Lejondal  - kompletterande
/bok0/lejondal.htm <>Innehåll i Det hände i Upplands-Bro
Manufakturverket - anteckning i Riksarkivet
Privilegibrevet för manufaktureverket
Rekognosering av gamla vägen och gamla Grindstugans plats (Häradskartan 1860)
Kursgårdens upplysningar om Lejondal

Lejondals manufakturverk Anteckning Riksarkivet - Kjell-Ove Mattsson
Lejondal.
    Lejondals Manufactur Wärk
    i Upland och Bro Sokn
    1753 den 12 October Privilegium för Hofjunkaren Jacob
Gripenstedt, at på Lejondals Säteries ägor uprätta ett jern Manufactur Wärk af
2:ne Härdar med  2:ne Hamrar, samt 2:ne Smedior til åtskiligt smide af 150
Skep:d Stångjern.
                                   Res: B: pag: 217

    Lejondals ManufacturWerk
    1789 den 6 Maij Extr. Prot. som bifaller Manufactur Werkets
upphörande och befriar Egaren ifrån alla utskyller derå til
Kongl. Maij:st och Kronan.
                                   Res.bok. p. 71
Harméns register omfattar 29 band.
--------------------------------------------------------------------------------------

Rekognosering Grindtorp
vid "gammel-gamla vägen" Finkan - Lejondals herrgård. 2002-08-24  g11 CD
Rekognosering av Grindtorp (Häradskartan 1860) och gammal-gamla vägen fram till Lejondals herrgård mellan [Finkan] söder om motorvägen och vägskälet 300 m väster om herrgården (gul 2002) strax norr om Lejondals slott. Identifierade vägsträckningen norr om motorvägen och fann en jordkällare på platsen för Grindtorp.

Vägen
Omedelbart norr om motorvägen finns den igenvuxna vägbanken kvar mellan nuvarande kraftledning och åkerkanten på en sträcka av 150 m.(ek. kartan 1981) Sedan är den bortplöjd utefter skogskanten ca 100 m. Därefter har vägen gått tvärs över åkern i nordlig riktning med någon dragning åt öster och dess fortsättningen (50 m) finns markerad på ek. kartan 1981 Söder om motorvägen kan den knappast återfinnas mellan den nya bebyggelsen på platsen för Finkan, Vid vägbygget har terrängen förändrats. Det är möjligt att ett litet stycke kan urskiljas, det jag såg vid en tidigare rekognosering.

Grindtorp
Namnet finns på Häradskartan 1860 och är utmärkt med 4 hustecken ett stycke öster om vägen. På platsen, exakt i skogsbrynet finns en mycket tydligt bevarad jordkällare. Kunde inte återfinna någon torpgrund. Den kan ligga i strax söder om källaren i ett med högt "ogräs" och vildhallon områden på 40-50 m utsträckning alldeles i skogskanten. Innanför i skogen ser marken ut att vara bearbetad.
     På Generalstabens karta översedd 1892-93, Uppsala länsdel uppmätt 1845, översedd 1866 finns torptecknet i själva skogskanten. Samma karta har den nya vägen fram till det vid denna tid uppförda slottet inlagd med grövre manér (samma grövre linje som vid hålvägssystemet vid Draget/Lillsjön). Ca 100 m väster om jordkällaren ligger en ganska stor oregelbunden täktgrop med infart från den bortplöjda vägen. Mycket järnskrot har dumpats i gropen, bl.a. en personbil.
     I dag når man bekvämast området med hjälp av en ridstig från platsen för Lejondals område med "äventyrsredskap" 150 NO om den tidigare nämnda 50 m långa bevarade vägsträckningen rakt väster om Lejondals herrgård.
     En rest av den nyare vägen finns kvar omedelbart öster om den äldsta villan (Gammelbo?, uppförd under Bildts tid på Lejondal) i det nybyggda villaområdet