Pris för stads- och kommunhistoriska insatser år 2004
tilldelat Börje Sandén vid Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut
/ukf/granslos.htm

UKF:s startsida      Ämnesområden


Den gränslösa lokalhistorien
UKF och dess forskningsverksamhet i Upplands-Bro blev uppmärksammad när Börje Sandén den 19 april 2004 var inbjuden att vid Stockholms universitet berätta om "Lokalhistorisk forskning à la Bro". Ytterligare ett par lokalhistoriker från Sverige och Norge talade om sin resp. verksamhet. Det övergripande ämnet för dagen var "Den gränslösa lokalhistorien".
    Med uttrycket "den gränslösa lokalhistorien" vill man framhålla att den lokala forskaren (hembygdsforskaren)  inte begränsar sina studier och forskning till ett visst fack utan utnyttjar kunskaper från vitt skilda forskningsområden för att belysa en bygds historia. För hembygdsforskaren har "ämnesområdet"  en geografisk begränsning, vilket medför att det kan bli nödvändigt att ägna sig åt en hel rad av ämnesområden: historia, arkeologi, geologi, geografi, folkliv och djur- och växtliv. Det är när för bygden relevant kunskap från dessa områden smälter samman som nya infallsvinklar till uppkomna frågor kan få en lösning. Ledstjärnan för hembygdsforskarens arbete blir ett tvärvetenskapligt betraktelsesätt. Det var ett antal konkreta exempel på detta arbetssätt som Börje Sandén ombetts att berätta om.

År 2004 är det 85 år sedan Stadshistoriska institutet bildades på initiativ från dåvarande Svenska Stadsförbundet. Yngve Larsson var en drivande kraft i sammanhanget. Han har också fått ge namn åt det pris institutet började utdela 1994 i anslutning till 75-årsjubileet. Detta år utdelades det för fjärde gången.

Citat ur kallelse / inbjudan
Temat för denna dag är Den gränslösa lokalhistorien. Tre framstående lokalhistoriker kommer att reflektera kring ämnet från sina skilda utgångspunkter. Var börjar och var slutar lokalhistorien? Finns det skillnader mellan stadshistoria, kommunhistoria och lokalhistoria? Vad består i så fall olikheterna av? Om inga skillnader finns, varför har vi så många namn på samma sak? Är lokalhistoria obunden av nationsgränser eller finns det till exempel en svensk och en norsk variant? Vem bestämmer över lokalhistoriens innehåll?

I samband med föredragen tilldelades Börje Sandén Yngve Larssons pris för stads- och kommunhistoriska insatser 2004.

Yngve Larsson pris för stads- och kommunhistoriska insatser tilldelas år 2004
                                                            Börje Sanden
Han får priset för ett hängivet arbete i lokalhistoriens tjänst under en lång följd av år. Detta arbete har bland annat bestått i att:
* utförligt dokumentera Bros historia genom tiderna,
* genom egna skrifter diskutera Bros roll i den svenska historien,
* och inte minst har det handlat om att entusiasmera och inspirera andra till lokalhistorisk verksamhet

Priset instiftades 1994 av Svenska Kommunförbundets styrelse och utdelas av Stadshistoriska nämnden, som också fungerat som prisjury. Prissumman för år 2004 är på 15.000 kronor.

Stockholm den 13 april 2004
Å Stadshistoriska nämndens vägnar
Lars Nilsson Professor, föreståndare
 
Stads- och kommunhistoriska nämnden
Stads- och kommunhistoriska nämnden består av följande ledamöter.
Valda av Svenska Kommunförbundet är: Mikael Gustafsson (Tyresö), Bo Per Larsson (Stockholm), Lennart Lööf (Stockholm) och Margareta Schwartz (Stockholm).
Vald av Stockholms universitet är professor Göran Dahlbäck (Stockholm).
Valda av Stads- och kommunhistoriska samfundet är: professor Bengt Berglund (Göteborg)
och docent Thord Strömberg (Örebro).
Ordförande i nämnden är Lennart Lööf, vice ordförande Thord Strömberg och sekreterare professor Lars Nilsson.