Ur "Ofrivillig resa till Sibirien" av Andrej Amalrik 1970
Av Börje Sandén
/nya/amalrik.htm

UKF:s startsida      Ämnesområden     Till huvudartikeln     Nestorkrönikan


* Amalrik berättar om sitt historiska verk "Normannerna och Kiev-Riket.
* Vem var Andrej Amalrik?  Författarpresentationen i boken 1970
* Hur gick det för Amalrik?   Artikel Nationalencyklopdin


Amalriks berättar om sitt historiska verk "Normannerna och Kiev-Riket.
År 1961 ville jag skicka mitt historiska arbete "Normannerna och Kiev-Ryssland" till den danske slavisten professor StenderPetersen, med vilken jag brevväxlade. Att skicka det per post ansåg jag vara meningslöst, och jag beslöt därför att be den danska ambassaden i Moskva att hjälpa mig. Jag gick själv med brevet med min anhållan till ambassaden, återigen för att inte blanda in postverket. Efter en del käbbel med polisen som hade vakten utanför ambassaden lyckades jag till sist få in brevet genom brevspringan i ambassadens dörr. Jag blev omedelbart anhållen och förd hit till 6o:de avdelningen, där en tjock major ur den avdelning av säkerhetstjänsten som svarade för skyddet av diplomatiska kåren, länge försökte att få ur mig vad jag hade skrivit. Jag sa att jag bara hade tackat ambassaden för att den tidigare hade givit mig professorns adress, varpå man släppte mig. Ambassaden gav först sitt samtycke till att skicka över mitt manuskript och en ambassadtjänsteman kom hem till mig och hämtade mitt arbete och ett brev till Stender-Petersen. Men antingen misstänkte man senare på ambassaden en provokation från min sida eller också ville man helt enkelt inte ha något att göra med förmedlandet av några som helst manuskript eller förstod av det bifogade brevet till professorn, att det var för detta arbete, som jag hade blivit avstängd från universitetet, i varje fall översände ambassaden, utan att underrätta mig om det, mitt manuskript till Sovjetunionens utrikesministerium, som omedelbart vidarebefordrade det till säkerhetstjänsten (KGB). Jag blev alltså tvungen att klargöra mina synpunkter för en sovjetisk säkerhetsman i stället för den danske professorn. Efter en vecka översände ambassaden också mitt brev till professorn till det sovjetiska utrikesdepartementet. Detta brev hade jag. förtigit vid mitt första samtal med säkerhetstjänsten. Därigenom fick jag det tämligen hett om öronen. Jag kan än i dag inte förstå, varför ambassaden, som först hade åtagit sig att förmedla manuskriptet, handlade på detta besynnerliga sätt och utlämnade mig åt KGB i stället för att helt enkelt återställa manuskriptet till mig, om den av någon anledning fann det besvärande. KGB skickade manuskriptet för expertgranskning. Efter att ha övertygat sig om att det inte innehöll några antisovjetiska utfall utan endast var en utredning av de slavisk-skandinaviska förbindelserna under 8oo-talet, återlämnade man efter några månader manuskriptet till mig med en rekommendation att inte göra några fler försök att skicka det utomlands. Allt detta kom jag att tänka på där jag satt vid bordet mitt emot den unge tjänstemannen.


Författarpresentation 1970 i boken "Ofrivillig resa till Sibirien av Andrej Amalrik
Manuskriptet smugglades ut ur Sovjet (tillsammans med manuskriptet till Amalriks bok "Kommer Sovjetunionen att bestå till 1984?", som utgavs på svenska 1970) och publiceras nu i flera länder, även i en rysk version. Boken har väckt den allra största uppmärksamhet i Europa och USA.
Andrej Amalrik började nämligen skriva sin bok i den kolchos i Si-birien, till vilken han som straff hade blivit förvisad. Han tillhör den yngre, konstnärligt inriktade intellgentsian i Moskva. Han har samlat abstrakt konst, som han också visat för utlänningar. Denna hans verk-samhet ådrog sig myndigheternas uppmärksamhet, och han fick upp-repade tillsägelser att föra ett mer ordnat liv. Våren 1965 anklagades han för antisovjetiskt och pornografiskt författarskap och för "dag-driveri". Han fälldes och förvisades till Sibirien.
Där satte han sig alltså att berätta: om rannsakningshäktet i Moskva med dess prostituerade och narkomaner, om polisens metoder och domstolens handläggning av målet, om resan till förvisningsorten och - framförallt - om livet i kolchosen, en sällsynt nedstämmande till-varo. När man läser Amalriks skildring kunde man känna sig förflyt-tad till Gogols 1830-tal, om inte Amalriks bild vore så mycket dystrare. Hans bok är en enastående berättelse om en intellektuells situation i Sovjet, en lugn och saklig berättelse, men under lugnet skälver berät-taren av indignation över det myckna upprörande som han ser och direkt möter.
Amalriks namn har på sista tiden ytterligare aktualiserats genom det från Ryssland till Amerika utsmugglade TV-programmet i vilket han och två andra intellektuella öppet tagit till orda mot förtrycket av den andliga friheten i Ryssland. Han har nu arresterats på nytt.


Hur gick det för Amalrik? -  Nationallencyklopedins ord 1989
Amalrik [ema'1'rik], Andrej, 1938-80, sovjetisk historiker och regimkritiker. I essän Kommer Sovjetunionen att bestå till 1984?(1969) förutspådde A. Sovjetunionen snara sönderfall till följd av militär konflik med Kina och inre splittring. I boken Ofrivillig resa till Sibirien (1970) beskrev ha sin period i förvisning 1965-66. A. var även aktiv inom den grupp oppositionella som verkade för att Helsingforsavtalet skulle efterlevas. Han dömdes under 1960- och 1970- talen vid en rad tillfällen till fängelse eller arbetsläger för antisovjetisk verksamhet, och 1976 tvingades han i exil. A. fortsatt sitt politiska arbete i utlandet. Han omkom under mystiska omständigheter vid en bilolycka i Spanien 1980.