Kungabesöket 2008 - riksdagens tillblivelse i lokalt perspektiv
Börje Sandéns tal vid Kungsängens kyrka - Sveriges allmoge samlad på Näs äng 1502
subjects/kungabesok.htm
Kungliga besöket vid Kungsängens kyrka,  torsd 29 maj 2008-05-29

kungen 2008
                                                                                                                                               foto Hasse Ström

Börje Sandén:
Eders Majestäter – Herr och Fru landshövding – Övriga gäster och Upplands-brobor

 
Vid Kungens och Drottningens besök i Upplands-Bro 1987 visades bl.a. de historiska minnesplatserna Rösaring och Fornsigtuna.

Här - och nu - blir det en helt annan sida av bygdens historia
 
Kungsängenområdet har fått vara med att skriva rikshistoria vid ett par tillfällen i början av 1500-talet, och en gång på 1700-talet. Den här minnesstenen erinrar om det första tillfället år 1502. Folket som då samlats här utanför kyrkan visste inte att de var med om att skriva det första dokumenterade bladet i vår riksdags historia.
 
Att så var fallet stod heller inte klart för våra historiker, förrän de på 1930-talet fick riksdagens uppdrag att skriva en grundläggande historik inför riksdagens stundande 500-årsjubileum.  För det visste ju alla, att första riksdagen hade hållits i Arboga 1435
Men historikerna fann vid närmare analys, att man till Arbogamötet bara kallat sådana personer som var positiva till det som skulle beslutas.  Det var alltså inte någon helt representativ samling av svenska folket i vår nuvarande demokratiska mening
 
Det skulle visa sig att det första möte, där vi har skriftligt belägg för att menige man deltagit, var det här mötet i Kungsängen’ . 
”då Sveriges allmoge var samlad på Nääs äng
 
Vid 550-årsminnet - alltså 1985 - hade en ny generation historiker kommit till samma slutsats.  Mötet var alltså ett första led i tillkomsten av Europas näst äldsta och ännu fungerande parlament
………………………………
 
Även riksdagens äldsta skriftligt bevarade beslut är knutet till Kungsängen eftersom ärkebiskopsborgen Almarestäket – en dryg km härifrån - ligger i kommunen.
 
I det dokumentet redogörs för hur en folkförsamling beslutat att ärkebiskopen skulle avsättas och borgen rivas, så att den aldrig mer skulle bli ett fäste för landsförrädiska ärkebiskopar.  Att det idag anses vara ett folkets beslut framgår med önskvärd tydlighet i Riksarkivets förteckning över Riksdagens handlingar.
Där hänvisas redan på 11:e raden till ”det ödesdigra riksdagsbeslutet 1517.  
 
Det är samma folkförsamlings beslut som innehöll den första ”brasklappen”;
den som räddade biskop Brask från att halshuggas vid Stockholms Blodbad.
Beslutet följdes året därpå av ytterligare ett par mycket betydelsefulla historiska dokument. Nämligen de brev som riksföreståndaren Sten Sture  riktade till svenska folket, medan han från sitt slott Svartsjö på andra sidan vattnet, övervakade rivningen av ärkebiskopsborgen.
 
Det var således år 1518 som han formulerade de berömda orden som på ett lättförståeligt sätt förklarar vad demokrati är:
”det som angår alla, bör av alla samtyckas. 
De modiga människor som beslutat om att avsätta en ärkebiskop, utnämnd av påven i Rom, ledaren av den katolska kyrkan och därmed ledare för dåtidens europeiska gemenskap….
…. dessa människor, som också förgripit sig på kyrkans egendom genom att riva ärkebiskopsborgen, fick med Sten Stures ord ett starkt argument för det rättmätiga i beslutet. 
……………………………………………………

Här i Kungsängen - 900  m i den riktningen - fick vi vara med om nästa stora fas i riksdagsarbetets utveckling.
     På Gästgivargården Tibble formulerade en mycket stor skara demonstranter år 1743 bl.a. två krav som skulle komma att bli normgivande för framtiden.
 
_ Svenska bönder begärde nämligen att få tillbaka sin rätt att få veta vad som stod i riksdagsprotokollen. Särskilt ville man veta, hur Sverige hade kommit i krig med Ryssland utan att Ryssland hotat oss.
    Således - ett krav på en offentlighetsprincip - 20 år innan lagen tillkom
 
_ Med tanke på att bondeståndets egna riksdagsmän misstänktes för att ha godkänt anfallskriget mot Ryssland begärde man också att de representanter man skickade till riksdagen, i sina beslut skulle stå till svars inför sina hemmavarande väljare.             
Detta är kärnpunkten i representativ demokrati

 
Hela saken lades åt sidan efter att militär ingripit mot demonstranterna och fler människor dödats i Stockholms centrum än vid Stockholms blodbad.
Men drygt 20 år senare fick Sverige både sin offentlighetsprincip och tryckfrihet.

I frågan om kravet på riksdagsmännens ansvarighet inför sina väljare var svensk allmoge först i Europa.
      En brittisk historiker säger förvisso, att England var före Sverige med idén om att riksdagsmän skall vara ansvariga inför sina väljare, men – påpekar han - i det engelska parlamentet fanns inga bönder med på samma sätt som i vårt land.
En upplyst svensk allmoge var alltså först bland bönder i Europa att framföra sådana krav.
 ……………………………………………..  
Här på stenen – rest av hembygdsföreningen 1945 - har svensk allmoge blivit hyllad. Men det hade faktiskt också skett redan före 1502 - i en kyrkmålning i en grannkyrka. (Kalmar i Håbo)

Kalmar kyrkaBilden – som nu är övermålad - visar en allmogeman och en riddare, som tillsammans stöder riksvapnet Tre Kronor.


Texten under kyrkmålningen får bli mina avslutningsord: 
”Veten,  folk  i när och fjärran,
att Sverige är ryktbart

genom sin allmoge och sitt ridderskap.”            
 
Därmed tackar jag för ordet - och önskar Kungen och Drottningen,  Landshövdingeparet och inbjudna gäster en god fortsättning på dagen.

Länk till använd litteratur
         En minnessten i Stockholms-Näs           
Från hembygdsarbetet
Mötet mellan Sten Sture d.ä. och Jakob Ulfsson 1502

Ur Uppland, Årsbok för Upplands Fornminnesförening, 1945
OCR-läst 2004-04-10  Börje Sandén
Pärm g14:9      fritextsökn textfil2.dbf
  
Söndagen 26 augusti 1945 avtäcktes en minnessten i Stockholms-Näs. Den restes till minne av mötet mellan riksföreståndaren Sten Sture d. ä. och ärkebiskop Jakob Ulfsson vid Näs kyrka i juni 1502. Slutet av 1400-talet och början av 1500-talet kännetecknas av ständiga strider mellan nationella och unionsvänliga krafter. Sten Sture d. ä. företrädde det nationella partiet och ärkebiskop Jakob Ulfsson unionspartiet. Att dessa båda partier slutligen enades och försonades vid Näs äng i juni 1502 blev av stor betydelse för framtiden.

 

Tanken att resa ett sådant minnesmärke hade länge närts av hembygdsföreningens ordförande järnhandlare Sven Beckman, t. o. m. långt innan föreningen bildades. När han så en dag i dess styrelse omtalade sin ide, anammades den genast. Föreningen tog saken om hand och började skaffa medel. Medlemmarna ställde sig välvilliga och efter en tid hade en ej liten summa samlats ihop. Styrelsen gjorde då upp ett förslag till sten och insände detsamma till Riksantikvarieämbetet för godkännande. I väntan på svar såg man sig om efter en lämplig sten och man fann en inom socknens gräns. Sedan godkännandet kommit var det bara att sätta i gång med arbetet på stenens huggande och resande på den härför utsedda platsen på kyrkplanen söder om kyrkan.

 

TILL MINNE AV
MÖTET MELLAN
RIKSFÖRESTÅNDAREN
STEN STURE D. Ä.
OCH ÄRKEBISKOP
JACOB ULFSSON
I  JUNI 1502
"DÅ SVERIGES ALLMOGE
VAR SAMLAD På NÄS' ÄNG"

STOCKHOLMS-NÄS HEMBYGDSFÖRENING
RESTE STENEN 1945

Söndagen 26 aug. ägde den högtidliga avtäckningen rum. Festligheterna började med högmässa i kyrkan, varefter samling skedde på kyrkplanen. Vädret var strålande och en stor mängd människor hade mött upp. Landshövding Kjellman med fru och landsantikvarie Nils Sundquist hade beredvilligt kommit tillstädes. Ordföranden hälsade alla hjärtligt välkomna. Med ett vackert och kärnfullt tal förrättade så landshövdingen avtäckningen och Svea flygflottiljs musikkår spelade  Marcia Carolus Rex. Därefter läste skådespelaren Ivar Kåge en för tillfället författad dikt, »Försoningen» av Josef Oliv. Sedan musikkåren spelat några nummer tågade alla in i kyrkan, där docenten Salomon Kraft höll ett föredrag om den historiska bakgrunden till minnesstenen.

I sitt högtidstal inne i det gamla medeltidstemplet anknöt docent Kraft till landshövdingens redogörelse för den vid tiden för mötet i Näs aktuella politiska situationen. Mötet mellan riksföreståndaren och ärkebiskopen blev särskilt betydelsefullt, därför att Jakob Ulfsson nu definitivt uppgav sitt decennielånga motstånd mot den nationella rörelsen. Dennas vikt och värde för Sveriges senare utveckling underströks av talaren, som dock tillika ville betona, att eftervärldens berättigade beundran för Sten Sture d. ä. ej får innesluta någon ringaktning för de ideal, som besjälade Jakob Ulfsson. Denne, Uppsala universitets grundare, var en stor svensk patriot. Hans drömmar om en nordisk freds- och fridsunion bottnade i den kristna tanken om frid på jorden. Historien är livets lärarinna. Inte minst vår tid med dess tro på värdet av ett intimare samarbete Nordens länder mellan har att lyssna på historiens lärdomar från Kalmarunionens tid. Mötet vid Näs' kyrka föregriper sålunda på en gång både vår vilja att se vår svenska  särkultur utvecklas och vår önskan att detta må ske i en alltmera fördjupad känsla av allnordisk samhörighet.

Ivar Kåge läste »Mot dagen» av Bo Bergman och till sist sjöng kantor Georg Ericson Sten Stureballaden och Beethovens Lovsång.

Allt samverkade till att göra dagen lyckad och de församlade blevo ett vackert minne rikare.

Barkarby flygflotitilj

Invigningen av minnesstenen 1945-08-26.   Svea flygflottiljs musikkår med Marica Carolus Rex.
Skådespelaren Ivar Kåge läser Josef Olivs dikt Försoningen, i vilken världsllägets allvar ställs mot det nationella allvaret i Sverige 1502.


                                   Försoningen
                                                        Av Josef Oliv

 

Världsskeppet sargat seglar

sin kurs genom töcknig rymd

- vi vet ej vad ödet speglar

och framtiden ligger skymd.


En jord, så dödstrött och pinad,

så bottenlöst sänkt i skam

med tron på allt gott förtvinad

- skall någonsin den nå fram ?

 

Ängsligt vi åter spörja:

Skall freden ge nya krig

och slaktande åter börja ?

                                Vår bön stiger innerlig:


I bombstormens öknar tomma

låt spira, ej hatets gräs,

men försoningens kostbara blomma

- som förr än gång, här vid Näs !


Med kopparbergsmän och silverbergsmän

och menige allmogemän

Sten Gustafsson Sture vill pröva idag,

vem ovän är, eller vän

På Almarestäket var bispen

Jacob Ulfsson, beredd försann

- han givit kung Hans all lydnad och tro.

Men herr Sten är Sveriges man.


De höga herrar, de möttes och log -

och sakta förhandlingen skred

tills oro och rassel med vapen blev spord

från folkets böljande led.


Man stod uppställd på grönan äng vid Näs

alltse'n gryningens första väkt,

och de äldste gråskäggen ordade om

en "morgon" med Engelbrekt :


                                "Som Storkyrkans Örjan höjer sitt svärd

i Mäster Berndts snideri

vi stredo den gången för hem och härd

och för friheten blödde vi.


                                        Se'n drogo vi åter i örlog ut,

att följa Sten Sture åt -

på Brunkebergs höjd han ledde oss an

och vi sjöngo S:t Örjans låt.


                                        Men hyttornas smältor kräva sin ans

och rätt nu går kornet i ax,

förtänkom oss ej, att vi snarligt vill hem

och väntar oss fred, nu strax !


                                       Låt därför förlikningen snart bli fäst

och ge oss orlov igen,

vi kopparbergsmän och silverbergsmän

och menige allmogemän !"


Och bispen sprang upp och äskade ljud,

och likvisst var hans stämma len:

"Nu månde jag kvitta den utländske kung

och hålla fred med herr Sten !"


Världsskeppet åter seglar

mot fred genom töcknig rymd

- vi vet ej vad öder speglar

och framtiden ligger skymd.

 

Men ett vill vi tro och minnas

som folkfredens första bud :

Försoning till sist skall vinnas !

- därtill förhjälpe oss Gud !Minnesstenen över Karl XIV Johans besök år 1839
vid skogvaktarbostället på Håbo Häradsallmänning

Vid Kungabesöket i Upplands-Bro den 29 maj 2008 gavs också tillfälle att berätta om hur det gick till när kungens anfader Karl XIV Johan reste genom landet mellan sina två huvudstäder. Färden gick på samma "gamla landsväg" som kungaparet och landshövdingeparet använde när de for med häst och vagn från mottagningen i Kungsängens centrum ner till kyrkan. 

Vid ett tillfälle 1839 gjordes ett matuppehåll vid skogvaktarbostaden på den stora häradsallmänningen nära gränsen till nuvarande Håbo kommun, vilket den minnessten ännu erinrar om, som skogvaktaren reste invid sin bostad.
     Kungen hade blivit mäkta förvånad över att skogvaktaren hälsade honom välkommen på franska.  Denne hade nämligen varit livgrenadjär och tillsammans med sitt regemente blivit tillfångatagen 1806 av marskalken Bernadotte. Han hade i fångenskapen lärt sig franska.

Händelsen på häradsallmänningen är detaljerat återgiven av vår dåvarande landshövding i en memoarbok. Ceremonin kring de kungliga färderna genom landet  och formerna för kungens säkerhet framgår av följande avsnitt i landshövdingens berättelse.

Till en landshövdings tjänsteplikt hörde den tiden att följa Konungen, dit han reste genom länet; detta skedde med stor ståt: först Kronolänsman, så Kronofogden, därefter en Enspännare till häst, bärande en stor stav med silverkula, vari länets vapen var graverat, sedan Landshövding och Regementschef; vanligen åkande i en vagn närmast framför Konungens hingstridare, varefter Konungens vagn följde i frisk fart, förspänd med 5 hästar, vilka alltid ombyttes då en mil var tillryggalagd.

De omnämnda "hingstridarna" som red närmast intill kungens vagn var kungens livvakt. Att hästarna som drog kungens vagn skall bytas ut efter varje mil skulle garantera att dessa hästar inte var uttröttade om något attentat skulle riktas mot kungen.

Kungen köpte på stående fot 30 ekar från skogvaktarens plantskola. De skulle planteras vid Rosendals slott på Djurgården och ges skogvaktarens namn: "Nürnbergs lund".

Ovanstående historia blev det tillfälle för Börje Sandén att berätta för drottningen och övriga runt lunchbordet i Finnstaskolan.  En utskrift av landshövding Kraemers redogörelse överlämnades till drottningen för vidarebefordran till kungen. Drottningen hade redan utbett sig en utskrift av Börjes tal på morgonen. Även landshövdning hade bett om en utskrift.

Länk till den fullständiga texten i landshövding Kraemers berättelse:
http://www.ukforsk.se/hembygd/minnessten.htmLänk till historien kring det äldsta skriftliga riksdagsbeslutet, det som är förknippat med Stockholms blodbad och Almarestäket:
http://www.ukforsk.se/staket1.htm

Länk till en inledande artikel om de tidiga kraven på offentlighet av riksdagsprotokollen och allmogens begäran att riksdagsmän skall vara ansvariga inför sina väljare:
http://www.ukforsk.se/ukf/dal-inle.htm

Använd litteratur:
Sveriges riksdag. Historisk och statsvetenskaplig framställning. Band 1. Dito. Band 5 (1930-talet)
Nils Edén. Den svenska riksdagen under 500 år, 1935
Riksdagen genom tiderna.  Herman Schück: Riksdagens framväxt
Riksarkivets beståndsöversikt. del 2. Riksdagen och dess verk 1998
Vad hände egentligen?  Del 1 Almarestäket och Stockholms Blodbad. Börje Sandén 1990
.......
Bjarne Beckman. Dalupproret 1743, Ak.avh, 1930
Karin Sennefelt. Den politiska sjukan - Dalupproret 1743 och frihetstida politisk kultur. Ak.avh 2001
Fredrik Lagerroth. Frihetstidens författning, 1915
Michael Roberts,. Sverige under frihetstiden 1719-1772, 1995
Vad hände egentligen? Del 3. Dalupproret 1743 -  "Stora daldansen". Börje Sandén, Lars Ericson,
Pär Frohnert. 1993
       Utförlig litteraturförteckning
Dalarnas hembygdsförbund. Fem tusen man från dalorten sprang., 1993
Alf Åberg. Tragedin på torget. 2002
..........
Vad hände egentligen? Del 1.  Almarestäket och Stockholms Blodbad.  Börje Sandén,  1990. Utförlig litteraturförteckning