Rålambska bok- och handskriftsamlingen på Kungl. Biblioteket
/nya/ralambok.htm)

UKF:s startsida          Vad säger historien om Fornsigtuna?    ÄmnesområdenEfter anteckningar av Börje Sandén 1998 inför beställd historik över Sundby / Gällövsta
fil: Rålambska biblioteket.doc                         Tillägg 2016-02-11 längst ner

Den kända bok- och handskriftssamlingen förvarades en tid på Sundby och Gällöfsta (Upplands-Bro). De donerades 1878 resp 1886 till Kungliga biblioteket. Samlingarna, vars äldsta delar började insamlas i slutet av 1600-talet var redan i mitten av 1700-talet en av de största med historisk litteratur och historiska dokument. Det är släkten Rålamb, med rötter i flera egendomar i Upplands-Bro redan från 1500-talet, som skapat samlingarna. På 1820-talet kom Sundby och så småningom även Gällöfsta i släkten Rålambs ägo. 
     Det var i det rålambska biblioteket, när det förvarades i familjens bostad i Stockholm, som den 19-årige Olof Dalin fick sitt stora intresse för historia. Han var informator för de rålambska barnen, blev senare lärare åt Gustav III, kanslist i Riksarkivet, chef  för Kungliga biblioteket och betecknad som "den svenska historieskrivningens fader". En vacker karriär med början i denna privata boksamling.

Rålambska biblioteket flyttas till Sundby
Tillgängliga detaljuppgifter är ibland otydliga när det gäller överförandet av den berömda bok- och handskriftssamlingen från rålambska Strö i Skåne till Sundby. Innan den kom till Strö hade den förvarats i Högsjö i Vingåker. På 1700-talet fanns den i Stockholm. 
     Enligt Historisk Tidskrift år 1887, som berättar om handskriftssamlingens överlämnande, skulle den ha förts till Sundby 1841 vid Anders Sigfrids död på Strö detta år. Uppgiften bör vara tillförlitlig. (kontroll torde kunna  göras i Rålambska arkivet, som förvaras i Riksarkivet *). I så fall är det Claes Gustaf Rålamb, Anders Sigfrids äldste son, som hämtar samlingen till Sundby. Genom sitt gifte med Charlotta Lantingshausen 1823 hade han blivit ägare till Sundby. Han byggde - efter egna ritningar - huvudbyggnaden åren 1826-28  helt i trä (den revs när Svea Livgarde tog över på 60-talet). Det är sedermera denne Claes Gustafs söner Sigfrid Albrekt och Erik Axel som gör donationerna.

*)  Tillägg 2005.  På sidan 562 i registerdelen till Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter, Första serien, tryckt 1865, sägs att samlingen förvaras på Sundby i Uppland.

Äldste sonen Sigfrid ärver Sundby 1859, när fadern avlider. Dessförinnan, 1857, har yngre brodern kommit i besittning av Granhammar, eftersom det gått i arv till hans moder, Charlotta von Lantingshausen, då hennes bror - 3:e generationen Lantingshausen - Erik Albrekt Lantingshausen, dog ogift och utan arvingar. 

Sigfrid Albrekt Rålamb donerar boksamlingen 1878
En källa från 1880 säger att samlingarna förvarades just på Sundby. Det sägs också att Gällöfsta, ett stenhus,  inte kom i Rålambs ägo förrän 1877 genom Sigfrid Albrekt. Det är vid samma tidpunkt som han donerar boksamlingen till Kungliga biblioteket. Sigfrid Albrekt har insett att trähuset Sundby inte är bra förvaringsplats för den värdefulla bok- och handskriftssamlingen och därför ger han de värdefullaste böckerna till KB och de kvarvarande jämte handskrifterna flyttas till stenhuset Gällöfsta, där enligt en muntlig uppgift Sundbys gårdsarkiv förvarades på övre våningen, i den del som Elias Lagercrantz  inredde en hall 1911-13. *)

Erik Axel Rålamb donerar handskriftssamlingen 1886
Vid Sigfrid Albrekts död 1885 görs en omdisponering av Rålambska biblioteket. Erik Axel tar över Sundby/Gällöfsta och donerar handskriftssamlingen till KB. Samtidigt flyttas det kvarvarande biblioteket till Granhammar och Erik Axel gifter sig med broderns änka, tillika kusin med bröderna. 
     Det är uppenbart att det finns ett samband mellan broderns död 1885, verkställandet av donationen av handskriftssamlingen 1886 och giftermålet med broderns änka 1887. Böcker och handskrifter i den omfattning det är frågan om flyttar man inte särskilt lätt. När Erik år 1885 tog över Gällövsta har han beslutat att överlämna handskrifterna till Kungliga biblioteket och samtidigt flytta kvarvarande böcker till Granhammar, för att där  slås samman med det befintliga biblioteket. På Granhammar fanns senare Stora och Lilla biblioteket. En uppgift säger oss att på Gällövsta fanns ca 4000 volymer. Katalogen över Granhammars böcker, upprättad 1935 i samband med försäljningen av biblioteket, innehåller ca 6000 volymer.

Ur Historisk Tidskrift år 1887 - en artikel med anledning av att handskriftssamlingen överlämnats till Kungliga biblioteket 1886

- Utförlig beskrivning av innehållet
- Donerat i 2 omgångar
- 1878, Sigfrid Rålamb - svenska boksamlingen
- 1886, Erik Axel Rålamb - handskriftsamlingen
- Handskriftsamlingen har utgivits i tryck av Samfundet för utg. af Handlingar rör. Skandinaviens historia. VIII, 1820. (se Svenngård)

Den Rålambska handskriftsamlingen (438 band) förvarades på Sundby 1841-1887 (46 år)
(Skribenten inbegriper undergården Gällöfsta i beteckningen Sundby)
Erik Axel Rålamb har i gåvobrev 1886-08-07 överlämnat den till Kungl. Biblioteket.
Det är en mycket värdefull samling, som huvudsakligen härrör från Gustaf Claesson Rålamb (1675-1750), (se Historisk Tidskrift år 1887).

Den Rålambska boksamlingen förvarades på Sundby 1841-1878, (37 år)
Anders Sigfrid Rålamb förvarade biblioteket på rålambska Strö i Skåne, dit det flyttats från Högsjö i Vingåker.
"Efter Anders Sigfrids död 1841 har Rålambska biblioteket förvarats på Sundby, varifrån dyrbaraste delen nu öfverflyttats till Kongl Biblioteket." 
I själva verket kom den att förvaras på Gällöfsta åren ca 1876-1888, där Sundbys gårdsarkiv förvarades enligt en muntlig uppgift, och där också 4000 volymer förvarades enligt skriftlig uppgift på 1880-talet.
Se dontationsbrevet  i uppsatsen Gällövsta och gårdar i närmaste omgivningarna.

Tillägg 2005
Riktigheten i antagandet att bok- och handsksriftssamlingen förvarades på Gällövsta bekräftas i Lizinka Dyrssens korespondens med maken Wilhelm. 1905-08-09 skriver hon: "Vi åkte till Gällöfsta som är ett bra trefligt gammalt ställe och sågo de böcker, som äro kvar där. Det är två rum uppe på vinden mycket snyggt och fint hållna och fulla från golf  till tak med gamla böcker af hvilka säkert många ha ett ofantligt stort värde". Sid 130  i  "Unionsåret 1905 - dramatik och vardag. Två brevväxlingar" utgivna av Evabritta Wallberg i Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia. Handlingar del 28. Stockholm 2005.
ISBN 91-85104-32-9.
http://www.ssp.nu/nyheter/skandhist/union.htm

Intressant bok i handskriftssamlingen: 
Erik XIV:s egenhändiga anteckningar i astrologi - 1567
- ägdes av Erik XIV:s son med Karin Månsdotter, Gustav, som pantsatt den hos den svenske värdshusvärlden i Vilna.
- Här har Erik XIV antecknat att rådet erkänt hans hustru som drottning och hans barn som legitima tronarvingar.
- Boken inköptes av Åke Claesson Rålamb (Signhildsberg!) i Paris 1673 där den fanns bland "svenska papper" i en kryddbod. (Se detaljer i Gällövsta och gårdar i närmaste omgivningarna

Här fanns också Claes Rålambs handskrivna dagbok Diarium under resa till Konstantinopel 1657-58.

Nämnas skall i detta sammanhang att grundarens fader Claes Rålamb hade samlat ett mycket värdefullt historiskt bibliotek redan på 1600-talet. Det omfattade ca 15000 volymer och finns sedan år 1693 i Uppsala universitetsbibliotek. Släkten Rålamb inleder sin karriär med krigiska meriter under 15-1600-talen och producerar så småningom en rad betydelsefulla kulturpersonligheter. 
     Mer härom finns att läsa i avsnittet Släkten Rålambs anknytning till Upplands-Bro. 

Donationen av boksamlingen till Kungliga biblioteket 1878
Strax efter donationen 1878 skrivs en utförlig (och aktuell) uppsats om Sundby i den stora bokserien Uplands Herregårdar av Klingspor - Schlegel (1880), varur nedanstående är hämtat. 
Kommentarer och tillägg från andra källor är markerade  med kursiverad stil.

1877 - Sigfrid Albrekt Rålamb (1826-1885) ärvde Sundby senast 1859 vid faderns död, och förvärvade Gällöfsta 1877, gift med sin kusin Sofia Charlotta Fredrika Rålamb, vars föräldrar var Carl Fredrik Rålamb och Charlotta Fredrika Hamilton
- Det är Sigfrid  som 1878 donerar boksamlingen till KB. Se nedan.
- Stor porträttsamling (30)
- Claes Rålambs gåva från Stockholms Borgerskap 1678. En tavla som hänsyftar på hans ambassad till Turkiet. Den medförde handelsförmåner för Sverige. Hans följeslagare, (20 personer) måste förklädda ta sig igenom vissa länder. (Europas oroliga hörn) Bilderna  visar dem som kopparsticksförsäljare, målare, flöjtblåsare, hästmånglare 
      (Fråga Lars Sjöberg, Nationalmuseum, var de finns nu?)
- Detta skall jämföras med hans handskrivna Diarium över resan, som också förvarades på Sundby.
- En silverglob, enligt Tycho Brahes system. Kan delas och bli två bålar
- Gammaldags klockor, möbler och serviser
- Som det värdefullaste på Sundby anges "den stora Rålambska handskriftssamlingen".

Historisk Tidskrift säger i samband med Erik Axels donation av handskriftssamlingen till Kungl.  Biblioteket 1886,  att det Rålambska biblioteket - således både bok- handskriftssamlingen -  förvarats på  Sundby sedan Anders Sigfrids död 1841. HT  borde anses som en tillförlitlig. (I en sentida uppsats har det påståtts att boksamlingen fördes direkt från Strö till KB, vilket alltså inte är sant). Faktum är att arvtagaren till Strö, en yngre broder till Claes Gustaf, (som flyttade till Sundby på 1820-talet), inte hade sin militära tjänstgöring i Skåne utan i Jönköping och förvärvat godset Braås i Kronbergs län. Denne hade således inte anledning att behålla fädernegården i Strö, när brodern flyttat till Sundby. Från 1838 tjänstgjorde han som kammarherre och senare som hovmarskalk. Slutsatsen blir att det Rålambska biblioteket flyttades från Strö till Sundby, när fadern till de två bröderna dog 1841, i enlighet med uppgiften i HT 1887.
     Full klarhet torde kunna vinnas vid ett noggrant studium i det Rålambska släktarkivet som sedan 1930-talet  förvaras i Riksarkivet.
    Som ett kuriosum - och troligen en mycket medveten handling för att inte splittra familjens egendom - är det faktum att de två bröderna från Strö låter sina barn ingå äktenskap. Dottern till den yngre brodern från Strö (Carl Fredrik) gifter sig således med den äldre broderns (på Sundby) son Sigfrid Albrekt - och vid dennes död  med sin svåger Erik Axel (på Granhammar). Kusinäktenskap i bokstavligen dubbel bemärkelse.

Det är märkligt att det värdefulla biblioteket av Claes Gustaf  placerats i det brandfarliga Sundby. Det var således Sigfrid Albrekt som insåg detta, och när han fick ansvaret för biblioteket såg han till, att den värdefullaste delen lämnades till KB och handskrifter och kvarvarande böcker placerades på det samtidigt förvärvade Gällöfsta, som var ett stenhus. Gällöfsta beskrivs som stenhus 1820. Årtalet för dess tillkomst är för närvarande inte känd. (Börje Sandén, 1998)

Donationsbrevet (boksamlingen 1878-07-13)
     "Till Kungl Biblioteket i Stockholm gifver och förärar jag den af min Farfars Farfader Friherre Gustaf Rålamb bildade svenska boksamlingen, sådan den nu befinnes efter undergången eldsolycka 1751; dock under följande villkor:
     1:o, att den ständigt hålles orubbad tillsammans, utan att inblandas i kungl. Bibliotekets samling i öfrigt och betecknas med namnet Rålambska samlingen.
     2:o, att utlåning derifrån utom kungl. Biblioteket icke, eller åtminstone blott undantagsvis må ega rum.
     Dock är det icke härmed kungl. Biblioteket förmenadt, att öka samlingen i dess egen riktning och för den tid, hon omfattar, d.v.s. intill år 1750, liksom icke heller att förbättra henne genom utbyten af exenplar och inbindning.
     Sundby den 13 juli 1878."                Sigfrid (Albrekt) Rålamb.

Branden i Stockholm (Drottninggatan) 1751 förstörde ung. hälften av boksamlingen, men den äldsta - och värdefullaste - blev räddad. 748 band innehållande 1630 arbeten (likpredikningar, förordningar, disputationer).
     (Det var i det biblioteket som Olof von Dalin fick sin ingående kunskap om svensk historia då han var informator åt Hans Gustaf Rålamb. (se UKF:s bok Vad hände egentligen? del 3)

4000 kvarvarande volymer fanns på Gällöfsta vid tidpunkten för uppsatsens tillkomst, liksom planschverk, gravyrer och handteckningar. 
     Upplysningen om att handskriftssamlingen "finns ännu orubbad qvar vid Sundby" torde vara en felskrivning beträffande namnet. Skribenten har använt Sundby eftersom det var huvudgård och donatorns bostad, men då den var byggd helt i trä har det varit säkrare ur brandsynpunkt, att det värdefullaste förvarats i ett stenhus. Biblioteket hade ju redan 1751 utsatts för brand, vid vilken dock det värdefullaste delarna kunde räddas. Det är ologiskt att endast de mindre värdefulla kvarvarande  böckerna förts till Gällöfsta. 
     Förteckning över denna handskriftsamlingen finns i Handlingar rörande Skandinaviens Historia (HSH 8, se fotokopia från boken, som finns i Svenngårds samling i Kungsängens bibliotek) 
     Handskriftsamlingen övertogs 1886 av yngre brodern Erik Axel Rålamb, ägare till Granhammar. Denne donerar handskrifterna till Kungl. Biblioteket 1886. Se bilagda donationsbrev.

Ett exempel ur handskriftsamlingen. (se hela förteckningen i fotostatbilaga)
Erik XIV:s egenhändiga bok
Åke Rålambs anteckning i boken:
"D. 22 November 1673 feck iag denna bok i paris au faubourg s.germain uthi en krydboo bland sönderskurna svenske papper som k. Casimirs dverg, (som geste i mitt qvarter var en liten polocak, kunde god svenska) hade sälgt åth krydkrämaren. Hade iag kommit 8 dagar för, hade iag fådt 10 st. kistor medh swenska handlingar, som Sigismundus togh medh sigh ifrån Swerige, och k. Casimir fört medh sigh ij frankrike och lemnade effter sin dödh.
     Åche Rålamb"
................................

Biblis 42 by Biblis – Kvartalstidskrift och förening för ...

issuu.com/biblis/docs/biblis42.issuu
30 juni 2008 - I biblioteket förvaras Rålambs resedagbok i avskrift och ytterligare ...... Åke Claesson Rålamb (1649–1691) gav ut en encyklopedi Adelig övning 1690–94. ..... finns på webbplatsen <http://www.ukforsk.se/nya/ralambok.htm>