Arkeologiska undersökningen vid Draget
- maj 1997
(draget97.htm; 97-05-31)Under de fyra dagarna kring Kristi Himmelfärdshelgen fortsatte Michael Olausson och ett dussintal amatörarkeologer att gräva vid Draget. Förra årets två grävsäsonger avslöjade - såsom meddelades i förra numret - förekomsten av en tidigare okänd jordvall med vallgrav. Den s.k. kol-14 metoden gav beskedet att jordvallen anlades ca 2000 år f. Kr. En period som man börjat kalla kopparstenåldern. Bronsåldern börjar i vårt land omkring 1800 f. Kr. Michael Olausson konstaterade redan i februari, när dateringsproven var klara, att Mälardalens äldsta vallanläggning finns här vid Draget. Stenmurarna har ännu inte gått att datera. De behöver inte vara från samma tidsperiod som jordvallen. Anläggningen har troligen haft olika funktion genom tiderna. Intressant är dock att inga fynd eller dateringar förknippas med vikingatiden. Det är ju till den perioden som fornborgar av tradition hänförts. 

De fyra undersökta stenrösena innanför stenvallen kan inte beskrivas som vanliga gravar. Ingen hade blivit gravlagd i centrum. I den ena av dem fann vi två små s.k. gravgömmor, stenringar av en knapp halv meters diameter . De låg i yttersta kanten av stenröset och visade sig innehålla brända benrester av en vuxen och ett barn. I den ena låg skallben och i den andra rörben. Stenrösenenas funktion är okänd. 

Tillsammans med andra iakttagelser är det klart att anläggningen inte är en fornborg i traditionell mening. Dels är den alldeles för stor (över 4 hektar) för att kunna försvaras av ett rimligt antal människor, dels är ingångarna inte byggda för att försvåra ett inträngande. Särskilt huvudingången i söder har fått en inbjudande karaktär med stenskodd front nedanför stenvallen och välkomnande eldar framför ingången. Jordvallen har inte varit en del i ett befästningsverk, den måste i stället uppfattas som en gränsmarkering, innanför vilken särskilda regler gäller. Det ligger nära till hands att tolka anläggningen som en kultplats. Vi har dock inga som helst begrepp om vad för kult som utövats här på den tiden jordvallen byggdes. Gravrösena som inte är några gravar skulle kanske kunna uppfattas som symboliska kultobjekt, ett slags altare kring vilka man samlats för ceremonier. 

Det smala sundet som fanns här mellan berget och den stora åsen hela bronsåldern igenom har utgjort ett särpräglat landskap, som lockat människor till platsen. Den har troligen förlorat sin betydelse när landhöjning stoppade sjöfarten. Fynden från stenåldern, bronsåldern och den tidiga järnåldern är ju också framträdande inslag vid de genomförda undersökningarna. 

Se utförlig rapport februari 1997 med karta