Väghistoria i Upplands-Bro del 1 
/subects/vagar1_innehall.htm

UKF:s Startsida     Fler artiklar om vägar och broar     Gammalt vägsystem vid Kalmarsand

1. Här nedan visas Innehållsförteckning till UKF:s skrift Väghistoria i Upplands-Bro del 1
-  en 48-sidig skrift i A4-format. Kan köpas för 50:-

2. Texten finns också på hemsidan i en PDF-fil  med möjlighet att söka i texten
-  I Pdf-filens flik med Bokmärken med Röd text  visas hur du kan söka på valfritt ord
Läs registret - några sidor i början.
Önskat sökord skall du skriva i sökrutan, som du skapar med ctrl + shift + F

......................................................

Översikt av Innehålsförteckningen i fysisk ordning.

Ur Svenngårdska samlingen – med vissa tillägg av UKF

Johan Elers historia om svenska vägarna. Bro härad
- Häradsvägar.
- Sockenvägar.
- Byvägar

Brev till landshövdingen P Ribbing från Lars Träbom 1716. Hälledagshällarna vid Kalmarsand
Till Landshövdingen i Uppsala 1716. Stockar till milstolpar Stäket  -Segersta. Träbom 1716
Specification på milstockarna i Uppsala län och Bro Härad 1716.
Brev till Landshövding Baron Magnus Cronberg. Uppsala. Räkning på medel till milstolpar. 1721
Brev till Landshövding Carl von Grooth av De la Chapelle. Milstolpar av sten rekommenderas
Utdrag ur förteckning på alla i fögderiet befintliga gästgivargårdar, landsvägar,
härads- socken- kyrko- och kvarnvägar. 1769
- Tibble by i Näs socken
- Vintervägar
Ur handlingar angående vägar, broar, hamnar 1725. Tärnsund,Stäkets färja
Brev från Premielöjtnant och Arbetschef A W Thomeé, rensningsarbete vid Almarestäket.
Vägar, broar 1773-1871 ur Landsarkivets handlingar
Till Befallningshavanden i Uppsala län. Aspviks och Gripens backar
Till Kongl Maj:ts Befallningshavande i Uppsala. Brister vägen Tibble - Ryssgraven 1847
- Dito. Begäran om avsyning av nya landsvägen mellan Tibble och Ryssgraven, 1848
- Dito Vägen färdig efter åtskilliga förbättringar
Begäran om anstånd med fullbordandet av vägarbetet vid Aspviks och Gripens backar 1849
- Dito 1850
Begäran om avsyning av Dalkarlsbacken 1856 av Eric Sparre Bro gård
Kronofogde Groth godkänner vägbygget mellan Dalkarlsbacken och Stäksundet 1856
Entreprenad auktion - reparation av bron vid Almarestäket 1857
Ångfartygen Prins Gustaf, Carl v. Linné och Uppsala i trafik 1861
Brister vid Stäket för att skydda nya bron 1864
Utdrag ur protokollet hållet å Laga Hösttinget med Bro Härad den 14 sept 1745. Bekvämare väg.
Utdrag ur Bro Häradsrätts dombok hållen å lagtima sommartinget i Tibble Gästgivargård 30 maj 1768. Landsvägsgrinden vid Sylta förfallen.

Brev till landshövdingen, samma år 1768. Sockenprästen begär bättre väg.
Landshövdingens svar på Lantingshausens skrivelse 1769-09-26 (ovanstående ärende)
Utdrag ur Bro Häradsrätts dombok hållen å lagtima höstting i Tibble gästgivargård den 18 oktober 1768. (samma ärende)
Carl Funck/Johan Lindeborg -  utlåtande 9 mars 1769 (samma ärende)
Lantingshausen protesterar. 10 juli 1769 (samma ärende)
Högvälborne Herr Baron och Landshövdinge samt Riddare av Kungl Nordstjerneorden! 
- Wachschlagers protest mot Lantingshausens inlaga. 8 sept 1769. (samma ärende)
Jacob Gripenstedts brev (samma ärende)

Klagomål från gästgivarna i Tibble och Gran att de pålagts hålla fler hästar, 7 Sept 1784
Fullmakt in Blanco rörande av Landshövdingen nyligen anbefallte åtta hästar för gästgiveriet i Tibble.  1784

Utdrag ur dombok hållet vid lagtima sommartinget med Håbo Härad på Grans gästgivargård den 7 maj 1779. (angående hållhästar m.m.)

Herr Hovjunkare Iserhielm yttrade sina tankar över varenda ämne som sedermera av honom
inlämnades skriftligen författade uti följande: (hållskjutsar)
Även ingavs och upplästes följande: Till protokollet: (plågsamma hållskjutsar)
Resolutionen på allmogens besvär av den 17 september 1723 (skattepålagor i allmänhet, Lagunda)
27 okt 1769 Näs sockenvägs underhåll. Protest från Wachschlager

Ur UKF:s arkiv
Ur Hushållningssällskapets i Uppsala län årsberättelser 1845-47
Landshövding Kraemers kungörelse ang, nybyggnad av vägen vid Kalmarsand 1845 <>

Utdrag ur anteckningar angående vägar - gällande främst Uppland
- gjorda av Nils och Inga Friberg under 1930-40-talen

Dalkarlsbacken

Fredrik Sundler - Arbetet avslutat 1856
Uno Lindgren -  Riksvägmästarens instruktion
Uno Lindgren - Coswaijs fullmakt att vara riksvägmästare 1666
Ur En vägbok för Uppsala län - Bidrag till länets väghistoria
Reglor för Gästgifwerierna i Uppsala län. Robert von Kraemer 1834

Ovansående finns i PDF-fil med möjlighet att söka på textens alla 48 sidor.
Länkar från programmets Bokmärken