Datorn i hembygdsforskningens tjänst

En lägesrapport från Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut
Av Börje Sandén   (1998) (rev  2006, 2009, 2013)
/hembygd/pressrel.htm

Till UKF:s startsida              Till hembygdsböcker          Till Ämnesområden


OBS.
Vår unika metod är nu historia - även tryckerier kan göra böcker i mindre upplagor. Lönsam för UKF eftersom två pensionärer arbetade utan lön.
Inkomsten räckte för materialkostnader och det faktum att HP ställde sina största laserskrivare till vårt förfogande. Färgskrivaren har tjänat ut sedan flera år tillbaka. Nu har vi en mindre  för A3 papper.

1 - Att trycka hembygdsböcker efter förväntat behov  - nu historia

Se  historiken  över vår unika metod  som vi använde under flera år, innan tryckerierna också började trycka böcker i hundratal. Metoden är användbar om man vill ha 25-50 böcker, men den är inte helt menystyrd och fordrar därför mer avancerad datorkunskap.

2 - Att använda databaser för lagring av hembygdsfakta

3 - Att använda hemsidan för lagring av hembygdsfakta

4 - Att spara hemsidan som PDF-fil
     _ som kan lagras i USB-minne och läsa från vilken dator som helst
     _ ett sätt att "föreviga" insamlad kunskap
     _ ett sätt att bekvämt distribuera kunskap

5 -  Att spara datorns viktigaste innehåll i ett hemsidesliknande system på datorn
      eller på en extra hårddisk med hjälp av WORDS hyperlänkar

6 -  Sedan årsskiftet 2012-13 speglas arbetet i våra datorer i en s.k. Molntjänst
      ett mycket värdefullt komplement till vår uppsättning av lösa hårddiskar
       

   1 -  Att trycka böcker efter behov - Book on demand

Vi har nu avvecklat erbjudandet att aktivt hjälpa till att ge ut böcker.
Vår metod behövs inte längre.
Kommersiella tryckerier kan nu framställa böcker i 100-tal.

Vi utnyttjar nu en ännu enklare metod, synnerligen lämplig för framställning i 5-25 exemplar men även för tryckning av häften som binds samman till en bok

Historik

Book on demand  - trycka häften och böcker efter behov
På den här platsen presenterade vi år 2006 en metod att göra häften med hjälp av programmet Adobe Acrobat  Professional. Metoden demonstrerades vid släktforskardagarna i Nacka strand.
     Nu kan man bekvämt använda Microsoft Words utskriftsformat Bokvikning som fungerar bra vid nyproduktion av separata häften eller delar av en bok. Exempel härpå är vår återgivningen på modern svenska av de handskrivna handlingarna i Brogårdsarkivet. En 700-sidig bok i A4-format utstkriven på A3-skrivare i  ett dussintal exemplar. Den tryckta boken är i själva verket en utskrift av hemsidan, och finns också på en CD i varje bok. De digitala metoderna används med fördel för sökning i materialet. Mer omfattande läsning kan man göra i boken.
   
Vi använder dock Adobe versionen med framgång när vi gör pappersutgåvor av våra hemsidor och lämpliga delar ur databasen. Här kommer några exempel på 300-400-sidiga pdf-filer på hemsidan, vilka vi låter binda in i en handfull exemplar för placering i kommunbiblioteken, i föreningens och länsmuseets arkiv. Riksarkivet har ett exemplar av Brogårdsarkivet.
Några exempel:
      Kungörelser som lästes upp i kyrkan under 1800-talet   (ca 1800 A4-sidor)
      Utskrifter av bandade intervjuer med ortsbor - ortsbors egna skriftliga alster.  (440 + 430 sidor)
      Forskningsninstitutets samlade nyhetsbrev under drygt 20 år  (460 sidor)
      Institutets samtliga protokoll 1987-1995Del 2  1995-2002Del 3  2002 -2007
     

Historik över vår metod att trycka böcker
Nedanstående kan ses som historik över vår banbrytande metod att göra böcker i 100-tal. På några år gjorde vi ca 20 "riktiga" böcker med hårda pärmar och trådbindning, där den enda köpta tjänsten var inbindningen.

Book on Demand
UKF - Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut  utvecklade under ett antal år en metod att ge ut sina böcker enligt principen Book on demand.
Idag (juni 2004) har vi tagit fram ett 20-tal böcker i upplagor mellan 150 och 500 exemplar.

Vår idé var att ge ut böcker "efter förväntat behov" = "Book on demand" 
- inte i första hand snabb leverans = "Print on demand" 

Den första mars år 2000 öppnade vi en underavdelning inom UKF, som kunde erbjuda viss hjälp till främst föreningar och privatpersoner.

Behovet att kunna ge ut resultaten av våra projekt i tryckt form är drivkraften bakom projektet. 
Böckerna är trådbundna och försedda med hårda pärmar med påklistrat färgomslag.

Ansvarig för Book on Demand var Bengt Borkeby (han har nu flyttat från orten)

UKF har demonstrerat sin metod i Hewlett-Packards monter vid On demand-mässan i mässlokalerna i Sollentuna 9 - 11 februari år 2000.
I Hewlett-Packards lokal i Kista i mars samma år.
Vi fanns också i HP:s monter under Bokfestivalen 27-29 april 2001.
Där var det premiär för HP:s nya snabba s/v laserskrivare i 9000-serien. 
Den skriver ut ca 50 A4-sidor/minut

UKF:s bokutgivning. Med bilder av böckerna

Book on demand i nuläget   -  se ovanstående redogörelse
Under de senaste åren har tekniken att överföra datorfiler till tryckerierna väsentligt förenklats. Det har i sin tur medfört att de nu kan göra böcker i mindre upplagor. Vår metod skapades ursprungligen för vårt interna bruk. Samtidigt som vi kunde hjälpa ett antal enskilda författare och idella föreningar var det intressant för oss att utveckla tekniken. Det har emellertid medfört mycket oavlönat arbete och hanteringen av tonvis med papper har bokstavlignen varit betungande och våra interna forskningsprojekt har blivit lidande. Det är så mycket av det slaget som behöver fullföljas.

Vi har därför avvecklat den slutliga tryckproduktionen, den görs nu mer effektivt - och i mindre upplagor - på tryckerierna. Vi kan därför begränsa vår insats till att hjälpa dem som i sina egen dator vill göra layoutarbetet, något som bara för några år sedan inte var lika lätt.Nedanstående sammanfattning av våra erfarenheter

kan därför ses som 

historik över ett spännande utvecklingsarbete
- upplagans storlek bestäms efter förväntat behov
- vid behov skrivs en ny upplaga ut (ev med mindre korrigeringar)
- ett dussintal böcker är hittills gjorda utan anlitande av tryckeri
- varje exemplar skrivs ut på vår laserskrivare
- minst 50 böcker görs med en enda start av processen
- kartor, teckningar och fotografier i s/v eller färg
- böckerna är trådbundna och försedda med hårda pärmar
- även pärmöverdrag i s/v eller färg görs på vår skrivare

Köpta tjänster och material
- inbindning - trådbindning
- laminering av pärmöverdraget
- papper, koltoner

Ekonomi - i vår ideella verksamhet
- ett tryckeri vill vanligen göra minst 1000 - 1500 ex för sin lönsamhet
- tryckeriet skall ha full betalning för hela upplagan innan ännu någon bok blivit såld
- UKF betalar för antalet inbundna böcker
- en utökad upplaga finansieras med de pengar vi fått in vid försäljningen
- föreningen behöver inte besväras av ett stort oförräntat lagar

Du kan här läsa om resultatet av våra mödor i ett antal artiklar som tillkommit under projektets gång.
1999-09-23. Book on demand - UKFs metod att ge ut böcker i mindre upplagor.
1999-08-25. Book on demand - att trycka böcker efter behov
1999-08-26. Datorn i hembygdsforskningens tjänst
1998-02-05. UKF:s nya tryckförfarande - kortfattat
1998-01-30. UKF:s nya tryckförfarande
1998-01-30. Kuskens pojke

UKF:s Startsida     Datorn i hembygdsforskningens tjänst      Böcker och skrifter

 


 
2 - Andra användningsområden inom hembygdsforskningen
Databaser
Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut har nu (1999) varit verksamt i drygt 12 år. Långt innan institutet bildades hade datorn kommit att spela en förgrundsroll i den lokalhistoriska forskningen i Upplands-Bro. Det skulle föra för långt att beskriva alla de användnings- områden som vi genom åren lärt oss utnyttja. Vägen har gått över ordbehandlingsprogram 1982, databaser 1984, bokföringsprogram 1989, layoutprogram för bokproduktion 1990, Hemsida på Internet 1996, scanner för bilder till Internet och böcker 1996, utgivning av böcker utan tryckeri från 1998. Sedan 2005 kan även tryckerierna göra böcker i hundratal.

Sökfunktionen för UKF:s databaser
Ett gemensamt söksystem för drygt 30 databaser visar mycket snabbt var ett visst sökord finns representerat. Successivt blir innehållet i nytillskott åtkomliga även via “fritextsökning”.  Totalt över 30000 texter. Separata databaser är  Hushållningsjournalerna 1776-1813 och Ortnamnsarkivets Namnspalten, publicerad i UNT och Brogårdsarkivet.
     Det gamla 'handgjorda'  sökprogrammet används dagligen. (2017) Det hittar sekundsnabbt i många av nedanstående  databaser = appar, som då får grön färg.. Sedan 30-talet år tillbaka finns all "forskningsviktig" korrespondens åtkomlig vid sökning denna väg. Den finns också för bekvämare läsning från Windowskatalogen i pdf-filer.

datacentral


 
Det avgjort viktigaste för hembygdsstudierna är uppläggningen av det lokalhistoriska materialet i ett antal databaser. Utnyttjandet av denna kunskapsbank underlättas sedan början av 90-talet av att alla databaser successivt integreras i ett gemensamt sökprogram. På några ögonblick söker programmet igenom alla register och/eller texter och visar var sökordet finns representerat. En tangenttryckning till, och skärmen ger utförligare upplysning om det sökta; det kan vara ett register som visar i vilken pärm, bok, artikel eller mapp du kan finna det du sökte, ibland kan man få läsa hela den aktuella texten. Med alltmer förbättrad s.k. OCR-läsning läggs nu många texter ut i läsbar form.

Under det senaste året har UKF förvärvat ett effektivt hjälpmedel för insamling och lagring av fakta. Genom att utrusta scannern med ett modernt textläsningprogram kan texter i böcker och maskinskrivna äldre anteckningar överföras till redigerbara textfiler. Dessa kan - förutom att ges en snyggare layout - med några knapptryckningar läggas i databas, i vilken man kan söka på hela textmassan, s.k. fritextsökning. Med de allt snabbare datorerna behövs ingen s.k. indexering (såvida det inte rör sig om 100000-tals poster). Hela texten söks igenom, och på skärmen presenteras de poster som innehåller det sökta namnet, orten eller ämnet. Det tar bara några få sekunder. F.n. rör det sig om ca 40000 poster fördelade på ett 35-tal databaser ("appar" = applikationer) och vanliga textfiler.
Ytterligare en tangenttryckning och du har i förekommande fall hela uppsatsen/texten framför dig. 

Vi har med detta velat visa att man kan använda datorn till annat än ordbehandling, bokföring, medlemsregister, adressetiketter, postgiroinbetalningar med hjälp av modem, eller som kopiator/fax. 

Någon kanske nu frågar sig, vad det är för ett program vi använder för lagringen och sökningen av våra fakta. Tyvärr måste jag svara att det inte finns färdigt att köpa. Alltihop har byggts upp i ett programmeringsspråk som heter dBASE IV. Detta finns nu i en mycket modernare form som heter Visual dBASE, men den har vi använt mycket lite. Ett intressant konstaterande är att sökning över UKF:s alla databastexter går oerhört snabbt trots det äldre operativsystemet DOS, vanligtvis 1-2 sekunder. Detta kan förklaras med att DOS liggger mycket närmare datorspråkets "ettor och nollor". Datatexten behöver inte läsas genom ett antal fönster! (Windows)
Börje Sandén

databas
3 - Att använda hemsidan för lagring av hembygdsfakta
Hemsidan är inte bara ett sätt sprida fakta, kunskap och idéer.
Du har samtidigt en slags backup. Skulle datordisken skadas kan du lätt hämta tillbaka hemsidans filer till en ny dator. Du har inte forlorat allt.
     Google och andra erbjuder möjligheten att gratis eller mot viss avgift lägga all backup ute i cyberrymden. Det påstås att det är mycket bekvämare att hämta tillbaka materialet på det sättet än att leta reda på hårddisken med en backup, som naturligtvis inte är helt aktuell.
     Kungl.Biblioteket sparar med vissa mellanrum alla hemsidor, så dina forskningsmödor blir inte bortglömda om de har ett värdefullt innehåll. Du behöver inte - som vid tryckt material - lämna pliktexemplar till KB och universiteten. De har ju redan tillgång till ditt material.

4 - Att spara hemsidan som PDF-fil

Med hjälp av Adobe Acrobat  (UKF har vers. 8) kan delar av hemsidan sparas i en enda pdf-fil.
_ som kan lagras i USB-minne och läsa från vilken dator som helst
_ ett sätt att "föreviga" insamlad kunskap
_ ett sätt att bekvämt distribuera kunskap

Programmet kan ställas in så att även alla länkar inom hemsidan spelas in, liksom också  länkar till internetsidor av alla slag och länkar till din egen  hårddisk.

5 -  Att spara datorns viktigaste innehåll i ett hemsidesliknande system på din dator eller på en extra hårddisk med hjälp av WORDS hyperlänkar

Man använder WORDS s.k. hyperlänkar (samma typ som du använder i ett e-post meddelande när du vill lägga en länk därifrån till din egen hemsida).
Det är samma princip som låter dig gå fram och tillbaka mellan filer och till filer på andra hemsidor.

Principen är att:
först skapa ett bokmärke i
början av den WORD-fill som du vill nå. (Menyradens Infoga > Bokmärke - där du skriver valfritt namn utan åäö).   Därefter väljer du  ikonen Infoga Hyperlänk i den fil som du utgår från och skriver in sökvägen till Bokmärket (När du kommit på knepet behöver du inte skriva sökvägen - du kan klicka fram den.)

Hyperlänkarna aktiveras genom att hålla Ctrl-tangenten nedtryckt samtidigt som du klickar  den understrukna länken

Ett exempel är nedanstående Register över registrerat UKF-material.
Exemplet är en intern användning för att jag skall hitta 
texter eller bilder som förts samman i ämnesområden.
För en  utomstående aktiveras inte länkarna.  Men: eftersom jag redan har många av dessa texter liggande på hemsidan  har dessa lagts under länknamnet  "Hemsidan" längst till höger på sidorna.

En klick  på den understrukna "Hemsidan" leder således till UKF:s hemsida som du då kan läsa.
Länkarna till vänster i raderna är alltså för internt bruk av mig.
Nedanstående sidor är i själva verket ett register över mycket av det som finns på min dator.

6 -  Sedan årsskiftet 2012-13 speglas arbetet i våra datorer i en s.k. Molntjänst
      ett mycket värdefullt komplement till vår uppsättning av lösa hårddiskar.
Molntjänsten innebär att valda delar av UKF:s insamlade data ligger åtkomligt på en plats i cyberrymden som heter One.com. Denna har flera funktioner utöver speglingen av arbetet på våra datorer.
1 *   CloudDriver som, när datorn är påslagen, bevakar ändringar och tillägg som görs i datorerna.
2 *   En extra hemsida http://www.ukforsk2.se  Där ligger större pdf-filer  som inte längre ändras, t.ex.de
        stora kartorna över Upplands-Bro från 1860. Programmet tillåter dig att rita en rektangel omkring
        det område som du är intresserad av att förstora
3 *   En lagringsplats för färdiga projekt såsom våra Book on Demand-böcker kan hämtas ner om behov
        skulle uppstå

Den extra hemsidan kan alla nå från ordinarie hemsidans Startsida. Klicka på Hemsida2
Filerna  på Hemsida 2 är i förekommande fall sammanlänkade med Hemsida 1. Utan att du märker det kan din "Ettan" hämta 'tunga' filer från "Tvåan"
---------------------------------------

*_ Register över UKF:s Registrerade Material i:  småskrifter, böcker
    
Länken Hemsidan gäller för besökare. Övriga länkar för internbruk
*_ Register över UKF:s Registrerade Material i:  pärmar, tidskriftsamlare, boxar, lådor, PDF-DOC-filer
     Länken Hemsidan gäller för besökare. Övriga länkar för internbruk