Kulturarrangemang 2002
UKF:s egna arrangemang och ett urval av andra föreningars
(ukfarr02.htm)               Länk till aktuellt år 
                   andra årsprogram för kännedom 

UKF:s StartsidaVanlig avgift för UKF:s arrangemang är 20-40:- Vid inbjudna föreläsare kan det det bli mer för att täcka våra omkostnader.

Onsd. 16 jan. 2002. kl 19.00. Dagcentralen i Bro. Pendeltåg till Bro, 32 min från Stockholm C. 5-6 minuters gångväg. Dagcentralen ligger nära Parkeringsplatsen i Bro C. Kostnad 50:-
Fridegård - forntiden och folkkulturen
Föredrag av Ebbe Schön, folklivsforskare och författare , som bl.a. skrivit en monografi om Jan Fridegård. Föredraget hålles i Bro Dagcentral 19-21 med paus och tillfälle till frågor.
Man kan välja olika infallsvinklar vid en beskrivning av Jan Fridegård. Vi har bett Ebbe Schön att ta Fridegårds historiska författarskap som utgångspunkt. Ebbe leder sedan in skildringen på den betydelse som proletärförfattare haft för den skriftliga dokumentationen av folkkulturen.
Onsd 16 jan kl 19. Dagcentralen i Bro C Entré 50:- 
Från pendeltåget nyanlagd trädplanterad och beslyst trottoar ca 600 m till 
stora bilparkeringen. Dagcentralen ligger till höger om parkeringen, ingång 
runt hörnet. 

Ebbe Schön, folklivsforskare och författare,  har studerat Jan Fridegård ur två 
olika perspektiv, som  han redovisat dels i avhandlingen Jan Fridegård och 
forntiden. En studie i dikt och källor (1973), och dels i boken Jan Fridegård. 
Proletärdiktaren och folkkulturen.

Det är  Schöns redovisning av Fridegårds källor som fick  grottforskarn Rabbe Sjöberg att spekulera över om trälen Holmes grotta i boken Trägudars land kunde finnas i verkligheten. Just när Börje Sandén i sin hembygdsbok beskrev området där Ullevi skog ligger vid gränsen mellan Bro och Bålsta , berättade en ortsbo att där fanns Rövargrottan. Den visade sig se ut som beskrivningen i Trägudars land, och när grottforskarna tittat närmare på den blev den registrerad i listan över grottor med eget nummer och namnet Rövargrottan eller Fridegårdsgrottan. 
Läs om Fridegårdsgrottan på vår hemsida www.algonet.se/~ukforsk 

För dem som inte kunde delta i hösten exkursion till grottan ges ett nytt tillfälle i samband med exkursionen 12 maj, då vi studerar hela området kring Draget vid bålstagränsen.
    I den nämnda boken visar Ebbe Schön hur Fridegård  försvarar värdet av den folkliga kulturen som lätt kommer i skuggan av stadskulturen. 
    När Erik Peurell år 1998 lade fram sin doktorsavhandling En författares väg. Jan Fridegård i det litterära fältet, säger han sig ha utnyttjat Ebbe Schöns fakta och analyser. 
     Man kan välja olika infallsvinklar vid en beskrivning av Jan Fridegård. Vi har bett Ebbe Schön att ta Fridegårds historiska författarskap som utgångspunkt. Ebbe Schön leder sedan in skildringen på den betydelse som proletärförfattare haft för den skriftliga dokumentationen av folkkulturen. 

Onsd 16 jan kl 19. Dagcentralen i Bro C Entré 50:- 
Från pendeltåget nyanlagd trädplanterad och beslyst trottoar ca 600 m till 
stora bilparkeringen. Dagcentralen ligger till höger om parkeringen, ingång 
runt hörnet. 
Vägbeskrivning till Fridegårdsgrottan - Rövargrottan
Utdrag ur Trägudars land och Jag. Lars Hård

Sönd 10 mars kl 18 i Håbo-Tibble kyrka
Hushållningsjournalen 1776-1813. Tidskrift för lanthushållning och ekonomi
Vid samkvämet i kyrkstugan efter kvällsgudstjänsten visar och berättar Gudrun och Börje Sandén om det märkliga fyndet för nio år sedan av 142 nummer av det som brukara kallas vårt lands första ekonomiska tidskrift. På uppmaning av Lantbruksakademien och Patriotiska Sällskapet som gav ut tidskriften har alla 312, har nu hela verket getts ut i 3 bokband med totalt 758 sidor och över 600 illustrationer.
     Tidskriftens betydelse för forskningen framgår av vad Patriotiska Sällskapets ordförande Wilhelm Odelberg skriver i sitt förord: "Hushållningsjournalerna, från början till slut, är av stort intresse för den som vill studera Sveriges ekonomiska och även tekniska utveckling i de flesta av dess aspekter."
Utförligare beskrivning med exempel ur innehållet.

Onsd 20 mars kl 19. Villa Skoga, Gamla landsvägen 4, Kungsängen. Entrè 20:- Inställd på grund av sjukdom
Nära Kungsängens pendeltågsstation. Huset bakom Posten och Systembolaget vid torget 
Håtuna, Kungsängen, Almarestäket - rikshistoria
Börje Sandén berättar om hur tillkomsten av vårt lands första grundlag,  parlamentariska utvecklingen och representativa demokrati kan skildras från Håtuna, Kungsängen och Almarestäket. 
     Tack vare kommunens centrala geografiska belägenhet i äldre tid så har viktiga möten ägt rum i vår bygd. Det är således inte lokalbefolkningen som skrivit rikshistoria, men den har på nära håll kunnat bevittna för vårt land skickelsedigra tilldragelser. Hösten 2001 sändes i Utbildningsradion/Radio Uppland tre program av Stig Unge, där Börje Sandén nu för hemmapubliken återberättar samma sak. 
Kostnad 20:- Upplysn. 08-582 405 15, telesvarfax 582  413 55. 

Onsd 10 april kl 19.30. UKF:s lokal i Företagshuset Skolvägen 33, Kungsängen, mitt för Upplands-Brogymnasiet.
Historia och bilder från två resor i Sovjetunionen i vikingars kölvatten.
Börje Sandén efter UKF:s årsmöte som börjar kl 19.00. 
Nestorkrönikan med Rurik och hans bröder. Ryska vikingar i Sigtuna år 1187. Sigtunaporten i Novogord. Ingvar den vittfarnes resa genom Georgien.
Mer om vikingafärder
UKF:s årsmöte börjar kl 19.00

Sönd 12 maj. Exkursion i bilar, samling Bro C parkering kl 11.00
Draget - "grand tour", med Börje Sandén. 
Sjövägar - landsvägar - hålvägar - fornborg - kultplats
Två system av hålvägar  Det större av dem blev mellansveriges största när det registrerades av forskningen 1988 - Fornborgen blev efter utvidningen 1997 Upplands största - Fornborgen blev också kultplats från stenåldern efter arkeologiska undersökningar  i slutet av 90-talet. Fyra generationer landsvägar på ett begränsat område (förutom hålvägarna). Båtar drogs över näset i över 1000 år (dragränna). Vi stiger ur bilarna vid tre tillfällen för kortare promenader. Beräknad avslutning 15-16.
Kostnad 20:- Tag med förtäring för dagen. Anmäl om du vill ha plats i bil till Börje Sandén 582 40 515, telesvar/fax 582 413 55.
Mer om Draget och fornborgen/kultplatsen

Torsd 6 juni, Nationaldagen, Minnesstenen vid Kungsängens kyrka kl 19.00
500-årsminnet av mötet mellan Sveriges riksföreståndare och ärkebiskpen Jacob Ulfsson, "då Sverige allmoge var samlad på Nääs äng"
Ett möte "som rönt hedern att få räknas som en svensk riksdag"
En gemensam manifestation av Stockholms-Näs hembygdsförening, Svenska kyrkan och Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut. Musik, sång, tal av Börje Sandén. 
Därefter följer det traditionella Nationaldagsfirandet vid Hembygdsgården med tal av Börje Sandén.

Sönd 18 aug. kl 13. Västra Ryds kyrka. Arkeologidagen. Exkursion. 
Granhammarsmannen. 
Den välbevarade bronsåldermannen hittades vid täckdikning 1953. Jonathan Lindström vid Riksantikvarieämbetet berättar om fyndet, undersökningarna som gjordes på 1950-talet och de nya undersökningar som han tagit initiativ till.
Det sker vid ett av Mälardalens största bronsåldersrösen med utsikt mot fyndplatsen. Vi får en beskrivning av hur bronsålderns stamområden kan ha gestaltat sig. Vi hoppas få militärens tillstånd att besöka själva fyndplatsen. Tidsåtgång ca 2 timmar.
Samling vid Västra Ryds kyrka kl 13
Västra Ryds kyrka ligger 6 km norr om Kungsängens pendeltågsstation, anslutningsbuss till Granhammar (Svea Livgarde). Gångväg 2 km genom den gamla herrgårdsparken till vänster om det inhägnade kasernområdet och sedan en mindre väg rakt norrut från Granhammars huvudbyggnad.

Sönd 1 sept. kl 13 - 18. Vid Kungsängens kyrka.

Medeltidsdagen  - En dag för hela familjen 
"Till minne av mötet mellan 
Riksföreståndaren Sten Sture d.ä. och ärkebiskop Jacob Ulfsson 
i juni 1502 då Sveriges allmoge var samlad på Nääs äng"

Medeltidsspel - Medeltidsmässa - Medeltidsmarknad - Guidning i kyrkan 
Kyrkgårdsvandring - Körmedverkan - Dockteater - Gycklaruppträdande 
Prova på bågskytte  - Ponnyridning - Fotoutställning - Förtäring
Kl 14 Berättar Börje Sandén om mötet vid Nääs äng för 500 år sedan

Arr. Svenska kyrkan i Kungsängen och Västra Ryd - Upplands-Bro kommun - Stockholms-Näs hembygdsförening

Onsd 4 sept kl 20.00. Gamla prästgården i Bro. Arr. Svenska kyrkan
Kyrkan - statens informationskanal till allmänheten i århundraden
Gudrun Sandén berättar om sitt arbete med kyrkans kungörelser  under första hälften av 1800-talet
Veckomässa kl 19 i kapellet. Därefter samkväm i prästgården Föredrag 20-21

Sönd 8 sept kl 13. Parkering på Rösaringsåsen 1 km bortom Låssa kyrka i Upplands-Bro.  20:- inkl dokumentation.
Exkursion till Djupdal och kultplatsen Rösaring
- Romaren Tacitus' 2000 år gamla berättelse om gudinnan Nerthus.
Många försök har gjorts att finna platsen i Norden där fruktbarhetsgudinnan fördes fram i procession för att befrämja god årsväxt. Det skulle ha ägt rum i en helig lund på en ö i norra oceanen och i närheten av en sjö, som låg i hemlig avskildhet. Djupdal i Låssa/Upplands-Bro var en sjö för 2000 år sedan, liggande exakt i förlängningen av processionsvägen vid Rösaring. Börje Sandén redogör för den romerska historieskrivaren Tacitus' berättelse i dennes bok om germanerna. Vandring 2 x 900 m. På återvägen gör vi en liten omväg till Savolax, en gammal finsk bosättning med bevarad husgrund i en skogplantering från 1964. Exkursionen avslutas med ett besök vid själva Rösaring för dem som så önskar, ytterligare vandring 2 x 1000 m från parkeringsplatsen.

Tisd 17 sept. kl 19. Villa Skoga, G:la landsvägen 4, Kungsängen. Arr. ABF
När blickarna riktades mot Kungsängen. Lokalhistoria och rikshistoria,
Börje Sandén berättar bl.a. hur tillkomsten av vårt lands första grundlag, parlamentariska utveckling och representativa demokrati kan skildras från vår bygd genom viktiga tilldragelser 1306, 1502, 1517, 1743 samt några rikshistoriskt uppmärksammade personer från bygden.
Onsd 25 sept kl 19. Fältöversten, Valhallavägen 148, ingång från baksidan affärscentret grupprum 6+7, 1 tr ned. Avgidt 40:-
Historia och bilder från två resor i Sovjetunionen i vikngars kölvatten.
Börje Sandén, Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut, berättar om vikingastaden Novgorod, historien om Rurik och ryska rikets grundläggning samt om Ingvar den vittfarnes resa genom Georgien till Kaspiska havet.

Lörd 28 sept från kl 11
Föreningsdag i Bro Centrum
Sångkvartetten Bro d'River Boys underhåller i publikvimlet
Mer om kvartetten

Sönd 6 okt kl 18. Tillinge kyrka vid E18 väster om Enköping
Klassiska klanger med Bro d'River Boys and Girls. Mer om Bro 'River Boys
Negro spirituales, Bach, Mozart, Schubert, Brahms, Purcell, Taube, Lennon-McCartney, Gammalkyrkligt m.m.

Tisd 8 okt, kl 19. Hembygdsgården Klint, Prästvägen 8, Bro
Otroligt men mestadels sant
Eric Weinberg berättar om sina 35 år som polis i storstaden.
Kaffeservering.

Onsd 9 okt kl 20. Gamla prästgården i Bro. Arr. Svenska kyrkan.
Kyrkohedern i Bro som skrev vårt lands första roman i mitten av 1700-talet
Börje Sandén berättar om Jacob Mörk, som var ledamot av Vetenskapsakademin, om hans böcker och om hans gärningar i Bro
Veckomässa kl 19 i kapellet. Därefter samkväm i prästgården Föredrag 20-21

Onsd 16 okt kl 19.00 Villa Skoga, nära Kungsängens station. 20:-
Tidsbilder från perioden 1776 - 1813
Gudrun Sandén väljer bland ca 2000 artiklar ur en tidskrift om förhållanden och förbättringar inom lanthushållningen. Såväl allmänhet som vetenskapsmän har lämnat bidrag. Sammandrag av alla artiklarna har getts ut i bokform av UKF. Läs mera om det stora bokverket i 3 band.
Läs DN:s anmälan av bokverket

Onsd 13 nov kl 19. Villa Skoga, nära Kungsängens station. 20:-
I Leif Erikssons kölvatten.
Med kajak i östgrönländska farvatten och möten med den ursprungliga inutiska befolkningen. Bo Palmehorn, UKF, berättar och visar bilder.

Onsd 11 dec kl 19.00. Hembygdsgården Klint, Prästvägen 8, Gamla Bro
Julstämning på Klint med Bro d´River Boys and Girls
Julens sånger i arrangemang för kör - blandad kvartett - manskvartett - tersett - solosång. Kaffe/Te serveras: 30:-
Arr. Bro hembygdsföreningProgram år 2003
Onsd 5 febr kl 19. Villa Skoga, Gamla Landsvägen 4, nära Kungsängens station. 20:-  Pendeltåg var 15:e min.
“De hvita nätterna” år 1908.
Johnny och Conny Ljung berättar om äldre märkliga himlafenomen. 
Mer information

Onsd 5 mars kl 19.00 Villa Skoga, Gamla landsvägen 4, nära Kungsängens station. Pendeltåg var 15:e min.
Tre kungar på Trälhavet - händelser kring slaget vid den heliga ån
Gudrun Vällfors, Arbetsgruppen Långhundraleden, ger sin version av en omdiskuterad händelse med stöd av lokalkännedom och källkritiska studier. 20:-
Mer information

Tisd. 8 april kl 19.00  Hembygdsgården Klint, Prästvägen 8, nära Bro station. Pendeltåg var 30:e minut.
Fruktbarhetsdyrkan i Norden. Om gudinnan i Härnevi och kulten vid Rösaring mot bakgrunden av Tacitus’ skrift för 2000 år sedan. Föredrag av Börje Sandén.
Arr. UKF och Bro hembygdsförening.             Mer information

Sönd 11 maj kl 13 Parkeringen på Rösaringsåsen 1 km bortom Låssa kyrka i Upplands-Bro. Vandring 4,5 km, dem 150 m breda dödisgropen är 25 m djup, kafferast längs vägen, 20:-
Exkursion till Djupdal - dödisgropen i Rösaringsåsen - och Rösaring.
Tacitus’ berättelse om fruktbarhetsdyrkan bland nordborna handlar bl.a. om en avsides liggande sjö. För 2000 år sedan gick vattnet in i Djupdal.
Årets "grand tour" är en uppföljning av Börje Sandéns föredrag 8 april.
Arr. UKF och Bro hembygdsförening.            Mer information
 
 
 
 
 

UKF:s öppningssida   Ämnesområden      Rapporter