Äldre svenska måttenheter
längd-, yt-, vikt-, rymdmått
efter Engström 1883, Nusvensk ordbok och Nationalencykolpedin (NE)
 subjects/enheter.htm

Till UKF:s Första sida      Måttenheter-Tabellformat_1737    Förklaring-1756    
Längdmått Åren 1665 - 1855    Meter
1 g:l mil (lantmil) = 18000 alnar = 36000 fot  = 10 689,0
1 fjärdingsväg  = 1/4 mil  = 2672 
1 famn  = 3 alnar  = 1,781 
1 aln  = 2 fot = 0,594 
1 fot  = 2 kvarter  = 0,297 
1 kvarter  = 6 tum  = 0,149 
1 tum  = 12 linjer  = 0,025 
1 linje
= 0,002

 
Åren 1855 - 1880
   Meter
1 rev  = 10 stänger = 29,69
1 stång  = 10 fot  = 2,969 
1 fot  = 10 tum  = 0,2969 
1 tum  = 10 linjer  = 0,02969 

 
Ytmått
   Kvadratmeter
1 tunnland  = 32 kappland = 14000 kv-alnar = 
   56000 kv-fot 
= 4936,6 
1 kappland  = 437,5 kv-alnar = 1750 kv-fot  = 154 
1 kv-rev  = 100 kv-stänger  = 882 
1 kv-stång  = 100 kv-fot  = 8,82
1 kv-famn = 9 kv-alnar = 36 kv-fot  = 3,173 
1 kv-aln  = 4 kv-fo = 0,353 

 

 Kvadratcentimeter
1 kv-fot  = 144 kv-tum = 881,5
1 kv-tum = 144 kv-linje = 6,12 
1 kv-linje
= 0,0425

 
1 markland  = 8 öresland/tunnland  = 3,9493     hektar
1 öresland/tunnland = 3 örtugsland  = 4936,6     kv-meter 
1 örtugsland  = 8 penningland  = 1646        kv-meter 
1 penningland
= 206          kv-meterenl. NE           1 markland =
8 öresland =       24 örtugsland =
192  penningland

 
Lokala äldre ytmått

1 dalersland = 32    tunnland = 15,7970  hektar
1 jättungsland = 6      tunnland  = 2,9619    hektar 
1 åttungsland  = 8      tunnland  = 3,9493    hektar
1 tolvtungsland  = 12    tunnland = 5,9293    hektar 
1 spannland =  = ½     tunnland = 0,2468    hektar
1 fjerdingsland = 1/8   tunnland = 0,0617    hektar 
1 kannland = 1/56 tunnland = 0,0088    hektar

 
1 tunnland = 2 spannland = 4 kistland = 32 kappland = 56 kannland
1 tunnland = 40 öresland  = 400 bandland = 4000 kavelland
1 lopsland = 1/4 tunnland (Dalarna)

1 mäling  = 1/16 tunnland  (Jämtland) 

1 ruta  = 1/16 tunnland


1 skäppland  = 1/6 tunnland  (sydsverige)

1 snesland = 10 bandland (Dalarna)


(tunnland: ursprungligen den areal som besåddes med en tunna säd.

Dito: spannland, skäppland)

1878 infördes metersystemet (1881 vid lantmäteriförrättningar)

Äldre viktmått
Källa: Nusvensk ordbok av Olof Östergren

Läst: Rymdmått för träkol. 19,8 hektoliter
Läst/skeppsläst: Viktsenhet vid skeppsmätning, sedan 1874 ersatt av ton
       skeppsläst, 1865 utbytt mot nyläst = 100 centner = 4251 kg

 
1 ort 

= 4,25 gram
1 lod 

» 13,3 gram
1 skålpund

= 425 gram
1 skålpund = 32 lod  = 100 ort  = 425 gram 
skål = svag


1 lispund

= 8,5 kg
1 lispund  = 20 skålpund 
= 8,5 kg 
1 centner = 5 lispund = 100 skålpund = 42,5 kg 
1 skeppund 

» 170 kg
1 skeppund = 20 lispund  = 400 skålpund  » 170 kg (avlyst) 
Enligt Umeå universitets  hemsida 1999
1 skeppund (stapelstadsvikt)
= 136 kg
1 skeppund (uppstadsvikt) + 5 % = 142,8 kg
1 skeppund (bergsvikt) + 10 % = 149,6 kg
1 skeppund (tackjärnsvikt) dito + 30 % = 194,5 kg

 Äldre rymdmått
 
1 jumfru/jungfru
» 8 centiliter 
1 kvarter = 1/4 stop = 0,33 liter (jfr med modern ölburk) 
1 stop 
= 1,3 liter

 
1 kanna = 2 stop = 4 halvstop = 8 kvarter = 32 jumfrur (jungfrur) = 2,6 liter 
1 kanna  = 1/10 kubikfo
1 kubikmeter  = 38,21 kubikfot

kanna: måttsenhet för såväl våta som torra varor = 2,6 liter
sedan 1880-talet ersatt av liter
För torra varor:
1 kanna = 1/56 tunna = 4/7 kappe = 2,617 liter (år 1665 enl. NE)
För våta varor:
1 kanna = 1/48 tunna = 2 stop = 8 kvarter = 32 jungfrur/ort (år 1665 enl. NE)

tunna: gammalt rymdmått, olika stort för olika varor
- för exempelvis kalk, kol och sill
- i äldre tid även olika stort på olika orter
För torra varor:
1 tunna = 2 spann = 6 skäppor = 8 fjärdingar = 56 kannor = 146,6 liter
1 kappe = 1/32 tunna = 1/16 spann = 7/4 kanna =  4,58 liter  (år 1665 enl. NE).
För våta varor:
1 tunna = 4 fjärdingar = 48 kannor = 125,6 liter (år 1665 enl. NE)

tunna guld: Samuel af ugglas köpte Almarestäket för 2 tunnor guld vid sekelskiftet 17-1800
på 1600-talet = 100000 daler silvermynt (enl. NE)
1830 = 6250 riksdaler specie
1873 = 25000 kr (myntreform då kronan införs)
(1 riksdaler specie = 4 kr)

Till UKF:s Första sida           Till Ämnesområden