Kungsängen - Vad gamla röster tala, ur Widman 1927
lokalhistforsk/kungsangen_widman.htm

UKF:s startsida      Lokalhistoria - forskning och källskrifter       Ämnesområden

S1-Kungsängen.      Gammal anteckning   OCR-läst 2005-11-18      g6:3
fil: Anteckningar om Kungsängen.doc    textfil6.dbf

 
ur Widman: Vad gamla röster tala, 1927
Kungsängen.
 
SKOLOR
1816.   stuga upplåtes i Tuna by.
            - tydligen mest barn där (?)
1842    Sockenstugan tycks användas som skola, för lärarens del inköps kammaren i sockenstugan,
             och de hus som en tidigare organist Gillberg uppfört
1859     Ny skolbyggnad klar
             - Frågan om småskola ej aktuell, eftersom hittills alla som kommit till kyrkskolan sedan 1843
             (då fasta skolan togs i användning) redan kunnat läsa.
1877    Beslut om nytt skolhus vid östra gaveln av det gamla
1905    Beslut om småskola vid Skälby
1908    Ryssgravens småskola klar
            Tillbyggnad av kyrkskolan klar
 
VILLASAMHÄLLET
 
1819     Stäket arrenderar Kungsängen
1882     "Anmälan av komminister Johan Wedberg att för en tid av 50
             år upplåta en del av beteshagen till sommarbostäder"
1921     Medel anslås för stadsplan till Kungsängens villasamhälle 1924 Tillstyrks upplåtandet av
              tomter på prästgårdsmarken 1925 Kommunen inköper stadsplaneområdet. 112.287 kr
1845      Större jaktdrev mot vargar
             - Förslag om upphävande av årliga skallgångarna på varg 1846
             Bifall om ytterligare ett skall till vargars utrotande
1858     Letskallen har visat sig ändamålslösa. Skall inte längre hållas
 
LEVNADSFÖRHÅLLANDEN
 
1817    Bildas förening för lyxens inskränkande
1826    Antags ny byordning
 
Nykterheten
1837    Ifrågasätts om krogen vid Tibble behövs. Svar: borde ej indragas:
            till den resande allmogens tjänst
            den enda krogen i pastoratet
1853    Pastorn är bekymrad över supandet vid Tibble, helg och söndagar besöks den av tjänstefolk
            och arbetskarlar. Han vädjar till husbönderna att med den rätt legostadgan ger försöka hindra
            tjänstefolket att gå till krogen
 
Handelsbod
1855     Lanthandel har funnits en tid vid Högnäs, Dahlgren, han får avslag på ansökan om försäljning
             av brännvin, trots att "denne landthandlare vore ordningsälskande och redbar"
1861     Fråga om läkares antagande
 
Fattigvård
1816    En kvinna skulle få fattighjälp om hon visade större vördnad för gudstjänsten och
            salighetsmedlen, samt mera vårdade sig om döttrarnas uppförande
1819    Beslut om byggande av fattigstuga.(bör ha funnits förut: ev. se karta 1755, otydligt)
 
Hungersnöd
1845    Väntad hungersnöd, missväxt sistlidna år
           - Staten erbjuder räntefria lån för inköp av utsäde. Anses ej behövligt med lån eftersom
            hela socknen ägs av Ugglas och Lantingshausen, vilka förmodas gå i borgen
            - en månad senare: af Ugglas gav sina arrendatorer utsäde
1846    Valdes nödhjälpskommitté
 
Om oringade svin
1849     Böter 12 sk för oringade svin på marker som är icke frusna
 
VÄGAR. BROAR
 
1846     erhålles statsbidrag till allmänna landsvägars förbättring
             - Dalkarlsbacken, Långsandsbacken, Knektbacken
             - Landsh. Kraemer: sänkning och omläggning av inom Uppsala län befintliga stora backar på
             vägen Stockholm - Västerås 1849 Bro över bräddavloppet vid Almare-Stäket

1852    30 000:-för vägomläggning till undvikande av Dalkarlsbacken
1860    Begäran om statsanslag för ny brobyggnad vid Stäket
…………………………………………………………………………………………..
S1 KUNG2
Speciella samhällsfunktioner för Kungsängen/Tibble
< gästgivargärden
< postgården
< sjukstugan
 
Kyrkskolan, omkr 1870, tillbyggt 1912
Skälby småskola, 1910
Stäkets småskola, 1905, bör vara Ryssgraven

Kommunalhuset, inköpt 1942
Pensionärshemmet / sjukstuga, 1909, rev 1947

Aspviks kvarn. 1700-talet, ombygd 1914
årl. kap. 70 000 kg mjöl
3 par stenar, valsstol, 2 grynverk, skal- och spetsmaskin havrekross och triör, plansikt m fl moderna siktar, 2 turbiner, 1 elmotor 45 hkr
19 m fallhöjd

Lundins affär, 1909, poststation 1947, grundad 1905 (Högnäs)
Speceri- kött- o manufakturaffär, bensinstation
Lindermans, Speceri- kött- och diverse, 1904, grundad 1922.
Beckman 1917, Velociped o järnaffär
Mjölk och Speceriaffär, Greta Lindberg, gr 1937
 
Frågor:
Eken, Skogshäll 1 m fl, uppförd. 1880
Näckudden, (?) där Barlack bodde ?
23 villor byggda tiden 1903 - 1919 + gjuteriet
före 1903: Långsand, Klockargärden, Knektbacken, Hemb. gärden, Komministergården, Näckudden.(?),Stäksbacka Järnvägsstationen
 
…………………………………………………………
S1-KUNG 3  ANTECKNINGAR OM KUNGSÄNGENS SAMHÄLLE ur sockenprotokoll, Widman 1927
Sommarbostäder på 50 år i beteshagen: Prästhagsvägen, 1882
Johan Wedberg, komminister
ego: hur många byggdes ? Stäket arrenderar Kungsängen, 1819
1921.    Medel anslås till stadsplan för Kungsängens villasamhälle
1925.    Inköp av prästgårdens utmark, dvs stadsplaneområdet