Kungörelser i kyrkan  -  Dåtidens Rapport och Aktuellt
Författningssamlingar, Landshövdingens kungörelser och 
Domkapilets cikulär till prästerskapet i början av 1800-talet
Sammanfattning av innhållet är gjord av Gudrun Sandén.
 /nya/kungorel.htm                                                                  
  Landshövding  1816-1825  |   Kungl Majt 1800-1810   |  Domkapitel  1806-1815
  Landshövding  1826-1836  |   Kungl. Majt 1811-1825  |
  Landshövding  1837-1839                                                UKF:s startsida

En nära nog komplett uppsättning av  kungörelser finns i Låssa kyrkas arkiv
Kungl. Maj:ts kungörelser från 1600-talet och framåt. De lästes upp i kyrkorna. Här finns också 
Landshövdingens kungörelser. Från början av 1800-talet
Cirkulär till prästerskapet i ärkestiftet.     Från början av 1800-talet     
                                                                      Kyrkliga nyheter för 200 år sedan (Gunnar Smedberg)
Dåtidens Rapport och Aktuellt  - ensidig rapportering från makthavarna
Kungörelser som lästes upp i kyrkorna var en mycket effektiv nyhetskanal. Informationen nådde nämligen nästan hela befolkningen med den kyrkogångsplikt som rådde. Tidningar var sällsynta och många kunde inte läsa. Efter predikan iklädde sig prästen rollen som staligt kontrollerad nyhetsförmedlare.
     Förutom vardagliga stadgor och påbud för allmänheten lämnade regeringen sin version av vidtagna åtgärder och beslut inom såväl inrikespolitiska som utrikespolitiska områden. Prästen fick alltså uppdraget att kungöra skatteregler och tullar, gällande regler - och ibland förbud - för hembränningen, vad huspredikanter fick göra, vad som gällde vid soldatutskrivningar, kallelse till riksdagsmöten, framtiden för kvinnor som blivit lägrade under äktenskapslöfte, Jean Baptist Bernadottes utkorande till kronprins och många, många andra detaljerade upplysningar.

     Läs hur materialet utnyttjats för en artikel i UKF:s tidskrift Kultur & Historia om kravallerna i Stockholm 1810 då Axel von Fersen mörades av pöbeln.    Här nedan visas vår webbpublicering av sammanfattningarna i kronologisk ordning.  I augusti 2005 är drygt 1800 sidor utlagda på hemsidan.
Här finns många detaljerade beskrivningar, som visar dåtidens tänkesätt  i stort och i smått.
Läs gärna om hur Kungl. Maj:ts partiska berättelse om Dalupproret 1743 blir officiell historia.
Ett exempel på hur "segraren skriver historien" och hur lokala studier bidrar med ny kunskap.
Ett kåserande föredrag om kungörelsernas betydelse. Gudrun Sandén år 2002

Kungl. Maj:ts 
Kungörelser

1800-1810     204 A4-sidor  (pdf)
1811-1825     465  A4-sidor  (pdf)

Landshövdingens
Kungörelser

1816-1825     478 A4-sidor  (pdf)
1826-1836     545 A4-sidor (pdf) 
1837-1839     204 A4 sidor
(pdf)
Domkapitlets
cirkulär

1806-1815
111 A4-sidor (pdf)