Exempel på flodförbindelser i Ryssland iakttagna 1674
lokslhistforsk/Forskning/Kilburger_exempel.htm

UKF:s Startsida        Här en länk till hela artikeln.     Länk till Mercators karta 1595 - central i bilden


Svensk rapport från år 1674
bekräftar påståendet att kärr och mossar kan avvattnas åt olika håll. 


Uppgifterna är hämtade ur T.J. Arnes bok ”Det stora Svitjod – gångna tiders svensk-ryska kulturförbindelser”,  utgiven 1917.
Kapitlet ”En svensk handelsspion i Ryssland på 1600-talet” s.132 - 151

Arne var arkeolog och förste antikvarie vid Statens Historiska Museum till sin pensionering 1944. Här ur mina anteckningar vid läsning år 2011.

Johan Filip Kilburger hade tillsammans med en annan person rest genom Ryssland för att på uppdrag av regeringen så mycket som möjligt utröna utökade möjligheter till handel. Den största utrikeshandeln hade Ryssland dittills drivit via Archangelsk vid Vita havet. Nu ville regeringen försöka får handeln att gå  ut genom Östersjön som ju Sverige behärskade ända sedan freden i Stolbova i seklets början. Det är väldigt många intressanta uppgifter som de två har att erbjuda Sverige.
     I det nu aktuella fallet är det Kilburgers skrift ”Kort underrättelse om ryska handeln såsom denna bedrevs 1674 med ut- och införda varor i hela Ryssland” som är intressant.
     Det visar sig nämligen att Kilburger dels har varit på en av de ”båtsläpningsplatser” som jag hänvisar till i min studie och dels kan bekräfta mitt påstående att vatten från två flodsystem vid högvatten kan ”blandas” och att avståndet mellan dem normalt är mycket kort.
Jag citerar Arne från sidan 142:

”Överhuvudtaget hade Kilburger en forskningsresande öppna ögon för alla slags företeelser.  Under färden förbi Vysnij Volocok (Wolosoc på Mericators  karta 1595 B.S.),  ett båtsläpningsställe, som redan använts av vikingarna, iakttog han, att mellan floderna Tsna (Msta) och Tversta (Twiera) blott ligger en 75 famnar bred sandslätt, och att på våren vid snösmältningen båda flodernas vatten blandas.

’Om man här grävde en kanal’ säger Kilburger, ’skulle Ladoga och följaktligen även Östersjön komma i förbindelse med Kaspiska havet’. Samma iakttagelse gjorde även Palmqvist. Senare har ju denna kanal också kommit till stånd.”

Här ytterligare några upplysningar av intresse:
     Uppgifter lämnas om vattenleder och floder mellan Narva och Moskva, om milantalet mellan  Stockholm och Moskva och vägbeskrivning mellan Moskva och Tobolsk
     På 20 dagar kunde man med små fartyg resa från Moskva till Astrachan vid Kaspiska havet å floderna Moskva, Oka och Volga, men med de vanliga barkerna gick det åt 40-42 dagar.  Tillbaka, uppför floden behövde man med små fartyg 6-7 veckor. Sidenet blev på denna väg betydligt billigare, än om det karavanvägen skulle föras till Persiska viken och där uppköpas av holländska ostindiska kompaniet eller av engelsmännen.
Här en länk till hela artikeln.