Karta över Ådö-Låssa-Bro      ur Vad hände egentligen? Del 1 1990
/hembygd/ado-karta.htm

UKF:s Startsida         Ämnesområden     Till huvudartikeln Ådö i slutet av 1700-talet

Kartan illustrerar artikeln om Ådö i slutet av 1700-talet
Börje Sandéns kommentarer till artikeln om Ådö
Kartbilden har på flera sätt ändrat sig sedan Per Ljungs tid. Torp och andra platser som är omnämnda i handlingarna finns inte alltid kvar eller har ändrat namn. Den framtagna kartan grundar sig på äldre kartor, främst den ekonomiska kartan från 1860 och en generalstabskarta från 1873. Ekonomidska kartan från 1981. Även Euréns ångbåtskarta från 1886, reviderad 1897, har varit till hjälp.

 Karta med ändrade namn i Mälarna-Ådö

Wärcka- finns ej kvar
1860:
Werka - låg invid stranden söder om Verkaviken, ekonomisk karta, ej exakt nuvarande Björknäs
1873:
Werkarne, på samma plats, Topografiska Corpsens karta, uppmätt 1845, öfversedd 1866
1932
Namnet ändrat till Björknäs, byggnaderna rivna. Nya uppförda österut. OBS. Ett annat Björknäs finns 1 km norr om Verkaviken. Se nedan. Namnet Verkarne återfinns öster om Stallängsviken 1 km norr om Ådö som benämning på nuvarande stället Ekbo.
1981:
Kallas Björknäs gård. Namnet Verkarna är ägobe­teckning på hela området kring Stallängsviken
 
Verka/Werkarne är ett ej så ovanligt namn. Knut Westman, som forskat kring ortnamn av detta slag, anser att det har med fiskeverk att göra, ej kvarnverk Det var alltså fråga om fasta fiskeanordningar i form av pålar och ris där fisken gärna samlades.
 
Sätra - finns ej kvar
1860:
Omedelbart intill vägen Säbyholm - Ådö, omedelbart norr om nuvarande sommarstugeområdet Sågbacken.
1873:
Gårdstecknet kvar utan namn
1932:
Gården borta, flyttad österut med nytt namn: Björknäs. Sätra står inom parentes
1981:
Björknäs
 
Stora Granskog - även nu benämnt Stora Granskog, 300 m SV om Tammsviks huvudbyggnad.
 
Lilla Granskog - finns ej kvar, namnet överfört på intilliggande torp
1860:
Omedelbart intill Ådö-vägen 200 m V om Stora Granskog
1873:
Ingen markering
1932:
Namnet flyttat till torpet strax S om Stora Granskog 1951:
OBS. Namnet Granskog används nu på en byggnad från 1940-talet vid Hack­holmssund. Under de senaste åren har anläggningen blivit intern konferensanläggning för ett internationellt storföretag
 
Freden - namnet bevarat i Fredens hage nära Kvis­tabergs observatorium
1860:
Torp, i kurvan norr om infartsvägen mot Rättarboda intill busshållplats. Skolhus angivet i Fredens hage strax bortom infartsvägen till Kvistabergs observatorium.
1873:
Tecken för hus och skola
1932:
Inga karttecken kvar
1981:
Fredens hage
 
Rönnskär - nu Stora Notskär
1860:
Rönnskär
1932:
Ändrat till Stora Notskär
1981:
Namnet Rönnskär överfört till förutvarande nordliga spetsen av Gräsholmen
 
Stora och Lilla Gräsholmen - nu Gräsholmen
1860:
Sund mellan Stora och Lilla Gräsholmen
1873:
Sund mellan Stora och Lilla Gräsholmen
1981:
Lilla Gräsholmen förenad med Stora Gräsholmen och kallas nu Rönnskär. Ett exempel på landhöjnings effekt.
 


Kommenatarer till artikeln om Ådö i slutet av 1700-talet

Ny kunskap om bygden
Den tid av Ådös månghundraåriga his­toria som Agneta och Gunilla valt att berätta om i vår första bok ger många roande inblickar i människors levnadsförhållanden, men deras studium ger också ny kun­skap om lokalhistorien, eftersom Ådös gårdshandlingar nu för första gången blir kända och publi­cerade. Hittills renskrivna handlingar finns tillgängli­ga på biblioteket eller hos UKF för den som vill studera dem närmare.

"Nyupptäckt" tegelbruk
Runt Mälaren finns utmärkt lera för bränning av tegel. Till de första och ännu bevarade tegelbyggnader­na brukar man räkna Mariakyrkan i Sigtuna och Skokloster, förutom Storkyrkan i Stockholm. Det var utländska munkar som tog hit konsten att bränna tegel. De flesta större gårdarna i Upplands-Bro har haft egna tegelbruk, och många har varit i drift ända till början av 1900-talet. Det tiotal tegelbruk som markerats på kommunens turistkarta har nu genom studierna av gårdsarkivet kunnat kompletteras med ännu ett bruk. Det låg vid Hackholmssund. I terrängen kan man se var leran tagits. Enligt en handling i Ådös gårdsarkiv slog man årligen "80 000 murtegel, vartill ler, sand och skog fås på gårdens ägor".
 
Namnet Freden - Fredens skola
Uppkomsten av namnet Freden är en intressant biprodukt från studierna av Ådös gårdsarkiv. Fredens skola var benämningen på den första folkskolan i Bro-Lossa. Den fick sitt namn eftersom den byggdes i torpet Fredens hage, ett namn som lever kvar ännu på den senaste ekonomiska kartan från 1981. I hagen kan man fortfarande se rester av husgrund och plan­teringsland.
     Men varifrån kom själva namnet Freden? Som allmän förklaring till platser med detta namn brukar man framhålla att en åker eller ett fält skulle fredas mot de betande djurens framfart genom att man satte upp stängsel runt inägorna. Man hägnade således in det markområde som man ville skydda ("inäga") och stängde därmed "ut" kreaturen. Inte förrän 1857 kom en ny lag som sa, att i fortsättningen var det kreaturen som skulle stängas "inne".
     Genom Ådö-dokumenten får vi veta, att socken-skräddaren, som bosatte sig vid häradsvägen skulle vakta grinden på vägen utanför hans bostad, så att inte Husbys och Qvistas kor gick in den andras område, och att han till stängsel för nyodlingen - för att freda sig mot kreaturen - fick ta virke i Qvistasko­gen. Grindstolparna, som stod på var sin sida om vägen just där ägogränsen korsar vägen, finns bevarade. De flyttades till Hammartorp när vägen breddades omkring 1936. De är gjorda av ek och har motstått tidens tand. Denna nyodling med sina små inägor uppe i skogsområdet mellan Bro och Låssa - där krea­turen hade företrädesrätt - skulle enligt dokumentet kallas Freden.
 
Häradsväg - landsväg
I Ådö-materialet får vi en påminnelse om de gamla definitionerna på vägar i landet. Freden byggdes såle­des vid "häradsvägen", en väg som band samman sock­narna i ett härad, i detta fall Bro och Låssa. Dävensö­borna hade tilldelats det mycket viktiga vägunderhål­let på en sträcka av "landsvägen", en väg som gick mellan länen eller landskapen i landet. I Upplands-Bro fanns således bara en "landsväg", den viktiga vä­gen mellan Bergslagen och Stockholm. För att avsluta talet om vägar vill jag nämna, att de flesta vägarna var "byvägar", som gick mellan gårdarna i socknen.