Korsängen - Kongsängen - Hovstallängen  i Upplands-Bro
/lokalhistforsk/korsangen.htm

UKF:s Startsida   Lokalhistoriskt forskningsmaterial     Lokalhistoriska artiklar


Korsängen - Kongsängen - Hovstallängen
 
De jordeboksuppgifter som ligger till grund för denna analys kommer från länsmuseet
Detta arbetsmaterial fick Börje Sandén överta från länsmuseet före 1990, det år då hela materialet infördes i UKF:s databas.
jb: 1875 - 1825 - 1760 - 1686 - 1613 -1583 - 1583 - 1547 - 1543 - 1542 - 1541/1540-
ml = mantalslängd? 1650 och ghj = ?
För analysen finns också handlingar i UKF:s databas = bl.a. handlingar ur Svenngårdska samlingen
 
Det finns två kungsängar i Kungsängen:
1) Kungl. Maj:ts äng eller Arvedsängen (tolkat som arv och eget-ängen)
2) ”Korsängen - Kongsängen kallad” (på karta 170?) och Hovstallängen (Sven Beckman)
 
OBS. Om Arvedsängen skulle vara detsamma som Gustav Vasas Arv och Eget är det märkligt att den inte omnämns redan på 1500-talet, vilket Korsängen (sedermera Kungsängen/Hovstallängen) gör
 
Kungl. Maj:ts äng finns 1686 i det urval av årtal som valts av länsmuseet för jämförande analys av bebyggelsen i Upplands-Bro- den finns inte 1613.
Korsängen omnämns första gången 1557
OBS: den finns alltså före Gustav Vasas död
--  sammanblandning?
- Korsängen säljs "till frälse" 1907, då den benämndes Hovstallängen
- Sven Beckman köpte 1919 sin tomt från det som kallats Hovstallängen

1821-10-10
Memorial angående reparation av höladan på Korsängs hovstalläng,
jämte andra handlingar,
 
1701-05-27  häradsrättsprotokoll
Befallningsman Litz begärde, att det skall bli infört i protokollet, att länsman Johan Brant har mottagit 128 daler, som skall utbetalas till allmogen för de dagsvärken de gjort på kronans äng, Korsängen.
 
Att Korsängen var en kungsäng redan 1615 framgår av nedanstående:
1615-07-05
Till Björn Christiersson att han förhåller bönderna i Håbo härad att de såsom i fjol, bärga konungsängarna i Näs socken. 5 juli 1615.
   ”Må  I veta Björn Christierson, att I skall tillsäga häradsborna, att de, bärgar Korsängen i Näs socken, även som förra året skedde. Detta skall efterkommas. Gud befallandes.
Datum ut supra. ”                
 
Ur jordeboken 1700
Tilökte Räntor
Korsängen         räntar       120 lass hö
Strömsängen     räntar          31 lass hö
Fergkarlsängen  räntar         10½ lass hö
Kongl: May:t Äng               15 lass hö
Summa Engar             4
 
1809-05-16
bifallas, likwäl med förbehåll, att efter anställande Besigtningar, erforderligt wirke icke till stängsel omkring Hofstallängen, Korsängen och de allmänna Broar i Häradet,
 
Slutsats: Korsängen - sedermera Kongsängen - finns i jordeboken 1557, men inte 1550. Den har således tillkommit under Gustav Vasas tid.
Arvedsängen = Kungl- Maj:ts äng - nämns först 1686, nämns ej 1613.