Vallanläggningen - kultplatsen - "fornborgen" vid Draget
(arkeo98c.htm)                                                                                                                            (februari 1998)

UKF:s Första sida    Rapporter      Ämnesområden
Muntlig redovisning av dateringarna från 1996 - (rapport 1997)
Arkeologi i Upplands-Bro - Historik       (rev 02-03-18) (98-05-20)

I slutet av 1997 publicerade projektledaren Michael Olausson en första artikel om de slutsatser som han dragit efter tre grävsäsonger vid den s.k. fornborgen vid Draget nära gränsen mot Bålsta. De överensstämmer i huvudsak med vad vi under hand kunnat berätta i tidigare nummer av vår medlemsinformation

Tidigare rapporter med bl a bilder från grävningarna


Följande uppgifter och kartan är hämtade ur boken Arkeologiska samtal, utgiven av SAR (Stockholm Archaeological Reports) Stockholms universitet under redaktion av Agneta Åkerlund, Stefan Bergh, Jarl Nordblad, Jacqueline Taffinder
 
       

 
Sammanfattande tolkning av Olaussons artikel av Börje Sandén
- Olausson för är en intressant - stundtals filosofisk - betraktelse över den senaste forskningen kring en tänkbar mentalitet hos våra förfäder och är värd att läsas i sin helhet.

"Fornborgen" är ingen borg
Vi måste nog acceptera att det inte rör sig om någon försvarsanläggning:
- anläggningen är alltför stor för att meningsfullt kunna försvaras, 2,5 hektar
- ingångarna är inte byggda för att förhindra ett inträngande
- palissader har endast funnits i vissa delar av jordvallen och inte alls i stenvallarna
- vallar och diken är alltför underdimensionerade för försvarsändamål

Vallarna
- tredubbla vallar, den yttre av jord och sand, de inre av sten
- huvudvallen saknar tecken på sammanhållande timmerkonstruktion
- palissaden i jordvallen har stöttats upp med sten i rännor som grävts i sanden
- jordvallen har kunnat dateras till slutet av stenåldern ca 2000 år f. Kr - senneolitisk tid
- andra delar av jordvallen är daterade till mellersta och yngre bronsålder
- en yttre jordvall med vallgrav är en mycket ovanligt konstruktionsdetalj i Mälardalen

Ingångar
- fyra ingångar - huvudingången i söder
- de är riktade mot ett tänkt centrum i borgen
- vallsektionerna har öppningarna mitt för varandra
- ingångarna är inte byggda för att försvåra passagen
- den besökande skall känna det extra högtidligt att gå in i anläggningen
- en kort, extra vall (4:e) skapar "djupverkan"
- huvudingången är ombyggd några gånger
- eldhärd som täckts över innan elden slocknat - en symbolisk handling?

Stensättningarna
- 11 stensättningar i 5 grupper
- alla innanför och intill den inre stenvallen
- sotbrända ben endast i stensättningen omedelbart till vänster om huvudingången
- 2 små gropar med ben av en vuxen och ett barn
- ena gropen med skallben, andra med rörben

Olausson säger avslutningsvis bl a
"Monumentet vid Draget och dess utnyttjande över en längre tidsperiod är frapperande"
- anläggningen tillkommer vid tidpunkten för de första hällkistorna när människorna börjar bli mer bofasta, och när man övergår
till sädesodling och boskapsskötsel.
- anläggningen är varken boplats eller försvarsborg
- den bör ses som en kollektiv samlingsplats - en kultplats
- innehållet i denna kult är - och kommer troligen alltid att vara - förborgat för oss

Skrivet med reservation för missuppfattningar från min sida
Börje Sandén

UKF:s Första sida    Rapporter      Ämnesområden         Till Arkeologi i Upplands-Bro