När järnvägen kom till Stockholms-Näs
Av Gustav Axelsson
/hembygd/jernbana.htm

Till UKF:s startsida          Till Kommunikationer i Upplands-Bro               Till Ämnesområden Ett av de första tåg, som drog fram genom bygden, medförde 280 personer och 464 hästar samt gjorde nattuppehåll vid Örnäs gård innan det drog vidare mot Stockholm via Dalkarlsbacken. Tåget kom närmast från Uddevalla och medförde förutom ovannämnda besättning vår store konung Carl XII som färdades väl balsamerad i en stor ekkista. Det närmaste målet var Karlbergs slott. Restiden Uddevalla - Karlberg var c:a 25 dagar. Året var 1719.
 
Järnvägar planeras i Sverige
Senare planer på mera permanenta tåg tog inte fast form förrän på 1850-talet. Förslag till en järnvägsförbindelse, en så kallad stambana från Stockholm genom Uppland och Västmanland via Örebro till Göteborg, framlades av greve A.E. von Rosen i början av 1850-talet. En kunglig kommitté, tillsatt år 1855, delade i huvudsak det av greve Rosen framlagda förslaget. Banan skulle utgå från Nybrohamnen i Stockholm över Almare-Stäket och Giresta samt fortsätta via Västerås till Örebro. 

      Första malmtåget vid Stäket 12 dec 1876
Dessa planer korsades emellertid av ett annat förslag, framlagt av överste Nils Eriksson, som hävdade att stambanan borde framföras söder om sjön Mälaren. Överste Erikssons förslag blev av Riksdagen antaget till utförande. År 1862 föreslog Kungl. Maj:t rikets ständer att anslå medel för den så kallade norra stambanan från Stockholm över Almare-Stäket och vidare genom södra Uppland fram till Örsundsbro, för vidare anslutning via Sevalla kyrka till Västerås. Ständerna ville dock ej bifalla denna sträckning av Järnvägen utan föreslog istället att stambanan skulle dragas via Sigtuna till Uppsala, genom norra Uppland och Västmanland fram till sjön Siljan i Dalarna.. Vid riksdagens möte 1865 - 66 väcktes ånyo motion om en järnväg genom södra Uppland. Då emellertid penningställningen var dålig ansågs icke att medel skulle anslås till byggandet av denna bana. Möjligen kunde tänkas en bana utgående från trakten av Tureberg på den planerade norra stambanan och sedan vidare mot Sevalla kyrka. 

Kungl. befallningshavaren i Västmanland framhöll i sin årsredogörelse år 1866 att det var märkligt att denna landsända, som sedan uråldriga tider genomskurits av rikets förnämsta handelsvägar och som producerade produkter från såväl jord- som skogs- och järnbruk, icke för länge sedan erhållit en järnbana som förband norra mälarlandskapen med rikets huvudstad. Möjligen kunde detta bero på förutfattade meningar om att alla varor lämpligen kunde fraktas sjövägen. Han framhöll även att de oerhörda framsteg järnvägen berett de provinser, där den redan genomlöpte, kunde ge även denna landsända oanade möjligheter att utvecklas, om en järnbana byggdes från Stockholm norr om sjön Mälaren till Västmanland. 

Ingen stambana byggs längs norra Mälarstranden
Ledande män inom Stockholms stad, såsom överståthållaren, friherre G. Bildt och revisionssekreteraren Albert Lindhagen, började nu istället arbeta för en enskild järnväg mellan Stockholm och Köping, med anslutning till Köping - Hults järnväg och grenbana från Sevalla till Ängelsberg och där ansluta till den befintliga banan till Norbergs bergslag. Uppdrogs åt majoren Cl. Adelskiöld att göra undersökningar och kostnadsberäkningar. I nov. 1870 kunde inbjudan till aktieteckning utfärdas för Stockholm - Västerås - Bergslagens (SWB) järnvägs AB och i Jan. 1871 konstituerades bolaget och fick sitt säte i Stockholm. 

Kostnadsförslag
Kostnadsförslaget upptog för linjen fram till Sevalla kyrka 3.407,000:-. Inköp av mark var ej inräknat i detta belopp. I maj månad 1871 var planerna klara att järnvägen skulle utgå från stambanan vid Karlberg över Almare-Stäket, Kalmarsand och Yttergran till en punkt vid Tillberga kyrka. Rälsvikten skulle uppgå till 16 skålp. per fot ( c:a 21 kg/m). Viadukter av trä under och av järn över lägsta vattenytan skulle uppföras över den så kallade Ryssgraven nära Kungsängen och över Ekolsundsviken. 

Banan planeras
Många meningsskiljaktigheter uppkom om banans byggnad. Direktör Agrelius ansåg att banan borde byggas solidare. Rälsvikten skulle höjas till 19 ½ skålp. per fot (ca 26 kg/m) för att 31-tons lok skulle kunna framföras på banan med en hastighet av 40 eng. mil/t (64 km/t). Bankfyllning borde användas vid Ryssgraven och Ekolsundsviken. Vid urtima stämma 28/2 1873 avgjordes frågan till förmån för det dyrare förslaget. Detta jämte en del andra tillkommande utgifter medförde en brist i anläggningssumman på 2.500.000:- kr. Efter många besvärligheter med penningmedel och entreprenörer ombildades bolaget i oktober 1875 till SWB. Trafik AB, som övertog det tidigare bolagets alla förbindelser. För vinnande av tid vid byggnationen omstakades banan senare mellan Stäket och Kungsängen i dubbla S-formiga krökar varvid bankfyllningen vid Ryssgraven undveks. 

Invigningen
Allt eftersom byggnationen fortskred, började trafikeringen av banan. Den högtidliga invigningen skedde dock med kungligt extratåg från Stockholms Central den 12 dec. 1876 kl. 9 f.m. Ett uppehåll gjordes i Bålsta för intagande av frukost på järnvägsrestauranten samt ett uppehåll i Enköping, där frukt och vin serverades. Vid ankomsten till Västerås hölls invigningstal och konung Oscar II förklarade järnvägen invigd och öppnad för allmän trafik. Efter invigningen följde gudstjänst i Västerås domkyrka samt serverades festmiddag i Rådhuset. 

Tidtabell
Den första officiella tidtabellen upptog ett tåg från Västerås kl, 9.48 på f.m. med ankomst till Stockholm kl. 1.49 e.m. samt ett tåg från Västerås kl. 4.25 e.m. med ankomst till Stockholm kl. 8,58 e.m. Tidtabellen från år 1884 upptar tre tåg i vardera riktningen mellan Stockholm och Enköping, Till Kungsängen ankom tåg från Stockholm kl. 9,09 och 10,24 på f.m. samt kl. 6.29 (18,29) på e.m. Från Kungsängen mot Stockholm avgick tåg kl. 6.22 på f.m. samt kl. 2,14 (14.14) och 8,31 (20.31) på e.m. Mellan Stockholm och Sundbyberg gick därutöver 7 lokaltåg i vardera riktningen. 

Biljettpris
Biljettpriset mellan Kungsängen och Stockholm utgjorde vid samma tid i I klass 2:10, i II klass 1:65 samt i III klass 1:10 

Lokomotiven
Som dragkraft användes under den första tiden ånglok av engelsk tillverkning till ett inköpspris av 29.737:75 kr, Senare beställdes nya lok som kunde gå med en hastighet av 60 km/ t och som kunde draga 250 ton. Priset för dessa var 41.340:75 kr. Från år 1890 levererade Nyqwist & Holm i Trollhättan persontågslok och från år 1907 maskinfabriken i Falun lokaltågslok för förortstrafiken mellan Stockholm och Kungsängen. 

Elektrifiering
Åren 1946-48 skedde elektrifiering av tågdriften. 

Personvagnarna
De första personvagnarna byggdes av Atlas verkstäder i Stockholm. De var 2-axliga och 8 meter långa samt försedda med fyra fönster på varje sida. Antalet sittplatser varierade mellan 40 och 60 beroende av sätenas placering. De första boggievagnarna levererades år 1891 och de insattes givetvis i snälltågen mellan Stockholm och Köping. I mitten av 1930-talet började moderniseringen komma i form av stoppade och skinnklädda säten i 3:e klass snälltågsvagnar. I lokaltågen fick man stoppade säten först omkring år 1950. 

Dubbelspår
För att kunna tillgodose den ökande trafiken till förortsstationerna byggdes dubbelspår mellan Stockholm och Spånga år 1908. Utflyttningen bortom Spånga mot Kungsängen kom igång långt senare och resulterade i dubbelspår till Kallhäll år 1964. 

Statens Järnvägar tar över
Det av riksdagen beslutade förstatligandet av alla enskilda järnvägar drabbade Västeråsbanan den 1/7 1945. Några stora förändringar innebar ej detta varken för trafikanterna eller för personalen. 

Pendeltåg
Pendeltågstrafiken började den 23/5 1968 med genomgående lokaltåg Kungsängen - Södertälje. Detta ändrades redan efter ett år, då Kungsängen-pendlarna endast gick till Stockholm, medan istället Märsta fick genomgående tåg till Södertälje. Numera är Kungsängen-pendlarna genomgående till Västerhaninge. 

Godstrafiken
I och med beslutet om pendeltågstrafik och byggandet av ny lokaltågsstation i Kungsängen överflyttades all vagnslast- och fraktstyckegodstrafik till Bro, som då fick överta allt tyngre gods inom kommunen, medan persontrafiken koncentrerades till Kungsängen. Till KF:s storlager i Bro går dagligen ett godståg i vardera riktningen medförande ca 40 vagnar. Persontrafiken vid Bro upphörde helt år 1972. 

Stationspersonal
Personaluppsättningen i Kungsängen var från starten 1876 och till omkring 1950: en stins, en kontorist samt två stationskarlar. Största personalstyrkan var det mellan åren 1967 och 1973 med 9 man. I Bro fanns från början lika många man som i Kungsängen men minskade i början av 1960-talet till tre man. I dagens läge med KF:s storlager med i bilden har man en särskild expedition på KF med en SJ-man, en godsexpedition i Bro med en man samt två växlare för godsvagntjänsten. 

Tekniska data:
Största lutning 10 o/oo
Minsta kurvradie 300 meter
Rälsvikt 27,7 kg/m (byttes under hand till 31,23 kg/m)
Från år 1922 byttes all räls till sådan av 40,50 kg/m utom på sträckan Stockholm - Bålsta, där det var större belastning. Rälsvikten blev 43,50 kg/m.
Svängbron vid Stäket: Två fasta spann om 14,1 meter och två rörliga spann om 9,65 meter.
Största hastigheten på banan var från början 40 km/t men ökades under hand till 60 km/t för att från omkring 1910 öka ytterligare till 90 km/t.
För närvarande är största hastigheten för vissa tåg 120 km/ t. (1979) 

Lokaltrafikens förändringar under åren framgår av nedanstående tablå:
 
År 
 

 

Restid Sthlm- 
Kungsängen 
 
Antal resande i medeltal per dag  Antal tåg i 
medeltal per dag 

 
1876 1 tim 40 min
2 par
1884 45 min - 3 par
1935 45 min
15 par samt några direktgående
1950 45 min 320 25 dito
1962 45 min 770 25 dito
1967 43 min 1500 30 dito
1968 32 min 1773 30 dito
1971 32 min 3895 38 dito
1974 29 min 7250 40 dito

Till UKF:s startsida          Till Kommunikationer i Upplands-Bro               Till Ämnesområden