Fältvandring med gammal karta vid Säbyholm
(införd 96-07-02)    (odling.htm)              Åter till Första sidan         Ämnesområden 

Vi var drygt 20 personer, ca hälften från Upplands-Bro, som deltog i en första vandring med en gammal karta från 1782 som överlägg på den moderna ekonomiska kartan. Vandringen var ett led i Riksantikvariets och Sveriges Hembygdsförbunds gemensamma projekt att lära hembygdsföreningarnas medlemmar att med hjälp av gamla kartor förstå hur kulturlandskapet har formats.

Efter en gemensam teorikväll skulle vi nu tillämpa kunskaperna ute i fält. Som praktikexempel användes storskifteskartan över Säbyholms säteri, som hade bildats på 1600-talet. Här fanns nämligen exempel på flera intressanta företeelser. Vi började med att studera forntida åkrar, från den tid då man ännu inte börjat använda lie för att skära säden. När man gick över till modernare jordbruksmetoder övergavs de gamla åkerlyckorna, som i stället blev ängsmark. När man ännu senare började odla vallväxter blev hela området till hagmark för betande djur. Här finns alltså mark som aldrig lagts under plogen.

Storskifteskarta - kartöverläggKartöverlägget gav också utmärkta prov på säteriets uppbyggnad. Vi kunde finna den gamla vägen som ledde rakt mot den redan 1782 försvunna säteribyggnaden, men lämningar i marken visade var den legat. I rät vinkel mot entrévägen hade en magnifik ekonomibyggnad haft sin plats. Det var en U-formad byggnad med tornliknande utbyggnader på flygelgavlarna ut mot den central punkten i hela anläggningen. Vägen rakt mot öppningen mellan flyglarna är identisk med dagens väg mot Låssa kyrka och Säbyholmsskolan. Tydlig i naturen är den terrass på vilken byggnaden en gång stått. Den syns på bägge sidor om dagens väg. Vi åker med andra ord rakt igenom denna storslagna ekonomibyggnad på vår väg till Låssa kyrka.

Kartan vägledde oss också till grunder efter sedan länge försvunna 1700-tals byggnader. Ett övningsexempel för deltagarna blev att identifiera platsen för ett bostadshus med två flyglar. Här fanns vid första besiktningen inga som helst rester i marken. Det mesta hade förstörts när man i början av 1900-talet anlagt ett pumphus på platsen. Lite sparkande i fjolårsgräset avslöjade dock platsen för den ena flygeln.

Med kartans hjälp kunde vi också hitta platsen för väderkvarnen; en halv kvarnsten återfanns senare som trappsteg i en husgrund.
 

Kurs: Odlingslandskapet - ett hembygdens rum.
I fyra län i landet, däribland Stockholm län, kommer under året att anordnas kurser som lär ut hur man kan läsa fram kulturlandskapets förändring genom tiderna. Ett antal experter inom olika kompetensområden kommer att anlitas.Nuvarande kursplan omfattar 11 träffar med agrarhistoria, kartkunskap med kartöverlägg, fältinventering. Kunskapen vill göra deltagarna skickade att själva leda liknande kurser i sin hembygd.