Gammalt vägsystem vid Kalmarsand
- vad berättar gamla kartor?
  Av Börje Sandén                                    
  halvagar.htm
 Skapad 
96-09-07; rev dec 2002, 2006, 2010
  Åter till Första sidan       Till  Historiska ämnen
Innehåll - i denna fil: 
Hålvägar - gamla ridvägar
Historiska vägar i öster och väster
Två hålvägssystem och dragställe för båtar 
Beskrivning av hålvägssystemet
Karta över de tidigare kända hålvägarna
Kommunikationshistoria
Tidigare kända färdvägar
Draget - dragrännan
Olaus Magnus' Carta Marina från 1539
Olaus Magnus' karta jämförd med National Geographics historiska Europakarta
Olaus Magnus karta i boken om de nordiska  folkens historia
Vårdkaskedjor - optiska signalvägar
Hålvägarna vid Lillsjön
Upptäckten
Kartläggningen av stora hålvägssystemet

Hålvägar - gamla ridvägar
.rid
De största i Mälardalen

Under sommaren 1988 undersöktes ett tidigare ej uppmärksammat hålvägssystem nära gränsen mellan Upplands-Bro och Håbo kommuner. Hålvägarna ligger numera i Håbo kommun, men låg före gränsjusteringen för något tiotal år sedan i Bro socken. Området återfinns nordväst om Lillsjöns norra strand, drygt 1 km norr om Kalmarsands nedlagda campingplats. 

Efter anmälan till berörda myndigheter studerades vägsystemet av Leif Gren från Riksantikvarieämbetet 1988-08-31. Han kunde omedelbart konstatera att vägarna är av riksintresse. De jämförs med de hittills största hålvägarna i Redvägs härad i Västergötland. I mellansverige finns inget lika imponerande vägsystem.

I  Sveriges Nationalatlas - delen Kulturminnen och kulturmiljövård - som utkom 1994 placeras Draget som nummer 1 av 133 utvalda Märkliga äldre vägmiljöer. Även nr 2: Dalkarlsbacken och 3: Ceremonivägen vid Rösaring finns i Upplands-Bro.Gamla vägar både i öster och väster I Upplands-Bro finns intressant väghistoria vid gränserna både i öster och väster. Det har sin grund i främst två orsaker: markförhållanden och topgrafisk utformning, samt bygdens läge längs en viktig landsväg mot Stockholm. Det har varit svårt att anlägga vägar i den backiga terräng, som leder ned mot vattenlederna på bägge sidor om Upplands-Bro. 
Översiktskarta


Historiska vägar i öster och väster
I öster, där marken består av berg och hård morän, har de olika generationerna anlagda vägar bevarats i naturen därför att varje ny väg har lagts på en ny plats. Nya vägbyggnadsmetoder har nämligen genom åren gjort det möjligt att plana ut terrängen så att en av landets "elakaste backar"- Dalkarlsbacken - nu blivit en helt backfri motorväg. 

I väster, där de nyfunna hålvägarna finns, är det andra orsaker som gett oss kommunikationshistoria. Här har den gamla landsvägen gått genom lösa sandbemängda jordarter. På sådana ställen uppkommer med tiden s k hålvägar. Ridande, gående och så småningom även i vagn åkande resenärer och hästanspända foror har nött på marken, så att det uppkommit stora diken. Marken är mestadels torr och lutningen är inte så stor. I århundraden behövde ingen väg anläggas; det var bara att välja en ny sträckning strax intill den gamla, när nötningen gått så långt att man kommit ned i fuktiga lager. 

Två hålvägssystem och dragställe för båtar
Det är mycket vanligt att hålvägar ligger i grupper bredvid varandra. Här i väster, i trakten av det s k Draget finns två hålvägssystem. Det äldsta finns beskrivet i hembygdsboken. Att det är äldst förklaras av det faktum att hålvägarna leder till den högsta punkten på näset; den första hålvägen gick till vadstället, som uppkom när landhöjningen någon gång före vår tidräknings början nått så långt att sundet snördes av. Sjötrafiken från havet - "Östersjön/Mälaren" - mot Uppsalaområdet hade som ett alternativ sträckan Södertälje - Birka - Kalmarsand - Uppsala, en nästan rak linje. Namnet Draget talar om för oss man trots hindret fortsatte med sjötrafiken i mer än tusen år. Man drog båtarna över det uppkomna näset. 
Upp
Beskrivning av det större hålvägssystemet
Även i det nu funna hålvägssystemet finns en mycket gammal hålväg. Det är den djupaste. Den är V-formad och nästan 5 m från bottnen upp till den normala markytan. V-formen visar att man aldrig åkt med vagn i den. Parallellt med denna finns ytterligare ett tiotal ganska djupa hålvägar. Några av dem har en bredare botten, vilket visar att de använts av kärror och vagnar, eller kanske primitiva släpor, ev med ett hjulpar längst fram (se bild sidan 000). 

Dessa hålvägar har - möjligen med undantag för den sydligaste - inte använts sedan en landsväg anlades tvärs över dem på 1700-talet. Vägbanken som då byggdes är så hög att det inte gått att bekvämt komma ned i hålvägarna. Den nyss nämnda sydligaste vägen kan emellertid ha använts långt senare. Den ligger vid sidan av 1700-talsvägen och är ganska bred. Längst ner fortsätter den på en liten vägbank över strandsluttningen som leder ner mot Lillsjön. Norr om 1700-tals vägen är marken i det närmaste plan, men man kan ändå skönja några grunda hålvägar, som ännu inte mäts in på kartan. 


Karta över hålvägarna - se vinjettbilden
Egentligen var det meningen att UKF under sommaren skulle göra en noggrann uppmätning av de tidigare kända hålvägarna. Kartan över dessa gjordes med måttband och stegning. Ingrid Ask, medlem i UKF och lantmätare i Upplands-Bro, hade åtagit sig att med modern mätutrustning göra en karta som tillfredsställde professionella krav. När det nya vägsystemet upptäcktes var det angelägnare att få det uppmätt i stället.
Upp
Kommunikationshistoria
Det drygt 2 km breda näset mellan Mälarvikarna Lilla Ullfjärden och Kalmarviken visar upp en hel provkarta på kommunikationsvägar koncentrerade till ett litet område. Möjligheterna att färdas över näset är i verkligheten än mer begränsade eftersom det i dalgångens botten finns en sjö, Lillsjön, och flera kärr. Dessutom är detta näs den enda landfasta förbindelsen längs norra Mälarstranden och därför har all landtrafik genom tiderna koncentrerats hit. Närmaste möjlighet att färdas i väst-östlig riktning finns först uppe vid Flottsund söder om Uppsala. Och där finner man helt följdriktigt nästa hålvägssystem. 

Här vid Draget/Lillsjön har alltså under lång tid en avsevärd trafik ägt rum. Sedan Stockholm tillkom har trafikmängden ständigt ökat. Det är naturligt att den lämnat spår efter sig. Vi finner både nu utnyttjade vägar och äldre, ända tillbaka till forntiden. Att området även har lämningar efter sjötrafiken och vårdkaskedjan som skulle varna den innanför liggande bygden skall jag återkomma till längre ned. Hålvägar vid Draget, ca 50 m söder om ingången till fornborgen.
Fornminne nr 108, Håtuna socken.
Uppmätt med måttband och stegning 21-22 juli 1978.
Börje Sandén

Upp

De tidigare kända hålvägarna
vid fornborgen nära DragetÖversiktskarta
Tidigare kända färdvägar
I hembygdsboken Det hände i Upplands-Bro (1984) har jag förut berättat ganska utförligt om vägar och kommunikationer i det här området. En sammanfattning kan nu vara på plats. 
 • de allra äldsta hålvägarna nära fornborgen vid Lilla Ullfjärden 
 • 1600-talslandsvägen med Hälledagshällarna invid Kalmarviken 
 • 1700-talslandsvägen intill de senast upptäckta hålvägarna 
 • 1800-talslandsvägen - gamla E18 - med sin bankutfyllnad i Mälaren 
 • 1876 års järnväg, anlagd på en bank tvärs över Lillsjön
 • häradsvägen mellan Håtuna och Kalmar/Yttergran 
 • 1900-talets motorväg över kärrmarkerna 
 • vårdkaskedjan med sina signaleldar 
 • sjövägen - då man drog båtarna över näset - Draget/dragrännan 
 • Kartorna berättar
  Ingen av de nu funna hålvägarna finns antydd på 16- och 1700-talskartorna. 1788 och 1807 års kartor namnger både "Gamla landsvägen" vid Kalmarsand och "Nya landsvägen" uppe i häradsallmänningsskogen intill och tvärs över de nu funna vägarna. Hålvägarna är tydligen oanvända och uppfattas inte ens som gamla vägar. På en karta från 1699 finns ett torp Draget placerat i åkerkanten just där hålvägarna kommer ut ur skogen. En annan karta från 1696 benämner detta torp som "ödestorp". På dagens kartor finns 1700-talsvägen kvar. Den är avstängd för biltrafik men en utmärkt cykelväg. Den finns i sin ursprungliga sträckning från järnvägsbommarna vid Toresta fram till motorvägspåfarten vid Draget. En aktuell översiktskarta över de gamla vägarna finns i hembygdsboken liksom en kartskiss över de då kända hålvägarna vid fornborgen nära Lilla Ullfjärden.

Draget - dragrännan
Till bilden av färdvägarnas historia hör också resor till sjöss eftersom sjövägarna länge var de viktigaste färdvägarna för långa sträckor och tunga transporter (lägg märke till att man ännu anväder ordet väg i ordsammansättningen sjöväg). På detta näs finns åtminstone två saker som erinrar om "sjötrafik över land". På såväl gamla som moderna kartor står namnet Draget, även i kombinationer med Drageborg och Dragelund. För att underlätta båtdragningen hade man anlagt en särskild dragränna av stockar, dock inte lagda som på en vanligt förekommande rekonstruktion från 1970-talet-
 
Tillägg 2010: Martin Aschaneus - vår första år 1630 formellt utsedda riksantikvarie - hänvisar till en upplysning som han fått från "gamble herr Peder, pastor i Kalmar" (Håbo härad). Denne säger att kalmarborna fått öknamnet Kalmarbo kånkare. "Ther af sitt vedernampn bekommo och än hava. N. Kolhmarboo kånkare, the är Dragare eller förare".  (s. 752 i  Göran Strömbecks bok Herr Mårten i Borgby, utg. av Upplands Väsby hembygdsförening, befordrad till trycket av Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut år
1993.

Olaus Magnus' Carta Marina från 1539Olaus magnus 1539
Olaus Magnus' s.k. "Carta Marina"  från 1539

En  "sjöväg med dragställe över land" finns också bekräftad på en av de äldsta kartorna! Bilden ovan visar Olaus Magnus karta från 1539 - av eftervärlden oriktigt benämnd "Carta Marina". Den visar ett öppet sund som leder  fram till Uppsala trots att landhöjningen på 1500-talet här skapat Upplands-Bros enda landförbindelse med övriga Sverige. Dragstället ligger vid bokstaven 'V' i VPSALA. Det "obefintliga sundet" visas också på nästa två kartor. Så är det även på Mercators karta över Suecia och Norvegia från 1595. Metoden att på dessa gamla kartor rita vattenvägar, där det inte fanns öppna vatten, skall tolkas så att kartritaren anger de färdvägar = vattenleder som man i praktiken färdades på. Att dra båtar över hindrande näs känner vi ju alla till från de svenska vikingafärderna längs Rysslands floder. (Se kommentar längre fram i denna artikel).  Vid vårt Draget måste man ha dragit båtar i mer än 1500 år. Sundet har nämligen stängts av före vår tidräknings början; och vi har skriftliga belägg för att Kalmarsandsborna hjäpte till att dra båtar på 1500-talet då Olaus Magnus karta ritades och rester av dragrännan fanns kvar på 1920-talet! 

Ur National Geographics  "historiska Europakarta"
National Geographic

Som en kuriositet visas en karta hämtad ur National Geographic Magazine dec.1983. Den illustrerar "History of Europe - the Major Turning points". Kartritaren markerar liksom Olaus Magnus två vattenvägar (färdleder) till Uppsala, fastän det är över 2000 år sedan en öppen farled verkligen gick väster om Upplands-Bro. På motsvarande fysiska kartan är "ön Upplands-Bro med Skokloster" ännu tydligare markerad.

Olaus Magnus karta i boken om de nordiska folkens historia
Olaus Magnus Nordiska folken


Att den stora färdvägen/sjövägen till Sveriges centrala inland gick via Södertälje framgår med önskvärd tydlighet av en annan av Olaus Magnus kartor (bilden här ovan). Den är hämtad ur hans stora bokverk om de nordiska folkens historia.
Här har sundet vid Södertälje gjorts ofantligt mycket bredare än sundet vid Stockholm. 
Så gjorde kartritarna ännu på 1500-talet trots att sundet grundats upp redan under vikingatiden. 
     Förklaringen till detta kan man ana om man betänker att kartorna ritades i stor utsträckning efter skriftliga berättelser om hur man färdades i dessa fjärran länder. Man visste ingenting om landhöjningen i Norden, som snabbt gjort gamla erkända färdvägar svårframkomliga. Många "dragnamn" vittnar fortfarande härom. Jag vill uttrycka saken så att dragställena i praktiken blev kartlagda i de första kartorna och att avsikten med dem framför allt varit att visa var det fanns framkomliga vägar i ett annars närmast väglöst land.
      Det finns ett flertal  kartor, exempelvis av Mercator 1595 och Oretlius 1570, där kartritarna satt i system att rita sammanhängande vattendrag, fastän det i vissa fall aldrig funnits en obruten vattenled hela sträckan. Ett typiskt exempel är vattenleden (färdvägen!) från Jönköping till Västerhavet.
     Ytterligare ett exempel i ovanstående karta är att kartritaren markerat "etablerade" färdvägar (således ej kompletta floder!)  från Växjö i tre riktningar: mot  såväl västkusten som ostkusten förutom ner till Skåne, som då ännu inte tillhörde Sverige.
      Sedan ovanstående skrevs har UKF:s projekt med förslag på  tolkningar av de äldsta kartorna publicerats.
Att tolka gamla kartor


Vårdkaskedjor - optiska signalvägar
Genom dalgången vid Draget gick också en av de många signalkedjorna som skickade bud om ankommande fiender. Från vårdkasberg till vårdkasberg gick brand- och röksignalen. Alldeles ovanför hålvägarna, på berget norr om 1700-talsvägen, fann Sten Florgård - arkeolog som specialiserat sig på vårdkaslinjer - för ett par år sedan stenrester som han tolkar som fundament till en vårdkase, och strax intill grundstenar för vaktmanskapets hyddor. De höga åsarna och bergen på bägge sidor om dalen har gjort att enda platsen för att leda en optisk signal mot Uppsala finns här vid Draget. 

Hålvägarna vid Lillsjön
Hur kan det komma sig att ett så stort och tydligt hålvägssystem inte uppmärksammats förrän 1988? Jag är själv förvånad över att jag inte sett det tidigare. Jag har åtskilliga gånger tidigare gått bara några få meter ifrån hålvägarna utan att se dem. Dessutom har jag länge haft uppmärksamheten riktad mot hålvägar i allmänhet och studerat de mer kända både norr och söder om Uppsala, liksom de allra djupaste i landet nere i Redvägs härad en mil norr om Ulricehamn. De nu funna vägarna ligger dessutom där de borde ligga, nära den högsta delen av näset. Kanske var det vetskapen om "Nya landsvägen" tvärs över dem som förblindade tanken. 
UppUpptäckten
Det var den 6 april 1988 som jag och min hustru plötsligt stod inför den sydligaste av hålvägarna. Vi skulle rekognosera en lämplig väg att komma upp till det nyfunna vårdkasberget strax öster om hålvägssystemet. Hembygdsföreningen i Bro skulle några veckor senare göra en cykelutfärd längs 1700-talsvägen till vårdkasberget, men jag visste att det var mycket svårframkomlig terräng från vägen upp till berget. 

Det var när vi denna dag gick en ovanligare väg från Kalmarsand, där vi parkerat bilen, som vi plötsligt kunde se ned längs den sydligaste av hålvägarna. Jag såg genast vad det var frågan om. Jag bad Gudrun leta efter nästa hålväg som måste finnas, medan jag gick nerför den funna ett stycke. Den var inte V-formad, snarare med U-fom, och måste ha använts även av vagnar. Trots att det var snösmältning var det mycket lite vatten i den. Men den såg ju ut att gå rakt ner mot Lillsjön. Kunde det trots allt vara något avvattningsdike? Jag hann inte fundera mycket över det förrän min fru ropade att hon funnit nästa väg. Inom några minuter hade vi tappat räkningen på antalet hålvägar. Vi måste ta det från början, och då kunde vi se att det var minst 10 större hålvägar förutom ett antal små. 

Grönskan döljer vägarna
Tack vare att grönskan ännu inte kommit var det möjligt att se hålvägarna. Vi fann att den nordligaste måste vara den äldsta. Den var djupast med V-formad profil, en typisk rid- och gångväg. Bottnen är således spetsig med plats bara för en smal gångstig; ridande kan inte ens mötas. På djupaste stället var slänten upp nära sex meter. I nedersta delen hade nötningen gått så långt, att man någon gång långt senare anlagt en vägbank av nästan två meters höjd tvärs över hålvägen för att bekvämt kunna ta sig över "diket". Nu korsar en körväg hela nedre delen av hålvägssystemet, mindre än tio meter från den nyss nämnda lilla vägbanken. 

När man i sommargrönskan går på körvägen ser man inte hålvägarna. De syns inte heller från den ovanförliggande 1700-talsvägen. Hela vägsystemet ligger i spetsen av den triangel som uppkommer mellan de två vägarna. Det kan vara förklaringen till att få människor finner anledning att passaera genom själva hålvägsområdet; det är ju så bekvämt att gå på vägarna vid sidan om. 

Det är troligt att hålvägarna varit okända länge även för antikvariskt intresserade personer. När jag talade med folk i trakten var upplysningarna om dessa hålvägar nya. Inte ens den som hade haft nära kontakt med framlidne Erik Hermansson, riksantikvarieämbetets ombud på sin tid och kännare av dragrännan och det andra hålvägssystemet, kunde erinra sig att denne berättat om de "nya" hålvägarna. 
Upp

Antikvariska myndigheter underrättas
Den enda jag träffat som kände till dem var Ivar Hansson, skogvaktare på häradsallmänningen, och han hade mycket riktigt uppfattat dem som "några gamla hålvägar". Nu är det inte så underligt om kännedomen om hålvägar inte är så utbredd; ja, de flesta tror inte att det ens är fråga om fornlämningar. Den första renodlade undersökningen kring sådana vägar presenterades inte heller förrän 1985. Det är alltså först på allra senaste tid som man börjat intressera sig för denna typ av fornminnen. 

En kontroll hos länsantikvarien i Uppsala län visade att man inte hade någon rapport om dessa hålvägar. Riksantikvarieämbetet sände 1988-08-31 sin främsta kännare på hålvägar, Leif Gren, till området för inspektion. Samma vecka som han kom hade UKF fått fram den datorritade kartan. Med den i handen kunde vi besiktiga området. På stående fot kunde han bekräfta att hålvägarna var av riksintresse; inte på någon annan plats i Stockholmsområdet finns så väl utbildade hålvägar. Här är ett skolexempel på hur hålvägar uppstått just på denna plats, såsom jag tidigare berättat.


Kartläggningen av hålvägarna
Vi fick i uppgift att mäta in och kartlägga ett nyupptäckt hålvägssystem i en skogsbacke i Håbo kommun. Ytan på området är ca 150 x 200 m och området är tätt bevuxet med träd och sly. Eftersom vi bara hade några semesterdagar till att utföra arbetet på, så var det nödvändigt att använda moderna lantmäterimetoder 

Geotronics Scandinavia AB ställde upp med en totalstation, Geodimeter 440, att utföra mätjobbet med. Kordab AB erbjöd sig att utföra databearbetningen och framställa kartan. Med en totalstation och automatisk databehandling behöver man i fält inte skriva några mätvärden, utan dessa samlas i en liten "låda", som sedan ansluts till datorn för automatisk överföring.

Fältarbetet
Vi började med att lägga in ett "slutet polygonnät" runt om och genom området som skulle mätas in. Därmed hade vi ca 12 stationspunkter från vilka vi sedan kunde mäta. För att lägga in "vårt" system i rikets koordinatsystem mätte vi in två av stationspunkterna från två polygonpunkter i kommunens polygonnät. 

Mätningen gick sedan till så att en av oss gick med en stakkäpp med reflektor, den andre stod vid instrumentet och riktade in det för vinkel- och avståndsmätning mot varje punkt reflektorbäraren stannade på. Avståndsmätningen sker mycket snabbt med hjälp av ljus, och reflektorn är höj- och sänkbar. Därför gick det bra att mäta så länge man bara kunde se varandra för skogen. Vi fick naturligtvis röja en del, bara för att ta oss fram. 

Vi mätte i linjer längs släntfot (U-formade vägar) eller vägmitt (V-formade ridvägar) samt övre släntkanten. Fältarbetet tog 4 hela dagar, och vi mätte in ca 650 punkter. Därefter spenderade vi ungefär en dag på kontoret med att "snygga till" kartan, och sedan rita ut det hela med hjälp av en s.k. plotter. 

Kartan visar vägsystemets utseende och bredden på vägarna. Det är den övre bredden som visas och därför visar kartan på sätt och vis också djupet på "diket". För alla punkter finns också höjden angiven. Vi gjorde inte någon "digital terrängmodell" av området, för det ändamålet hade det erfordrats fler punkter, främst från den mellanliggande terrängen. 

Ingrid Ask och Göran Arrhén


Upp
Till Historiska ämnen
UKF:s startsida