Väggbyggnad II - artiklar  
/subjects/vagbyggnad2.htm

UKF:s Startsida         Ämnesområden


Landsh. Kraemers årsberättelser ang, vägbyggnad i Bro härad 1845-56
Ur Hushållnings-Sällskapets årsberättelser

VÄGAR. Dalkarlsbacken - Långsandsbacken - Knektbacken - Aspviksbacken - Kalmarsand
Anteckn B. Sandén 95-10-22 i dBASE IV
Konverterat från dBASE: copy MEMO ant to d:\texter.avh/vägar/vagar.txt
Öppnat i AmiPro som ASCII-8-bit| sparat till Word som xxx.doc|
Sök&Ersätt styckeslutstecknet 2003-01-18 (ett "i" med bakvänd accent)


Häfte 28. sid 32. Årsberättelse 1845            KALMARSAND
För den nya väganläggningen mellan Grans och Tibble gästgivargårdar, vartill K.M. nådigt beviljat ett statsanslag av 13.000 Rdr Bko utan återbetalningsskyldighet, hava redan 8.000 Rdr Bko blivit under förra sommaren och hösten använda, och är en stor del av den nya vägen redan färdig.
   Utförandet av detta arbete har mött stora naturhinder, skarpa berg m.m., men anses de återstående 5.000 Rdr möjligen tillfyllest för att nästa sommar kunna fullborda denna väganläggning, som onekligen åstadkommer en ganska stor förbättring för allmänna rörelsen, samt framtida lättnad för de väghållningsskyldiga, och kommer även att äga den fördelen, att den nya vägen blir särdeles angenäm, såsom gående genom en skön och härlig trakt.


DALKARLSBACKEN - LÅNGSANDSBACKEN - KNEKTBACKEN
Häfte 28, sid 33, 1846
Årsberättelse 1845
Sedan H.M. nådigt beviljat 500 Rdr Bko att användas till undersökningar för beredande av arbetsförtjänst inom länet, har Hr Förste Lantmätaren Fallk efter Konungens Befallningshavandes förordnande uppgjort plan- och profilritningar genom mät- och avvägningar av åtskilliga väldiga backar inom Bro Härad, och häröver inlämnat kostnadsförslag uppgående till förändring och sänkning av:
- Dalkarlsbacken Bko Rdr                       16.594:16
- Långsandsbacken d:o                              6.047:-
- Knektebacken d:o                                   6.559:4
eller tillsammans                                       29.200:20
 
Samtliga väglottsägare äro sammankallade till slutlig överläggning i ämnet den 30 dennes (januari?); varefter handlingarna i vanlig ordning komma att underställas K. M:ts nådiga prövning.


Häfte 29. sid 42, 1847    KALMARSAND - SJÖÄNDABCKEN
Årsberättelse 1846
Den i förra berättelsen omnämnda och redan år 1845 påbörjade nya väganläggningen från Grans gästgivargård, genom en särdeles vacker trakt av Calmare socken, utmed Mälaren fram till Ullevi skog, är så fullbordad, att H.M. Konungen vid resa från Norrige sistlidne höst kunde densamma begagna.
   Flera backar, varibland den besvärliga Sjöända-backen, äro förbigångna. Företaget, huvudsakligen utfört under Krono-Länsman Julins ledning, har mött högst svåra, oförutsedda hinder vid sprängning av ett i Mälaren utskjutande berg, samt förorsakat högst betydligt arbete även genom åtskilliga andra omständigheter, varibland må nämnas genomskärningen av flera betydliga jordhöjder m.m.

Häfte 29. sid 42. 1846       RYSSGRAVEN - KNEKTE- , LÅNGSANDS-  DALKARLSBACKEN
Vägomläggningen från Tibble gästgivargård fram till Ryssgraven förbi Knekte- och Långsandsbackarna, vilka utgjort ett väsentligt hinder för vägfarande, är under året börjad och fullbordad. Arbetet har med statsanslag av 12.259 Rdr Bko blivit förtjänstfullt utfört av Herr Löjtnant Bergenstråhle under Departements-Chefen och Riddaren Tauvons (Toresta, anm. BS) nitfulla ledning.
   Att till Dalkarlsbackens sänkning ett kostnadsförslag blivit uppgjort till 16.954 Rdr 16 sk. B:ko, omnämndes redan i sista årsberättelsen. Arbetet har dock icke kunnat påbörjas, ty i anseende därtill att en fördjupning av ända till 20 fot ifrågakommer, har ytterligare undersökning rörande verkställigheten av nämnda sänkning ansetts nödvändig, för att utröna huruvida, vid den ifrågavarande fördjupningen, berg möta eller ej. För sistnämnda ytterligare undersökning har Kongl. Maj:t Nådigst beviljat ett statsanslag stort omkring 3000 Rdr B:ko, och Herr Kapten Sundmark fått i uppdrag att samma undersökning verkställa.


Nödhjälpsarbete - Pungpinan - ASPVIKSBACKEN
Genom Konungens Befallningshavandes utmärkta nit att bereda arbetsförtjänst åt behövande, och samtidigt främja Länets framtida väl genom underlättade kommunikationer, hava kontrakter ytterligare blivit avslutade om kringgående eller sänkning av ännu flera backar dels på allmänna landsvägen mellan Västmanlandsgränsen och Tibble gästgivargård - såsom Pungpinan och Aspviksbacken dels ... vartill Nådigast beviljats ett statsanslag stort 10.959 Rdr 32 sk. B:ko och äro dessa arbeten så ordnade, att desamma under nästkommande sommar över hela linjen kunna fullbordas.


Häfte 32, 1850
Årsberättelse 1849
Behandlar inte vägväsendet


Häfte 34. 1852                DALKARLSBACKEN
Årsberättelse 1851
Till den mellan Tibble och Stäket belägna Dalkarlsbackens sänkning m.m. har Kongl Maj:t Nådigst beviljat ett anslag av 30.000 Rdr Bko. Arbetet kommer att påbörjas i vår och skall till den 1 okt 1854 vara fulländat.


Häfte 35 1853                 DALKARLSBACKEN
Årsberättelse 1852
Den enda egentliga backe, som å allmänna landsvägen inom Länet ännu finnes kvar, den s.k. Dalkarlsbacken i Bro Härad, är även under ombyggnad, vartill Kongl Maj:t nådigst anslagit 30.000 rdr bko.


Häfte 36
årsberättälse 1853
Ingenting sägs om vägbyggnader
Däremot diskuteras den tilltänkta järnvägen, som i trakten av Ekolsund skulle dela sig mot Enköping resp Uppsala.


Häfte 37
Årsberättelse 1854
KALMARSANDS-vägen - DALKARLSBACKEN
"Beträffande de sålunda tillvägabrakta vägförbättringarna må särskilt ihågkommas den nya och kostsamma 3/4 mils långa väganläggningen från Gran till Ullevi skog förbi Calmarsand, vilket arbete utförts med ett statsanslag av 50.000 Rdr Bko, samt några natura-prestationer av häradsboerna, vidare sänkningen av den mellan Stäket och Tibble belägna ytterst svåra Dalkarlsbacken, vilket arbete ej är fullt avslutat och vartill erhållits ett statsanslag av 30.000 Rdr Bko"
"... Den nya väganläggningen förbi Calmarsand ... lämnade arbetsförtjänst åt stora skaror behövande ..."
ERIKSUND - STÄKET
"... genom upprensning av passet vid Erikssund och upptagning av en ny avloppskanal vid Stäket, till vilket senare arbeten erhållits 39.000 Rdr Bko statsanslag."


Häfte 38, 1856                     JÄRNVÄGEN
Årsberättelse 1855
Förslaget till järnvägens nya sträckning söder om Mälaren i stället för norr är en besvikelse och man bildar en kommitté för att kunna påverka utvecklingen i positiv anda


Häfte 39, 1858                     DARLKARLSBACKEN
Protokoll 1856
Bro och Håbo häraders Hushållsnämnd 6 dec 1856
Dalkarlsbacken har under året fullbordats och av vederbörande myndighet godkänd.
Årsberättelse 1856
Utförlig beskrivning av järnvägsfrågan, med bl a diskussion om banans dragning väster eller öster om Sigtunafjärden.
Med Ericsons förslag dras norra stambanan öster om Sigtunafjärden och västra stambanan söder om Mälaren.


Häfte 40
Inget om kommunikationer i vårt område.
Häfte 41
Häfte 42