Jordeboken och lantmäterikartor för Upplands-Bro - ca 1530 - 1952
- Register
 /jordebok/jordebok_lantmäteri.htm  2008-01-16

UKF:s Startsida           Jordeboksregistret              Lantmäterikartorna        Ämnesområden


JORDEBOKS-REGISTRET – 6 socknar i Upplands-Bro          06-11-19    11:47:13     
Börje Sandén   1990-05-07           do g-regist; jb.frg
Antal poster   471                         Konverterad till Word.              Report form jb-word to jb-bro.prt/doc

Uppgifterna är ett urval för vissa år från 1875 och bakåt, lika för alla orter

═════════════════════════════════════════════════════════
Underlaget för registret har UKF fått av Länsmuseibyrån som använt det vid arbetet med Kulturhistoriska
miljöer, ett beställningsarbete från  Upplands-Bro kommun.
Fotostatkopior av de handskrivna registren, ett  för varje socken, finns hos UKF.
Överföring till databas har gjorts av  UKF 1990, pappersformat 2006                                            ═════════════════════════════════════════════════════════


LANTMÄTERIKARTOR  6 socknar i Upplands-Bro              06-11-19   22:49:07  
Inlagd i databas 1990-05-07 av Börje Sandén
Handskriven avskrift gjord efter Kartverkets register i Gävle 1982 av Gudrun Sandén
Antal poster 187 
Filer: do jb-l-o.prg/g-regist.prg;  l.frg    Konverterad till WORD: report form l-word.frg to l-bro.prt/doc  ═════════════════════════════════════════════════════════
 Underlaget för registret är en handskriven avskrift av Lantmäteriverkets förteckning utförd av
Gudrun Sandén i augusti 1980.
Talet under DIA visar antalet diabilder i färg över ifrågavarande karta och som finns i UKF:s arkiv.                       
 Beskrivningarna till kartorna är som regel inte kopierade.               ═════════════════════════════════════════════════════════

SVENSKA LANTMÄTERIET 1628 - 1928
Historisk Skildring utgiven av Sällskapet för utgivande av Lantmäteriers historia 1928
Kort historik - anteckningar ur det kompletta verket i Svenngårdska samlingen.
UKF:s pärm P25 innehåller något hundratal kopierade sidor - Informationsrikt material.