/nya/folder1.htm;  rev 2015
Hushållningsjournal 1776-1813
Några exempel ur samlingen

Sveriges första ekonomiska tidskrift i bokform
ca 2000 artiklar återges i 3 volymer. 
I sammandrag med modern stavning
av Gudrun Sandén

Böckerna format 18 x 26 cm
3 volymer om 768 sidor
laminerade hårda pärmar
125 större ritningar och bilder
444 månatliga väderlekstabeller
44 boksidor i faksimil

Sakregister - 600 slagord
Orter - Författare - utvalda Personer
Totalt 1900 sökord ger ca 9000 hänvisningar
Kronologisk innehållsförteckning
2228 artiklar ordnade i 20 ämnes-
områden

Utdrag ur Patriotiska Sällskapets förord 
av Wilhelm Odelberg
"Från början till slut är journalerna
 av stort intresse för den som vill
studera Sveriges ekonomiska
och även tekniska utveckling

i de flesta av dess aspekter"


e-post till Börje Sandén

 Till UKF:s startsida     
 
Läs presentation i
DN - Namn & Nytt 
2002-04-07
/nya/folder1.htm/

Bläddra nedåt bland exemplen

Framsida

Finns till påseende i biblioteken i Bro och Kungsängen 

Vi har inga exemplar kvar för försäljning.. Undet vårvintern 2014 hoppas vi att alltsammans kommer att finnss för läsning och sökning på UKF:s hemsida.

Så här skrev DN på sidan NAMN och NYTTOBS. dator-filen bearbetas nu för att anpassas till de modernare Webbläsarna. Själva texterna visas tills vidare i den ursprungliga databasfilen  Innehållsföreecknngen ligger under   den först öppnade fliken. Radera inte den.
 
http://ukforsk2.se/hushalldb/hushall.php
Innehållsförteckning delarna 1 - 3
Ur förordet
Exempel på kronologisk förteckning av artiklarna
Den första artikeln
Exempel på artikel med illustration
Trycktekniska fakta
Beskrivning av innehållsförteckningar - register
Exempel på ämnesområde - Nyttiga påfund
Väderlestabell
Boksida i faksimil
Exempel på Sakregister

Innehållsförteckning delarna 1 - 3

Del 1
Förord Wilhelm Odelberg, Kungl. Patr. Sällskapets ordförande
         1
Utgivarens förord
         3
Förteckning över alla artiklar          5
Artiklarna nr 1 -  926 51-256


Del 2
Artiklarna nr 2069 - 2228
  3-256


Del 3
Artiklarna nr 2069 - 2228
    5-46
Kommentar till registren         46
              Samtliga artiklar har lagts under något av
                               nedanstående ämnesord


Arbetsmetoder 

47
Belöningar                 
50
Berömliga gärningar 52
Botemedel 53
Byggnation 
55
Böcker 57
Djur 58
Ekonomi 59
Eld 61
Folkmängd 
62
 

Husdjur

63
Hushållning 65
Kungörelser
68
Matberedning 71
Märkliga händelser 74
Nyttiga påfund 75
Odling
79
Orter 84
Redskap 88
Växter 91
                          <>Förhållandet mellan Patr. Sällskapet och Lantbruksakademien 
Ur Kungl. Maj:ts kungörelse 1811  
 74
Tidsbild 1811 - återanvändbara naturtillgångar  

 90
Övriga register

Numren efter sökorden hänvisar till aktuella artiklar
Sakregister  
 99
Ortregister   
111
Personregister
119
Författarregister    
124


                                              Månatliga väderrapporter

Kommentar 
130
I tabellform åren 1784 - 1813   
131
I sammandrag åren 1777 - 1783 
221


                                 Hushållnings-Journalens författarregister

för perioden 1776-1789 i faksimil     

Förteckning över bilder och texter i faksimil                                        Hushållnings-Journalens författarregister
för perioden 1776-1789 i faksimil 246
Förteckning över bilder och texter i faksimil 255Exempel
Förteckning över artiklarna

Samtliga artiklar i kronologisk ordning
Artiklarnas nummer finns i högra spalten

I del 3 finns förteckning över artiklarna fördelade på 20  ämnesord, 
register till 616 sakord med drygt 6250 hänvisningar, 532 orter med över 2000 hänvisningar,
313  personnamn, 443 författare 

samt väderleksrapporter för perioden 1777-1813

1776, sept Inledning 
Ekonomi 0001
1776, sept Utdrag ur Nouvelles Ephémérides économiques 1776.                       
          Uppläggarens företal
Odling 0002
1776, sept Inlämnat till Kungl. Kommissionen över Lanthushållningens
          förbättrande i riket och vidare därifrån till Kungl.Patriotiska Sällskapet
Odling 0003
1776, sept Försök att tillreda vin av svenska bär och frukter Matberedning
0004
1776, sept Berättelse om ängsskärans ymniga växt i Blekinge län Växter 0005
1776, sept Nyheter från orterna om årsväxten 
Orter 0006
1776, sept Huskurer 
Botemedel 0007
776, sept Utdrag ur svenska tidningar  
Nyttiga  åfund

                                    

001                                                   Ekonomi
Inledning
Patriotiska Sällskapet
1776, sept
INLEDNING.
Sverige kan räkna sig till den nation, som har varit den första, som låtit ekonomiska ämnen bli ämne för lärda samkväm och för ungdomens undervisning vid högskolor och allmänna lärosäten. Det bevisas av Kungl. Svenska Vetenskapsakademiens  instiftelse- lagar och genom professuren som inrättades år 1741 vid Uppsala Universitet.
Andra länder har nu uppnått vår standard och i viss grad överträffat oss. År 1769 inrättades en pro- fessur i ekonomi av den upplyste kejsarinnan av Ungern i staden Manland. Den förste professorn var markis Beccaria Bonefana, som gjorts sig känd och hög- aktad i hela Europa. De ekonomiska och patriotiska samhällena i Bern, London, Dub- lin, Bretagne, Saxen och Schlesien arbetar för att utveckla jordbruk, konst och handel. Deras arbete 
har blivit älskat och vördat och verkat för en ovanlig tillväxt. Vi inser att någon del av det myckna goda de åstadkommit, bör tillskrivas bruket att utsprida nyttiga Underrättelser genom Månatliga Journaler. Dessa blir oftare lästa än andra handlingar, som komma ut mera sällan och är vidlyftigare. Många enskilda personer, som vill meddela allmänheten något nyttigt påfund, kan lämna en artikel till Journalen. Den införes utan vidare granskning och för författarens räkning.
Av föregående anledning har Patriotiska Säll- skapet kommit på tanken att varje månad utgiva en skrift under namnet Oekonomisk Journal. Inga andra ämnen än jordbruk, bergsbruk, konster och handel skall avhandlas. Denna Journal kommer att indelas i tre avdelningar. Den första delen skall innehålla artiklar som antingen är översatta från främmande språk eller inom oss själva författade. Andra artikeln kommer att bestå av nyttiga Rön i Hushållningen, tillika med huskurer från in- och utrikes orter. I den tredje artikeln skall nyheter från orter i riket om årsväxt, om väderleken, det man
Ur Patriotiska Sällskapets förord
Hushållningsjournalerna, från början till slut, är av stort intresse för den som vill studera Sveriges ekonomiska och även tekniska utveckling i de flesta av dess aspekter under den här berörda tidsperioden. Som framgår av Kungl. Patriotiska Sällskapets årsberättelser 1995 och 1999 har makarna Gudrun och Börje Sandén, engagerade medlemmar av Upplands-Bro kulturhistoriska forskningsinstitut, bearbetat och utgivit hela detta material, därtill inspirerade av det fynd av 142 häften av journalen (sammanlagt utkom 312 häften) som de gjort i klockstapeln vid Håbo-Tibble kyrka. Deras inträngande dokumentation av det samfällda materialet kompletterar på ett vetenskapligt värdefullt sätt den bibliografi över ”den svenska lantbrukslitteraturen” från äldsta tider till 1850 som utarbetats av Per Hebbe och efter dennes död (1942) av Carl Björkbom, 1945. Kungl. Patriotiska Sällskapet har all anledning att uttala sin stora uppskattning av Gudrun och Börje Sandéns trägna arbete med denna framställning av en vetenskapshistoriskt viktig del av svenskt arbete och liv.

Stockholm i mars 2001

Wilhelm Odelberg
Kungl. Patriotiska Sällskapets ordförande
 

Exempel på artiklar inordnade i ett av 20 ämnesområden
Nyttiga påfund
                                                      0001 - 0926                    del 1
                                  Artiklarna   0927 - 2068                    del 2
                                                      2069 - 2228                    del 3

1776, sept     Utdrag ur svenska tidningar                                                   Nyttiga påfund    0008
1776, okt      Botemedel mot svarta myror Nyttiga påfund 0018
1776, okt      Utkast till sockensällskaps inrättning, varigenom säkrast         Nyttiga påfund     0049
                     näringars förökande vinnes, utan kostnad för kronan och 
                     utan att rubba i arvsägandet, jordägandet och besittningsrätten
1777, jan      Berättelse om Hartleys påfund att bevara hus för eld, med 
                    de försök som blivit gjorda i Wimbleton, den 23 nov 1766 
                     på ett hus, byggt efter hans inrättning; 
                     meddelade av von Nolken vis N N gård                                Nyttiga påfund     0051
1777, mars    Konster                                                                                Nyttiga påfund     0083
1777, maj     Reglemente för ett spannmålsmagasins inrättande                    Nyttiga påfund     0096
1777, maj     Medel mot svamp i trähus                                                      Nyttiga påfund     0102
1777, juli       Sätt att föröda ohyra på unga fruktträd                                  Nyttiga påfund     0125
 


 

1464                                                     Redskap
Att avhjälpa inrökning i spisar
Anonym
1791, mars-april
AT AFHJELPA INRÖKNING UTI SPISAR
Orsakerna till att vissa spisar ryker in kan vara, att den understa luften mister sin spänstighet och inte befordrar rökens utgång. Att den översta luften trycker centralt eller med en virvel. Trots dragrör, som byggts med stora kostnader och besvär kommer man inte tillrätta med problemet. En huva  mot blåst och storm, samt en skärm mot solens tryckning och en ventilator kan förbättra tillståndet.
 

 Ritningar och beskrivningar av huv, solskärm och ventilator. I Holland har man bundit svinblåsor utefter ett snöre och sänkt i skorstenen. Röken kommer i rörelse, när den tar sig förbi blåsorna och kan inte komma tillbaka, om den kommer över dem.

1465                                              Matberedning
Rön angående plantering av jord- päron och deras förädling till mjöl
Eneström, Anders
1791, mars-april
RÖN ANGÅENDE PLANTERING AF JORDPÄRON OCH DERAS FÖRÄDLING TIL MJÖL

Beskrivning av 
innehållsförteckningar och register

Två typer av innehållsförteckningar.

Här intill finns en kronologisk förteckning med år, månad, artikelrubrik, ämnesområde och artikelnummer

I del 3 är den kronoligiska förteckningen uppdelad på 20 ämnesområden:
Arbetsmetoder, Belöningar, Berömliga gärningar, Botemedel, Byggnation, Böcker, Djur, Ekonomi. Eld, Folkmängd, Husdjur, Hushållning, Kungörelser, Matberedning, Märkliga händelser, Nyttiga påfund, Odling, Orter, Redskap och Växter.

Register över Sakord, Orter, Personer, Författare

Vår version av Hushållningsjournalen gjordes ursprungligen som databas.
Registren här i bokupplagans har tagits fram via databasen genom sökning
i denna med s.k. fritextsökning. Datorprogrammet söker igenom hela texten och skapar en lista med numren på alla artiklar som innehåller det eftersökta ordet. Dessa nummer har införts i bokupplagan.

Eftersom datorn söker mekaniskt på den önskade bokstavkombinationen hittar den artiklar som är helt felaktiga för en viss sökning. Det gäller framför allt vid korta ord. Fyra olika sökfilter har därför använts för att göra registren så tillförlitliga som möjligt.  Som exempel kan vi ta ordet “jakt”. Det finns i olika kombinationer, således också i “följaktligen”. Men i sådana fall har artikeln inte tagits med i bokupplagan.

I sakordsregistret har vi valt ut både vanligt förekommande ord vid denna tid och ord av speciellt intresse. De 616 sakorden ger över 6250 hänvisningarna till artiklar. 532 orter ger över 2000 hänvisningar. Eftersom många författare är anonyma innehåller registret bara 443 namn. Personregistret upptar inte samtliga namn. Vi har tagit med sådana namn som vi bedömt som intressanta i det här sammanhanget.

Texter återgivna i faksimil

År 1790 trycktes ett Författarregister. Det återges i sin helhet i Del 3.
Av förteckningen över artiklarna återges endast inledningen i Del 3.

En förteckning över bilder, ritningar och boksidor i faksimil finns på sidan 255 i Del 3.
 

Del 1 av 3
Producerad av Upplands-Bro Kulturhisoriska Forskningsinstitut år 2001 i ca 150 exemplar.
Originalskrifter från Håbo-Tibble församling, Patriotiska Sällskapet och Lantbruksakademiens bibliotek.
Den sammanfattande texten har skrivits av Gudrun Sandén, UKF.
Materialet är ursprungligen framtaget för UKF:s databas. Där finns bl.a. möjlighet till fritextsökning på hela materialet. Databasen innehåller för närvarande inte bilder och väderleksrapporter.
Bokupplagan innehåller alla större teckningar och ritningar, alla månatliga väderleksuppgifter,
samt ett stort antal boksidor i faksimil.
Datorbearbetning, layout och register av Börje Sandén.

Tryck                         Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut.
                                  Book on demand på HP ColorLaserJet 8500 DN.
Papper                      100 gr papper Munken Lynx, pappersgrossisten NPA, Spånga.
Inbindning                  Almqvist & Wiksell Tryckeri AB.
Förlag/Copyright        Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut.
                                  Målarvägen 19, 197 30 Bro.  08-582 40 515, telesvar/fax 08-582 413 55.
                                  e-post: ukf@ukforsk.se;    hemsida: www.ukforsk.se

ISBN  91-88076-11-3                    Del 1 av 3                      Utgivningsår 2001