Donationen av Brogårdsarkivet ger bygden tillgång till sin äldre historia
Bro-Lossa hembygdsförening förvaltar ett stort kulturarv
/brogard/presentation.htm    rev. 2007-10-17

UKF:s Startsida    Brogårdsarkivets startsida     Ämnesområden 

test


Det äldre materialet från 1571 och framåt har med hjälp av statliga pengar och en tjänsteman från Riksarkivet blivit sorterat i 30 kartonger

Det är dessa intressanta handskrifter som föreningen nu gör tillgänliga på hemsidan. 

Här en länk till registret


Det var en betydelsefull händelse i hembygdsforskningens verksamhet
när det stora gårdsarkivet på Brogård överlämnades till Bro-Lossa hembygdsförening den 8 mars 2007. Ceremonin ägde rum i hembygdsgården Klint i närvaro av representater för kommunen, hembygds- föreningen och familjen Reuterskiöld.
     Vi har sedan många år vetat att mycket av socknarna Bros och Låssas historia finns i arkivet. Historiska handlingar – de äldsta från 1570-talet - visar hur herrgårdens ägare successivt införlivat nästan två hela socknar i sitt godskomplex. Införlivandet betyder inte att man bokstavligen ägde allt detta vid en viss tidpunkt. Mark köptes, såldes och arrenderades av de olika ägarsläkterna under årens lopp. Hur detta i detalj gick till får de kommande studierna av arkivet visa. Det för oss värdefulla är att en ovanligt stor del av bygdens historia representeras
under lång tid i de bevarade handlingarna.
   
Vi får veta hur kvarnar, sågar och till och med ett helt järnbruk tillkommit. Här finns uppgifter om järnvägens tillblivelse, handlingar om ångbåtsbolaget som trafikerade Bro, varför västra stambanan inte byggdes norr om Mälaren, vägunderhållet, byggandet av ny väg mellan Bro och Låssa, uppodlingen av Bro häradsallmänning, Tibble gästgiveri och postgård, mejeriet och tegelbruket och mycket annat. Vi får veta hur det gick till när kronobyn Husby blev privatägd och herrgården Brogård skapades av konungens troman Anders Sigfridsson. Adlad av Gustav Vasa tog han ett ”rålamb” i sin vapensköld. I flera generationer - ca 120 år - residerade sedan släkten Rålamb på Brogård för att därefter återfinnas på andra gårdar i kommunen.

test     test
Gårdsarlivet såsom det befanns samma dag som det packades ner i lådor av den nya ägaren år 2004. Det var placerat i en oinredd del av byggnadens övre våning - nu festsal.  Bokhyllan var mer än fyra meter hög. Med hjälp av stege fotograferade UKF materialet så att bilderma överlappade varandra för att ordningen i efterhand skulle kunna rekonstrueras.

Gårdsarkivet omfattar 20-talet hyllmeter böcker och dessutom ett stort antal kartor och inte minst 2,5 hyllmeter med ”gamla papper”. Det är det senare materialet som vi är särskilt intresserade av och som medlemmar i hembygds-föreningen, tillika medlemmar i UKF, började mer systematiskt gå igenom år 1990. Dokumenten tolkades delvis och registrerades i UKF:s databas som kom att omfatta närmare 500 handlingar inlagda i kronologisk ordning innan arbetet avstannade kring 1996.

<>Den nu presenterade databasen är betydligt större.

<>Vi förmodar att det är en unik form av donation som nu övergått i bygdens ägo. Familjen Carl Reuterskiöld,  den siste privata ägarens önskan är att bygdens historia på detta sätt skall vara tillgänglig för dess invånare. Alternativet var att Riksarkivet skulle ta över samlingen, men man sa från det hållet redan när dess tjänstemän besiktigade arkivet, att det skulle dröja mycket länge innan man hade resurser att ta hand om det och ordna det så att det skulle bli tillgängligt för forskningen. Den lösningen skulle dessutom knappast göra det möjligt för lokala forskare – utan betald arbetstid – att hämta ut den värdefulla kunskapen och publicera den lokalt. UKF torde ha tekniska möjligheter och erfarenhet av databashantering för att kunna ta sig an den uppgiften, hembygdsföreningen har dessutom ekonomiska resurser att tillgå.  
Stockholms län Hembygdsförbund hjälper den
lokalhistoriska forskningen i Bro

Sveriges Hembygdsförbund har engagerat sig i det statliga EU-stödda kulturhistoriska projektet som finansieras med s.k. Access-pengar. Staten har satsat på kulturen de senaste två åren genom att erbjuda museer och institutioner möjlighet att anställa personal för att förbättra tillgängligheten till vårt kulturarv.
Fram till 2007 har 64 personer anställts med accessbidrag inom Hembygdsförbundet. Under perioden januari – maj i år har Stockholms läns hembygdsförbund haft en antikvarie anställd  med uppdrag att klassificera och registrera Brogårdsarkivet åt Bro-Lossa hembygdsförening. Hjälp har givits från medlemmarna i såväl hembygdsföreningen som UKF.
 
Det bearbetade materialet finns nu tillgängligt på UKF:s hemsida

På hemsidan finns två register och den tryckta versionen. Det ena återger alla dokument som bearbetats av arbetsgruppen. Det andra har som utgångspunkt den sortering som arkivarien gjort och lagt i 30 kartonger med de olika handlingarna i egna konvolut.
Det senare registret utökas med länkar till UKF:s register alltefter som vi tar oss igenom materialet.

    Vi kommer inte att bearbeta alla handlingar. I en del  kartonger är innehållet nämligen av privat karaktär eller behandlar egendomar utanför Upplands-Bro. De får dock en kort kommentar i registret.
 
På hemsidan finns
1) Hela basmaterialet i Föreningsarkivet - samma som på UKF:s hemsida och ett antal disketter
- med sammanfattningar på modern svenska och ibland med länkar till ordagrant återgiven text och/eller bild av själva dokumentet
2) Där finns också ett register grundat på Riksarkivets formulär
- med länkar till basmaterialet
3) Några utvalda exempel på handlingar 
4) Länsmuseets inventering år 2001 inför frågan om byggnadsminnesförklaring av Brogård
5) den arkeologiska undersökning som gjordes 2004.
....................................
Såväl hemsidan som den tryckta versionen har två avdelningar med egen sidnumrering
Avd 1  sidnummer 1-112 längst upp på sidorna
Arkivets kopierade material från olika arkiv, insamlat  av familjen Reuterskiöld
Ordnat i kronologisk följd

Avd 2  sidnummer  4-602 längst ned på sidorna
Arkivets originalhandlingar - ordnade ämnesvid nligt Riksarkivets formulär
 


test