Arkeologidagen 2009 - Lilla Ullevi
av Börje Sandén    
/religon/arkdag2009_ullevi.htm

Till UKF:s Startsida         Aktuell forskning
Arkeologidagen 30 aug 2009-08-28 - viss jämförelse med liknande företeelse vid Draget
Ur Börje Sandéns PM vid guidning vid arkeologidagen sönd 30 augusti  2009
Riksantikvarieämbetets grävning 2007
Slutrapport 2009 Lilla Ullevi - historien om det fridlysta rummet  
Arkeologikonsults grävning 2008 - i väntan på slutrapport
*  Börje Sandéns tolkning av  parförhållandet  mellan gudarna Ull och Härn

***************************************************
Inledning – UKF:s deltagande som organisatör av Arkeologidagen
Vi har i kommunen 4 (-5) arkeologiskt undersökta platser som vi med regelbundenhet återkommer till vid arkeologidagen sedan 15 år tillbaka
_ en väsentlig skillnad mellan tidigare arkeologidagar och dagens vids Lilla Ullevi:
1/ Ullevi är en exploateringsgrävning – då finns pengar för att avlöna arkeologer
     Deras yrke gör att de sällan får möjlighet att arbeta på vetenskapligt redan intressanta områden.
     Vill de vara med får de göra det på sin fritid
2/ de vetenskapligt intressanta utgrävningarna görs av ofta av ”fritidsarkeologer” – ett begrepp som skapats av vissa professionella arkeologer att användas i stället för amatörarkeologer
exploateringsgrävningar  --  total förstörelse
vetenskapligt intressant   --  återställande/endast en mindre del undersöks
Gemensamt för bägge: det arkeologiska värdet av den utgrävda platsen är förstört
Vetenskaplig utgrävning ger ofta ny kunskap
Exploateringsgrävning kan ge ny kunskap, men ofta bekräftas redan vunnen kunskap
 
***************************************************
 
”Viet i Lilla Ullevi är helt unikt och saknar motstycke på annat håll i arkeologiska sammanhang    (enl.  gruppen Mathias Bäck, Ann Marie Hållans Stenholm)
- ja, bland ortnamn som innehåll ”vi”

Viband – stolpar – Vendeltid = århundradena närmast före vikingatiden
_ ett för mig nytt uttryck – men företeelsen är ”jungfrulig mark” för fältarkeologer
_ företeelsen är en känd sak vid Rösaring:  vikingatid. kultplatsen vid  Draget: stenålder
_ ock ännu mer vid Kultplatsen vid Draget 5 km – 500 m lång – Stenåldern 4000 år sedan
 
Viband  -  heligt rep – Hägnad    vé – i isländska sagor
omtolkning av en runtext på  s.k. Forsaringen (Forsa kyrka nära Hudiksvall i Hälsingland)
Tacitus:  romersk historieskrivare år 98
”ingen går in i lunden (helgedomen)  utan att vara bunden av en boja,
tecknet på att man är gudomen undergiven”
 
ego: man måste lägga band på sig   =   hålla sig bildligt inom vissa gränser
vara bunden av konventionen – inte hatten på huvudet när man går in i kyrkan
vé / veum = varg i veum är person som begått brott i helgat område
 
_ nästan 30 stolphål – vissa markfasta stenblock – eldplatser -  (lysa upp - nattetid)
_ vid Draget 500 meter lång jord + sten vall C14-daterad till 2000 f. Kr
_ eldplatsen vid Draget  användes bara vid ceremoniella tillfällen
_ man talar om  ”rituella måltider” : danser;  musik;  trummor
 
Innan vi går till nästa berghäll för att ta del av Ullevis egenheter
 
FRUKTBARHETS-KULTEN - Samband  Ullevi – Härnevi – Rösaring     
Ingen gudabild – det var ett påhitt av vikingatidens idéer om gudar
Ursprungligen Moder Jord  - Terra Mater – Nerthus = Njerd - senare Njord
Mycket vanligt är små dockliknande figurer föreställande en kvinna
Nyligen har en daterats till 16 000 års ålder  i andra delar av världen
förenklat uttryckt:  först EN gudom – sedan TVÅ:    kvinna och man
_ man såg väl realistiskt på fruktbarheten – det behövdes två kön
_ kvinnan var viktigast (labyrinten vid Rösaring)  ”konung”  = konans man
_ manliga guden = himmelsguden som sår sitt "Frö" i jorden
_ samma motsvarigheter i egyptisk religion:
   En bild visar himmelsguden stående i båge över  Terra mater
_ i norden var/blev himmelsguden FRÖ = HERREN
 
Labyrinter: finns i orter med kvinnligt och manligt namn inom någon halvmils radie vid de stora rullstensåsarna, Stockholmsåsen, Uppsalaåsen, Enköpingsåsen, Badelundaåsen
Härnevi: Härn    Ullevi:  Ull
Läs: Lars Hellberg: Hedendomens spår i Uppländska ortnamn
 

*************************************************

49 ”vi”-platser i Mälarområdet    Vikstrand 2001
Ullevi - flera längs norr om Mälarstranden  - hitom bålstagränsen  Stora Ullevi
 
Harg  -  100 kvm
Harg – från början en naturformation av sten – som i germanska länder varit offerplats
Hov – i gammalnordisk litteratur = harg  = kultplats = offerplats
Hall – på den utgrävningsplats vi besöker längre bort har man hittat grunderna till en stor byggnad, men den kan knappast kallas HALL
sådana fanns i Fornsigtuna. Hallbyggnader – kungsgård
jfr ”hus och hem” = ”harg och hov”
harg av sten  -  hov av trä
 
Under Harget en stor mängd kokgropar och härdar  200 – 400-talet
Lägg märke till att Ulldyrkan vid Lilla Ullevi dateras till Vendeltid (amulettringarnas kolhalt)
Normalt förknippas Ulldyrkan med äldre tider (se min anmärkning vid Arkeologikonsults grävplats)
 
offerdjuren slaktades rituellt på hargets stenar   -
öppningen mot öster har varit scenplats för offerhandlingar
både Gutalagen och Upplandslagen förbjuder dyrkan av resta stenar och stavgårdar
 
Sejd – Sejdhäll  -   Altare?   12-14 kvm
Två kraftiga stolphål - Två grunda stolphål  - träkonstruktion
sejdkvinnan – völvan – gydian: förmedlade kontakten med andevärlden
_ en nordisk Pytia = oraklet i Delfi
_ skåda in i framtiden
Vi vet inget om sång – dans – musik –trummor i utövandet av kulten
äv. sejdhjälle (en hjälle)
 
Amulettringarna
Ringarna  / amulettringar
Eddan (Rigspulakvädet)  En ring hängde i dörrkarmen till hallbyggnad
vid (offer)stolpar – 10 m söder om harget
Stolpar med påhängda järnringar = stavgårdar, som markerar heliga platser
Söder om harget  (vid kultstolparna hittades nedanstående ringar) har aktiviteterna ägt rum
_ en parallell med kultstolpar i grupper har hittats vid Kolbäck
_ där fanns också järnringar
Man svär sin ed vid Ulls ring – "Lägga handen på bibeln(se grävgruppens hemsida)
Kolet i järnringarna har daterats till yngre Vendeltid, närmast för vikingatiden

Amulettringar vid Lilla Ullevi 
**************************************************
Medeltid –  viktigast idag är den fornstida Ullkulten
Senare har 5 byggnader tätt tillsammans på högsta berghällen
Solur    siffror  8,9,10  ovanligt fynd
Mynt 28 st – endast 1 är medeltida
 
********************************************
Nyare tid
Byggåret 1796 är inristat i en tröskelsten till en stuga som byggts till dubbel storlek,
spisröse med tegel är i den yngre delen
äldre spisröset – bara gråsten
 
Nya Lilla Ullevi låg några 100 m österut -  gården fanns kvar till för  ca 10 år sedan.
   
Dokumentation
Slutrapporten: Lilla Ullevi  - historien om det fridlysta rummet -  210 sidor
Hemsidan. www.raa.se   Sök på ”Lilla Ullevi” i sökrutan    eller nedanstående:
http://www.arkeologiuv.se/publikationer/rapporter/mitt/2008/rm2008_39.pdf

*********************************************

Arkeologikonsults grävning 2008 - slutrapporten ännu ej klar
1990 års utgrävningar – det redan bebyggda industriområdet
Arkeologikonsult var då första privata arkeologiföretaget - slogs ut av Riksantikvarieämbetet
 
10-talet inventerade gravar – blev ett 70-tal
Extra anslag direkt från Raä – sensationellt
och förlängd grävperiod – ett par månader(?)
 
Runda och fyrkantiga gravar
Under alla gravarna fanns en järnåldersgård,  400-500-talen = folkvandringstid
Kristna och hedniska gravar blandade
Kremeringen har skett på annan plats
30 meters  långhus
Oförklarlig terrass – samlingsplats?
Malstenar lämnade till hembygdsgården
 
Bygdens första kristna har begravts här
Ovanligt många barngravar – lika väl anordnade som vuxengravar
Trä och ben har förstörts på grund av jordens sammansättning – Tänder kvar
Kistbegravningar – spikar
35 brandgravar (hedniska)  29 skelettgravar (kristna)
 
OBS:   ”Plundrad” grav
i  kristna gravar  fanns aldrig värdeföremål
Spekulation: graven var inte plundrad – liket kan ha flyttats till ny kristen begravningsplats: Bro kyrka?
 
Intressant:
_ Varför kom inte kristna helgedomen att få namn efter ULL eller HÄRNEVI?
   I Bro var Ullkulten / Härnkulten konkurrenter till den nya religionen eftersom de gamla gudarna levt kvar längre här än normalt.  (Skålgroparna finns på lägre nivå än normalt i Uppland!)
   Man valde därför ett annat namn på den kristna socknen / kyrkan. ”Bro” var mer neutralt.

ego:

På vilka grunder kan man hävda att Ull- och Härn-dyrkan levt kvar längre?
1/ Amulettringarna dateras till Vendeltid här i Ullevi enligt de nya undersökningarna. En nyhet för mig, som utmärkt passar med min iakttagelse att även Härndyrkan ägt rum längre fram i tiden här än på andra håll. Vanligtvis förknippar man Ulldyrkan med perioder längre tillbaka i tiden
2/ Skålgroparnas lägre nivå i Härnevi visar att dyrkan av henne också ägt rum i senare tid än normalt
3/ De två första punkterna synes bekräfta den pardyrkan av Ull och Härn som påvisats av många ortnamnsforskare.
 
Teorin bekräftas av flera samverkande faktorer.
I gamla uppteckningar har jag funnit  att byn Härnevi i Bro inte återfinnes i förening med kyrkbyn Husby i Bro, såsom fallet är vid Husby Långhundra kyrka där namnformen [h]aernawi (m.fl stavningar) är kopplat till kyrkbyn
_ att endast 3 orter med Härnevi-namn finns bevarade kan tolkas som att kulten upphört så sent på dessa platser att namnet levt kvar i folkmun och blivit upptecknat i jordeböckerna som bynamn så sent som 1543.
Kyrksocknen Bro nämns redan i Vårfruberga klostrets jordebok i slutet av 1100-talet
 
Min förklaring till åsikten att begreppet Härnevi inte glömts bort i folkmun hänger samman med nivåerna för skålgroparna i Härnevi.
_ skålgropar brukar ses som symbol för fruktbarhetskult – kvinnans könsorgan
_ den egyptiska hieroglyfen för kvinna är ett U-format bildtecken + andra bilder som attribut
   en stående manslem betecknar exempelvis kraftfullhet - ståndaktighet om man så vill
_ skålgroparna i vårt Härnevi ligger ca 5 m lägre än normalt på Veckholmslandet på andra sidan Mälarviken
Boken Nivåer i bronsålderslandskapet (Kjellén - Hyenstrand. s 28)
”På Veckholmslandet är nivån 19 m  (Åse 1970)  anmärkningsvärt låg:         
normaltgäller  20-25 m nivåerna  för Uppland
Nivåer på 15 m gäller för den senare delen
 
Se  specialinventering år 2009
av 176 nyfunna skålgropar  - tidigare fanns 54

Nivåer:
skålgropar (lägst) à skärvstenshögar (matlagning utan järngrytor)à gravar (högre liggande marker)
Förslag till tolkning: att skålgroparna ligger lågt i naturen betyder att de religiösa riterna ägt rum i senare tid. Längre tillbaka i tiden genomfördes riterna kollektivt på höjder och berg. Rösaring (60 m) och kultplatsen vid Draget (40 m) är exempel på det senare. Den stora mängden skålgropar  i Mälardalen kan tolkas såsom lokalt genomförda riter. Antalet kända skålgropar i sydvästra Uppland var 26 000 på 1970-talet. Nya skolgropar upptäcks ständigt.
OBS. Inga skålgropar har iakttagits vid Ullevi ! - trots sökande
Skålgropar:  Deras innebörd och bakgrund kan vara en nyckel till hela hällristningsproblematiken  
Härn och Nerthus (Närtuna=) samma typ av kvinnlig fruktbarhets gud
 
ego: den flyttade kristna graven hamnade således inte i en socken Ullevi.
_ här fanns ju både Härn och Ull som skulle kunna ha gett  namn åt socknen när människorna blev kristna.
_ Detta bekräftar min tes: kulten vid Härnevi och Ullevi levde kvar så länge i vår bygd att de kristna inte vill bli förknippade med den konkurerande kulten (under 15 m nivån)
_ ”Bro” är mer neutralt namn.
 
 
 
**********************************************************
 
Kulturmiljövård Mälardalen  -- Västerås
 
Husterrass med tre-skeppigt långhus – 20 meter
 
Keramik – vävtyngder – Malstenar
 
5 tjärframställningsgropar
 
Rexhammars väderkvarn stod inte här, utan på andra sidan vägen