Bebyggelseinventeringen i Upplands-Bro 1971-73 - begäran om anslag
hembygd/kulturnamnd/Byggnadsinventering1969_anslag.htm

UKF:s Startsida

Nedanstående begäran om anslag för en bebygglelseinventering bevljades. Kommunen har således landsbygdens dåvarande bybyggelse i stort sett bevarad. När den genomfördes hade militären redan tagit  över området. Hela byar  herrgårdar rev.  Enligt uppgift skall alla byggnader ha fotograferats av militären och finns troligen i fortifikationsverkets arkiv

Till Kommunalnämnden i Upplands-Bro

 

Undertecknade, som av kulturnämnden utsetts att utreda frågan om en dokumentation i ord och bild av Upplands-Bro kommun, vill härmed avge följande yttrande.

I den instruktion för kulturnämnden som beslutats den 11 dec 1967 står att läsa att kulturnämnden skall "skapa ett arkiv av text- och bild­material från kommunen rörande olika tidsepoker och miljöer"

Med tanke på. den snabba utvecklingen inom kommunen och de stora ingrepp och förändringar i landskapet som görs, är det av stort värde om ett basmaterial till detta arkiv snart kommer till stånd.

Insamlandet av detta material kan inte göras slumpmässigt utan bör bedrivas efter vissa principer. För att skapa denna grund har undertecknade ansett att en väldokumenterad och fackmässigt utförd kulturhistorisk inventering är nödvändig. I första hand kommer då byggnader och märkligare historiska minnesmärken att dokumenteras. Detta innebär att dessa uppmätas, avfotograferas och beskrivas. I vissa fall måste detta kompletteras med arkivforskningar för att utröna den historiska bakgrunden. Materialet pre­senteras sedan i en inventeringsrapport av samma typ som Naturvårds­inventeringen 1966.

Kontakter i ärendet har redan tagits med landsantikvarierna i Uppsala och Stockholms län. Arbetet med inventeringen kommer att skötas av Lands­antikvarien i Stockholms län av två anledningar, dels har man redan en väl utvecklad inventeringsavdelning, dels kommer kommunen nästa år att överföras till Stockholms län, varför originalmaterialet till inventeringen bör för­varas i Stockholm. Dessutom är man från landsantikvariatet intresserad av att: lära känna sina nya domäner. Inventeringen kan, om medel därtill beviljas, komma igång redan, under denna sommar. Av vad som sagts inledningsvis är det önskvärt att denna snabbt kan komma till stånd.

Kostnaden har erfarenhetsmässigt beräknats för inventeringen. Jämfört med andra kommuner inom Stockholms län uppskattas kostnaden till c:a 5 000:- för hela arbetat. Detta inkluderar då inventeringsrapport plus fotografiskt bildmaterial, uppmätningsritningar samt resultatet av enstaka arkivinsatser.

Beträffande Svea Livgardes områden inom kommunen är en inventering redan gjord och vi anser att denna bör infogas i en för hela kommunen omfat­tande inventeringsrapport.

För att erhålla ett översiktligt bildmaterial som skall visa dagens

situation inom kommunen, med byggnadsområden, fritidsområden och fortfarande öppna eller orörda marker, föreslås en flygfotografering av hela kommunen. Dessa fotografier borde också kunna vara till stor hjälp vid projekteringen av nya byggnadsområden. Fotografierna skall inte vara av karttyp med vertikal projektion utan skall i stället vara tagna snett nedåt. På detta sätt erhåller man en god. uppfattning av terrängförhållandena, markkaraktärer och nivå­skillnader.

 Kostnaden för denna flygfotografering beräknas till 2 500:- och inkluderar hyra av flygplan, fotografarvode samt bildrätt till materialet plus förstoringar av fotomaterialet.

Undertecknade anhåller härmed om att medel snarast ställes till förfogande för kulturnämnden, så att ovan anförda program kan påbörjas snarast möjligt

 

Sören Hallgren        Börje Sandén

     

Förlaga Börje Sandéns Pärm Kulturnämnd 1968-1970 flik 10