Börje Sandén - en vänbok
/borje_biofrafi/dahlgren_vanbok.htm

UKF:s startsida      Lokalhistoria - forskning och källskrifter       Ämnesområden


Till Börje

På 70-talet flyttade jag till Kungsängen. Som nyinflyttad är man nyfi
­ken på ortens historia. Denna nyfikenhet fångades på ett bra sätt upp av Historiska museets hembygdsprojekt som riktade sig till nyinflyttade. Jag läste med stort intresse skriften Historiska Nyheter, där namnet  Börje Sanden dök upp som författare till varannan artikel. När sedan hembygdsboken Det hände i Upplands-Bro kom ut 1984 var den helt följdriktigt skriven av Börje.

När möjligheten gavs att delta i arkeologiska undersökningar i Fornsigtuna 1986 så tog jag chansen. Där träffade jag Börje för första gången. Under utgrävningarna hade vi många stimulerande diskus­sioner i historiska ämnen. Vid utgrävningarna deltog människor från vitt skilda branscher. De hade alla en gemensam nämnare, ett brin­nande intresse för historia, arkeologi och hembygdsforskning. Ur dessa samtal föddes idén om en plattform för amatörforskare och 1987 bildade vi Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut. Börje blev den självklare institutschefen.

Under Börjes ledning har UKF publicerat böcker, arrangerat föreläsningar och studiebesök, herrgårdskonserter kombinerade med historiska föredrag, byggt upp historiska databaser och tidigt etable­rat sig på Internet. Listan kan göras lång över Börjes insatser inom hembygdsforskningen.

Börje kom till Bro 1952 som nydanad folkskollärare med en nyfiken blick på orten med en lika nyfiken vapendragare i sin hustru Gud­run. Tillsammans har de upptäckt och dokumenterat åtskilligt av historiskt och arkeologiskt intresse i bygden. Det material som Herman Svenngård samlade om bygden under ett långt liv har de syste­matiskt och tålmodigt arbetat igenom, lagt in i en databas samt publicerat valda delar. Gårdsarkiven har de systematiserat tillsam­mans med andra hembygdsforskare i kommunen. Som ordförande i Upplands-Bro Musiksällskap tog han initiativet att kombinera kultur och historia i en serie herrgårdskonserter. En tradition som fortsatt i UKFs regi.

Börje är en gigant på hembygdsforskningens område. Hans namn är aktat såväl i Bro som på landets universitet. Vi bugar oss för Bör­jes insatser och vill med denna vänbok visa vår uppskattning av hans livsverk.

Curt H Dahlgren Ordförande i UKF

Vänboken har titeln ”Upplands-Bro från då till nu”