Arkeologi i Upplands-Bro 1997
(arkeo97.htm)

Åter till Första sidan             Ämnesområden          Rapporter

Rösaringsprojektet
Veckan efter midsommar genomförde länsmuseet den planerade undersökningen av fornminnesområdet nedanför och söder om Rösaring, dvs kring Stora Ekeby. Det skedde i samarbete med amatörarkeologerna inom Stockholms läns hembygdsförbund. Huvudansvarig för projektet är Peter Bratt vid länsmuseet. Rolf Rydén från Riksantikvarieämbetet har, liksom förra året, haft ansvaret för inventering och kartering av området.
     Ett 10-tal medlemmar i Arkeologisektionen inom länsförbundet har under veckan fått pröva på flera olika arbetsuppgifter: fosfatkartering, undersökning med metalldetektor, kartering och inventering av gravar.

Fosfatkartering
Vid fosfatkarteringen togs ca 120 jordprover regelbundet utspridda över området. När resultaten är klara kan man finna de platser till vilka den forntida bebyggelsen varit koncentrerad. Nästa år kan det då bli aktuellt med regelrätta arkeologiska grävningar där.

Sökning med metalldetektor
Upp till tre instrument användes vid sökningen efter främst metallföremål i området för den förmodade boplatsen. Instrumenten har en liten datorenhet som visar resultatet på en liten bildskärm enligt ett visst kodsystem. Instrumentet reagerar med hjälp av sitt elektromagnetiska fält för förändringar i marken ned till 30-40 cm djup när det ganska hastigt sveps fram och tillbaka tätt över markytan. Koderna på skärmen ger förslag på vad det kan vara som hittats. Instrumentet kan ställas in för vissa sökobjekt, exempelvis ädelmetaller. Lite tillspetsat kan man säga att instrumentet kan avläsa tidsperioden då exempelvis ett mynt tillverkats eftersom det reagerar på graden av metallhalt, som ju varierat genom århundradena. Det kan även ställas in för att reagera på föremåls form. Man kan alltså låta det utesluta spikar. Det mesta som hittades var kopparmynt från 1500-talet och framåt och större och mindre järnföremål som tappats, spännen, knivblad, hästsko, en bit av en gryta. Kanske lite förvånande att ett silvermynt från 1692 hittades i åkern. Sista dagen hittades ett litet metallbleck med spår av förgyllning och mönsterdekoration. Det har lämnats till experter för identifiering.
 
Kartering av gravar
Karteringen av gravområdet kommer att omfatta närmare 200 gravar. Vi har såldes här ett av Mälardalens största gravfält. Det stora flertalet är från yngre järnålder-vikingatid. 

Amatörarkeologerna Dan-Erik Tiwestam och Sven Palmqvist.
Rolf Rydén, från Raä, till höger.

Inventering av fornminnen
Det sista dagarnas inventering kröntes med framgång när ett par gravar från äldre järnålder hittades. De är mycket svåra att se eftersom det inte är fråga om högar utan stensättningar i olika format som ligger i plana marken. Stenraderna kan hittas genom att känna med en sond i marken. Det var förra sommaren som vi ägnade åtta dagar åt att gå skallgång i Låssaskogarna för att om möjligt finna ej upptäckta gravar från äldre järnålder.

Amatörarkeologerna i Stockholms län
Amatörarkeologerna får genom Rösaringsprojektet en mycket värdefull inblick i förarbetet inför kommande regelrätta grävningar. Det har varit en varierad och kunskapsberikande sommarsysselsättning, som många velat vara med om. Vid den här undersökningen har vi varit tvungna att begränsa deltagarantalet. Vill du ha möjlighet att delta i amatörarkeologiska undersökningar i Stockholmsområdet måste du i praktiken ansluta dig till hembygdsförbundets arkeologisektion. Du kan anmäla ditt intresse till Ingrid Karlmar, 756 59 18. Du får du kontinuerlig information om arkeologiska undersökningar öppna för amatörarkeologer.
 
Fornborgen vid Draget 
- med Mälardalens äldsta vallanläggning 

Här vill jag bara hänvisa till den utförliga rapporten i nummer 97-2. Se också vår hemsida på Internet www.algonet.se/~ukforsk, där du kan följa de två senaste årens utveckling inom arkeologin. Riksantikvarieämbetets slutliga rapport har ännu inte kommit.

Åter till Första sidan             Ämnesområden          Rapporter