Fornsigtuna. Ur Det hände i Upplands-Bro  1984
/nya/fornsig.htm 
                                                                                Beroende din  Webbläsare
                                                            Öppna artikelns länkar i Nytt fönster ?- Högerklicka !

                                                För läsplattor gäller ; backa - framåt. fungerar bra 2015
1.  Fornsigtuna i historiskt perspektiv del 1
2.  Fornsigtuna i historiskt perspektiv del 2 - viktiga kompletteringar!
3.  Sagan om Habor och Signhild
4.  Kronologiskt ordnade data om Fornsigtuna - Signhildsberg
5.  Antikvariska notiser och 1980-talet undersökningar
6.  Fornsigtuna under medeltiden

UKF:s startsida    Fornsigtuna del 2    
                            Fornsigtuna under medeltiden  
                            Sagan om Habor och Signhild 
                            Aschaneus' originaltext från 1612    Dito modern stavning  
                            Officiell tolkning av källskriften jämförd med terrängen Diskutabel i högsta grad  
                            Ämnesområden    Karta över fornlämningsområdet 
Det var 1984 som de första arkeologiska undersökningarna inleddes i den mark som i århundraden pekats ut som platsen för Fornsigtuna.  Hur grävningarna kom igång just då och vad man kan läsa ut av resultaten behandlas på vår hemsida.

I väntan på att en ny upplaga av hembygdsboken Det hände i Upplands-Bro blir klar återges här den historiska bakgrunden sådan den blev beskriven i boken som blev tryckt samma år. Den viktigaste förändringen i det historiska perspektivet är konstaterandet att Fornsigtunas historia omfattar en mycket längre tidsperiod än man tidigare ansett. Fornsigtuna fanns långt före Birkas tillkomst och kom troligen att spela en viss roll innan det kristna Sigtuna trädde fram i historien.

* Artikel för hemsidan om Fornsigtuna i arkeologiskt perspektiv år under utarbetande
För utförlig beskrivning av utgrävningen se boken om Fornsigtuna - en kungsgårds historia


 
Signhildsberg - Fornsigtuna 
Ur hembygdsboken Det hände i Upplands-Bro, 1984
av Börje Sandén        Senare tillägg i högerspalten

En verkligt sägenomspunnen plats i Upplands-Bro är Fornsigtuna. På de vanliga kartorna finner du den under namnet Signhildsberg, som ligger inte långt från Håtuna kyrka. Bägge namnen är förknippade med fornnordisk historia och diktning. Långt innan vi har en skriven svensk dokumentation att stödja oss på, finns Fornsigtuna och Signhild omnämnda i den isländska diktningen under forntiden och den tidiga medeltiden.

I några dikter från början av 1000-talet talas om ett - icke kristet - Sigtuna, och Snorre Sturlasson, den isländske skalden och historieskrivaren, berättar om  Fornsigtuna. 

Man upplever en plats mer intensivt om man vet något om dess bakgrund och om händelser som hör ihop med den. Signhildsberg kan verkligen bjuda på historia härvidlag - eller kanske mera riktigt uttryckt: historier. För det som finns berättat är ännu inte genom utgrävningar bekräftat, och det berättade är skrivet för så länge sedan att man inte helt vågar lita på det. Det jag tänker berätta är emellertid sådant som har mycket gammal hävd, och som vetenskapen stundtals har tagit på fullaste allvar.


 
 
 
 

Du finner här en lätt reviderad text ur hembygdsboken Det hände i Upplands-Bro. Börje Sandén, 1984.

Boken är slutsåld sedan länge, men finns att låna på bibliotek.

Randanmärkningar här innehåller sådant som var känt när boktexten skrevs, men som av olika skäl inte kunde beredas plats.

I denna spalt finns också länkar till nyheter
 ................................
 
 
 

Faktum är att när detta skrivs 1983 har det vetenskapliga intresset för Fornsigtuna återuppväckts ur en mer än femtioårig törnrosasömn, och vi kanske äntligen genom arkeologiska utgrävningar kan få bättre klarhet i många av de frågor som hopats kring Fornsigtuna/ Signhildsberg.  Riksantikvarieämbetet har under år 1983  beslutat om att göra en undersökning av området. Den första arkeologiska undersökningen någonsin vid Signhildsberg gjordes sommaren 1984 efter det kapitlet om Fornsigtuna skrevs. Alla fakta grundar sig på sådant historien känt till.
Odens bosättning i Norden
Snorre Sturlasson berättar i två böcker om Odens bosättning vid Sigtuna, och eftersom han skrev sina skrifter i början av 1200-talet använder han stundtals namnet Fornsigtuna för att markera att händelserna inte ägde rum vid det kristna Sigtuna som fanns på hans tid.
     Snorres främsta verk är Heimskringla, som är en historik över de norska konungarna. I den första boken, Ynglingasagan, säger han följande:

Snorre Sturlasson säger i Prologen till Snorre Edda att Oden urspungligen kom från Troja i Turkland.

"... Oden tog sig bostad vid Lagen (= Mälaren, då en vik av havet), där som det nu kallas fornsigtuna, där han gjorde ett stor hof (= tempel) och blotade efter Asarnas sedvänja. Han tillägnade sig ett vidsträckt land, som han kallade Sigtuna. 
...Oden stiftade lagar i sitt land, som förut hade gällt hos Asarna.
... Över hela Svitjod gav man Oden skattpenning, varemot han skulle värja deras land för ofred och blota för dem till gott år."

Vi kan känna oss hedrade av Odens betygssättning av vår bygd när vi läser i Snorres Edda, där det står så här i prologen:

"... Sedan for han norrut till det landet som nu heter Svitjod. ... Oden tyckte att där var fagra slätter och god jordmån, och han valde sig en borgstad, som nu heter Sigtuna"


Man har länge menat att det finns ett samband mellan Norden och Troja. Labyrinten vid Rösaring kallades redan på 1600-talet för "Trojeborg", vilket är det vanliga namnet på denna typ av labyrinter i Sverige.
     De omständigheter som utlöste aktiviteten kring Fornsigtuna i början av 1980-talet hör samman med påståenden i några TV-program att Fornsigtuna skulle ligga i Västergötland. 
Det kan ha sitt intresse att veta varifrån Oden kom när han flyttade norrut till vår bygd. Enligt Heimskringla hade han närmast förut bott vid Odensö (=  Odense) på Fyn, således i Danmark. Den danska historieskrivaren Saxo Grammaticus, samtida med Snorre, försöker finna en ursäkt till att Oden övergav Danmark. Han säger att det måste ha berott på mälartraktens skönhet - eller på befolkningens dumhet, vad han nu kan ha menat med det. 

Enligt sagan skulle Oden således ha byggt en borg av något slag vid Fornsigtuna. Det borde i så fall finnas rester kvar av den, något som en arkeologisk utgrävning lätt skulle kunna påvisa. Ser man sig omkring i marken runt Signhildsberg finner man snart att här måste ligga något fördolt under ytan. Särskilt sedan man under de allra sista åren röjt i snåren och marken blivit avbetad. 

Om detta och en förklaring till att det dröjde ända till 1984 innan utgrävningar kom till stånd kan du läsa här
     Riksantikvarieämbetet hade faktiskt tillgång till privat donerade pengar under flera år på 1920-talet. Det verkar som om utgrävningen avsiktligt stoppades av Raä!
 

 
 
 
Nu är det emellertid så lyckligt att vi har en mycket detaljerad beskrivning av hur det såg ut vid Signhildsberg i början av 1600-talet. Det är nämligen så att Aschanéus, vår 'förste riksantikvarie' redan 1612 lämnade en beskrivning av hur det såg ut på platsen, och han borde verkligen veta hur det var, för han var uppväxt på granngården Aske, efter vilken han senare tog sig namn. Så här skriver han i sin berömda Sigtunaskildring:
Bortlömt i debatten om Fornsigtuna är frågan var den plats låg, där sigtunabiskopen hade   sin bostad. Varken biskobsgård eller kungsgård har hittas i Sigtuna stad.   


Kan det ha varit lämningar av den byggnaden som Aschaneus berättat om? Kyrkan ägde i början marken vid Fornsigtuna.
"... har Slottet Försiggtuna stått, av vilket försvarsverk ännu synes formen av själva slottet och dess murar. Borggården syns liksom fyrkantsvis framför huset. Den platsen är högre än själva planen, som är omkring. För inte så många år sedan syntes ett stycke av sträckmuren, vallen var nerfallen därifrån. Ingången till borggårdsplatsen syns också. Där porten har varit ligger nu ett stycke åker, och däromkring växer smärre och större granar och enbuskar. 
     Nedanför motsjön syns några stora högar och stenrösen nordöst om borggårdsplatsen, bestående av både gråsten och tegelsten. Uti en djup grop eller däld har synts för inte så länge sedan hela källarvalv under högarna vitt omkring. Skogen börjar nu snabbt växa därpå, så att de nu icke så väl synas som förut. Söderut är en väldigt hög stenresa, som till äventyrs varit ett stentorn."
Nytryck 1995 av Sigtuna hembygdsförening under namn av
Martinus Laurentii Aschaneus Beskrivning om Sigtuna.

Texten här i moderniserad stavning. Hämtad ur Gunnar Gihl, Sigtuna och Norrsunda - tvenne antikvariskt.topografiska manuskript. Ak. avhandl. 1925 Kommentarer av förf

Observera
Beksrivningen  säger oss att lämnngarna är  från medeltiden.. Fem somrars arkeologiska undersöknngar åren 1984-1988 visar att den del av parken som undersöktes endast uppvisade forntida lämningar1
 
Denna fråga skulle komma att orsaka allvarlliga problem för medeltidsforskningen  i fortsättningen. Se kommentarerer längre fram.


 

Det är naturligtvis möjligt att denna borganläggning kan ha funnits redan före Snorres tid och därigenom bidragit till att traditionen om Odens bosättning i Sigtuna vuxit fram. Snorre besökte Sverige omkr 1220 men han var aldrig Mälarområdet.
Blotoffer vid Signhildsberg
I en gammal saga som endast finns i brottstycken, och som på 1700-talet 'översattes' till svenska från runskrift, berättas följande, som ger en intressant bild av den första kristna tiden och dessutom berättar om fornminnen vid Signhildsberg:
"tog då Olåf Riket in med våld, och med det flydde afgudaprästerna till Sigtuna och höllo sina blotoffer på enhög vid Signhildsberg. Men de blevo omsider också därifrån utkörda"

 

Sagan finns i Johan Peringskiölds verk Monumenta Uplandica från 1710.

Sigtuna i isländsk diktning
Man anser att Sigtuna (senare kallat Fornsigtuna) efterträdde Birka som handelsplats i mälarområdet. Det skedde i slutet av 900-talet, då Birka oförklarligt försvinner ur historien. Under en ganska kort tid var sedan (Forn-) Sigtuna huvudort i Mälaren. Eftersom inga utgrävningar har skett här, såsom fallet är vid föregångarna Helgö och Birka, vet man inget säkert om denna samhällsbildning. 
    I vissa dikter talas om Sigtuna som en handelsplats och mellanstation vid vikingarnas färder mot Ryssland. Det är de norska kungarna Olov den heliges och Harald Hårdrådes färder i österled som omnämns. De ägde rum i början av 1000-talet. Tre diktare nämner Sigtuna. Med hänsyn till tidpunkten för färderna är det inte otroligt att man med Sigtuna menade det som senare skulle komma att kallas Fornsigtuna.


Dikterna i denna tolkning finns hos Erik Floderus Sveriges äldsta medeltidsstad, 1941

De arkeologiska utgrävningarna 1984-88 visade att platsen varit bebyggd  långt före tillkomsten av Birka. Två stora husgrundsplatåer har grundkonstruktioner som dittills varit okända. Byggnadernas storlek och konstruktion talar för att de uppförts för  och av en mäktig hövdning med större makt än en lokal byhövding. Platsen har varit en kungsgård..
Se boken Fornsigtuna - en kungsgårds historia från 1991.

Tjodolf Arnorson (omkr 1045) 
Ut sköt du, furste, din snäcka
och stolt gled fram på havet
det sextioårade skeppet.
Rårna skälvde i stormen

Den smäckra masten böjdes
som rö i hårda vinden,
men ej förrän Sigtuna nåddes,
det randiga seglet sänktes

 

Valgard från Voll
Den fagraste last du hade
ombord på skeppet, Harald.
Guld du förde från Novgorod.
Ära du rikligt skördar.

Härlige konung, du styrde,
fast i den hårda stormen
skeppen doppade. Sigtuna
såg du, när sjögången lättat.
Arnor Jarlaskald (1047)
Den unge fursten bjöd folket samlas till färdetinget 
Härklädd snart sågs hirden skynda till toft och årtull. 

Den raske kungen plöjde 
med iskalla stävar vågen, 
till med förlig stormvind 
Sigtuna nåddes omsider.

Sagan om Habor och Signhild
Signhildsberg är på ännu ett sätt sammankopplat med den isländska litteraturen. Såväl Snorre Sturlasson som andra skribenter berör sagan om Habor och Signhild och deras tragiska död, som var en följd av förbjuden kärlek. Händelsen finns också skildrad i en rad folkvisor och skillingtryck ända fram till mitten av l800-talet, ja, till och med i en modern svensk roman kan vi få läsa om deras död.
     År 1678 byttes namnet Fornsigtuna ut mot Signhildsberg därför att dåvarande ägaren blivit övertygad om att just hans egendom var rätta platsen för denna kärlekssaga. Nu var emellertid inte Habors och Signhilds anknytning till Fornsigtuna hans eget påhitt. Under 1600-talet hade nämligen historievetenskapen livligt diskuterat var den rätta platsen låg. Det var till slut Fornsigtuna som gick segrande ur denna vetenskapliga tvist, och då är det lätt att förstå om markägaren ville ha den uppmärksammade händelsen förknippad med sin sätesgård.
     Låt oss se lite närmare på denna intressanta saga som var så känd i forntiden att t. ex. Snorre Sturlason i Ynglingasagen endast talar om den i förbigående, såsom en allmänt känd historia. I förkortning kan sagan låta som följer, och jag väljer den version som hör ihop just med Signhildsberg.

Författaren Rune Pär Olofsson utnyttjar folkvisna i boken Argan list. 1973. 

I Svenska Folkvisor, 1814-18 av Geijer-Afzelius finns en version med 62 verser. Melodien finns i notskrift.

Olika versioner av såväl folkvisan som ett stort antal skillingtryck finns på Svenskt Visarkiv. 

Innan Åke Rålamb gav platsen namnet Signhildsberg hette den tid Åkeshov.
 

Du finner en förkortad version av den äldsta uppteckningen av sagan i boken Fornsigtuna - en kungsgårds historia, även återgiven på hemsidan.

Habor var en norsk prins och Signhild en svensk prinsessa, dotter till kung Siwar. Denne hade också flera söner, och i en strid med Habor och hans bröder hade dessa segrat över Siwars söner - Signhilds bröder - men skonat deras liv. De hade därefter ingått fostbrödralag, d.v.s. svurit varandra vänskap som bröder. Medan Habor vistades på den svenska kungsgården hade han också lärt känna Signhild, "den för sin skönhet vitt omtalade kungadottern". Ett kärleksförhållande uppstod och "de lovade varandra trohet intill döden".

Nu bar det sig inte bättre än att Signhilds bröder "lyssnade till onda råd" och därför överföll och dödade Habors bröder vid ett tillfälle då denne inte var närvarande. Genast som Habor fått vetskap om det skedda skyndade han sig att hämnas" och tövade det icke länge innan Siwars trolösa söner fått sin bane av hans svärd". Därefter var det Siwar som längtade efter tillfälle till hämnd.

De två älskande skildes åt och något giftermål var ej att
tänka på. Hemma i Norge gick Habor och längtade efter Signhild och en natt hade han en dröm, som hans mor kunde tolka innebörden av. "... då rann där upp på min arm så fager en ros, och var liten fågel på kvist månde sjunga, allt för min fagra ros". Modern började gråta och sa, att om han tillslut ändå skulle få sin käresta, så skulle Signhilds kärlek kosta honom hans liv.

Men Habor lät sig inte avskräckas från att besöka sin hjärtans kär. Han lät sitt hår växa och klädde sig i  jungfrukläder. Därefter seglade han hemifrån för att lära sig kvinnoslöjder, som han sa. När han kom till kungsgården uppträdde han som sköldmö, den nordiska benämningen på en kvinnlig krigare. Denna amazon gick sedan raka vägen till jungfruburen där Signhild satt med sina tärnor och sydde. Hon (d.v.s. han) sa sig vara sänd av sin fader att lära sig kvinnoslöjder och blev vänligt mottagen.


Texten här intill är en  sammansmältning av innehållet i Saxo Grammaticus ursprungliga text från 1200-talet och en stor mängd folkvisor och skillingtryck. Forskarna har funnit att berättelsen har påverkats av liknande historier ute i Europa.

Ett längre sammandrag av Saxo Grammaticus version.


Men när Habor skulle sy hade han bara ögon för Signhild.
Tärnorna förundrade sig över sköldmöns "djärva ögon och hårda händer och fötter". Habor svarade att "sköldmöns fot ofta måste trampa hårda stigar, på stenar och skarpa klippor", och att "hennes hand aldrig rörde vid nålen, utan hennes verktyg var klingande svärd och spjut"

En av tärnorna anade dock vem den storväxta sköldmön var, och hon skyndade sig till kungen och talade om att hans söners mördare fanns på gården och "nu skymfade hans dotter".

På natten "växlade Habor och Signhild löften om evig
trohet", som det står i sagan. Då fick de plötsligt höra buller och vapengny utanför jungfruburen. Kungens män trängde in och Habor sökte efter "sin brynja och sitt goda svärd för att driva störarna av hans kärleksmöte med blodiga huvuden tillbaka". Men han fann dem inte, den falska tärnan hade gömt undan dem. Han värjde sig dock "med väldig arm" i en strid där han i avsaknad av sitt svärd var tvungen att använda sängstolparna. Han oskadliggjorde trettio av kungens män innan han blev fängslad. "Men de fängslande tågen rycktes sönder av kämpearmen".

"Bind honom med ett hårstrå av kungadottern", viskade den falska tärnan. Man gjorde så, men den starke kämpen vill inte slita sönder sin älskades hår.
 

 
"De togo ett hår av Signhilds huvud,
De bundo om Habors händer,
Förr ville han för henne dö,
Än han ville slita det sönder."

Hämndens stund var kommen för kungen. Habor hade vanärat dottern och nu skulle han dö. Han fördes till galgen, som enligt traditionen skulle ha legat på andra sidan sundet, på en plats som ännu i dag går under namnet Habors slätt.

Men Habor ville pröva sin Signhilds trohet och han hade plan för det: han bad att bödeln först skulle hänga upp hans kappa i galgen, för han sade sig vilje se, hur han tog sig ut som död. Han fick sin sista önskan uppfylld.

Och Signhild, där i sin jungfrubur, hade knappt hunnit se kappan hänga i galgen förrän hon tände eld på huset och hängde sig själv, i tron att Habor var död.

Sagan är naturligtvis ännu inte slut, och för att du skall förstå Habors patetiska ord när han strax går i döden, måste du veta innebörden i uttrycket "den kalla hästen". Detta är nämligen den trähäst som den dömde fick sitta på medan snaran lades om halsen, och som sedan drogs undan så repet sträcktes.

"När Habor såg flammorna mot skyn som visade hur trofast Signhild följde honom i döden, utropade han hänryckt: Låt mig nu hurtigt bestiga den kalla hästen, att jag må följa min brud, där hon far i de brakande lågor till Frejas sal. Länge månde en kärlek och trohet som vår minnas i Norden".

Där tycks sagan sluta, men i de många folkvisorna om Habor och Signhild som senare diktades, får vi veta lite mer. När kungen såg deras trogna kärlek ångrade han sig bitterligen, och han befallde att den falska tärnan skulle dödas. Hon blev levande begravd, vilket framgår av sista versen (nr 62) i längsta svenska versionen av folkvisan. Det är Signhilds fader, kungen, som talar:

61.
"Hade jag detta förra visst 
Deras kärlek har varit så stark 
Icke skulle jag Habor hängt 
För hundrade tusen mark" 
62.
"I tagen nu Signills tjänstemö
och sätten henne kvick i jord
Hon har skillt mig från dotter min
Så ock en måg så god"

 

Folkvisor och Skillingtryck
Den gamla fornnordiska sagan om Habor och Signhild har levat kvar i folkminnet genom att sjungas. Den tycks ha varit en av de populäraste svenska folkvisorna och är en av våra mest omskrivna medeltidsballader. Den är omnämnd - som visa - redan i mitten av 1500-talet och texten finns i flera visböcker som skrevs i början av 1600-talet, bl.a. Per Brahes kända visbok.
     Visan är också mycket lång. De ovan citerade verserna är hämtade från den längsta svenska versionen, som innehåller 62 verser. Men danskarna kan bättre. De har elva olika varianter och den längsta har inte mindre än 96 verser!
     Den populära visan spreds bland allmänheten i form av skillingtryck under 200 år. Det äldsta bevarade trycket är från år 1638 och den 18:e 'upplagan' (sista ?) kom ut 1838. Visan är emellertid inte bortglömd utanför visarkivets väggar och framplockad bara för detta tillfälle. Många har läst de verser som Rune Pär Olofsson tagit med i sin stora krönika om Brahe- och Sparre-släkterna, i vilken han låter pigan sjunga den sorgliga visan medan hon silar lutendrank, en tidsödande uppgift, då de många verserna kommer väl till pass. 


OBSERVERA
Berättelserna om Habor och Signhild  har  emellertid spelat svensk medeltidsforskning ett olyckligt spratt.
 En Lustigh doch ynke =
 ligh Wijsa
 Om
 Habor Konung
och stoltz Signil
liten
 Huruledes theras Kärlig=
 heet och stadelighe Lofwen
 bleff igenom Falskheet
ändat.

Tryckt i Stockholm
 Åhr 1638

Skillingtryck 1638

 En Historisk Wisa
Om den Namnkunniga
Kärlek  emellan
 Hertig Habor,
Konung Amunds Son af Norige,
och Fröken Signill,
Konung Sigars Dotter i Swerige,
Huruledes deras Kärlighets
trofasthet som de

hwarandra lofwat hade intill
 sjelfwa Döden att hålla, är
 igenom Falskhet ynckeligen
 ändat worden.

Norrköping, 1827
Ad. Fr. Raams Enka.

Skillingtryck 1827

 
Habor och Signhild i konsten.
Motivet med Habors och Signhilds död finns även i målarkonsten. J. W. Wallander gjorde i senare hälften av 1800-talet en tavla som finns i Nationalmuseets samlingar. Den visar hur Signhild från sitt fönster ser Habors kappa hänga i galgen, och hur hon, i tron att han är död, bränner sig inne i jungfruburen.

Beklagligt att tavlan fått fel namn i katalogen. Där har den fått namnet Drottning Signe bränner sig inne. Det är emellertid en helt annan historisk händelse.
Kapitlet i Det hände i Upplands-Bro om 
Fornsigtuna - Signhildsberg avslutas med 
1. Vad säger historien om Fornsigtuna?
2. Vad säger historien om Habor och Signhild?
3. Signhildsbergs herrgård.
Klicka här om du vill läsa fortsättningen del 2

Fornsigtuna del 2   Fornsigtuna under medeltiden  
Sagan om Habor och Signhild 
Aschaneus' originaltext från 1612  Dito modern  stavning      Ämnesområden   
Här kan du läsa Saxo Grammaticus historia från 1200-talet om Habor och Signhild