om ordvalet öster och det faktum att han inte redovisar ett bättre motiv för sitt val än "fotnoten 2)"  här nedan, kunde det kanske kännas som en utmaning för någon att ta om allt från början. Då kanske vi kan få en mer 'sannolik' tolkning av geografin i Norden än den som förslagsvis lämnas i  Svenbergs översättning 1984.

Länk till  artikel 2 där du finner fler kritiska analyser av den föreliggande tolkningen av Adams text.
Länk till Peringskiölds översättning till svenska 1718. Den enda översättningen förutom  Emanuel Svenbergs från 1984 efter vad jag känner till.
Länk till Aktuella kapitel i Schmeidlers latinska text

  Schmeidler-XIIII
Är Adam av Bremen färdigforskad?
Naturligtvis är sista ordet inte sagt när det gäller de bidrag till forskningen som jag härmed presenterar. Sista ordet blir aldrig sagt i bedömningen av historien. Jag tycker dock att det finns anledning att på allvar fundera över vad texten i Adam av Bremens berättelse egentligen vill säga oss:
1) Vad menade han egentligen med begreppet 'baltiska havet' ?
2) Finns det ett samband mellan Adams sätt att geografiskt beskriva länder och folkslag i den ordning de uppträder längs en färdväg och det sätt på vilket de första kartornas och seglationsbeskrivningarnas innehåll presenteras?
3) Gäller fortfarande tesen att väderstrecken i Adams berättelse skall ändras för att stämma med verkligheten?

Artikel 2   Artikel 3  
Adams text i svensk översättnig 1984    
Adams text i svensk översättning 1718
Kommentarer till översättningen
Andra forskningsområden    
Ämneskataloger-Olika typer  

Litteratur

Den litteratur som jag har tillgång till finns i Litteraturförteckningen. Den gäller dels tolkningen av  isländska sagor likasom den aktuella latinska texten och dels studierna kring  gamla kartor.
Det var faktiskt  kartstudiet som ledde mig fram till en annorlunda tolkning av Adams text.

Börje Sandén 2011-10-06, 2011-12-22, 2012-02-29, 2012-07-06 , 2012-10-19
.......................
Utförligare diskussion i denna sak
Det är särskilt i den 4:e och sista boken som Adam berättar om geografin i Norden. Det är enbart de geografiska sidorna i hans text som är av intresse i denna min studie. Adams text är den mest detaljrika av de äldsta geografiska beskrivningarna av vår land. Tyvärr hävdar forskningen att det skulle vara så många felaktigheter i texten att man måste ändra på Adams väderstrecken, när man försöker placera de många omnämnda folkslagen på rätt plats. Det skulle inte förvåna mig om förnyad tolkning skulle leda i den riktning som jag fört fram.
...............................................................
Ersätter tidigare Artikel 1:  iakttagelser-Adam.htm
 Webbupplagor: 2011, febr 2012, 2012-07-06
De ursprungliga artiklarna kan läsas i UKF:s Nyhetsbrev 2011:3 och 2012:1
lokalhistforsk/Forskning/Adam-Bremen_del-1.htm    
Rev.2011-09-18; 2011-09-24;  2011-10-06 , 2011-11-01,
2011-12-22, 2012-03, 2012-10-19