Kungörelse  om antällande av arbetsfolk för landsvägsbygget vid Kalmarsand
/subjects/Kalmarsand-barack.htm

UKF:s Startsida         Ämnesområden


Ur Allmänna kungörelser - Uppsala län
Ant. Börje Sandén, 2002-08
Pärm p34      fil: textfil5.dbf
 
1845-06-30
Vägbygget vid Kalmarsand, 
Sedan Kongl Maj:t Nådigt bifallit, att till vägförändringen mellan Grans gästgivargård och Ullevi, ett statsanslag utan återbetalnings skyldighet, till belopp av 13 000 Riksdaler B:co, får användas utöver utgörandet av de dagsverken Bro och Håbo häraders innevånare utan ersättning sig åtagit, och därjämte  Nådigt överlämnat detta företags utförande åt konungens Befallningshavande, på sätt tjänligt finnes till beredande av arbetsförtjänst för ortens innevånare, får jag härmed tillkännagiva att:
 
1.       Arbetet börjar den 8.e nästkommande juli och böra de som önska deltaga däruti, göra anmälan därom vid Kalmarsand  hos arbetschefen civilingenjören Adlerstråhle eller hos kronobefallningsmannen Groth
2.       Var och en som anmäler sig bör vara försedd med prästbetyg över sin frejd, samt då ingen kan antagas utan att han förbinder sig att minste en månad fortgående deltaga i arbetet, bör även Ledighetsbevis, av den som äger Husbonde, anskaffas. Till arbetets utförande måste var och en själv vara försedd med yxa och en spade.
3.       Avlöningen besörjes en gång i varje vecka, och finnes vid arbetsstationen Kalmarsand proviant att tillgå, för billigaste pris och i avräkning på arbetsförtjänsten, varvid dock kommer att iakttagas, att 1/4 av veckoavlöningen innehålles till slutlikviden
4.       Som större delen av företaget kommer att ställas på beting, beror det på var och en arbetares flit och förmåga att uppdriva arbetsförtjänsten.
5.       För dem, som icke äga tillfälle att själva förskaffa sig husrum i närheten, är en barack vid Kalmarsand uppförd, där likväl högst 70 personer kunna härbärgeras
6.       På arbetschefens beprövande  beror, att från deltagandet i arbetet, genast skilja var och en som genom lättja, sturskhet eller fylleri därtill giver anledning, även som att bestämma antalet av arbetare som kunna antagas. Inga  andra må anmäla sig än fullt arbetsföra manspersoner
 
Uppsala slott i landskansliet den 30 juni 1845.   R. von Kraemer