Rannsakningar efter antikviteter - och fornminneslagen från 1666
/nya/Rannsakningar.htm

UKF:s startsida       PDF-fil alla tillhörande texter  Rannsakningarna och Fornsigtuna    Ämnesområden

Inledning
I samband med fornminneslagens tillkomst 1666 utsändes Kungl Maj:ts brev om denna nya lag till biskopar och landshövdingar med uppdrag att låta verkställa inventering av fornminnen. En kortare förteckning över fornminnestyper som särskilt skulle uppmärksammas bifogades också.
     De s.k. Rannsakningarna efter antikviteter är den äldsta systematiska inventeringen och spelar fortfarande en roll särskilt om det blir aktuellt med förnyad grundforskning kring en fornminnesplats. Dessutom finns det anteckningar om platser som man ännu inte lokaliserat eftersom de ofta beskrivs i förhållande till landmärken som inte längre finns kvar.
     För oss i Upplands-Bro spelar Rannsakningarna kring Fornsigtuna en roll, när vi vill skapa oss bild av platsens historia för tidsperioden mellan kungsgårdens flyttning till Sigtuna i slutet av 900-talet och bondbyn, som är känd från 1500-talets jordeböcker. Det var Gustav Vasa som då började skattskriva gårdarna i landet. Uppgiften att kung Birger Magnusson år 1299 undertecknade ett brev i Fornsigtuna säger inget om dess ekonomiska skattevärde, vilket torde vara naturligt om Fornsigtuna hade status som kungsgård  vid det tillfället. Det är här som beskrivningarna i Rannsakningarna har stor betydelse som verifiering av vad riksantikvarien Aschneus säger om platsen 1612.

Här återges nu samtliga Rannsakningar inom de sex socknarna  i Upplands-Bro  
Frågan om det medeltida Fornsigtuna har tidigare behandlats på UKF:s hemsida, liksom l666 års lagstiftning.
.

1) Kort sammandrag av fornminneslagen. Moderniserat språk          Fullständig text
2) Ordalydelsen i  instruktionen som medföljde brevet till biskopar och landshövdingar
3) Rannsakningar efter Antikviteter - Fornminneslagen - fullständig text med tillägg
KORT SAMMANDRAG AV FORNMINNESLAGEN
Moderniserat språk

Plakat och Påbud om Gamla Monumenter och Antikviteter

Kungen är 11 år gammal när plakatet utfärdas i hans namn. Förmyndarregeringen leds av riksknaslern Magnus Gabriel de la Gardie, som vid tillfället är ägare av bl.a. Fornsigtuna.

Med stort misshag förnimmer Vi hur urgamla kvarlevor allt ifrån hedendomen till närvarande tid hanterats med vårdslöshet och olovligt självsvåld så att de dagligen fördärvas eller försvinner.

Därför har Vi funnit det nödvändigt att med detta Plakat bjuda och befalla
- att ingen, vem han än är, skall efter denna dag understå sig att på något vis nederbryta  eller föröda de borgar, hus, fästen och skansar som ännu tillfinnandes är. Vi vill hålla alla sådana gamla monument inom Vårt konungsliga hägn och skydd.
- att lagen gäller såväl konungens som Kronans jord, antingen den ännu tillhör Oss eller på något sätt avhänts Oss
- Ridderskapet och Adeln skall förfara på samma sätt med sin frälsejord och draga försorg om de gamla monumentens Conservation, som denna Vår Intention, Saksens viktighet och deras egen heder kan vara likmätigt.
- Om någon skulle understå sig att göra häremot öch överträda vår befallning så må han inte bara plikta utan även drabbas av vår onåd.

Mer om fornminneslagen  (del av PDF-fil med alla texter)
Extract
aff Kongl. May:tz
Tryckte Placat til Rijkzens Ständer, så och
Breff til alla Gouverneurer,
Landzhöffdingar, Biskopar
och Superintendenter i Rijket, Om
Monumenters och Antiquiteters
upspanande och conservation.


1. Allehanda Runnsteenar och Runebärg  uthe på Marcken, wid Kyrkiorne eller Byarne
til finnandes, upsökies och antecknas: Sampt alle omkulliggiande Runesteenar upresas.

2. Gambla ödelagde Borgar, Huus, Fästen, Skantzar, och stoora Steenkummel, aff
Menniskio händer fordom sammanburne, och hwad sägn om dem aff ålder warit hafwer.

3. Stoora hoopburne jordhögar och Ättebackar, ther Hedna Konungar och andra
förnähme Män sina Grafwer fordom bekommit och hwad Nampn dhe hafwa.

4. Gambla Offrelundar, Offrekällor, Offrestenar, eller Runda Kätlar i Berg ingrafne, etc.
Ther fordom någon dyrckan hafwer warit, sampt hwad sägn om sådane ännu finnes.

5. Andra märckelige Orter hwarest någon Kamp eller Stridh hafwer stådt, eller lijknelse
effter Jättar, Jättegriffter, Jättekulor, Jättebeen eller theras Swerd och Stridztygh: Sampt
andra Rum ther om någon Historisk berättelse är.

6. J Kyrckiorne gambla förnähme Mäns Griffter, Graffsteenar Wapner, och andra
märckelige ting uthi Inscriptioner, Målningar eller Kyrckiotygh.

7. Gambla Rune- eller Munckeböcker, Munckebreeff, gambla Lagböcker, Skriffne
Sagor, Sigiller, och annat slijkt, anten i Kyrkiorne eller hoos förnähme Män.

8. Gambla Kämpe- och Historie Wijsor, som aff forna tijder nog i Landen hafwa
sungne warit, och ännu aff många siungas, at the noga effterfrågas och anteknas, effter
som ther uthi aff Förfädernes gambla Bedriffter myckin sanning finnes.

9. Gammalt Mynt uthi jorden funnit, eller  elliest aff förnähmt Folck samblat och
förvarat.

N. B. Hwad som uthi Num. 7. och 9. förmäles om gamble Manuscripter, Sigiller och
Mynt etc. Thet är så förståendes, at Hans Kongl. May:tt icke begärar något Äganderne
emoot theras willia affhända; Uthan alt hwad således til Fäderneslandzens tienst meddelt
warder, skal hwarjom och enom troligen igen lefwereras, eller betalas.

J. H. (Johan Hadorph)

Fullständig originaltext (del av PDF-fil med alla texter)
.....................................................................