Kulturnämndens i Upplands-Bro - första kulturprogram med kommunalt anslag
En programförklaring
hembygd/kulturnamnd/kulturprogram_1968.htm

UKF:s Startsida    

Nedanstående sammanfattning skrevs av nämndens förste ordförande Börje Sandén  inför genomförandet av Kulturnämndens första kulturprogram med särskilt anslag (9000:-)  från kommunfullmäktige för år 1969. Kulturnämnden hade bildats 1968 genom att sittande biblioteksnämnd fick status av kulturnämnd. Biblioteksnämndens ordförande avsade sig ordförandeskapet. Nämnden leddes under sökandet av ny  ordförande av  v.ordf. Rickard Mårtensson.
     Börje Sandéns bevarade protokoll med officiella
och personliga skrivelser  finns i UKF:s arkiv

Några tankar kring kulturnämndsarbetet i Upplands-Bro
Av Börje Sandén 1969  
 
Kulturnämnden består av 7 ledamöter (4 socialdemokrater och 3 borgerliga) och lika många suppleanter. Ordföranden (fp) och v. ordf. (s).
 
Inledningsvis presenteras § 2 i kulturnämndens reglemente:
Kulturnämnden, som skall främja och med uppmärksamhet följa utvecklingen av kulturlivet i kommunen, åligger att
1. Handlägga frågor rörande kommunbiblioteket.
2. Att skapa ett arkiv av text- och bildmaterial från kommunen rörande olika tidsepoker och miljöer.
3. Att yttra sig över konstnärligt eller kulturhistoriskt värdefulla eller särskilt framträdande miljöer i samband med kommunens planerings- och utbyggnadsarbete samt yttra sig över förslag till namn på vägar, offentliga byggnader etc.
4. Att i övrigt handlägga frågor för främjande av konst, teater, film, musik och övrig kulturell verksamhet, vilkas ombesörjande inte uppdragits åt annan nämnd eller styrelse.
...
Biblioteket.
Kommunen har huvudbiblioteket förlagt till Bro med en filial i Kungsängen. En mindre bokbuss betjänar vissa glesområden med en tur per månad. Bokanslagen får betraktas som mycket goda, störst bland Uppsala läns landsortskommuner och mer än dubbelt så stora som flertalet kommuners. Utlåningen per invånare är däremot låg, vilket torde förklaras av de små lokaliteterna och den därav följande svårigheten att ordna kulturaktiviteter i anslutning till biblioteken. Välbesökta sagostunder kan vi dock arrangera.
     Kulturnämnden har begärt att få nya lokaler i Bro och Kungsängen, och vi hoppas verkligen att de nya centra som planeras i Råby (Bro) och Kungsängen skall få bibliotek som närmast liknar "kulturhus" med möjligheter till många skilda aktiviteter.
     En lyckosam utveckling av biblioteksverksamheten beror på om kommunen vill satsa på en heltidsanställd bibliotekarie. I årets stat fanns inte rum för mer än en halvtids-tjänst, vilket inte lockat någon sökande. När detta skrivs har kulturnämnden återigen begärt tjänsten som heltidsbefattning, nu från 1 juli 1970
 
Kulturarbetet
När kulturnämnden 1969 fick sina första "kulturpengar" (9 000:-), tog nämnden som sin främsta uppgift att få till stånd kulturaktiviteter av skilda slag. Nämnden har ingen anställd "kulturarbetare" (förvaltning), varför det gäller att stimulera befintliga organisationer till att verkställa kulturutbudet.
     Hembygdsföreningen för en mycket aktiv verksamhet i sådant som annars skulle ligga inom kulturnämndens arbetsområde. Ett nära samarbete har etablerats, något som är så mycket lättare som hembygdsföreningens ordförande är suppleant i kulturnämnden.
Kulturnämnden har också aktivt stött bildandet av Upplands-Bro Musiksällskap och bidrar med pengar till dess verksamhet. På detta sätt har en ovanligt rik musikverksamhet förekommit under 1969 och 1970. Kulturnämndens ordförande är styrelseledamot i Musiksällskapet, varigenom samarbetet underlättas.
 
Musik
Musiksällskapet har nu en stråkorkester om c:a 15 man. Den kompletteras vid den stora vårkonserten (1969 och 1970) med blåsinstrument, trumpet, klarinett och flöjt spelade av inom kommunen bosatta personer. Vid konserten i Kungsängens kyrka den 12 april i år (1970?) deltog över 50 sångare och instrumentalister i slutnumret, vilket är ett gott betyg åt musik- sällskapet, som lyckats engagera så många frivilliga krafter. Musiksäll­skapet har för avsikt att utvidga sin verksamhet till andra former än traditionella konserter. En god början till det var en trivselafton med Mälarkvartetten i april.
 
Teater
Någon lokal teaterförening finns inte i kommunen, varför kulturnämnden själv måste finna former för teaterverksamheten. Riksteatern kan vi ännu inte ta emot men en påbörjad justering av scenen i Ekhammarskolan skall göra detta möjligt. I väntan härpå har kulturnämnden engagerat mindre teatergrupper och i vår kommer en amatörgrupp från Järfälla att framträda.
 
Konst
Kulturnämnden disponerar vid behov en utställningslokal i Ekhammarskolan och konstnärer i och utom Upplands-Bro har här möjlighet att utan lokal­hyra hålla utställningar. När detta skrivs pågår som bäst förberedelserna för en utställning av "Konstnärer i Upplands-Bro". Det är kulturnämnden som med detta initiativ vill stimulera "våra egna" till förnyad och utökad produktion av måleri, skulptur, textil och keramik.
 
Programblad
Kulturutbudet framgår för övrigt av de programblad som kulturnämnden utgett 2 ggr hösten 1969 och 2 ggr våren 1970. Kulturnämnden vill genom detta vara ett samlande organ för kulturutbudet, verkställt av lokala organisationer och kulturnämnden själv. Programbladet sätts upp på fasta annonstavlor i affärs- och banklokaler samt på kommunens anslagstavlor och det är vår förhopp­ning att allmänheten härigenom skall kunna hålla sig underrättad om vilka aktiviteter som bjuds ut.
 
Arkiv och dokumentation
Det är kulturnämndens uppgift att för kommande generationers skull skapa ett text-, bild- och ljudarkiv samt ge nuvarande invånare och framför allt alla nyinflyttade information om kulturhistoriskt intressanta miljöer. Kulturnämnden förfogar redan över några inspelningar med uppgifter om det gamla Bro och Kungsängen. För att skapa ett bildarkiv har vi vänt oss till en lokaltidning med en förfrågan om den tillsammans med kulturnämnden vill genomföra en tävling om de intressantaste bilderna från gångna tider avse­ende miljöer och byggnadsminnen samt arbete och liv.
     Kulturnämnden kommer också att hos fullmäktige begära att få medel till en kulturhistorisk inventering ledd av landsantikvarien i Stockholms län. Materialet kommer att presenteras i en inventeringsrappost av samma typ som naturvårdsinventeringen 1967. Kulturnämnden har också en kostnadsberäkning klar för en flygfotografering av Upplands-Bro, vilken också bör kompletteras med en markfotografering.
     Avslutningsvis skulle jag vilja uttrycka en förhoppning om att denna artikel måtte uppmärksamma Upplands-Bro-borna på att det faktiskt finns ett efter omständigheterna rikt kulturutbud inom kommunen. Beträffande inträdesavgifter till kulturella aktiviteter vill vi väl helst slippa dem helt, men när det av olika skäl är nödvändigt har vi börjat praktisera en så vitt vi vet ny ide med 5 kr/familj. Vi tycker inte att det skall bli dyrare för en familj om flera vill gå på arrangemanget. Det väsentliga är inte inkomsten utan besökarantalet.
                     
Börje Sanden
Ordf. i kulturnämnden
 tel 0758/40 515

OCR-läst 2012-01-22 och  2012-0618