Assurspelen 97 
Årets händelse i Upplands-Bro! 
(spelen97.htm; 97-05-31)

Åter till Första sidan       Mer om Assurs by

 


Assurstenen - invid vägen norr om Bro kyrka

Vikingen som idrottsman - OS för 1000 år sedan
På Stäksöns norra udde kommer ett vikingatida spel att gå av stapeln samma dag som beslutet tas om Stockholm får OS år 2004. Den 5-7 september kommer en tiokamp att utkämpas i forntida idrottsgrenar. Vikingaidrottare, handelsmän, dramagrupper och traktorer blandas med publik från när och fjärran. Fyra lag inbjuds att tävla om att representera Sverige under Kulturhuvudstadsåret.

Nästföljande år, 1998, kommer lag att bjudas in från Danmark, Norge, Island och Finland till en Nordisk vikingakamp. Ett arrangemang som blir Upplands-Bros bidrag till Kulturhuvudstadsåret 98.

Kommun och företag visar upp sig
Arrangemanget är också ett tillfälle för alla företag inom kommunen att visa upp sitt utbud av varor och tjänster. En särskild programskrift som presenterar spelen och annonsörena kommer därför att tryckas upp. Under vinjetten "Vi stödjer Assurspelen 97" kommer företagen att erbjudas annonsplats.

Lokala inköp ger stor effekt
Många liknande evenemang av typ Assurspelen får på sikt stora effekter på den lokala efterfrågan. Kortsiktigt påverkas handeln, övernattningar, transporter som några exempel. På lite längre sikt, om projektet vidareutvecklas på ett konsekvent sätt, kommer efterfrågan att söka sig nya vägar. Exempelvis kan en framtida vikingaby ge nya turistjobb, arbete åt tillverkande hantverkare, ökad omsättning inom handeln, besöksnäringen med flera exempel.

Även andra arrangemang och aktiviteter får draghjälp vilket ytterligare ökar möjligheterna för aktiva företagare att göra affärer i framtiden.

Viktiga framtidsprojekt inom Upplands-Bro
Upplands-Bro Kommun intar en naturlig nyckelroll som koordinator, organisatör och inspiratör avseende kommunens och näringslivets utveckling. Vi vill här nämna två initiativ, Upplands-Bro Offensiven och Upplands-Bro Turism, som vi tror kan betyda mycket för utvecklingen av vår bygd, nu och i framtiden.

Samverkan ger mersmak
Genom lokal samverkan lägger vi grunden till nya gemensamma affärer och projekt i framtiden. Intensivare samverkan ger i sig upphov till nya idéer och projekt, gemensam offertgivning och inbördes hjälp. Ju mer vi lär, känna varandra desto lättare är det att tillsammans sjösätta affärsprojekt.

Som ett led i denna satsning kommer särskilda VIP-paket att säljas direkt till företagen. Du kan här ge Dina kunder, leverantörer, anställda, affärspartners samt framtida kunder en upplevelse som går ut över det vanliga. Vi tror att detta är en riktig investering i Din lokala framtid där ju de flesta affärerna sker.

Företagens dag med kommunen som värd
Torsdagen den 4 september är förberedelsernas dag. Då kommer tält att resas, vikingalagen att finslipa sin teknik och hantverkarna bygga sina stånd och arbetsplatser. I denna entreprenöriella miljö har ett förslag väckts om att hålla ett upptaktsmöte inför höstens näringslivsarbete med kommunen som värd.

Syftet är dels att redovisa det arbete som hitintills genomförts, dels gå igenom aktiviteter som planerats eller igångsatts. Tid för frågor och diskussioner är inlagda. Mötet avslutas med att Assurspelen presenteras för att sedan övergå i ett vikingatida gästabud.

Kostnader för att genomföra spelen och marknaden
Eftersom de ekonomiska resurserna är begränsade både för kommunen och Assursby, så kommer vi första hand försöka få medel genom att vända oss till näringslivet med att sälja paketlösningar och annonsplats i tidigare nämnd programskrift.

Vi söker också resurser (frivilliga) historiskt och idrottsintresserade människor som kan hjälpa till under speldagarna.

Marknadsföringsåtgärder inför spelen
För att nå ut till besökare inom närkommuner och Stockholm kommer vi att producera en 16-sidig tabloidtidning i fyrfärg. Vi kommer via tidningen att förflyttas 1000 år tillbaka till en marknadsplats där dåtidens företagare träffas för att hålla den årliga marknaden. De forntida spelformerna kommer särskilt att presenteras.

Upplagan beräknas till 10 000 exemplar och kommer att distribueras ca 3 veckor innan spelen. Annonser i lokaltidningarna, Metro och eventuellt i lokalradio. Affischer kommer att finnas på turistbyråer och museer.

Kultur 1743, initiativtagare till Assurs by, har av Landstinget fått medel för att tillsammans med Historiska museet sätta de historiska ramar som krävs för att stötta visionen Assurs by/Assursspelen.
För mer information kontakta: Thore Isaksson, telefon 08-612 01 44, mobil 0708-77 12 40 eller via fax 08-612 22 70.

Thore Isaksson
Projektledare, Kultur 1743

Curt H. Dahlgren, Börje Sandén, UKF

Åter till Första sidan       Mer om Assurs by