Ur Västra Ryds sockens jordebok - Vissa uppgifter
- hämtade från ett urval av jordeböcker från 1875 och bakåt
- likvärda uppgifter för alla socknar i Upplands-Bro
 
Till Bro
Låssa
Kungsängen
Västra Ryd
Håtuna
Håbo-Tibble
Till UKF:s första sida
Till Jordeböcker
Till Förklaringar

Till Ämnesområden

B , G , H ,K , L , N, O , P , R , S , T , V , Ö     Upp

**************************************************************************
 
 
år      namn     Nr mantal natur     anmärkning
1875 Ryds Socken
1825 Ryd Socken; 
1760 Ryd Sochn; 
1715 Ryd Sochn; 
1686 Rydh Sochn; 
1613 Ryd Sochn; 
1583 Rydh Sochn; 
1573 Ryd Sochnn; 
    Kallas fr 1940 Västra Ryd(K.ämb.skr. 23/8 1940)
1557 [Ryd]; 
1550 Rüdh Sokn; 
1547 Rÿdh Socken; 
1543 Rydh Sockn; 
1542 Rüdz Sockn; 
1541 rÿdh Sokn; 
1540 Rÿd Sokn; 
1650 Ryydh Sochn; 
1535 Ryd Sochn;
    brandsk. 
1875 Brunna 1 1(½);  sk;   
1875 Brunna 3 utj.;  sk;  
1875 Brunna 2 1(3/8); fr;   
1825 Brunna 1 ½; fr;  + nr 2 = 3/8 fr (184)
1760 Brunna 1 ½;  fr; + nr 2 = 3/8 fr (216) + utj. (214)
1715 Brunna 1 4 2/3 öre; fr;  utj, + 2 fr (176)
1686 Brunna 1 4 2/3 öre; [fr] utj, +1 kr+1 fr (948) 
1613 Brunna 1 utj.4 2/3; sk; + 2 fr (63)
1583 Brunna 1 utj.4 2/3; sk; + 2 fr (59) 
1573 Brunna <~> 1 utj.4 2/3; sk;  + 2 fr (86) 
1557 Brunna 1 5 1/3;  ky;   
1550 brwmma 1   fr;   
1547 brwna 1   fr; + 1 ky.lbo (21)
1543 Brunna <~> 1 utj.;  sk; + 1 fr (7) 
1542 brunna <~> 1   ky; + 1 fr (7) 
1541 bruna 1 utj.; sk;  
1540 brunna,brwmma 1   ky; + 1 fr (13) 
1650 Brunna;      ml 1+1(731);    
1535 brunna 1-2  ghj      
1650 fÿskiare T ml 1;  torp;  + ½ stadgehn = 6 öre(175)
1875 Fiskeby 1-2 ½,½; fr;   
1825 Fiskeby 1-2 ½,½; fr;  
1760 Fiskeby 1-2 ½,½; fr;  
1715 Fiskeby 1 8 öre; sk; + 1 stadgehn 6 öre (63) 
1686 Fiskeby 1-2 ½,½; sk;  
1613 Fiskeby 1 8 öre sk + 1 fr (8) 
1583 Fiskeby 1   kr;  
1573 Fiskeby 1   kr;  
1557 Fiskeby 1 5 öre;     
1550 füskeby 1 5 öre; stadg; + 1 fr (20)
1547 fiskeby,fÿskeby 1 5 öre stadg + 1 fr (7)
1543 Fiskeby 1 5 öre;  stadg;   
1542 fiskby,fiskeby 1    [sk];  + 1 fr (7)
1541 ffÿskeby 1 5 öre;  stadg;  
1540 ffÿskeby 1   ky; + 2 fr (13) 
1650 Fÿskeby 1 1+1 (931);    
1535 fiskaby 1     +1

B , G , H ,K , L , N, O , P , R , S , T , V , Ö     Upp

*************************************************************************
 
år      namn     Nr  mantal natur    anmärkning
1875 Garpeboda 1  ½; sk;   
1825 Garpeboda 1 ½;  sk;  
1760 Garpeboda 1 ½;  sk  
1715 Garpeboda 1 ½;  fr;   
1686 Garpeboda 1 ½ kr;  
1613 (i)Garpeboda 1-2   fr;  
1583 (i)Garpeboda 1-2   fr;  
1573 Garpeboda 1-2 torp;  fr;  
1557 garpeboda 1 torp;    
1550 garpebode 1-2    fr;   
1547 (i) garpebode 1-2   fr;   
1543 (i) garpaboda 1-2   fr  
1542 garpeboda 1-2   fr;  
1540 garpebode 1-2 torp;    
1650 Garpbo        ml 1;    
1875 Granhammar 1 1; fr; säteri 
1825 Granhammar 1 1;  fr;  säteri 
1760 Granhammar 1 1;  fr; säteri 
1715 Granhammar 1 1; fr; säteri tillökt 
1680 Granhammar 1-2 1.1.; fr;  säteri
1547 Granhammar "frij"; [fr]  
1542 gropen 1   ky;   
1650 Gropen  2; torp  
1875 Gällöfsta 1  ½; fr;  
1825 Gällöfsta 1 ½; fr; + ett tegelbruk (188)
1760 Giellöfsta 1 ½;  fr;   
1715 Giällösstad(!) 1 13 1/3; sk  
1686 Giellöstadh 1 13 1/3; sk;  
1613 Giälestad(!) 1 13 1/3;  sk;  
1583 gelielösa  1 13 1/3; sk;   
1573 Gieltelösta (!) 1  13 1/3;  sk;  
1557 Geltelössa <ss> 1  13 1/3; sk;   
1550 geltelössa;  13 1/3 sk;   
1543 Gelteslössa<ss> 1 utj.; sk;  
1650 Gielsta (hit?)         ml 1;     

B , G , H ,K , L , N, O , P , R , S , T , V , Ö     Upp

**************************************************************************
 
 
år      namn    Nr mantal natur    anmärkning
1650 Hammarn  ml 2; torp  
1650 Håfmans T:    ml 1;  torp;  
1875 Klockarebord 1   kr; klockarbost. 
1825 Klockarebord [1]   kr;  
1760 Klockarebord 1   kr;   
1875 Lerberga 1 ½ fr;  f.d säteri men s-friheten för 1 mtl 
Lerberga 1 och Svedjesta 1 blev 1730 
transp. på 1 mtl Tibble 1. Ytterl. ½ mtl 
överfl. 1786 på Örsta 1. 
1825 Lerberga 1 ½; fr;  
1760 Lerberga 1 ½; fr;   
1715 Lerberga 1 ½;  sk;  13 öre, säteri 
1686 Lerberga 1 13 öre; sk;  ½ hn, säteri 
1613 Lheerberga 1  13 öre; sk;  
1583 Lerbergha 1 13 öre sk;   
1573 lerberga 1 13 öre sk  
1557 Lerbärga 1 13 öre;  sk;  
1550 lerbärga 1   sk  
1547 lärberga 1 13;  sk;  
1543 Lerbergha 1 13;  sk; + utj.(6)
1542 Lerberga 1   sk;   
1541 Lärberga 1   sk; + utj.(6) 
1540 lärberga 1   sk;   
1535 lerberga 1        ghi   sk;  
1875 Lilleboda 1 ½;  fr; Skrivs Lillboda fr. 1952 
1825 Lilleboda 1 ½; fr;   
1760 Lilleboda 1 ½; fr;   
1715 Lilleboda 1 ½ fr; "öde o. avhyst" 
1686 Lillebo 1 ½; fr;  
1650 Lilbo         ml 1    
1875 Nibble 1 1;  sk  
1825 Nibble 1 1; sk;  
1760 Nibble 1 1; sk;  
1715 Nibble 1 1;  fr;  
1686 Nible 1 1; kr;  
1613 Nÿbbele 1   fr;  
1583 (i) Nybbella 1   fr;  
1573 (i) Nybbella 1   fr;  
1557 Nibbelle 1 9 öre; sk +1= 5 1/3 (83) 
1550 (i) nübülla 1  8 öre sk;   
1547 (i) nÿbÿlla 1 8; sk  
1543 Nibble 1   sk;  
1542 Nibble 1   sk  
1541 (i) nnÿbÿlla 1   sk; +1 sk = 6 öre(19),stadge 
1540 (i) nÿbÿlla 1   sk  
1650 Nible  1; sk;
1535 (i) Nybella     gly       
1650 Olofs T: 1; torp  
1875 Prestgården 1 1¼;   kr; kyrkoh. bost
1825 Prästegården [1] 1¼;    kr; 
1760 Prästegården 1 1¼;   kr;

B , G , H ,K , L , N, O , P , R , S , T , V , Ö     Upp

**************************************************************************
 
 
år      namn     Nr mantal  natur     anmärkning
1715 Slangwik 1 ½;  kr; "Detta Hemman finnes intet utan förmenas wara dubbelt infört här och uti Håbo Härad, Tibble sochn" (Ant. på V. Ryds sn)
1686 Slangwijk 1 ½; kr;  
1875 Sundby 1 2(1½); sk säteri
1825 Sundby [1] 1½;  sk säteri 
1760 Sundby 1 1½; kr; säteri 
1715 Sundby 1-2 1.1.; fr;  säteri 
1686 Sundby 1 2; kr säteri 
1613 Sundby 1   fr;  
1583 Sundby 1-2   fr;  
1573 Sundby 1   fr;   
1557 Sundhby,Sundby1-2      + 1=9 1/3 öre (85) 
1550 sundbü 1-2 utj.; sk; u.Nibble,+stadgejord 7½ .... (7)
1547 siwndhbÿ (hit?) 1 4 2/3 öre; ky  
1547 swndby 1   sk;  + 1 stadgejord (19)
1543 Sundbby(!) 1   ky;  
1543 Sundby 1   sk; +1 utj(5),+1 stadgejo.(7)
1542 Sundby 1   ky;  
1540 Sundby 1-2   ky;   
1650 Sundby;      ml 1;     
1535 Sundby 1      
1875 Svedjesta 1; 1;  fr;  f.d. säteri transp. 1730 tills. med Lerberga 1 på 1 mtl till Tibble nr 1, och 1786 återst. ½ mtl av dessa hemman på Örsta nr 1.
1825 Svedjesta 1 1;  fr;   
1760 Swediesta 1 1;  fr;  
1715 Swediestad 1 15 ¼; sk säteri 
1686 Swidiestadh 1 15 ¼; sk säteri
1613 Sweÿestad 1 7 5/6 sk; +utj i Berga 7 5/12 (jfr 1715)
1583 Suiesta<~> 1 7 5/6 sk;  
1573 Suijesta <~> 1  7 5/6; sk;  
1557 Suesta <~> 1 7 5/6;  sk;  
1550 Suiestad <~> 1 7 5/6;  sk;  
1547 Swiestadh 1 7 5/6; sk;  
1543 Sviesta 1 7 5/6; sk  
1542 Suiesta <~> 1   sk;  
1541 (i) swÿsted 1 7 2/3; sk;  
1540 Sÿwestad (!) 1   sk;  
1535 Suidesta <~>; ghj   sk;  
1875 Tibble 1 1;  fr; säteri 1 mtl av Lerberga 1 och Svedjesta 1 överfl. hit 1730.
1825 Tibble 1 1;  fr; säteri 
1760 Tibble 1 1; fr;  säteri 
1715 Tibble 1 24 öre; sk;   
1686 Tible 1 24 öre; sk;   
1613 Tÿbbela 1  24 öre;  sk; säteri 
1583 (i) Tÿbbella 1 24 öre sk;   
1573 (i) Tÿbbella 1 24 öre; sk;  
1557 Tybbelle 1 24 öre; sk;   
1550 Tiibÿlla 1 24 öre; sk;  
1547 Tÿbÿlla 1 24;  sk;   
1543 Tibble 1 24; sk;  
1542 tibble 1   sk;   
1541 (i) Tÿlbäjalle(!) 1 24 sk;  
1540 (i) tÿbÿlla 1   sk;  
1650 Tibele,Tible      ml  1   + 1 torp (731) 
1535 (i) tibilla   1     ghj   sk;   

B , G , H ,K , L , N, O , P , R , S , T , V , Ö     Upp

**************************************************************************
 
 
år      namn    Nr  mantal natur      anmärkning
1875 Thorsätra 1  2; fr; säteri 
1825 Thorsätra 1 2;  fr; säteri 
1760 Torsättra 1 2; fr; säteri 
1715 Torsettra 1-2 16+16;  sk; säteri 
1686 Tohrsettra 1-2 16+16; sk; säteri 
1613 Torsättra 1-2 16+16; sk;  
1583 Toffuesättra(!) 1-2  16+16 sk; <~> 
1573 Toffsätra 1-2 16+16;  sk;  
1557 Toffueseter <~> 1  32;  sk;  
1550 Toffuesetther<~> 1-3 5 1/3. sk;  15 1/6.11½ 
1547 toffwesether 1-3   sk;  
1543 tofvesäter 1-3   sk;  
1542 toffuesater(!)<~> 1-3    sk;  
1541 toffwessetter<ss; 1-3   sk;  
1540 Toffweseter, -setter 1-3   sk;  Erik Olsson Ambrosius Gissle.
1535 tosätra 1-2         ghj    sk; Erik Olsson Gissle.
1535 (i) toraseth 1     ghj   sl<!> läsning osäker (Ambrosius !) jmf 1540
1875 Tranbygge 1 1; fr;  
1875 Tranbygge 2 1;  fr;  säteri
1825 Tranbygge [2] 1;  fr; säteri 
1825 Tranbygge 1 1;  fr;  + 1 såg,+ 1 v.-kvarn 
1760 Tranbygge 1 1;  fr; + 1 fr(217) 2 vattenkv, 1 sågkvarn, 1 tegelbruk
1715 Tranbygge 1 23 1/6; sk;  + 1 fr. säteri (177) 
1686 Tranbygge 1 23 1/6;  sk; + 1 fr. säteri (948)
1613 Tranbyggie,-bygge 1   sk; + 1 fr (63) 
1583 Tranbygge 1 13 1/3; sk; + 1 fr(59),+ kvarn 8 öre + 1 utj. 1 5/6
1573 Tranbyggia 1 13 1/3;  sk; + 1 fr (86)
1550 Tranbüge,-bigge 1  13 1/3 sk;  + 1 fr (8) 
1547 Tranbigge,-bige 1 13 1/3;  sk; + 1 fr (20)
1543 Tranbygge 1 13 1/3; sk;  + 1 fr (7) 
1542 tranbygge 1   sk;  + 1 fr (7) 
1541 trånbÿge 1   sk;  
1540 traenbyge 1   fr;   
1540 trannbyge 1   sk;  
1650 Tranbygia        ml 1+1;    
1535 tramböche(!) 1 ghj   sk;   
1535 tranbyggie 1 ghj   [fr];  
1875 Tång 1-2 ½.1(½); fr;  
1825 Tång 1-2 ½.½; fr;   
1760 Tång 1-2 ½.½;  fr;  
1715 Tång 2 5 1/3; sk;  + 1 fr (177) 
1686 Tång 1-2 1/1,½; sk,fr;   
1613 Tång,Tånng 1-2 5 1/3; sk; +1 frälse(63),+ 1 utj(61)
1583 Tångh 1 5 1/3;  sk;  u.Tranbygge,+1 sk utj(58)+ 1 fr(59), + 1 sk kvarn (58)
1573 Tånng 1 5 1/3; sk;  
1557 Tångh 1 5 1/3 sk;  
1550 tångh  1 utj.; sk;  + 1 fr (8) 
1547 tångh 1   fr; + 1 kyrkolbo (21) 
1543 Tångh 1 utj.; sk; + sk.utj(6),+ 1 fr(7), + 1 ky (7)
1542 Tångh 1   fr;   
1650 Tångh        ml 2;    
1535 tongh         ghj 1;    
1875 Wiby 1 4(1½);  fr;  säteri 
1825 Wiby 1 1½; fr;  säteri 
1760 Wiby 1 1½; fr;  Ladugård 
1715 Wiby 1-4 1.1.1.1.; fr;  
1686 Wÿby 1 4; fr;  Ladugård 
1613 wiby 1-2   fr;   
1583 wiby 1-4   fr;   
1573 Wÿby  1-4   fr  
1550 wibü 1-4   fr;  
1547 wÿby 1-4   fr;   
1543 viby 1-4   fr;   
1542 viby 1-4   fr;   
1540 wÿby 1-4   fr;   
1650 Wÿby          ml 2;    
1535 viby           ghj   [fr];  

B , G , H ,K , L , N, O , P , R , S , T , V , Ö     Upp

**************************************************************************
 
år      namn     Nr  mantal natur     anmärkning
1875 Wäsby 1 1(5/8);  sk; säteri
1825 Wäsby 1 5/8; sk säteri 
1760 Wäsby 1 5/8; kr; säteri 
1715 Wässby <ss> 1  1;  fr; säteri 
1686 Wässby <ss> 1 1; kr;   
1613 wesby 1   fr;  
1583 wesby 1   fr;  
1573 Wäsby 1   fr  
1547 Wäsby 1   ky;   
1543 väsby 1   ky  
1542 vesby 1   ky;  
1650 Wässby<ss>1  ml 1;     
1535 vesby 1         ghj   [ky];  
1875 Örnäs 1 1;  fr; säteri 
1825 Örnäs 1 1;  fr;  säteri 
1760 Öhrnäs 1  1;  fr;  säteri 
1715 Öhrnäs 1 1;  fr; säteri 
1680 Öhrnäs 1 1;  fr;  säteri
1613 Ornäs(!) 1    fr;   
1583 örnäs 1   fr;   
1573 Örenäs 1    fr;  
1550 Örenäs 1   fr;  
1547 örnes 1   fr;   
1542 örnass(!) <ss> 1   fr;   
1540 Öreness 1 torp;     
1535 öffuernäs (hit?) ghj   [fr]  
1875 Örsta 1 ½; fr;  säteri
1825 Örsta 1 ½;  fr;  säteri 
1760 Öhrsta 1  ½;  fr;   
1715 Öhrstad 1  8 öre;  sk;  
1680 Öhrstadh 1  8 öre; sk;   
1613 Orestad 1  8 öre sk; danskt ö
1583 öresta 1 8 öre; sk;   
1573 Oresta  1 8 öre; sk;  danskt Ö
1557 Öresta 1 8 öre;  sk;   
1550 Örestad 1  8 öre;  sk;   
1547 Örestadh 1  8;  sk;   
1543 öresta 1 8;  sk;   
1542 öresta 1   sk;  
1541 örestad 1    sk;   
1540 Örestad 1   sk;   
1650 Örsta          ml  1;     
1535 öresta        ghj   sk;  
1875 Österöra 1-4 1.1.1.1 sk;  (3/4 förmedl),nr 5 tillk 1932 gm sammanläggn.
1825 Österöra 1-4 3/4.3/4.3/4.3/4 sk;   
1760 Österröra(!) 1-2 3/4.3/4 sk;   
1760 Österröra(!) 3-4 3/4.3/4 kr;  <samma rad som ovanstående> 
1715 Österröra 1-4 1.1.1.1 fr;   
1686 Österröra 1-4 1.1.1.1 kr;  
1613 Öströra 1-3 +1 fr;   
1583 österöra 1-4   fr;  
1573 Osteröra 1-4   fr; <danskt ö>
1557 Osteröra 1 6 öre;  ky  
1547 (i) österöre 1-3  S:t Eriks   S:t Eriks lbor,+1 ky lbo (21)
1543 (i) österöre 1 S:t Eriks;  [kr] + 1 ky (7) 
1542 österör 1   ky; + 3 S:t Eriks
1540 österöre 1   ky; + 3 S:t Eriks (13)
1650 Österöra       ml 4;    
1535 osterreda(!)  ghj      

B , G , H ,K , L , N, O , P , R , S , T , V , Ö     Upp

**************************************************************************
 

Torp - ej alfabetisk ordning
 
år      namn    Nr ;  mantal natur   anmärkning
Oskattlagda torp - 1825      
1825 Tärnsund Torp 1 oskl.torp sk; på Österöra sk
1825 Smedstorp 1-3 oskl.torp; sk;  på Österöra sk
Frälse - 1825    Samtliga  torp i   fort sättningen har nummerbetckningen 1
1825 Skrifvartorp 1 oskl.torp; fr;  Granhammar rå o. rör 
1825 Bredsten; 1 osv oskl.torp fr;  Granhammar rå o. rör 
1825 Lund;        dito oskl.torp;  fr;  Granhammar rå o. rör 
1825 Solbaset;  oskl.torp; fr; på Lerberga o.Svedjesta
1825 Stålboda; oskl.torp; fr; på Lerberga o.Svedjesta 
1825 Bränntorp oskl.torp fr; på Lerberga o.Svedjesta 
1825 Lurbacka oskl.torp fr; på Lerberga o.Svedjesta 
1825 Nybygget; oskl.torp; fr; på Lerberga o.Svedjesta 
1825 Kjerrboda oskl.torp fr; på Lerberga o.Svedjesta 
1825 Rydjan; oskl.torp; fr;  på Lerberga o.Svedjesta
1825 Korssvreten <ss>;  oskl.torp;  fr;  på Lerberga o.Svedjesta 
1825 Nydal;  oskl.torp; fr; på Torsätra säteri 
1825 Hermelin oskl.torp fr; på Torsätra säteri
1825 Snygghäll oskl.torp fr; på Torsätra säteri
1825 Rosendal oskl.torp; fr; på Torsätra säteri
1825 Kyrktorp; oskl.torp fr; på Torsätra säteri 
1825 Bjursboda;  oskl.torp;  fr;  på Tranbygge säteri
1825 Kjärrboda; oskl.torp; fr; på Tranbygge säteri 
1825 Dammen; oskl.torp fr;  på Tranbygge säteri
1825 Björkboda;  oskl.torp fr;  på Tranbygge säteri 
1825 Stora Sätra; oskl.torp; fr; på Tranbygge säteri
1825 Lilla Sätra oskl.torp;  fr; på Tranbygge säteri
1825 Uttertorp;  oskl.torp fr; på Tranbygge säteri
1825 Samuelstorp <~>;  oskl.torp; fr; på Tranbygge säteri 
1825 Snickartorp oskl.torp; fr på Tranbygge säteri
1825 Brokmyra oskl.torp; fr;  u. Örnäs säteri 
1825 Sandboda oskl.torp fr; u. Örnäs säteri
1825 Qvarntorp; oskl.torp; fr;  u. Örnäs säteri 
1825 Paradis; oskl.torp; fr; u. Örnäs säteri 
1825 Sjötorp;  oskl.torp; fr; u. Örnäs säteri 
1825 Ängstorp;  oskl.torp; fr; u. Örnäs säteri
1825 Lillgärdet; oskl.torp; fr u. Örnäs säteri 
1825 Roligheten;  oskl.torp;  fr;  u. Lejondals säteri Bro
1825 Örsta torp;  oskl.torp; fr;  u. Örsta säteri 
1825 Kulla;  oskl.torp; fr; u. Örsta säteri
Frälse - 1760      
  Torp    
1760 Hästhagen;  oskl.torp; fr; u. Granhammars säteri
1760 Fiskartorp; oskl.torp fr; u. Granhammars säteri
1760 Lurhagen <~>;  oskl.torp; fr;  u. Granhammars säteri
1760 Grantorp oskl.torp fr u. Granhammars säteri
1760 Busktorp;  oskl.torp; fr; u. Granhammars säteri 
1760 Skrifwartorp oskl.torp fr u. Granhammars säte
1760 Gropen; oskl.torp fr; u. Granhammars säter
1760 Bresten;  oskl.torp; fr; u. Granhammars säteri
1760 Ängstorp;  oskl.torp fr; u. Granhammars säteri (Skall 
troligen var "u. Örnäs" som står på nästa rad. se1825: Örnäs. BS 2002)
1760 Lillgierde oskl.torp; fr; u. Örnäs säteri 
1760 Solbase;  oskl.torp fr;  u. Lerberga fr
1760 Stålboda;  oskl.torp; fr; u. Lerberga fr.
1760 Brändtorp oskl.torp; fr; u. Lerberga fr.
1760 Korsswreten <ss>; oskl.torp fr; u. Lerberga fr
1760 Lurbacka oskl.torp; fr; u. Lerberga fr
1760 Kiärboda oskl.torp fr; u. Granhammar
1760 Rödjan; oskl.torp fr; u. Lerberga fr
1760 Hammaren oskl.torp; fr; u. Granhammar     (se äv. lista
1760 Bråckmyra; oskl.torp fr; u. Örnäs säteri
1760 Sandboda; oskl.torp; fr; u. Örnäs säteri
1760 Qwarntorp; oskl.torp; fr;  u. Örnäs säteri 
1760 Siötorp; oskl.torp; fr; u. Örnäs säteri 
1760 Paradis; öde;  fr; u. Örnäs säteri
1760 Roligheten; oskl.torp; fr; u. Örnäs säteri 
1760 Skuggen oskl.torp fr; u. Örnäs säteri
1760 Öhn;  oskl.torp kr; u. Sundby
1760 Smedtorp oskl.torp; kr; u. Sundby
1760 Töfwalite; oskl.torp kr; u. Sundby 
1760 Örsta ägor(?) oskl.torp fr; u. Tranbygge säteri 
1760 kiärboda oskl.torp fr; u. Tranbygge säteri 
1760 Biursboda <~>;  oskl.torp; fr; u. Tranbygge säteri
1760 Biursboda Hagen oskl.torp;  fr;  u. Tranbygge säteri 
1760 Dammen; oskl.torp;  fr;  u. Tranbygge säteri
1760 Biörckboda oskl.torp;  fr; u. Tranbygge säteri
1760 St:a Sättra; oskl.torp; fr; u. Tranbygge säteri
1760 Lilla Sättra oskl.torp fr; u. Tranbygge säteri
1760 utterstorp oskl.torp; fr; u. Tranbygge säteri
1760 Samuelstorp<~>; oskl.torp fr;  u. Tranbygge säteri
1760 Snickartorp oskl.torp fr;  u. Tranbygge säteri 
1760 Glömhem;  oskl.torp fr; u. Torsätra säteri 
1760 Kyrcktorp oskl.torp;  fr;  u. Torsätra säteri 
1760 Ryttarhof; oskl.torp fr;  u. Torsätra säteri 
1760 Hermelinstorp oskl.torp; fr;  u. Torsätra säteri 
760 Snugghäll <~> oskl.torp; fr; u. Torsätra säteri
1760 Nybygge;  öde;  fr;  u. Torsätra säteri 

B , G , H ,K , L , N, O , P , R , S , T , V , Ö     Upp
 
Till Bro
Låssa
Kungsängen
Västra Ryd
Håtuna
Håbo-Tibble
Till UKF:s första sida
Till Jordeböcker
Till Förklaringar

Till Ämnesområden