Fornborgar - beskrivningar (1)
(draginve.htm)

UKF: startsida     Det hände i Upplands-Bro    Rapporter     Ämnesområden      Fornborgar

Riksantikvariämbetes fornminnesregister:
Draget       Murberget                Sätra (Bro sn)

eller ...................................................

Upplands Fornminnes-Förenings Tidskrift XLIII - 1929-33:

Draget      Låssa (Vållen)           Sätra        Oxsten I (Grönsö)   Oxsten II (Grönsö) 


.

Ur Riksantikvarieämbetets Fornminnesinventering

Håtuna, nr 108      Namn:Borgen
rev. 1979, Lars Lötman 

Fornborg, ca 300 x 190 m (NNV-SSÖ) begränsad i V-SV av tämligen branta sluttningar och stup,
i N-NÖ-SÖ-S av delvis branta sluttningar,
de senare försedda med stenvallar av en sammanlagd längd av 440 m. 

I S finns även en yttre vall ca 50 m lång.
Vallarna är 3-6 m breda och 0,2-1 m höga, samt består av 0,25-0,6 m stora stenar och enstaka mindre block. 

I S ingång, 1,5 m bred, kring vilken muren är kraftigast. I NÖ är två smärre,  otydliga avbrott i muren, möjligen raserade ingångar.
Innanför vallen och väster om huvudingången i S är 4 upplagda stenrösen, 3-4 m i diameter och 0,25 - 0,5 m höga.
Även innanför muren i NÖ finns 2 par rösen, intill 3 m diameter och 0,2 m höga.
Alla är upplagda av 0,2 m stora stenar (murar och rösen grönmarkerade på fotokartan). 

De yttre nedre muravsnitten i S är belägna 5 -10 m S om huvudmuren och omger uppgången, där bildande en slags smal förgård.
Borgens inre består av tämligen flacka och jämna berghällar. Beväxt med tallar. 

Ur en äldre inventering återgiven av Raä:s ombud Erik Hermansson i Enköpingsposten 1967-10-24
Skansenborgen är en fornborg i Håtuna socken i Upplands. Om denna heter det i Riksantikvarieämbets fornlämningsregister, där den har nr 5, följande:
     "FORNBORG, 300 x 190 m (nnv-ssö), närmast tresidig. I s-ö-nö en stenvall, förstärkt i söder med en 40 m lång vall utanför den långa vallen. Västra sidan stupar tämligen brant. Vallarna är 3-7 m breda, 0,3-1 m höga och består av 0,2 -0,6 meter stora stenar och enstaka större block. I söder en ingång, 1,25 meter bred. Väster om denna, innanför vallen, 4 rösen i rad., 3-4 meter i diameter och 0,25 - 0,5 m höga. Ca 10 - 30 meter söder om borgen, på båda sidor om ingången och väster om denna, ca 5 vallgravsliknande insänkningar, 5-10 m långa (ungefär ö-v) 2-4 meter djupa och 0,25-0,75 meter djupa. Några tiotal meter söder om dessa flera långa fördjupningar i marken i ö-v, s.k. hålvägar. Dessa förekommer inom 200 meters längd. Den största har ett djup av 2,5 meter." .... 

Upp


Ur fornminnesinveteringen 1979

Håtuna socken, nr 127 "Murberget"

ca 2,5 km söder om vägen Draget - Håtuna, nära skogsbilvägen (med bom) som utgår från vägskälet mot Sätterviks hage.
Ett mindre berg ca 250 m väster om skogsbilvägen; skogshygge runt berget; det syns bra över den uppväxande skogen (1995) på grund av de bevarade höga tallarna uppe på berget. 

"Murberget" - så benämnd på Håbo häradsallmännings karta 1976

Fornborg?, ca 50 x 40 m (NV-SÖ) I V avgränsad av något brantare bergskant, i Ö av mindre brant i N av föga brant slänt, i S av smal svacka i berget, vars högsta del finns S därom.
     SSV-S-Ö-N finns låga vallar av sten med en sammanlagd längd av ca 75 m, inkl avbrott. Vallarna som är 1-2 m breda och 0,25-0,4 m höga, 0,2-0,5 m stora stenar, har upplagts ställvis ej ens på kanterna utan nedanför i svackorna, i S dock ovanför en 2 m bred och intill 1,5 m djup naturlig spricka i berget.
     I SSV en 1 m bred öppning i vallen. Bergplatåns inre föga kuperad och saknar kulturlager. Barrträd.
NNV därom och på NNV-N kanten/slänten av berget är ett par otydliga strängar av sten. 

Upp


Ur fornminnesinventeringen (1950-tal) och 1979

Bro socken, nr 86 - "Sätra"
- mitt emot gården Sätra vid gränsen mellan Bro och Håbo-Tibble socknars gräns, alldeles intill vägen mellan Bro och Håtuna. 

Namn: Borgen
Med maskinskrift: 1950-talet. 

Fornborg, 300 x 125 m (N-S), anlagd på krön av högt berg, som brant stupar ned mot väster. I norr och söder är borgberget mera långsluttande, medan det mot öster begränsas av ett nästan tvärbrant, lågt stup. Själva borgområdet är ca 220 x 50 m stort (N-S).
     I norr och söder begränsas borgområdet av vallar och stensträngar, varav de kraftigaste är de längst in mot borgen belägna. Dessa är 4-5 m breda och va 0,75 m höga. De yttre stensträngarna är enkla, ojämna och tämligen oregelbundna.
     Öster om borgområdet är ett område med stensträngar, vilka delvis är otydliga. Fornborgens inre är bevuxet med granar, tallar och björkar. Omedelbart utanför själva fornborgen, men inom det område, innanför vilket stensträngarna finnas, ligger en numera uttorkad göl. (Vid x å fotokartan), (Utan specialkartering kan man ej redogöra för stensträngarnas och vallarnas sträckning i detalj) 

Löthmans handskrift: Revidering. 1979. 

Den inre, Ö vallen är delvis obefintlig. De båda inre, S vallarna är de mest markanta. Den innersta är intill 1,5 m hög, från utsidan, med spår av kallmur. De flesta vallarna är byggda av i allmänhet 0,2-0,6 m stora stenar, men större block förekommer, 1-2 m stora.
     Särskilt de yttre S vallarna, stensträngsliknande, är byggda av i allmänhet 0,7-1,5 m stora stenar. Vallarna är delvis nedrasade utanför bergkanten. Den Ö strängen är obetydlig och till större delen tveksam som anläggning. Vallarna är delvis lätt, delvis kraftigt övermossade.
     I väster mot stupet saknas vallar. I borgens inre är berget huvudsakligen kalt och glest beväxt med blandskog av främst tall. Berget är ojämnt och småkuperat.
     Den nämnda gölen utgörs av en vanlig mosse. I SÖ finns endast en stensträng, ca 2,5 m lång (NNÖ-SSV). 

Upp

UKF:s startsida       Det hände i Upplands-Bro        Rapporter       Ämnesområden      Fornborgar