Villa Skoga - fakta från olika uppgiftslämnare
  /subjects/Skoga/Villa.Skoga.htm        (2010-03-01)

 UKF:s Startsida         Artiklar om Oscar Sjölander      Nathan Söderbloms visitationsprotokollFlygbild 1930-talet
 
Villa Skoga uppfördes som privatbostad av Oscar Sjölander 1926.  Han anställdes som lärare och organist 1910 i Stockholms-Näs församling, nu Kungsängen. Bilden illustrerar med önskvärd tydlighet namnvalet Skoga. Här ligger nu Kungsängens centrum. Enda kvarvarande byggnaden är Villa Skoga. Kvar är också backen från stationen och Gamla landsvägen  t.v. om Villa Skoga.

Oscar Sjölander engagerade sig politiskt och blev socialdemokrtiskt ledmot i rikdsdagen, där hans motion om upphävandet av tjänstphjonsstadgan var den största framgången. Han bildade också Upplands lantarbeterbund som genomförde två uppmärksammade skördestrejker.


Ur UKF:s databas Gård
----------------------------------------------------
Inköptes 1938-09-02 av Stiftelsen Baptisternas pojkhem. Ägare var innan köpet fru Jenny Sjölander, änka efter den mångomtalade läraren och kantorn i Stockholms-Näs Oscar Sjölander, som organiserade lantarbetarna i Uppland, grundade arbetarkommuner i Bro och Kungsängen. Som riksdagsman drev han frågan om avskaffandet av legohjonsstadgan. Ivar-Lo Johannsson har i ett par statarnoveller beskrivit Sjölander under skördestrejkerna.
   Verksamheten flyttades från en villa i Nockeby till Kungsängen. Hemmet i Nockeby togs i bruk 1932-10-05. En villa på 6 rum och kök. En röd villa med utomordentligt vacker läge vid Nockebysundet med Drottningholms slott i bakgrunden. 
   Tillträde skedde 1939-04-01. Priset var 55 000:- exklusive tomt. På annan plats i 1938 års redogörelse nämns summan 69700:-.  1939-03 friköptes tomten för 14 700:-. 1939-06-30 hade man lyckats avbetala 19 700:- förutom handpenningen på 10 000:-
   Tomten är på 15000 kvm, ca 125 fruktträd. (obs nedan sägs att baptisterna byggde jordkällaren. Var träden så små tidigare att en så stor källare inte behövdes förrän de tog över huset? BS 2010)
   Till och ombyggnad sker under 1939 för 40000:-
   Man räknar med kunna omhänderta 25 pojkar. 10 rum + kök, samt källare under hela huset
   1939-07-08 sker flyttningen av verksamheten i förhyrda bussar och lastvagnar med pojkar och allt bohag. Man förfogade över 20-talet rum fördelade på 3 byggnader.
   Från 1946-01-01 sorterade pojkhemmet under Uppsala och Stockholms läns landsting. (enligt den stora barnhemsplanen från år 1945) Många av pojkarna måste då omplaceras, nya kategorier av pojkar måste tas om hand. Åldern måste reduceras till 16 år. Därför tillkom Ynglingahemmet, där pojkar i åren 16-21 kan beredas plats. 1950 var det ännu inte klart, ritningar godkända, man vänta på byggnadstillstånd. Föreståndare var Gerhard Thorsell.
 
……………………………………………………………………..
 
Ur verksamhetsberättelsen för Stiftelsen Baptisternas Pojkhem 1938
Gäller året för förvärvet av Villa Skoga
Hela verksamhetsberättelsen finns
…..
Behovet av ökat och mera ändamålsenligt utrymme för Pojkhemmets verksamhet har allt tydligare gjort sig kännbart under de senaste åren, Efter noggranna undersökningar och förberedelser har hemmets styrelse enhälligt beslutat inköpa tomt och fastighet, benämnd Villa Skoga  i Kungsängen. Med relativt blygsamma förändringar kommer denna att bli synnerligen ändamålsenlig för vårt arbete. Området som är ca 15 000 kvm består av trädgård med omkring 125 fruktträd samt barrskog huvudsakligen belägen på  södersluttning mot Mälaren i naturskön och hälsosam omgivning. Det nya hemmet som tillträdes den 1 april 1939, beräknas kunna bereda plats för omkring tjugofem pojkar. Köpesumman är 69.700:- kronor. Vi tro att styrelsen genom förvärvandet av ovan nämnda fastighet på ett lyckligt sätt löst hemmets byggnadsfråga. Av den uppgivna köpesumman har en icke oväsentlig del redan insamlats. Genom stort tillmötesgående från säljarinnans, fru Jenny Sjölanders sida, har finansieringen av köpet i hög grad underlättats.
 
Som hemmets läkare har också i år doktorerna Sven och Märta Löfgren tjänstgjort och stå vi i stor tacksamhetsskuld till dem för deras ansvarsfulla och självuppoffrande värv. Vid de inspektioner som Barnavårdsnämndens ombud företagit ha inga anmärkningar förekommit.
Styrelsen har under året varit samlad fem gånger. Arbetsutskottet i regel varje månad. Matkostnaderna har under året och per dag och person i genomsnitt varit 0:86 och den totala omkostnaden per pojke och dag - här inräknat hyra, avlöningar och allt i vivreväg - 3:50.
Hemmets personal har bestått av föreståndarepar och tre biträden.
 
…………………………………………………………………
 
En skrift med titeln
Stiftelsen baptisternas pojkhem Kungsängen 1939
Utgiven samma år som stiftelsen förvärvade Villa Skoga
UKF:s pärm 29:6
PDF-fil med nedanstående innehåll:
Artikel: Från Nockeby till Kungsängen
Planritningar över våningsplan 1 och källarplanet
Fotografi av Lilla Villan
Artikel: Behövs ett pojkhem
Årsredogörelse för 1938 - med redogörelse för upphandlingen
_ se kortfattat utdrag här nedan
 …………………………………………………………………

Inga Carlbäckers handskrivna berättelse

om hur Pojkhemmet kom till, såsom det berättades för henne när hon arbetade på Villa Skoga 1947-51. Överlämnad till Börje Sandén 1994-10-20
  …………………………………………………………………

Några artiklar om Pojkhemmet i Baptistsamfundets skrifter.
UKF har fått dem av Inga Carlbäcker i samband med ovanstående brev.
Vårbrodd 1950 och 1953, Vinterljus 1963
Vårbrodd 1960 
 …………………………………………………………………

Villa Skoga 80 år 2006-11-11 (förtydligad 2010)
Disposition/Moment  till föredrag av Börje Sandén.  Mer sades i själva verket
 
Villa Skoga och dess byggherre
_ Ger oss anledning att teckna en bild av Kungsängen på 1920-talet
_ I min framställning måste jag av naturliga skäl omväxlande berätta om såväl Oscar Sjölander som hans bostad
Viktiga moment:
Kontroversiell 1) i sin verksamhet 2) i sin personliga roll
Friköpta tomter diskuteras
1919 års strejk gav rätten att bilda fackförening
75 % av åkerarealen låg under storgodsen
Genom Sjölanders inträde på arenan fick de lokala politikerna, ofta bestående av personer med verbal förmåga och verksamma på riksplanet, nu någon som kunde ge svar på tal.
 
Villa Skoga – samlad historik  2006-11-11
Villa Skoga ritades av Frederick Sköldström 1924
Kontor längst upp – tredje våningen
125 fruktträd  - jordkällaren för förvaring
Mångaträd togs bort när pojkhemmet inrättades, Ishockyrink
 
Jenny Sjölander, hustrun,  ville vara med på en social insats och gladdes åt Pojkhemmet
 
Storskogen. Ragnar Wahlborgs ord vid tillträdet av Villa Skoga 1939. ”Dessutom gränsar vårt området till storskogen, som sträcker sig kilometervis omkring, utan någon bebyggelse. Vidare har vi sjö på två sidor med goda badmöjligheter.”
Sommarstugeägare trodde de skulle få sälja sina tomter. Lokalbefolkningen var rädd att baptismen skulle spridas i Kungsängen
 
Pojkhemmets tillkomst
Flickhem fanns det rätt gott om , men pojkhem var sällsynta
8 baptistförsamlingar i Stockholm hade under krisåren på 20-talet hade hjälpt människor i nöd
- Samlat in pengar
- När tiderna blev bättre vände man sig till myndigheterna för att höra vad de kunde användas till, varvid ett pojkhem föreslogs.  Det fanns redan ganska många hem för flickor.
Först i Nockeby – Ragnar och Britta Vahlborg ledde verksamheten. Avled 1969 resp 1960
 
1938 blev Villa Skoga till salu -  70 000:- + ombyggnader
1946 kom pojkhemmet att inordnas under Uppsala och Stockholms läns landsting, som här vill placera lätt miljöskadade pojkar och tog över det ekonomiska ansvaret för hemmet.
Eftersom åldern begränsades till 16 år, skapades Ynglingahemmet
 
Gerhard Thorsell – GK-Goda Kamrater – en tid var de flesta ungdomar i samhället med
 
1983 kom ABF hit
Lokaler för Socialdemokratiska partiet
Även Vänsterpartiet hade lokal här, Längst upp i Sjölanders kontor.
 
Åke Sundblad
Byggde Skoga med hjälp av Smålänningar – han var ju själv från Alsheda
Oscar Sjölander: 30 000:- utlånat till kyrkan / socknen mot 6 % ränta
 
Sjölander kommer till Kungsängen
Är en belysande tidsbild på hur det såg ut i ett lokalsamhälle
där 75 % av åkerarealen ägdes av storgods, vars ägare i många fall var höjdare på riksplanet
och naturligtvis stod i en helt annan verbal klass än statarna
Och så kommer här en person med samma språkliga förmåga och tar småfolkets parti
 
Folkskolläraren och organisten är inte tyst i stämman / församlingen
Redan 1912 för Sjölander en åthutning för sitt
”mindre vördnadsfulla uppträdande mot skolrådet”
”inte bemött skolrådet med tillbörlig respekt”
”måste lägga band på sin härsklystnad”
”brist på vanlig hyfs och belevenhet mot skolråd och andra”
 
Friköpta tomter
Sjölander drev med lantarbetarna igenom att tomter på kyrkans mark skulle få friköpas, vilket även gällde lantarbetare.
 
Sjölander och strejkerna
* 1919
ULF - Upplands Lantarbetarförbund  - begärde 1000:- i årslön medlingskommissionen 900:- höjning från 600:-
Resultat: erkännande av föreningsrätten
 
Under ekonomiska krisen på 20-talet
* 1923 Sjölander lyckas avvärja en strejk
* 1924 Svenska lantarbetarförbundet genomför en strejk, den lamslog SLF
* 1925 Sjölanders lokala strejk – stor uppmärksamhet – inget praktiskt resultat
   - största skördestrejken någonsin
   - Fridegård: En natt i juli, filmatiserades -  ”Bästa statarfilmen”
   - Ivar –Lo Johansson:   Avdelning 110  och De röstande statarna
     Inte sant av Ivar Lo med 1 stendöv fattigstugkärring i kyrkan; 3 vuxna 2 barn
210 separatavtal genomför Sjölander på hotell ”Kronprinsen”  640: - resp 660:-
Överfall på strejkbrytare: 6 ”svartfötter” tvingas vända om
Arbetsledare fick polismans befogenheter
 
Karl August Enkvist berättar 1956:
Det var i hans bostad som ULF hade bildats 1918
Gåva till Sjölander:
Det var brist på mjöl. Statarna avstod några hg per familj, som överlämnades till Sjölander. Familjen bjöd alla givarna på en festlighet i Villa Skoga.
Troligen i den här lokalen. För här torde pianot ha stått på vilket Jenny spelade med Oscar spelade basfiol-
”Ett oförglömligt minne för dem som var med. En sådan kväll var en glimt av en annan värld för oss lantarbetare
 
Resultat av ärkebiskop Nathan Söderblom, märklig visitations-protokoll
  • 2 hembygdsböcker:  
  • Carl Widman: Vad gamla röster tala.  Littmarck Mälardalens nomader
  …………………………………………………………………

Sjölander - Villa Skoga.

ABF-föredrag 93-11-11     (Ur databasen b-pers  i  Research.pdf)
Börje Sandén
 
Sjölander - Villa Skoga. ABF-föredrag 93-11-11
Upplysningar från 2 skärmutställningar som en engelsk konversationsgrupp inom ABF, Kungsängen,
tagit fram.  Arbetet är osignerat. I ca 9 år har gruppen samlats regelbundet med en amerikansk lärare.
 
Villa Skoga ritades av Frederick Sköldström 1924 åt Oscar Sjölander.
En husjungfru hette Ellen.
Sjölander hade sitt kontor längst upp, dit en smal trappa ledde.
   I trädgården fanns 125 fruktträd, många togs bort när pojkhemmet inrättades för att ge plats för idrott; själv minns jag att där fanns en ishockeyrink, på platsen för nuvarande vårdcentralen.
 
Pojkhemmet.
Under krisåren på 20-talet hjälpte 8 baptistföreningar i Stockholm dem som levde i nöd. Man fick en del pengar över när tiderna blev bättre och man vände sig till myndigheterna för att höra efter vad pengarna lämpligast kunde användas till. De uppmanades att öppna ett pojkhem; flickhem fanns det relativt gott om. Pojkhemmet startades i Nockeby. En av "baptistflickorna" hade en broder i USA, som ansågs lämplig att ta hand om hemmet. På så sätt kom Ragnar och Britta Vahlborg att verka här för resten av livet; han dog 1959 och Britta 1960.
   Verksamheten flyttades till Villa Skoga sedan det 1938 hade blivit till salu; Wahlborgs köpte(BS !?) huset, som nu kunde hysa 20 pojkar. En särskild källare byggdes för frukten; den finns fortfarande kvar mellan huset och vårdcentralen.
   Ytterligare 4 personer ingick i personalstaben, 2 i köket och 2 för att se efter pojkarna.
   Inga, bor fortfarande i Kungsängen. Måste ta reda på om hon finns kvar 1993. Hon arbetade mellan heltid 1947-1951, då hon gifte sig, senare sporadiskt, sammanlagt i 19 år.
   Pojkarna var mellan 4 och 18 år. Ynglingahemmet tillkom för dem som var 16 år och fram till militärtjänsten.
   Villa Skoga blev tillgängligt för ABF 1983. Där finns nu också lokaler för Socialdemokratiska partiet och Unga Örnar.