UKF:s digitala nyhetsbrev till medlemmarna    Dec 2007
ukf/digitalbrev

Medlemmar får detta brev i den mån vi har e-postadressen
Skicka ett mail och meddela din adress om du vill ha nyhetsbrevet i fortsättningen

UKF:s Startsida    
Arkeologiska utgrävningar vid Lilla Ullevi; 
Nyheter;  
Vårens program


Information från UKF  15 december 2007.
Uppdaterat 2008-01-03

Kultplatsen vid Lilla Ullevi är nu också arkeologiskt bekräftad
.
Arkeologerna från Riksantikvarieämbetet som nyligen avslutat
undersökningarna anser att de redan nu kan fastslå att det är en kultplats
man funnit under den medeltida byn Lilla Ullevi i industriområdet intill
bostadsområdet Råby i Upplands-Bro.

Fynden beskrivs som unika. Arkeolog-gruppen har föredömligt beskrivit
arbetets gång på sin egen hemsida. Du har kanske följt utvecklingen via
länken dit från UKF:s startsida.
I en artikel i DN Kultur (2007-12-14) och vid en intervju i Vetenskapsradion
(P1) med repris ikväll 2007-12-15 kl 19.03 redogörs för de fynd som
bekräftar att det rör sig om en kultplats. Man tar bl.a. fasta på en
gränsmarkering i form av en stolprad som skulle ha omgivit själva
kultplatsen, men också en mängd föremål och byggnadslämningar, som
förknippas med kulten, varom du kan läsa på arkeologernas hemsida. Platsen
anses helgad åt guden Ull, som beskrivs som "den glömde guden".

Gudanamnet Ull förekommer emellertid i ett mycket stort antal ortnamn,
sparsamt i Jämtland och Dalarna men allt frekventare i mellersta och södra
Sverige.

Lilla Ullevi och guden Ull
Namnet uppmärksammades i själva verket redan 1908 i en vetenskaplig studie
och då just i samband med Lilla Ullevi i Bro socken. Såväl 1908 som i en
uppföljande akademisk avhandling i Uppsala från 1912 kopplas den manliga
fruktbarhetsguden Ull samman med den motsvarande kvinnliga fruktbarhetsguden
Härn, som dyrkades i intilliggande Härnevi. Forskningen har sedan dess
påvisat parförhållandet mellan manlig och kvinnlig gudom på flera ställen
framförallt i Mälardalen. Närmast vid Härnevi norr om Enköping.

Gudaparet Ull-Härn och orterna Ullevi och Härnevi i Bro hamnade i centrum
för det högtidstal som hölls 1985 när Ortnamnssällskapet fyllde 50 år. Lars
Hellbergs tal "Hedendomens spår i uppländska ortnamn" trycktes året därpå i
sällskapets årsbok.  Börje sandén noterade detta med stor tillfredsställelse
eftersom han ett par år tidigare skrivit i kommunens hembygdsbok om de två
gudarnas roll enligt den äldre forskningen.

Det verkar som om såväl arkeologerna som religonsforskaren som yttrat sig i
ärendet inte känner till att just det Lilla Ullevi som nu undersöks har
varit förmål för forskares intresse i hundra år. I DN artikeln sägs dock "I
ett projekt som kopplar ihop etymologi med religionshistoria och arkeologi
har Riksantikvarieämbetet grävt ut platsen och funnit precis vad namnet
skvallrade om".

I föredrag med bilder och vid UKF:s årliga vårexkursion kommer vi att
behandla såväl religionshistoriska som arkeologiska aspekter på Ullevi -
Härnevi och studera den ca 500 m långa gränsmarkering som hittades vid
Dragets kultplats vid arkeologiska undersökningar på 1990-talet, bara någon
halvmil från Lilla Ullevi.

Arkeologerna
http://hildebrand.raa.se/uv/projekt/mitt/2007/2007_lilla_ullevi/index.htm
Vetenskapsradion
http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/index.asp?ProgramID=407
Hembygdsboken   http://www.ukforsk.se/hembygd/rosa1.htm#ullevi
Hembygdsboken   http://www.ukforsk.se/Forntida%20religion.htm#ull
..................................................................................

UKF:s verksamhet
har under hösten uppmärksammats flera gånger med artiklar i Lokaltidningen
Mitt i Upplands-Bro. Dels i samband med arkeologidagen då vi tog upp
frågorna kring Ärkebiskopsborgen, vilket i sin tur bidrog till en röjning av
den tätnande vegetationen på landets största medeltida borgruin. Dels
dokumentationen av Brogårdsarkivet som tidigare donerats till Bro-Lossa
hembygdsförening.

Den gobeläng - en bildväv av Gudrun Sandén - föreställande en rekonstruktion
av kommunvapnet, som hängt i nya  kommunhuset sedan dess invigning,
överlämnades officiellt till kommunen vid en ceremoni vid
fullmäktigesammanträdet i november.  UKF premiärvisade den under
Kulturhuvudstadsåret 1998, när UKF tillsammans med Historiska museet och
Sjöhistoriska museet delade en särskilt uppförd utställningslokal på
Galärvarvet i Stockholm.

Vid kommande fullmäktigesammanträde onsd 19 dec kl 18.30 delas kommunens
kulturstipendium ut till ett antal personer, bl. a  får Börje Sandén på nytt
ta emot stipendiet.

"Börje Sandén har genom sitt stora engagemang,
oförtröttliga arbete och sin unika kunskapsbredd,
visat Upplands-Bro kommuns stor historiska skatter.
Han verkar med ständig aktualitet
- ständigt beredd  att forska vidare kring såväl nutida historia
som den allra tidigaste.
Börje Sandéns arbete drivs av en önskan att sprida intresset av
och kunskapen om tidigare generationers liv och leverne."

........................................................................................
     Vid Fullmäktigesammanträdet torsd 21 febr kl 18.30 i kommunhuset utses Börje Sandén till Årets
     Upplands-Broare.
     Bro d'Rriver Boys och kommunstyrelseledamoten Stina Svennberg medverkar med sång
........................................................................................

Vårens publika program   -   kontrollera ev. ändringar på hemsidan och i
lokalpressen
Det traditionella Nyhetsbrevet till vår medlemmar kommer efter nyår.
Du blir medlem genom att sätta in 100:- på pg 27 58 94-4

Torsd 31 jan. kl 19.30 Hembygdsgården Kungsängen/Stockholms-Näs
Repris torsd 28 febr kl 19.30 på hembygdsgården i Kungsängen
Gamla kartor och dokumentära bilder

Börje Sandén kommenterar lantmäterikartor och andra äldre kartor. Bilder ur
UKF:s arkiv och ur kommunens dokumentation av äldre byggnader.
Svenngårds fotoalbum med bilder från hembygdsgården ingår i Svenngårdska,
samlingen, nu digitaliserade av UKF.  Hembygdsförenings kartor visas.

Tisd 25 mars kl 19   Hembygdsgården Klint. UKF och Bro-Lossa
hembygdsförening
Lilla Ullevi - kultplatsen arkeologiskt bekräftad.
Dess förhållande till Härnevi och kultplatserna vid Draget och Rösaring.
Vi hoppas få medverkan från den arkeolog-grupp som grävt vid Lilla Ullevi
Bilder från utgrävningsplatserna och en sammanfattning görs av Börje Sandén
Likheterna mellan Ullevi och Draget demonstreras
http://www.ukforsk.se/arkeo98c.htm
http://www.ukforsk.se/drag96.htm

Tisd 15 april kl 19. Hembygdsgården Klint. UKF och Bro-Lossa
hembygdsförening
Gamla kartor och dokumentära bilder.
Börje Sandén kommenterar lantmäterikartor och andra äldre kartor. Bilder ur
UKF:s arkiv och ur kommunens dokumentation av alla äldre byggnader
(Elisabeth Tegner 1973)

Sönd 4 maj. Kl 13. Vandring längs Brobäcken. Start vid parkeringen söder om
Bro station
Exkursion i närområdet
Vi besöker platsen för kvarnen, sågen och tröskverket vid bäcksammanflödet.
Vid den gamla kvarnvägen dricker vi vårt kaffe och lyssnar till väghistorien
i området, så som den beskrivs i Brogårdsarkivet. För de som vill, går vi
sedan till platsen för Ginnlögs ursprungliga bro. Den som gett bygden dess
namn.

Sönd 1 juni kl 13. Bilutfärd till Ullevi och Draget, Samåkning från
Centrumparkeringen i Bro
Exkursion till Lilla och Stora Ullevi samt kultplatsen vid Draget,
daterad till stenåldern.

Vi spekulerar över forntida religion i norden.
Fristående uppföljning till föredraget om Lilla Ullevi och kultplatsen vid Draget

......................................................
Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut
c/o Börje Sandén, Målarvägen 19, 197 30 Bro
tel   08-582 405 15
även telefonsvarare 08-582 413 55
ukf@ukforsk.se
pg 27 58 94-4
http://www.ukforsk.se/
org.nr 813200-3800