Ur Vetenskapsakademins handlingar 1748
Eva de la Gardies redogörlese för sina experiment med potatis på fädernegården Almarestäket
bok00/Potatis_recept.htm

UKF:s startsida    Huvudartikel   Lokalhistoria - forskning och källskrifter       Ämnesområden

1748. Octob; Nov. Decemb                                             277

FÖRSÖK
At tilverka Bröd, Brännvin, Stärkelse och
Puder af Potatos

gjorde af
                     
EVA  DELA GARDIE.
 
1:o

Vid brödbakning af hafra och potatis har man funnit en mindre del hafre-mjöl behöfvas emot potatos til at deraf gjöra et godt och välsmakande bröd.  Til det som uti Kongl Academien blifvit upvist, har man emot 2 Skålpund och 13 lod  hafre-mjöl tagit 2 Skålpund och 22 lod, och således 9 lod mera potatos, hvilka blifvit förut kokade och väl sönderstötte, samt med et qvarter vatten blandade, hvarefter man dermed förfarit, som med annan deg.

2;o Brännvins profvet är giordt endast af potatos utan någon tilsats af säd. I brist af tilräcke­lige och stora potatos, har man för denna gången med detta försök ej kunnat gå längre, än at af 2 lispund och 6 marker små och släta potatos man allenast bekommit et qvarter brännvin Vid själfva bränningen är för övrigit intet annat at i agt taga, än at potatos måste förut vara väl sönderstötte.

<>3. Vid tilverkningen af potatos stärkelsen, har man på det sättet förfarit, at man först låtit potatos ligga 12 timar uti vatten, sedan skalat dem, och åter lagt dem 2 timar uti vatten, derefter rif­vit dem, det lösaste man kunnat på et refjärn, blan­dat dem med vatten, och gnidit dem genom en hårsigt, så at, så mycket som trängts sig igenom sigten fallit uti rent vatten, hvaruppå man låtit det stadna til at väl sjunka til botnen; sedan har man ömsat rent vatten, och dermed fortfarit så länge, til dess det blifvit så rent och klart, som det var når det ditslogs. Man tager i agt, at när nytt vatten slås uppå, alt som ligger på botten tillika väl upröres med vatnet, så at all rodnad derutur drages. Man tilser derjämte noga: at innan man det afslår, stärkelsen väl fåt sjunka til botten. Sidsta gången hälles vatnet väl af, och stärkelsen sättes sedan antingen i solsken, eller uti en ugn, som endast är ljum men ingalunda het, til at efterhand och långsamt torrkas. Af 5 Skålpund potatos har blifvit 17½ lod fin stärkelse, samt 2 lod grof. Försök är äfven giordt at  förvälla potatos, men der har intet velat lyckas. 

4, Utaf  stärkelsen har man sedermera gjort puder, på det sätt: at man lagt den uti en påsa af fint skinn, manglat och sigtat den samma ge­nom en fin florsigt. 

d.17. Nov, 1748.