Research - studieanteckningar i utvalda ämnen
Lätt redigerat studiematerial med utförligare faktaupplysningar än i publicerade artiklar
Börje Sandén                                                                              
rev. 2013
/research.htm

UKF:s startsida                        Lokalhistoriska artiklar
Hemsidans ämnesområden


Här kommer successivt att presenteras ett urval av det studiematerial som legat till grund för texter som finns i våra hembygdsböcker,  på hemsidan och i UKF:s nyhetsbrev och skrifter. Det är i första hand den aktuella författarens åsikter som återges - ofta i stark förkortad form. När jag vid läsningen funnit anledning att göra egna noteringar har de ofta markerats med "ego:"

o Texterna ger en provkarta på ämnesområden som är av betydelse för lokalhistorien i bygden
o Texterna presenteras i ett format som tillåter sökning på innehållet
o Formen för presentationen kan ses som en modell för hantering av stora textmängder
o Modellen ger forskaren möjlighet att lagra studiematerial - och sedan återfinna fakta och texter
o Här presenteras texterna i ett program som tillåter strukturering och dessutom har
   inbyggd sökfunktion. (PDF-format: Portabelt Dokument Format)
Det finns nämligen ett mycket vanligt program som kan användas utan programeringskunskap, Adobe Acrobat.
(Min egen databas byggs sedan 1983 upp i ett äldre databasprogram som inte är allmänt tillgängligt. Möjligheten att sekundsnabbt hitta platsen på hårddisken utnyttjar jag väldigt ofta. Många gånger finner jag sådant som jag för länge sedan glömt bort. Modern skanner med program som gör läsbara filer av äldre  pappersutskrifter utnyttjar jag ofta för att på så sätt göra faktaupplysningar sökbara.)

Du bör ladda ner den senaste versionen av Acrobat Reader (PDF) för att dra nytta av de färgade "Bokmärkena" i det vänstra datorfönstret. De är inte länkar utan information om den aktuella PDF-filen  Bokmärkena innehåller ofta underavdelningar. För bekväm läsning bör du lära dig att navigera i PDF-filerna med hjälp av gröna och blå pilar. Den enklaste formen av bredband går utmärkt för de textprogram som används. Observera att åtskilliga texter ligger i traditionellt HTML-format. Dessa sidor har ofta kvar en färgad bakgrund. 
Läs mer om hur materialet läggs upp hemsidan.

Alt 1 Studienateckningar         Direkt till PDF-filen Bokmärken
Alt 2 Studieanteckningar          - F.n. 550 sidor i en enda PDF-fil - sökningen sker över hela materilalet
  via en särskild                       Beroende på ditt uppkloppingsalternativ tar det längre eller kortare tid
   innehålls-förteckning            Särskild fil för innehållsförteckningen för att reducera antalet träffar)
Studieanteckningar                  - Fristående från ovan nämnda i mindre PDF-filer
Lokalhistoriska artiklar            - På liknande sätt läggs också färdiga artiklar ut på hemsidan
Några mindre exempel på utnyttjandet av PDF-formatet

1) Arvid Horn - "mössa" på Ådö.

Herrgården Ådö figurerar i ett större historiskt samband på 1700-talet när gården ägdes av kanslipresidenten Arvid Horn och sedan gick i arv till dottern..
     Händelsen ifråga återges dels  i boken Vad hände egentligen? del 3 Dalupproret 1743 och dels på hemsidan. Man får en djupare förståelse för den dramatsika händelseutvecklingen om man tar del av  personen Arvid Horn. Vår första populärhistoriska författare, som dessutom bedrev en banbrytande källhistorisk forskning, framförallt genom sina studier i utländska ambassadörers skrivelser till sin hemländer, var Anders Fryxell. Dennes Berättelser till svenska historien (ett 40-tal volymer) inspirerade 1800-talets konstnärer till många storslagna historiemålningar som vi nu finner på Nationalmuseum. Författare som August Strindberg hämtade motiv från Fryxells böcker. Fryxell själv avstod från erbjudanden av välavlönade befattningar i samhället. Han vill fullfölja "sin historia" från sin position som kyrkoherde i Sunne i Värmldand.  Läs gärna dotterns publicering av  faderns "Min historias historia", utgiven 1884. 2. uppl 1908.
  Arvid Horn.  Anteckningar 1986 efter Fryxell. vol. 30-34 och Sven Grauers ak. avh. (1920)
av Börje Sandén. Två artiklar ur Vad hände egentligen? del 3 om Arvid Horns roll i Sveriges historia
och då svenska flottan sköt skarpt mot demonstranter på Norra Björkfjärden i närheten av Ådö

2) Helgeandsholmen - 1000 år i Stockholms ström.
Göran Dahlbäck 1982.  504 sidl
Anteckningar av Börje Sandén 1983

3) Studieanteckningar i skiftande ämnen samlade i UKF:s databas publiceras här i sökbart PDF-format.


En personlig deklaration.

När jag på på allvar började studera vår bygds historia hade jag förmånen att få utnyttja Herman Svenngårds stora hembygdssamlingen som han donerat till kommunens bibliotek 1970. Där fanns inte bara böcker och historiska handlingar utan också de skrifter som blev resultatet av hans studier. I den enorma hembygdssamlingen finns också hans avskrifter och utdrag ur källmaterialet liksom hans handskrivna bearbetningar, som sedan en medhjälpare skrev ut på maskin. Några få  kopior gick att få fram med hjälp av karbonpapper.
      Jag har kunnat utnyttja modernare metoder:  från bibliotek och arkiv har jag fått med mig hem kopierade boksidor, ibland hela kapitel och böcker. På senare tid har jag utnyttjat bärbar dator. Ur lånade böcker kan  jag t.o.m. kopiera redigerbara datafiler. Tekniken tillåter numera att resultatet av studierna lätt kan förvandlas till snygga häften och böcker med hjälp av standarddatorer och laserskrivare  Den digitala tekniken gör det möjligt att lägga alltmer av vår historia på internet.
      Svenngårds samlade material har varit en mycket betydelsefull inspirationskälla till fortsatta studier. Förhoppningen är att även mitt material skall kunna visa vägen till de historiska källmaterialet, nu med hjälp av den digitala tekniken. Kanske kan mitt material inspirera till att söka utvidgad kunskap med hjälp av arkivens och biblioteken databaser. Alltmer av hembygdsforskningen kan numera ske hemifrån.