UKF:s studiebesök på arkiv och antikvariska institutioner
/ukf/stadsark.htm

UKF:s startsida

Nu har turen kommit till Stadsarkivet på Kungsholmen. I och med att Upplands-Bro numera tillhör Stockholms län arkiveras somliga handlingar här och inte på landsarkivet i Uppsala. Tyvärr blir det på detta vis en splittring för den som söker efter historiska handlingar.

Vi får, som vanligt är, vid arkivbesök titta på särskilt intressant utställningar, som inte är öppna för allmänheten utan endast visas vid beställda gruppvisningar. Visste du att exempelvis skriftliga proven i studentexamen är offentlig handling och kan studeras i Stadsarkivet (om gymnasiet/läroverket har upphört).

Studiebesök av detta slag ingår som ett led UKF:s verksamhet. Genom åren har vi gjort studeibesök på Riksarkivet, Krigsarkivet, Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA), Kommunarkivet, Nordiska museets bibliotek och bildarkiv, Genealogiska föreningen, Faktarummet i Stockholms stadsmuseum, Det medeltida Sveriges forskarcell på Riksarkivet, Nordiska museets folkminnesarkiv, fotosamling och topografiska arkiv, Musikmuseet som drivs av Stiftelsen Musikkulturens främjande.

Här följer utdrag ur Stadsarkivets upplysningsbroschyr

Arkiven i Stockholms stadsarkiv är resultatet av framför allt stadens och länets offentliga verksamheter. Men här finns också en rad privatarkiv, huvudsakligen person-och föreningsarkiv. Tillsammans vittnar arkiven om Stockholms, länsstädernas samt landsbygdens framväxt sedan medeltiden och fram till våra dagar. De ger goda inblickar i hur livet förändrats över tiden.

Kommunerna i Stockholms län har egna arkiv för sina handlingar. Därför finns i Stockholms stadsarkiv kommunala handlingar endast från Stockholms stad.

Varje arkiv förvaras på ett sådant sätt att det bevaras för framtiden. Det ordnas och förtecknas och hålls sedan tillgängligt för alla. Viss information, t ex sjukhusjournaler och personuppgifter yngre än 70 år, kan dock inte utan särskild bedömning lämnas ut enligt sekretesslagstiftningen.

Via förteckningar och register är det lätt att hitta in i arkiven. Om så behövs hjälper stadsarkivets personal gärna till.

Dagens arkivbildning hos myndigheter och förvaltningar styrs bl a genom stadsarkivets tillsynsverksamhet. Härigenom förbereds handlingarna för en kommande förvaring hos stadsarkivet.

 Du kan forska i
· Församlingsarkiven
· Magistraters och rådhusrätters, kämnärsrätters och häradsrätters arkiv
· Länsstyrelsens arkiv
· Polis-och landsfiskalsarkiv
· Fängelsearkiv, bl a Långholmen
· Arkiv från olika fattigvårdsverksamheter, som fattighus, fattigvårdsnämnder och olika filantropiska sammanslutningar
· Skolarkiv
· Sjukhusarkiv
· Mantalsuppgifter och taxeringslängder
· Olika folkrörelsearkiv, som frikyrko-, nykterhets-och idrottsrörelsen

Särskilt om Stockholm
Du som vill forska om hur staden har vuxit fram har bl a följande arkiv att tillgå
· överståthållarämbetets innehållsrika arkiv med t ex polis-och skatteärenden
· kollegiernas, byggnadsnämndens, fastighetsnämndens, gatunämndens samt hamnens arkiv
· stort kart-och ritningsarkiv med bl a byggnadsritningar
· Uppgifter om stadens ekonomi i bl a drätselnämndens arkiv
· För släkt-och personforskaren kan Allmänna barnhuset, Danvikens hospital och Stockholms sjömanshus ge viktig information.
· Rotemansarkivet, arkivet efter ett särskilt folkbokföringssystem i Stockholm 1878-1926 överförs idag till ett dataregister. Detta görs vid Stockholms Historiska Databas, som är en avdelning inom stadsarkivet. Gamla Stan och delar av Södermalm kan Du forska i med hjälp av mikrokort.

STADSARKIVETS FACKBIBLIOTEK
Biblioteket är inriktat på stockholmslitteratur,
genealogi och svensk historia. Litteraturen används på plats och kan inte lånas hem.

I FORSKAREXPEDITIONEN
Här finns de arkivförteckningar och register, som Du behöver för att beställa fram handlingar ur arkiven.
Också bibliotekets böcker beställs här.
Ur såväl arkivförteckningens inledning som i stadsarkivets årsberättelser kan information om olika arkiv hämtas

I anslutning till forskarsalen finns en avdelning för mikrofilmsläsning. Kyrkoboksmaterialet samt vissa bouppteckningar och mantalsuppgifter är mikrofilmade och finns alltid tillgängliga.

Har Du inte möjlighet att forska själv kan Du skriva till stadsarkivet, som utför mindre forskningsuppdrag mot avgift.

VISNINGAR OCH UTSTÄLLNINGAR
Stadsarkivets personal visar gärna arkivet för grupper -efter överenskommelse.
Stadsarkivets utställningar visar och levandegör intressant och rikhaltigt material, hämtat från de egna arkiven.