Provinsialläkardistriktets tillkomst i Västtibble 1864 (Upplands-Bro)
/lokalhistforsk/provinsial.htm

UKF:s Startsida      UKF:s Ämnesområden      Läkarstation_Väst-Tibble_a20.doc
Läs mer om läkarstationen (PDF-fil)                    Första provinsialläkarrapporten 1864   
Inledning -  projektet provinsialläkardistriktets tillkomst i Västtibble
Denna inledning är skriven av Börje Sandén 2007-02-13 inför ett återupptagande av studiet kring provinsialläkarinstitutionen i Västtibble av en arbetsgrupp knuten till Håtuna och Håbo-Tibble socknars hembygdsförening. Redan gjorda studier liksom tillkommande resultat börjar nu publiceras på hemsidan.
     Händelseförloppet vid tillkomsten av provinsialäkardistriktet återfanns i en garderob i Håtuna prästgård när den avyttrades till en privatperson. Materialet var mycket omfattande och innehöll såväl kopior av in- och utgående handlingar som verifikationer av alla tänkbara slag. När Börje Sandén började bearbeta materialet låg det i en stor kartong på pastorsexpeditionen i Bro. År 1985 - innan handlingarna skulle överföras till kyrkoarkiv i Uppsala - fick Börje möjlighet att kopiera det i sin helhet, inkl verifikationer.
     Här fanns ett material som belyste en företeelse som inte var känt i hela sin vidd när hembygdsboken skrevs 1984.  I UKF:s första hembygdsbok Vad hände egentligen? del 1, som kom ut 1990, finns därför ett kapitel om provinsialläkarinstitutionen i Västtibble. Redan 1858 hade Sundhets-Collegium skrivit till Kungl.Maj:t för att få inrätta provinsialläkare eftersom här tidigare funnits läkarpraktik genom enskild försorg. (Widman på Aske). Från 1865 finns regelbundna pronvinsialläkarrapporter inlämnade till Sundhetscollegium. Den första återgavs del 1 och finns nu också på hemsidan.
     I Uppsala län fanns vid detta tillfälle tre provinsialläkardistrikt i Uppsala, Enköping och Tierp. Läkarstationen kompletterades snart med ett apotek invid läkarhuset. Som en kuriositet kan nämnas att hundra år efter den första rapporten från år 1864 fick Upplands-Bro på nytt en provinsialläkare, denna gång placerad i Kungsängen. Som framgår av nu presenterat material skulle nämligen läkarstationen i början av 1900-talet komma att flyttas till Bålsta.

Förteckning över bearbetade och obearbetade handlingar.
Kopior av handlingar funna i Håtuna prästgård och till 1985 förvarade på Bro pastorsexpedition
finns sorterade i fyra pärmar i UKF:s arkiv
Förteckning över handlingar och kortare beskrivning finns i nedanstående filer på hemsidan
En del har länkar till filer på hemsidan, andra finns i UKF:s pärmar och databas.
I tillämpliga delar har nedanstående material samlats i  PDF-filen Vasttibble.pdf. Den utökas successivt.

Arkivalier - Västtibble läkarboställe  (I)        En första sortering    (västtib1)
Arkivalier angående Tibble Läkardistrikt II        Nuvarande sortering     (västtib5)
Verifikationer-kommentarer,  Västtibble läkardistrikt  (III)  Verifikattioner   (västtib4)

Sammandrag
(Börje Sandén) av protokoll erhållna av kommunarkivarien 1987-11-13
1664-07-10, 1864-07-12, 1865-06-11, 1865-09-03, 1867-08-18, 1869-04-04, 1869 05-02,
1869-05-30, 1873(?)-08-14, 1883-02-06, 1903-02-27, 1903-02-22.   Protokollen i pärm d01:3

Gudrun Sandéns renskrift enl. visst material i pärm a20  (2012-09)
Läkarstation_Väst-Tibble_a20.doc

"Provinsialläkarbostaden i Bålsta" förteckning från kommunarkivarien
14 handskrivna protokoll åren 1919 - 1964    i Pärm D:01

Upplands-Bro kommuns arkiv. Sammanhäftade Protokoll och utdrag ur protokoll
OBS: Både i d01 och a20
Ur Yttergrans protokollsböcker:   1871-03-26, 1891-06-07, 1892-08-07, 1902-11-08, 
Pärm d01:3
Håtuna kommunalstämma: 1864-07-10,  1865-12-28,  1868-01-27, 1880-07-18, 1880-12-30
     1882-06-04,  1883-01-14
   i Pärm D:01
Kommunalfullmäktige i Upplands-Bro:  1956 -06-04 i Pärm d01:3

Medicinalväsendet i Sverige  1813-1962. Utgiven till 300-årsjubileet 1963
Några fakta kring provinsialläkarinstitutionen och viss instruktion för läkaren
Boken finns i UKF:s bibliotek
 
Första rapporten över tillståndet inom Tibble provinsialläkardistrikt 1864
omfattande Bro och Håbo härader (finns även tryckt i Vad hände egentligen? del 1)

Apoteket och läkarbostaden
Apoteket - Läkarbostaden (senare ombyggd till ålderdomshem)
- i bakgrunden Tibble kyrkby med kyrkan
Läkarbostaden senare ålderdomshem
Läkarbostaden - Ålderdomshemmet - vintern 2007
Kronofogdebostaden
Kronofogdebostaden