fornsigtuna
Upplands Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut

Om UKF     Bli medlem     Hem      Kontakt     Nyhetsbrev      Evenemang      Sök


Sevärdheter i Upplands-Bro

Aktuell forskning

Lokalhistoria/ Rikshistoria

Ämneskatalog

Missade du föredraget /
vandringen


Forskningsområden

Böcker och häften

Länkar till diverse dokument

Länkar till hemsidor

Hemsida 2 
Introduktion Fornsigtuna
Trots det stora vetenskapliga intresset  för en undersökning av fornlämningsområdet vid  Signhildsberg/Fornsigtuna i Håtuna socken i Uppland, påbörjades inga fältarbeten här förrän under 1980-talet. Först röjdes fornlämningsområdet genom länsantikvarie Alt Nordströms försorg. Tidigare oregistrerade terasslämningar upptäcktes och registrerades då, vilket ledde till att Riksantikvarieämbetet började kartera platsen 1983.
     På sensommaren 1984 satte grävningsarbetet igång. Meningen var, att man under en fältarbtetsvecka med amatörer och yrkesverksamma arkeologer i samarbete skulle lösa några grundläggande  frågor om datering och funktion för några få objekt inom området. Följden av grävningen blev dock fler frågor än svar, och en fortsättning bestämdes till en vecka sommaren 1985. Resultatet blev  också  den gången  fler frågor med  ytterligare  grävningar som  nödvändig följd. T.o.m. sommaren 1988 fortsatte grävningarna. Först då hade flertalet synliga anläggningar  kunnat dokumenteras och först då avslutades fältarbetena.
    Bearbetning och utvärdering följde och resultatet av det arbetet presenterades i boken Fornsigtuna. En kungsgårds historia.  David Damell m.fl.
Avslutningsvis skall nämnas att undersökningarna fick en nystart våren 2018 då två arkeloger på eget initiativ påbörjade en s.k. markradarundersökning i området med målet att finna spår av ett medeltida Fornsigtuna. Dessa arbeten har beskrivits i UKF nyhetsbrev...

Nedan  presenteras ett antal länkar till dokument i UKF arkiv med anknytning till forskningsområde Fornsigtuna.
Fornsigtuna som forskningsobjekt.
Fornsigtuna under medeltiden.
Fornsigtuna i ATA: 
Rapport efter första arkeologiska undersökningen i Fornsigtuna 1984
Fornsigtuna - tolkning av källskriften från 1612  
Fornsigtuna i historiskt perspektiv 1.
Fornsigtuna i historiskt perspektiv 2.
Sagan om Habor och Signhild.
Signhildsberg-Fornsigtuna.
Fornsigtuna - studier - teorier
Fornsigtuna - efter första utgrävningen 1984.
Förteckning över kungsgårdar och slott i riket
Fornsigtuna - "grand-tour" 2000
Aschaneus' beskrivning av Fornsigtuna från 1612
Fornsigtuna/Signhildsberg
Fornsigtuna - kommentar
Biografi om Aschaneus från 1975  
Fornsituna - 9 tidningsurklipp från grävningarn 1984-88