Signhildsberg/Fornsigtuna
– kronologiskt ordnade data/ägare 

(nya/signberg.htm)      rev. 2003-12-17. rev.2003-12-30, rev 2004-01-17, rev 2008-08-25, rev 2015-10-19

UKF:s Startsida
Fornsigtuna 1 ur Hembygdsboken
1984 - med senare tllägg
Fornsigtuna 2  ur  Hembygdsboken
1984 - med senare tillägg
Sagan om Habor och Signhild
ur Hembygdsboken
1984 - med senare tillägg
Aschaneus originaltext Modern stavning-Aschaneus text
Om Aschaneus
Utdrag ur 1666 års fornminneslag Fornsigtuna som forskningsobjekt
Fornsigtuna under medeltiden

Börje Sandén. Studieanteckningar som grund för kapitlet Några kronologiskt ordnade data i boken Fornsigtuna - en kungsgårds historia, utg.1991 av Stiftelsen Upplands-Bro Fornforskning. (ej UKF)  Utdrag ur UKF:s databaser a-forns.dbf, a-forns1.dbf, a-signh.dbf
Överförda till hemsidan 2002-12-17,  utökad 2003-12-17; samt viktiga tillägg  2008 , 2015
                                           
1170-talet.  Friesen, Otto. von,   Om staden Sigtunas ålder

Äldsta belägg i källorna för Fornsigtuna: Påven Alexander III i brev till konung Knut Eriksson och jarlen Birger Brosa. på
1170-talet. Svenskt Diplomatorium I nr 852. Originalbrev. 
Påven uppmanar kungen och jarlen att till ärkebiskopen i Uppsala återlämna tre byar (villas) nämligen:
"Strom, fornesitune & Guazbro, som biskopsstolen innehaft, innan den flyttades till en annan plats"
ego: Fornsigtuna har sedan återgått till konungen efter det att biskopssätet flyttats från Sigtuna till Uppsala. Hur hade den kommit i biskopsstolens ego? Sannolikt redan i samband med att en missionsbiskop installerats i Sigtuna, troligen redan på 1000-talet.
     Observera det märkliga förhållandet att påven Alexander III ville att kyrkan skall få tillbaka Fornsigtuna redan tio år efter att ett ärkebiskopssäte upprättats i Gamla Uppsala. Varför? Hade man redan hunnit bygga en biskopsborg vid Fornsigtuna och ville få tillbaka den eftersom man - som det senare visade sig - ville flytta tillbaka ärkesätet till Sigtuna. Landhöjningen hade vid denna tid försvårat sjöförbindelsen med Gamla Uppsala.
- Friesen: fornsitune är identiskt med Signhildsberg
- Karlsson, K.H.: Strom = Ström i Norrsunda SD I et II Indices s. 56
- Kjellberg, C.M.: 1275 var Strom i konungens ägo. SD I nr 596
- Karlsson, K.H.: Guazbro, platsen okänd.
- Friesen: Guazbro, möjligen den bro som gick över Garnsviken, omtalad på runstenen vid Vadsunda kyrka. På andra ställen finns byar med namnet 'Vadsbro' 
- Hult, Bengt: Strom, fornesitune et gauzbro, Sigtunastiftets biskopsbord. Problematiken diskuteras ingående.
Fyllig litteraturhänvisning. Ur Avstamp - för en ny Sigtunaforskning.
"ut Upsellensi ecclesie tamquam matrj uestre et prdicto archiepiscopo sicut spiritualj patrj promptum honorem et  reverentiam impendatis et ita ej prouidere curetis quod clericos et seruientes possit habere prout sue dignitati niscitur expediere"
Ärkebiskopssätet fanns med säkerhet i Sigtuna på 1120-talet

Friesen: 'höjt över varje tvivel att Fornsigtuna varit namnet på ett jordagods väster om segelleden Uppsala-Stockholm och att detta gods var beläget i Håtuna socken samt identiskt med nuvarande herrgården Signhildsberg'.


1299-11-15   Sightonia Antiqua;   Birger Magnussons sigill  
Malmberg, Ernst.   Svenska  slott och herresäten;
Friesen Om staden Sigtunas ålder 
Kung Birger Magnusson, son till Magnus Ladulås, och den av Magnus söner som blir tillfångatagen vid Håtunaleken 1306, har år 1299 vistats i Fornsigtuna. Så måste man tolka ett brev från detta år som är utfärdat i "Sightonia Antiqua" (enligt Malmbergs ordalydelse). "apud antiquam Sightoniam" (enl Friesen)
Se även  Tiundaland. DMS. 2014

1299-11-15 
Svenskt Diplomatariums Huvudkartotek nr 1855. Börje Sandén enligt SD
Margareta Gustavsdotter kungjorde i Fornsigtuna en av ärkebiskopen tidigare godkänd donation; nu i närvaro av såväl kung Birger som ärkebiskop Nils. Hon får deras skriftliga bekräftelse på donationen. Datum apud antiquam sightoniam. Anno domini  (1299) . Latinska ordet apud förklarar att undertecknandet skedde just i Fornsigtuna.
Detta faktum är viktigt i min argumentation för att kungsgården Fornsigtuna var i funktion år 1299 bara sju år före Håtunaleken 1306. Samme kung Birger sålde kungsgården till ärkebiskopen/kyrkan år 1311. Enligt Göran Dahlbäck - Uppsala domkyrkas godsinnehav.(1977).
Forskningen inom Det Medeltida Sverige hävdade 1992 vid samtal med Börje Sandén och hävdar i Tiundaland 2014 att Fornsigtuna endast var en bondby år 1299.. Se Börje Sandéns kommentarer under år 1541 här nedan. Av jordeboken för detta år framgår att Fornsigtuna var en Konungsby med fyra bönder som grannar. Detta tolkar han som att det 1541 fanns rester av en ej längre fungerande fungerade kungsgård. Det var ruinerna efter denna kungsgård som år 1612 kom att beskrivas av Aschaneus.

1306 
Det Medeltida Sverige. 2014 Tiundaland 
"1306 tillfångatas kung Birger i H  av sina bröder hertigarna Erik och Valdemar.(ASMA s. 283, 298, 303 och 318, Erikskr v 2540-2608, Pipping s 567. ff).
Börje Sandén: DMS placerar Håtuna kungsgård i kyrkbyn. och hänviar till husgrunder intill  prästgården.  Fornminnes inventeringen nr 170 beskriver 5 husgrundern  Nr 157 beskriver 12 husgrunder - alla uthusgrunder.

1306 
Erikskrönikan
Pipping 2540-2608 s.567: 
"Konungens och drottningens tillfångatagande Håtuna 29 sept 1306 . ..."
Obs: inte "i Håtuna By"

1311 - Det Medeltida Sverige. 2014
Tiundaland
Detta år säljer kung Birger kungsgården i Håtuna till ärkebiskop Nils. Det vill säga hansäljer Fornsigtuna, enligt Börje Sandén. Sagda by beskrivs ännu 1785  i Tunelds Geografi öfver Sverige:  Håtuna vid Mälaren, ½ mil ifrån Sigtuna, har varit, från de äldsta tider, en ansenlig Kongsgård med ett fast Slott, varefter ännu murar synas  Konung Birger blev här tillfånga tagen år 1306. Han sålde sedan denna gård till biskop Nils, eller Uppsala Dom-Kyrka år 1311, men den "återkändes" till Kronan år 1527, och är nu förvandlad till en Bonde-by
Börje Sandéns kommentar:  Om kyrkbyn i Håtuna år 1785 varit en bondy med rester av ett fast slott skulle detta ha varit uppmärksammat i många skriftliga sammanhang. Fornminnesregistret nr 157
beskriver 1999-12-06 att de stengrunder som finns på den plats som DMS utpekar som 12 husgrunder, alla med karaktär av uthus.

1315 
  diplom; egendomsfördelning;  Erik Magnusson  
Malmberg, Ernst,
Svenska slott och herresäten 
1920-talet
Vid en egendomsfördelning mellan hertigarna Erik och Valdemar tilldelas Erik en del av Fornsigtuna. Diplom från 1315.
Svenskt Diplomatarium (SD) III nr 2032 (s.228)
Fornsigtuna kallas Siktonia vetus. 
- vetus = åldrig, redan gammal.
I dokumentet nämns också de intilliggande Norgungi = Norringe (Norränge) i Håtuna och Frötunum = Frötuna i Håbo-Tibble. Detta är en värdefull upplysning. Den visar att Fornsigtuna verkligen låg i Uppland. Detta med hänvisning till debatten om ett Fornsigtuna i bl. a. Västergötland. Redan i början av 1300-talet fanns det tydligen en bevarad tradition om ett Fornsigtuna. Detta är således ingen produkt av 1600-talets historieskrivning.

1541   Gustav Vasas jordebok;   kallas "Konungsby"  
Malmberg, Ernst   Svenska slott och herresäten 
1920-talet
I Gustav Vasas skattelängder och senare 1541 i hans första jordebok kallas egendomen For- eller Foor Sictuna.  1541 står den som "Konungsby, hvilken ligger för fyra markland jord med fyra grannar" (Friesen, Otto von)
Kammar-ark: jordeböcker, Uppland 1541 nr 5
- Benct Nielssons Rekenskap. offuer Broo Herede, Håbo herede etc, 1. Opaginerade delen fol. 7 v.:
"Item wthi szamma herede äre 2 Konungz byiar Ligiandis wthi håtuna socknn benempde foor sictuna och Norringe och Liggia för 4 mark Landh Jordh, och äre 4 granna vthi huar by och Renta Årligann Thenne Effter(ne) parttzeler".
2. Paginerade delen p. 80 v.
- "fforssiiktwna" betecknas som "kroneby"

1542   Gustav Vasas jordebok;   foorsictuna  
Friesen, Otto von   Om staden Sigtunas ålder

Kammar-arkivet Uppland 1542 nr 8. Bengt Nielssons räkenskaper för skatten i Stäkets län, löst inlagd. "foorsictuna" och "Norringe"

1551   Gustav Vasas jordebok;   kronoby  
Malmberg, Ernst.  Svenska  slott och herresäten;
Friesen, Otto von. Om staden Sigtunas ålder
1551 års jordebok har beteckningen Kronoby, som sedan förekommer under en längre följd av år. Själva namnet ändrar form många gånger: 1567 Foder-Sictuna, 1600 För-Sictuna. Kammar-arkivet Uppland 1551 nr 15 I-II p. 34.
Sven Nielssons jordebok för Stäkets län: "Kroneby forsictuna äre 4 bönnder Renthen årliga" etc

1560   Johan III;   lytt under Wenngarn  
Malmberg, Ernst   Svenska slott och herresäten 
1920-talet
Osäker uppgift om att Fornsigtuna lytt under fogden på Venngarn, vilket i sin tur kommit i Gustav Vasas ägo genom hans moder Sigrid Banér. Johan III ärvde Fornsigtuna men förlänade det 1568 till hertig Magnus av Sachsen.

1567   jordeboken;   Foder-Sictuna  
Malmberg, Ernst  Svenska  slott och herresäten;
Friesen, Otto von Om staden Sigtunas ålder 
1567 års jordebok har namnet Foder-Sictuna.
Kammar-arkivet Uppland 1567 nr 3
David Karlssons jordebok för Håbo, häfte: "Håtuna socken ... Michill (y) fodersictuna"
Huvudjordeboken p. 27: "CronnoGodtz ... Foder Sictuna enn Cronoby, besittia 4 Bönder"

1568-04-07   Magnus av Sachsen, hertig ;   förläning  
Malmberg, Ernst.  Svenska slott och herresäten  
1920-talet
 
Fornsigtuna förlänas till hertig Magnus av Sachsen 1568-04-07 av Johann III.

1592   hertig Johan av Östergötl;   arv  
Malmberg, Ernst   Svenska slott och herresäten 
1920-talet
Vid Johan III:s död 1592 övergick gårdarna i Fornsigtuna till sonen hertig Johan av Östergötland. Det var till dennes förmälning med Karl IX:s dotter Maria Elisabet som Johannes Messenius skrev ett stort drama om Habor och Signill. Vid deras död 1618 tillföll gårdarna kung Gustav II Adolf.

1600   jordeboken;   För-Sictuna  
Malmberg, Ernst.
Svenska slott och herresäten;  Friesen, Otto von. Om staden Sigtunas ålder 
I jordeboken från 1600 kallas Fornsigtuna för För-Sictuna
Kammar-arkivet Uppland 1600 nr 4 p. 49 v. Lars Jonssons räkenskap för Lagunda, Håbo och Erlinghundrads härader:  "Enn Cronoby N(empd) försigtuna besittia 4 bönder"

1600-tal    Försigtuna; karta; Lantmät.verk. Gävle;   okänd; blyertsritad 
Karta, Kartverket i Gävle
Använder "försigtuna" - utan parentes eller alternativ
1600-tal, anonym, odaterad.

1612   Aschanéus   namnformer  
Gihl, Gunnar   Sigtuna och Norrsunda

Aschanéus, Martinus Laurentii i Sigtuna och Norrsunda; tolkning Gunnar Gihl 1925 
använder namnformerna: försigtuna, förSigtuna, Försigtuna, FörSigtuna, Försiggtuna, För Siggtuna, Fodersiggtuna, 
'Discursus' (kapitlet där Fornsigtuna beskrivs)
"Slottet Försiggtuna"    "förSigtuna stadzvärnet"
"Att wid  för(de) Försigtuna haf(r) Stått FörrStaden til Sigtuna.och ther af kallaz försigtuna... "
"mellan Förstaden och Slottet"   'På Sigtuna Landett' 
"Gentt mott FörSigtwna Huss"  "... FörSigtuna, medh thetz Slott..."   "För Siggtuna"
 Hela den aktuella originaltexten;     Normaliserad stavning     

1612   Johannes Messenius    dramatisering
Johannes Messenius drama om Signil   Se hembygdsboken Det hände i Upplands-Bro
Dramat uppfördes år 1612 på Stockholms slott vid bröllopsfesten för hertig Johan av Östergötland. (en snart avliden son och tronföljare till Johan III) och Karl IX:s dotter Maria Elisabet. Bägge döda 1618
.
1618   Gustav II Adolf;   arv 
Malmberg, Ernst   Svenska slott och herresäten 

När hertig Johan av Östergötland dog 1618 ärvdes bl a Fornsigtuna av Gustav II Adolf.

1627-04-24   Thurn, Frans Bernhard von;   förlänas 
 Almquist, Joh. Ax   Frälsegodsen i Sverige
Gustav II Adolf förlänar Fornsigtuna 4 mantal krono jämte Wenngarn m fl gårdar till Frans Bernhard von Thurn 1627-04-24 (d. 1628). Han var då överste för svenska Hof- och Lifgardet och blev sedermera generalmajor.
Arvingarna får konfirmation 1645-05-17.

1645-05-17   Thurn, Henrik von;   konfirmation  
Almquist, Joh. Ax   Frälsegodsen i Sverige 
 
Frans Bernhard von Thurns arvingar får konfirmation på egendomen 1645-05-17.

Fadern  Henrik Mattias von Thurn hade 1635 utnämnts till greve. Familjen introducerades som nr 5 i raden av svenska grevliga ätter. Att vi inte hört mer talas om von Thurn beror på att släkten dog ut redan 1656.

1651   Försigtuna;   karta;   Lantmät.verk. Gävle 
Vattendragen mellan Lövsta-Sigtunafjärd,
Karta, Kartverket i Gävle. 
"Vattendragen mellan Löfsta- och Sigtunafjärdarna", 1651
Namnformen: (Försigtuna)  Signesberg. Parentetecknen är införda på kartan.
Försigtunaholmen
Övriga namn: Håtuna Huus, Håtunaholm, Håtuna kyrka, Trunboda
Kämpasten, Sigtuna Nykill, Hammiltonlund (= Eriksund) 

1652-04-18  Henrik von Thurn; Gardie, Magnus Gabriel de la;  allodialbesittning  
Almquist, Joh. Ax   Frälsegodsen i Sverige 

Villkoren för äganderätten till Fornsigtuna (och Venngarn)  förbättrades 1652-04-18 till "allodialt conditioneradt Frällse", vilket kom att spela en betydelsefull roll för Magnus Gabriel de la Gardie, när han på sin ålderdom berövades de flesta av sin gods. Drottning  Kristina hade tagit tillbaka gods som hon förlänat De la Gardie

1653-08-14   Gardie, Magnus Gabriel de la;  köp  
Almquist, Joh. Ax   Frälsegodsen i Sverige
Magnus Gabriel de la Gardie köper Fornsigtuna av Henrik von Thurn 1653-08-14.

1666-11-28  fornminneslag utfärdas;   uppföljning av antikvitetsinstruktionen från 1630
Kongl. Mayst:tz Placat och Påbudh om Gamble Monumenter och Antiquiteter
Där beivras på det kraftigaste vikten av att skydda gamla fornlämningar.
"befalle alla våra trogna undersåtar som detta i någon måtto angå kan, eftersom Vi härmed och i kraft av detta Vårt allmänna Placat dem bjude och befalle, först, att ingen eho han är, skall efter denna dag, understå sig på någrehanda sätt att nederbryta eller föröda de Borgar, Hus, Fästen, Skansar eller Stenkummel, som ännu på en och annan ort kunna vara tillfinnandes, ehuru ringa ock dess avlevor vara må, icke heller i någon måtto förspilla de stoder eller stenar, som med runskrift kunna vara ritade, utan dem alldeles orubbade på sina rätta forna ställen bliva låta, tillika med alla stora hopburna jordhögar och ättebackar ..."     Se hela texten

1667-05-20   Ribbing, Sven;  byte   Magnus Gabriel de la Gardie
Almquist, Joh. Ax   Frälsegodsen i Sverige

Sven Ribbing och Magnus Gabriel de la Gardie gör ett byte 1667-05-20 så att Ribbing får Fornsigtunas 4 gårdar i utbyte mot 2 hemman på Dävensö.
     Observera:
De la Gardie avhände sig gårdarna i Fornsigtuna som var av frälsenatur mot Dävensös gårdar som hade karaktär av förläning. Frälse var normalt att se som en säkrare form av ägande medan en förläning ursprungligen var ett "lån på behaglig tid" dvs så länge kungen lät låntagaren få nyttja inkomsterna från egendomen.
    
Ego: Observera det märkliga faktum, att Fornsigtuna under loppet av år 1667 har 3 ägare (i själva verket endast inom 8 månader) De la Gardie, Ribbing och Claes Rålamb. Dessa ombyten äger rum året efter tillkomsten av den stränga fornminneslagstiftningen som förbjuder all åverkan på fornminnen. Rikliga lämningar av ruiner är beskrivna av riksantikvarien Aschaneus 1612. De la Gardie var såväl rikskansler som universitetskansler och undertecknare av fornminneslagen. Enligt mina studier (Börje Sandén) besökte Hadorph inte <>Håtuna när han kontrollerade uppgifterna som strömmat in efter Rannsakningarna! Vem tog bort ruinerna? Betydande rester fanns kvar vid Rannsakningen 1672!
     Nedanstående artikel är grunden för vår vetskap om De la Gardies förvärv av Fornsigtuna.  Två författare av biografier över Rålamb 2012 resp. De la Gardie 2015 indikerar att De la Gardie hastigt ansett sig böra göra sig av med Fornsigtuna som han ägt i fjorton år. Författarna har vid sin research inför sina böcker inte föreställt sig att han varit ägare.
     När dessa omständigheter jämförs med Herik Schücks upplysningar om De la Gardies hantering vid tillsättandet av Johan Hadorph som riksantikvarie förstår vi väl De la Gardies agerande.  Denne var Rikskansler och Universitetskansler och har under tecknat den stränga fornminneslagen 1666 som på det skarpaste förbjuder borttagande av fornminnen.
      Hela förfarandet är beskrivet av Joh. Ax. Almquist: Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden. Pärm P7:20  och i filen Almquist-Fornsigtuna.pdf
Samma text är här nedan  återgiven  med dagens skrivsätt beträffande datum o.dyl.
.......................

Artikel om Fornsigtuna i Almquist, Joh. Ax  Frälsegodsen  (1931)
Pärm p7:20; kompletta texten
.
Fil: /nya/Almquist-Fornsigtuna.pdf har1930-talets konventionella trycktekniska egenheter, som i nedanstående version ändrats till nuvarande skrivsätt.

"Fornsigtuna (Signhildsberg), 4 mantal krono i Håbo härad, Håtuna socken, förlänades 1627-04-24 till Frans Bernhard von Thurn (d.1628), vars arvingar fingo konfirmation 1645-05-17 och 1652-04-18(13) förbättring till allodialbesittning.
     
Henrik von Thurn sålde 1653-08-14 dessa hemman till Magnus Gabriel de la Gardie, som i sin tur 1667-05-20 bortbytte dem till Sven Ribbing mot två hemman i Dävensö.(jfr ovan och se Ersättningsakten N.167) 
     
Den sistnämnde sålde dem s.å. till Claes Rålamb (d. 1698) som på 1670-talet överlät dem till sin son Åke Rålamb (d.1718). Denne lät uppföra ett välbyggt säteri (före 1680) och kallade detta Signhildsberg.  Själv bosatt på stället, lät han bruka jorden med egen avel.
     
Reduktionsdeputerade beslöto emellertid 1689-11-22 och 1692-07-28, att von Thurns arvingar skulle inlösa godset under kronan med 1683 års ränta, men då dessa befunnos insolventa, fick Rålamb 10 års besittningsrätt samt genom k. brevet 1693-12-22 livstidsbesittning på vissa vederlagsgods.(Avsl. byten N.139). Räntorna indelades sedan på kavalleriet, men själva jorden disponerades av de förra ägarna som berustat säteri.
     
I dessa förhållanden gjorde väl reduktionsdeputerades resolution 1696-06-26 en radikal förändring, i det att Fornsigtuna då förklarades genom 1667 års byte hava erhållit frälsenatur, men emedan egendomen redan var indelad, fick ägaren i ersättning Lidö enligt k. brevet 1696-11-20 (Avsl. byten N. 139). Signhildsberg såldes 1697-11-25 till kommissarien i exekutionskommissionen Arvid Forssenwald (d.1710), och K.Maj:t gav s.å. 12-01 tillstånd till denna försäljning. 
Den nye ägarens änka Anna Maria Köhnman (d.1730) gifte 1711 om sig med Jöran Adelcrantz (d.1739). I sambruk med huvudgården lågo då som augmentshemman fem mantal skatte Billby, till vilka Adelcrantz tillerkändes bördsrätten genom kammarkollegii brev 1721-07-06. 
Hela godset såldes 1724-09-19 till Georg Henrik Wachschlager (d.1740)
Se vidare Upl. herreg. samt Sv. slott o. herresäten, ny följd".
(slut på Almquists artikel)

1667-11-16   Rålamb, Claes;   köp  
Almquist, Joh. Ax   Frälsegodsen i Sverige 

Claes Rålamb (d.1698) köper hemmanen i Fornsigtuna av Sven Ribbing.
Således samma år som Ribbing i sin tur förvärvat Fornsigtuna.
     Observera:   Först 1693 får Rålamb enligt reduktionsdeputerades beslut besittningsrätt på 10 år för Fornsigtuna, eftersom familjen Thurn inte är solvent för köp till den fastslagna 1683 års ränta.
Se 1689-11-22 här nedan.

1667-69(77)  Prästernas rannsakningar, Uppland
Rannsakningar efter Antikviteter. Band 1. Carl Ivar Ståhle, 1960
Håtuna socken 1667
1. Widh een by heter Forsichtuna een - 4.dels Mill ifrån Sichtuna ståår wijdh wägen utj een bäck, vtmedh een kiella, een vprättat Steen, om 6 eller 7 qwarter högh, medh linier och bookstäfwer, och säies det  Konungz Sonen Habor skall deer wara begrafwen.
2. Wijdh samma by, säies, dedh Singnelin skall i sin Buur hafwa sigh förbränt, der och dee gamla wåningar (byggnader BS) wijdh samma plas ähn nu synas (kursiverat här)

1672-83  Befallningsmännens  rannsakningar, Uppland
Rannsakningar efter Antikviteter. Band 1. Carl Ivar Ståhle, 1960
Håbo härad 1672, Håtuna socken
5. Vthi  Forsigtuna Giälle finnes een borggårdh medh håhl muhr omkring och Kiellare uthi, Som förmenes hafwa warit Konung Sigers hwuss (stor byggnad - borg, BS) Eller Signels Buur.

1670-talet   Rålamb, Åke;   överlåtelse  
Almquist, Joh. Ax   Frälsegodsen i Sverige 

Åke Rålamb (1651-1718), son till Claes, övertar Fornsigtuna under 1670-talet. Åke uppför säteriet före 1680 och kallar det för Signhildsberg med hänvisning till sagan om Habor och Signhild som påstås ha samband med platsen. Signhild var en svensk prinsessa enligt vissa versioner, som här i sin jungfrubur skulle ha mött sin älskade. Det mötet medförde döden för dem bägge. Habor avrättades enligt traditionen vid Habor slätt, ett ställe på andra sidan vattnet snett emot Signhildsberg. Signhild låter bränna sig inne.
Se Josef Wallanders målning "Signhild bränner sig i buren inne", 1861  på Nationalmuseum och Sagan om Habor och Signhild.  Händelserna i sagan ägde rum i Danmark under sjätte århundradet, således tusen år innan Aschaneus berättade om borgruinerna vid Fornsigtuna.
Åke Rålamb var själv bosatt på säteriet. Han brukade jorden med egen avel, som det brukar heta.

1678   Signhildsberg;   Sandström, J 
Friesen, Otto von   Om staden Sigtunas ålder ...

Första gången namnet Signhildsberg förekommer i officiella handlingar är 1678. Friesen hänvisar till landsarkivarien J. Sandström. 
(Jfr 1679, Åkes hov, Åkes udd.)

1679   Åkeshov/ Åkesudd;   annat namn på Signhildsberg 
Frödin, Johan   Uppländska betes- och slåttermarker, 1954 

Johan Frödin hänvisar, i boken Uppländska betes- och slåttermarker i gamla tider, till Håbo dombok för 1679 då Signhildsberg skulle ha hetat Åkeshov och/eller Åkesudd. Han har de olika beteckningar på två olika ställen i texten.
..................................
- I löptexten heter det: 
Sid. 48. "Baron Åke Rålamb på Åkeshov (Signilsberg)  hade förvärvat en del av Billby (Fornsigtuna) {parenteserna är Frödins}, tagit ägor därstädes på andra sidan sjön till ängar, fäbodar 144 {se sid 110 här nedan}och beteshagar och begärde stadfästelse därpå (1679)"
................................
- I tabell i slutet av boken står det:
"S:t Olofs & S:t Pers s:n (Sigtuna).
................................
Sid. 110.  Nr144. Fäbod ¦ Signhildsberg (Åkesudd) (i Håbo härad) ¦ Förut Billby bondgård, som kom under Signhildsberg först som torp och senare som fäbod. Håbo dombok år 1679. G.H." 

1680   reduktion;  Karl XI;  Johan Hadorph; Christian Lovén
Karl XI:s reduktion inleds efter beslut i riksdagen 1680
Johan Hadorph får i uppdrag av Antikvitetskollegium, skapat 1667, att göra en förteckning över "Gambla Konungz Gårdar och slott i Rijket som ähn finnas", beställd av den kommitté som skulle verkställa  återtagandet av frälsegods som rätteligen tillhörde kronan.  Hadorphs förteckning över kungsgårdarna.
     Observera:   Lovén tar ej upp Fornsigtuna bland dessa gods i Borgar och befästningar i det medeltida Sverige 1999.  Han har vid fråga från mig  hävdat att de ruinrester som Aschaneus  utförligt redogjort för inte är trovärdiga, eftersom de är kopplade till den forntida berättelsen om Habor och Signhild. Jag hävdar att medeltida ruinrester inte kan ha något att göra med forntida sägner. Beträffande Aschaneus trovärdighet hänvisar jag till att han var riksantikvarie och uppväxt i Aske by som gränsar till Fornsigtuna.
    
Reduktionskommittén hävdade att pant- och/eller köpevillkor varit så fördelaktiga att vederbörande under årens lopp för länge sedan blivit ersatt genom inkomsterna från gårdar och områden. (Ingvar Andersson)

1680?   Signilsberg;   karta  
Lantmät.verket i Gävle  
Landkarta över Bro, Håbo härad m fl, 1680 (?)

"Signilsberg"

1686   Signilsberg;   karta;   Lantmät.verk. Gävle;   Geografisk karta, Håbo härad
Karta "Geografisk karta Håbo härad" 1686. Kartverket i Gävle.
"Signilsberg"

1687   Signilsberg m fl;   karta;   Lantmät.verk. Gävle;   Segelleden Stocholm-Uppsala 
Karta "Segelleden mellan Stockholm och Uppsala", 1687. Kartverket i Gävle.
"Signilsberg". Andra namn på kartan. Signilskiär, Trunboda, Haborslät, Färjetorpet (Billby), Kiämpasten, Färjestan (Vallby-Broholmen) Håtuna huus, Håtunaholm, Prestgården, Eriksundh, Färjestan, Sältlösa

1689   Signesberg;   karta;   Lantmät.verk. Gävle;   Uppsala och Stockholms län 
Karta "Uppsala och Stockholms län" 1689. Kartverket i Gävle.
Namnformen "Signesberg"
Gripenheilms karta från 1689 omfattande Stockholms och Uppsala län. Håtunaholm.

1689  kvarn - vårdkase;  bild - Berefelt,Gunnar;   Gripenhieml:. Bilder från en Mälarfärd
Gunnar Berefelt: Bilder från en Mälarfärd, utg 1966
"Gripenhielms stora väggkarta öfver Mälaren af år 1689" bild 105 s. 189 text s 95-96.
Kvarnen ligger nära herrgården till höger. Berefelt tror att den senare flyttats för att ge plats för en vårdkase under krigstiden. Som sådan tolkar han det spetsiga tornet på Signhilds Buhr på 1715 års karta över Signhildsberg.

1689-11-22   reduktionsdeputerade;   inlösning  
Almquist, Joh. Ax   Frälsegodsen i Sverige

Reduktionsdeputerade beslöt 1689-11-22 och 1692-07-28 att von Thurns arvingar skulle få inlösa godset under kronan med 1683 år ränta.

1692-07-28   reduktionsdeputerade;   inlösning  
Almquist, Joh.  Ax   Frälsegodsen i Sverige  
Reduktionsdeputerade beslöt på nytt att von Thurns arvingar skulle få inlösa godset (se även 1689-11-22) med 1683 år ränta.
Inlösning äger inte rum, eftersom arvingarna ej är solventa.

1693-12-22   Rålamb, Åke;   besittningsrätt  
Almquist,  Joh. Ax   Frälsegodsen i Sverige 

Då familjen von Thurn inte kunde lösa in egendomen får Åke Rålamb 10 års besittningsrätt. Och genom kungligt brev av 1693-12-22 får han livstidsbesittning på vissa vederlagsgods.
Räntorna tilldelades kavalleriet, men jorden disponerades av de förra ägarna som berustat säteri.

1696-06-26   reduktionsdeputerade;   frälse  
Almquist, Joh. Ax   Frälsegodsen i Sverige

Genom reduktionsdeputerades resolution av 1696-06-26 förklaras Fornsigtuna genom 1667 års byte som frälseegendom.  Eftersom egendom redan tilldelats kavalleriet fick ägaren i ersättning Lidö enl kungligt brev av 1696-11-20

1697-11-25   Forssenwald, Arvid;   köp  
Almquist, Joh. Ax   Frälsegodsen i Sverige

Arvid Forssenwald, kommissarie i exekutionskommissionen, köper Signhildsberg 1697-11-25. Kungliga Maj:t gav sitt tillstånd till köpet 1697-12-01

1711   Adelcrantz, Jöran;   överlåtelse  
Almquist, Joh. Ax   Frälsegodsen i Sverige 

Anna Maria Köhman, änka efter Arvid Forssenwald, gifte år 1711 om sig med Jöran Adelcrantz.

1715   Signilsberg; Signills Buhr;   karta;   Lantmät.verk. Gävle:   Joh Leitz. 1715 år karta 
Karta av Johan Leitz, ägomätning 1715. Kartverket Gävle
Signilsberg,
Signills Buhr och Wäderquarn är inritade.
Buren är utformad som ett spetsigt torn.
(Gunnar Berefelt uppfattar det som ev vårdkase. Se Berefelt,1689
Jfr med konceptkartan)

1715   Försigtuna;, Habors vret;   karta  
Lantmäteriverket. Gävle   Konceptkarta 1715 

Konceptkarta till 1715 år karta
Namnet Försigtuna eller Signilsberg
Signils Buhr, ritat tornliknande
Habors källa, Habors vret.
Kvarnen med kvarnväg
Troligen samma som Joh Leitz karta 1715

1721-07-06   Adelcrantz, Jöran;   bördsrätt;  Billby  
Almquist, Joh. Ax   Frälsegodsen i Sverige

Jöran Adelcrantz tillerkännes bördsrätten på Signhildsberg 1721-07-06 enligt kammarkollegiets brev av detta datum.

Billby blir skatteköpt vid samma tillfälle.

1724-09-19   Wachschlager, Georg Henrik;   köp 
Almquist, Joh. Ax   Frälsegodsen i Sverige

Georg Henrik Wachschlager köper Signhildsberg 1724-09-19 av Jöran Adelcrantz.

1736-04-12   Wachschlager;  köp till skatte  
Malmberg, Ernst  Svenska slott och herresäten 
1920-talet
1731, när Åke Rålambs tredje hustru dog, gick livstidsförläningen av Signhildsberg ut och Wachschlager fick köpa gården till skattehemman för 984 Daler 24 öre Silvermynt enligt brev av 1736-04-12.

1740   Gripenstedt, Eleonora;   köp    
Malmberg, Ernst   Svenska slott och herresäten 
1920-talet
När Wachschlager dog 1740 sålde hans änka Anna Hedersköld egendomen till Eleonora Gripenstedt, änka efter kanslirådet Johan Christian von Bahr, för 81,000 Daler Kopparmynt.

1761   Åkerhjelm, Samuel;   köp  
Malmberg, Ernst   Svenska slott och herresäten
1920-talet
Eleonora Gripenstedts arvingar säljer gården 1761 efter hennes död till hofjunkaren friherre Samuel Åkerhjelm och dennes hustru Eva von Bahr.

1764   Voltemat, Johan Albrecht;   köp  
Malmberg, Ernst   Svenska slott och herresäten 
1920-talet
Samuel Åkerhjelm dog 1763 och följande år sålde änkan gården till krigsrådet, sedermera landshövdingen friherre Johan Albrecht Voltemat och hans hustru Hedvig Maria Linroth.

1783-09-04   Sjöblad, Pehr;   köp  
Malmberg, Ernst   Svenska slott och herresäten 
1920-talet
Signhildsberg med Billby och Qvarnibble Östergård såldes 1783-09-04 till friherre Pehr Sjöblad och hans hustru friherrinnan Anna Charlotta Cronstedt.  Qvarnnibble hade tillköpts 1776.

1790-03-24   Hahr, Anders;   köp  
Malmberg, Ernst   Svenska slott och herresäten 
1920-talet
Gården köptes 1790-03-24 av brukspatron Anders Hahr.
Det var nu möjligt för ofrälse att förvärva adelsgods. Denna Gustav III:s politik skulle vara en av orsakerna till adelns missnöje, som 1792 tog sig uttryck i mordet på kungen.

1806-07-28   Röök, Karl Fredrik von;  köp  
Malmberg, Ernst   Svenska slott och herresäten 

1806-07-28 köps gården av majoren Karl Fredrik Röök, han säljer den vidare efter två år.

1807 ?   Lagerbjälke, Gustaf;   köp  
Malmberg, Ernst   Svenska slott och herresäten 
1920-talet
Exellensen greve Gustaf Lagerbjelke köpte gården för 30,500 Rdr Banko Specier.

1808-07-16   Bäck, Carl Gustaf ;  köp  
Malmberg, Ernst   Svenska slott och herresäten 
1920-talet
Gustaf Lagerbjelke sålde 1808-07-16 till kammarjunkaren och överstelöjtnanten Carl Gustaf Bäck och hans hustru Hedvig Augusta Charlotta Lorichs.

1816-07-24   Björnstierna, Magnus;   köp  
Malmberg, Ernst   Svenska slott och herresäten 
1920-talet
Carl Gustaf Bäck sålde 1816-07-24 till generalen och exellensen greve Magnus Björnstjerna gift med Lizinka von Stedingk.

1817   Signhildsberg;   karta  
Lantmät.verk. Gävle   Hans Wessblad, karta 1817 

Karta 1817 av Hans Wessblad, Ägomätning och rågångsbestämning. Kartverket Gävle.
Gångvägar är inritade i parken, bl a upp till Signhilds kulle.
Troligen är det tegelbruket som är inritat, lång byggnad, torklada.

1826-02-10   Adelsvärd, Jan-Carl;   köp  
Malmberg, Ernst   Svenska slott och herresäten 
1920-talet
Banér, Johan Gustaf   byte  

1826-05-24  
Malmberg , Ernst   Svenska slott och herresäten  
1920-talet
Johan Gustaf Banér bytte till sig gården redan några månader efter att Adelsvärd förvärvat den,.

1835   Schön,Gustava Adelaide;   köp  
Malmberg, Ernst   Svenska slott och herresäten 
1920-talet
Gustava Adelaide Schön, änka efter statsrådet Hans Niklas Schwan, köpte gården 1835. Hon överlät den på sin måg Elias Lagerheim 1847.

1847   Lagerheim, Elias;   överlåtelse  
Malmberg, Ernst   Svenska slott och herresäten 
1920-talet
Gustava Schön överlät gården 1847 till sin måg utrikesministern och exellensen Elias Lagerheim.

1854   Lindblad, Johan Kristopher;   köp  
Malmberg, Ernst   Svenska slott och herresäten 
1920-talet
År 1854 köptes Signhildsberg av professorn i Uppsala Johan Kristopher Lindblad.

1870-09-02   Essen, Hans Henrik von;   köp  
Malmberg, Ernst   Svenska slott och herresäten 

Hans Henrik von Essen, major och friherre, köpte Signhildsberg 1870-09-02. Han dog redan 1872, hans hustru Maria Johanna Gustava Ancharsvärd avled 1881, varefter gården innehades av barnen gemensamt tills den 1891 inlöstes av yngste sonen  Reinhold von Essen. Det var första gången sedan säteribildningen som gården gått från far till son.

1875     Kongl. Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademien
Begreppet Fornsigtuna är redan känt. Sätts i paritet med grävnngar i Birka. "
Om anställande af gräfningar i Forn-Sigtuna (nu varande Signildsberg), såsom redan skett i Birka (Björkö), och sedan under instundande sommar anordna en utfärd för föreningens medlemmar till dessa gräfningars och fornminnens beseende"
Utdrag_UFT_1875

1891   Essen, Reinhold von;    inlösen  
Malmberg, Ernst   Svenska slott och herresäten  1920-talet

1891 blir Reinhold von Essen ägare till Signhildsberg, sedan han löst in gården från sina syskon, som gemensamt ägt den sedan moderns död 1881. Fadern hade avlidit redan 1872, två år efter förvärvandet av Signhildsberg. 
Reinhold von Essen var gift med grevinnan Wilhelmina Anna Charlotta Lewenhaupt (Aske).

1924-1929   Antikvariskt-Topografiskt -Arkiv
Korrespondens mellan Gunnar Gihl och Riksantikvarieämbetet
Med anledning av en begäran om en arkeologisk undersökning av Signhilds kulle med sponsrade pengar.
16-sidig PDF-fil med kopior av handlingarna i Antikvariskt-Topografiskt -Arkiv  ATA.
........................

1931 Artikel om Fornsigtuna i Almquist, Joh. Ax  Frälsegodsen

Pärm p7:20; kompletta texten
.
Fil: /nya/Almquist-Fornsigtuna.pdf har1930-talets konventionella trycktekniska egenheter, som i nedanstående version ändrats till nuvarande skrivsätt.<> 

Fornsigtuna (Signhildsberg), 4 mantal krono i Håbo härad, Håtuna socken, förlänades 1627-04-24 till Frans Bernhard von Thurn (d.1628), vars arvingar fingo konfirmation 1645-05-17 och 1652-04-18(13) förbättring till allodialbesittning.
     
Henrik von Thurn sålde 1653-08-14 dessa hemman till Magnus Gabriel de la Gardie, som i sin tur 1667-05-20 bortbytte dem till Sven Ribbing mot två hemman i Dävensö.(jfr ovan och se Ersättningsakten N.167) 
     
Den sistnämnde sålde dem s.å. till Claes Rålamb (d. 1698) som på 1670-talet överlät dem till sin son Åke Rålamb (d.1718). Denne lät uppföra ett välbyggt säteri (före 1680) och kallade detta Signhildsberg.  Själv bosatt på stället, lät han bruka jorden med egen avel.
     
Reduktionsdeputerade beslöto emellertid 1689-11-22 och 1692-07-28, att von Thurns arvingar skulle inlösa godset under kronan med 1683 års ränta, men då dessa befunnos insolventa, fick Rålamb 10 års besittningsrätt samt genom k. brevet 1693-12-22 livstidsbesittning på vissa vederlagsgods.(Avsl. byten N.139). Räntorna indelades sedan på kavalleriet, men själva jorden disponerades av de förra ägarna som berustat säteri.
     
I dessa förhållanden gjorde väl reduktionsdeputerades resolution 1696-06-26 en radikal förändring, i det att Fornsigtuna då förklarades genom 1667 års byte hava erhållit frälsenatur, men emedan egendomen redan var indelad, fick ägaren i ersättning Lidö enligt k. brevet 1696-11-20 (Avsl. byten N. 139). Signhildsberg såldes 1697-11-25 till kommissarien i exekutionskommissionen Arvid Forssenwald (d.1710), och K.Maj:t gav s.å. 12-01 tillstånd till denna försäljning. 
Den nye ägarens änka Anna Maria Köhnman (d.1730) gifte 1711 om sig med Jöran Adelcrantz (d.1739). I sambruk med huvudgården lågo då som augmentshemman fem mantal skatte Billby, till vilka Adelcrantz tillerkändes bördsrätten genom kammarkollegii brev 1721-07-06. 
Hela godset såldes 1724-09-19 till Georg Henrik Wachschlager (d.1740)
Se vidare Upl. herreg. samt Sv. slott o. herresäten, ny följd.
(slut på Almquists artikel)

1954   Essen, Carl Henrik von;   arv    
Söderberg, Bengt G. Slott och herresäten i  Sverige, 1967

År 1954 övertages gården av sonen Carl Henrik von Essen, gift med grevinnan Gerda Anna Margareta Lewenhaupt. 1961-62 genomförs en genomgripande reparation och modernisering av herrgårdsbyggnaden.

1961   reparation, renovering;   exteriör 1700-talet  
Söderberg, Bengt G. Slott och herresäten i  Sverige, 1967
1961-1962 genom går Signhildsbergs mangårdsbyggnad en genomgripande reparation och modernisering. Exteriören återställes i huvudsak till sitt 1700-talsutseende
.
1969-08   flera ägare;   fyra döttrar  
Margareta von Essen i brev 1985-04-03

1969-08 övertas gården av Carl von Essens fyra döttrar: Marie Leveillé Nizerolle, Aniouta Odenrick, Hélène Daumerie, Charlotte von Essen (senare Slettengren). Margareta von Essen bebor herrgården.

1976-03-24 - Länsantikvarien Alf  Nordström intresserar sig för Fornsigtuna
Börje Sandén och kulturchefen i Upplands-Bro besöker Alf  Nordström, varvid frågan om att Fornsigtuna skulle ha legat vid Signhildsberg aktualiseras. Nordström uppmanar senare Margareta von Essen att låta röja i den täta vegetationen i det aktuella området. Hennes make hade medvetet låta det bli ett skydd för den fasanstam som byggts upp.  Området  röjs så mycket att terrasser och platåer blir synliga.  En storm efter några år tar de flesta av de kvarlämnade träden.

1976-10-17.  Herrgårdskonsert
Upplands-Bro Musiksällskap anordnar en herrgårdskonsert med historik kring Fornsigtuna på initiativ av Börje Sandén. Arrangemanget  föregicks av en intervju med Margareta von Essen och inhämtade uppgifter angående folkvisan om Habor och Signhild från Visarkivet i Stockholm. Några verser av visan sjöngs till ackompanjemang på cembalo.
     Visarkivets material om Signhildsberg pekade också ut herrgården som platsen för Fornsigtuna. När Börje Sandén i egenskap av Raä:s lokalombud rapporterade upptäckten av Fornsigtunamaterialet blev detta inledningen till 5 års arkeologiska undersökningar. Se nedan 1984-09

1980   Försigtuna se Signhildsberg  register;  Lantmät.verk. Gävle   Hans Wessblad, karta 1817 
Register på Kartverket i Gävle, 1980

"Försigtuna se Signhildsberg."
Lantmäteriverkets i Gävle aktuella register.

1984-09-10 till 84-09-14  Signhilds kulle;     ego;   arkeologi
Arkeologisk undersökning  

1984-09-10 till 1984-09-14 äger den första arkeologiska undersökningen rum vid Signhildsberg. Målsättningen var att bestämma om Signhilds kulle i själva verket varit grunden till ett försvarstorn, en spekulation redan av Aschanéus 1612. På stora kullen norr om Signhilds hög iakttogs en stenpackning som underlag för ett golv. Undersökningen görs med arbetskraft från hembygdsföreningarna i trakten
   .  David Damell (Raä) säger första dagen:
Citat ur min dagbok: "att utgrävningen kommit till stånd mycket på grund av att jag  (Börje Sandén) talat så varmt för Signhildsberg i samband med Rösaringsutgrävningen". några år tidigare. Med mitt tillägg:: "Jag tror att de skyller på det.: I verkligheten är det nog 'skandalen' att tidigare grävningsförsök stoppats och att man nu försöker gottgöra saken".

1985-06-17 till 85-06-20    lusthus; stenpackning;    ego 
Arkeologisk undersökning
Fornsigtuna   1985-06-17 - 85-06-20. Arkeologiska undersökningen fortsätter. Den grund man hittade förra året har av allt att döma varit fundament för ett lusthus. Man finner en ogenombruten stenpackning, som skulle kunna vara en oplundrad kungagrav. Beslutar att fortsätta samma höst.

1985-07   Charlotte Slettengren  löser in 2 systrars andel:   Slettengren,Charlotte   brev 90-01-22 
I juli 1985 löser Charlotte Slettengren in två systrars andelar: Marie Leveillé Nizerolle och Hélène Daumerie. Charlotte har således 3/4. Aniouta Odenrick kvarstår som ägare av 1/4. 

1985-09-16 till 85-10-11      tingshög; hallbyggnad;   ego 
Arkeologisk undersökning
1985-09-16 - 85-10-11. Arkeologisk undersökning. Man fann ingen grav under Signhilds kulle. Teorin är att kullen är en tingshög. En stor hallbyggnad konstateras på kullen norr om Signhilds hög. Undersökningsschakt upptagna på terrasserna.

1986-06-02 till 86-06-19     hallbyggnad; uppfartsramp;   ego; 
Arkeologisk undersökning
1986-06-02 - 86-06-19. Arkeologisk undersökning. Uppfartsrampen mot tingshögen konstaterad. Hallbyggnaden har uppförts på en särskild underliggande stenpackning. Ingen liknande metod iakttagen förut.

1987-06-01 till 87-06-26    stora husgrundsplatån;   ego 
Arkeologisk undersökning 
1987-06-01 - 87-06-26. Arkeologisk undersökning. Fortsatta grävningar vid hallbyggnaden norr om Signhilds kulle. Schakt tas upp även i den större husgrundsplatån uppe i skogen. Även här hittades en stor stenpackning. Platsen för väderkvarnen var lätt att finna.

1988-05-30 till 88-06-23     avslutning, utvärdering   ego 
Arkeologisk undersökning
1988-05-30 till 88-06-23. Arkeologisk undersökning. Stora husgrundsplatån uppe i skogen undersöks ytterligare. Även med deltagande av studenter från Stockholms universitet. Den fyrkantiga stensättningen visade sig varken vara grav eller försvarstorn, kanske kungens fatbur.  Undersökningarna vid Signhildsberg/Fornsigtuna avslutas till vidare. Resultaten skall utvärderas och publiceras i en bok om Fornsigtuna. 

1989-10-09   Börje Sandén.  
Ur databas a-forns1.dbf  post 27
inför förberedelserna till artikel i boken om Fornsigtuna - en kungsgårds historia
Aschaneus uppgifter om tegelrester talar för att det funnits en medeltida anläggning! Men vi har endast funnit forntid där vi grävt! Därför bör den medeltida kungsgården ha legat i parken (höga fosfatvärden!) jfr 1299, då kung Birger befunnit sig i Fornsigtuna: "apud antiquam Sigthoniam"  Samma Birger som togs tillfånga av bröderna Erik och Valdemar på kungsgården i Håtuna.  "Håtunaleken".

2004  Arkeologidagen Börje Sandén
Fornsigtuna som forskningsprojekt?  Dags att ta tag i  frågan om det medeltida Fornsigtuna?
Frågeställningarna presenterades. Läs här

2008-10-19  Börje Sandén
Fornsigtuna - studier - teorier
              Läs här

Uppsala Öd  medeltiden
  
Malmberg, Ernst   Svenska slott och herresäten 

Egendomen har tydligen sedan äldsta tider tillhört Uppsala Öd, dvs dåtidens kronogods.

UKF:s Startsida     Fornsigtuna 1     Fornsigtuna 2     Sagan om Habor och Signhild  
(kompletterad 2003-12-17, 2003-12-29, 2008-08-24, 2015-05-08 Börje Sandén)
(orignalfil a-signh2.dbf ->a-signh2.doc; a-forns1.dbf -> a-forns1.doc; med vissa kompletteringar)